Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Правила обязательной сертификации дорожных транспортных средств, их составляющих и приспособлений, утвержденные приказом Госстандарта Украины от 17.01.97 N 23

Госстандарт
Приказ от 25.09.2000 № 572
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень до Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених наказом Держстандарту України від 17.01.97 N 23

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 25 вересня 2000 року N 572

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2001 р. за N 17/5208

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України по стандартизації,
 метрології та сертифікації від 17 січня 1997 року N 23
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 6 травня 2015 року N 451)

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію" від 10.05.93 N 46-93, на виконання Указу Президента України від 22.01.2000 N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених наказом Держстандарту України від 17.01.97 N 23 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.02.97 за N 29/1833, такі зміни і доповнення:

1.1. Пункт 2.1 доповнити словами:

"ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції".

1.2. Пункт 3.5 після слів "від 19.05.94" додати посиланням на наступний нормативний документ:

"і Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097".

1.3. Восьму, дев'яту та одинадцяту позиції пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість надання сертифіката відповідності";

"- надання сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи";

"- технічний нагляд".

1.4. Розділ 3 доповнити пунктом 3.7 такого змісту:

"3.7. Сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно, надається органом із сертифікації на підставі позитивних результатів експертизи документації, наданої заявником, та сертифікаційних випробувань".

1.5. Другий абзац підпункту 4.1.1 викласти в новій редакції:

"На сертифікацію серійної продукції іноземного виробництва заявка подається в Порядку, установленому наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097".

1.6. Підпункт 4.1.1 доповнити абзацами такого змісту:

"Заявник подає до органу із сертифікації письмове повідомлення про те, що його продукцію не заявлено на сертифікацію до інших органів із сертифікації України. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути виробник продукції, що діє від свого імені або через уповноважену особу. В останньому разі одночасно із заявкою подається документ про підтвердження повноважень.

Розмір та інші ідентифікаційні ознаки партії продукції наводяться заявником у заявці на сертифікацію. У сертифікаті відповідності на партію ДТЗ має зазначатись повний ідентифікаційний номер кожного ДТЗ з партії".

1.7. У підпункт 4.2.1 внести наступні зміни:

1.7.1. Четвертий абзац, що починається словами "- визначають: схему сертифікації", викласти в новій редакції:

"- визначають схему сертифікації продукції за поданою заявкою, причому в залежності від обраної схеми може бути застосована одна з нижченаведених процедур:

а) обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 з подальшим технічним наглядом в період дії сертифіката відповідності та проведенням контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду;

б) атестація виробництва з подальшим технічним наглядом в період дії сертифіката та проведенням контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду;

в) сертифікація (оцінка) системи якості підприємства-виробника продукції, яка сертифікується, з подальшим технічним наглядом за системою якості та проведенням контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду".

1.7.2. Доповнити підпункт 4.2.1 такими абзацами:

"Орган із сертифікації доручає проведення випробувань сертифікованої продукції з метою технічного нагляду (згідно з галуззю акредитації) лише випробувальним лабораторіям, що акредитовані в Системі.

У разі отримання заявником сертифіката відповідності на одне чи декілька найменувань продукції одного типу сертифікати відповідності на інші найменування продукції того самого типу, якщо вони складені на тому самому виробництві, надаються органом із сертифікації без повторного обстеження або атестації виробництва чи сертифікації системи якості".

1.8. Підпункти 4.4.1, 4.4.3 та 4.4.4 викласти в новій редакції:

"4.4.1. Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення його відповідності до вимог документації, підтвердження можливості підприємства виробляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, надання рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції".

"4.4.3. Обстеження виробництва проводиться згідно з вимогами ДСТУ 3957-2000 і складається з таких етапів:

- попередня оцінка;

- перевірка й оцінка виробництва;

- оформлення результатів обстеження виробництва.

4.4.4. За результатами обстеження виробництва комісія складає акт обстеження виробництва у двох примірниках. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу із сертифікації".

1.9. Підпункти 4.4.5 та 4.4.6 з тексту вилучити.

1.10. У підпункті 4.6.8 слова "має термін дії три роки" замінити на слова "видається на термін дії до п'яти років".

1.11. Пункт 4.7 доповнити підпунктом 4.7.3 такого змісту:

"4.7.3. Кількість та тип (модель, версія) зразків продукції для випробувань зазначається у рішенні за заявкою або в програмі технічного нагляду".

1.12. Перший абзац підпункту 4.8.2 викласти в новій редакції:

"4.8.2. Ідентифікація проводиться для встановлення:

- походження наданого на ідентифікацію зразка;

- приналежності до класифікаційної групи, типу, даної партії;

- відповідності загальної конструкції та комплектації зразка до технічного опису;

- відповідності маркування зразка (маркування ДТЗ та його систем, агрегатів та складових частин) до документації (технічним умовам, технічним описам, протоколам випробувань та ін.), що представлений для сертифікації та технічного нагляду".

1.13. Пункт 4.8 доповнити підпунктом 4.8.6 такого змісту:

"4.8.6. Заявник забезпечує необхідні умови для проведення ідентифікації зразків (зразки продукції, робоче місце, устаткування, інструмент, технічна документація)".

1.14. У підпункті 4.11.3 слова "попереднє обстеження" замінити на слово "обстеження".

1.15. У пункт 4.12 внести наступні зміни:

1.15.1. Підпункт 4.12.3 викласти в новій редакції:

"4.12.3. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію визначається органом із сертифікації ДТЗ з урахуванням чинних схем (моделей) сертифікації ДТЗ (додаток 5)".

1.15.2. Пункт доповнити підпунктами 4.12.6, 4.12.7 та 4.12.8 такого змісту:

"4.12.6. Термін дії сертифіката відповідності не подовжується.

4.12.7. Для отримання сертифіката на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення дії чинного сертифіката направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту 4.1 цих Правил. На продукцію, що не зазнала конструктивних змін, допускається надання нового сертифіката відповідності замість того, що був наданий за схемами сертифікації з обстеженням чи атестацією виробництва або сертифікацією (оцінкою) системи якості і втратив чинність у зв'язку із закінченням терміну дії. Це можливо на підставі позитивних результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності, здійсненого згідно з програмою технічного нагляду. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково в разі наявності конструктивних змін, що впливають на характеристики продукції.

4.12.8. Сертифікат відповідності може супроводжуватись додатком тільки за формою, установленою ДСТУ 3498. У разі розширення переліку продукції заміна додатків до сертифікатів відповідності не допускається, а надається новий сертифікат відповідності з новим додатком".

1.16. Підпункт 4.14.1 після слів "вимогами розділу 4 цих Правил та вимогами" викласти в такій редакції:

"Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097".

1.17. У підпункті 4.15.13 словосполучення "держав-імпортерів" замінити словами ", наданих поза межами України".

1.18. Пункт 7.2 доповнити підпунктом 7.2.4 такого змісту:

"7.2.4. Вартість робіт із сертифікації ДТЗ та складових розраховується згідно з Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487".

1.19. Додаток 5 "Схеми (моделі) сертифікації дорожніх транспортних засобів у Системі УкрСЕПРО" викласти в новій редакції (додається).

2. Управлінню державного нагляду та підтвердження відповідності (О. Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього наказу.

3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Б. Угаров) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу у місячний термін забезпечити його публікацію в "Інформаційному покажчику стандартів".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Г. Сидоренка.

 

Голова 

П. Кабан 

 

Схеми (моделі) сертифікації дорожніх транспортних засобів у Системі УкрСЕПРО

Номер з/п 

Продукція, що проходить сертифікацію 

Назва робіт 

Документи, які видаються органом із сертифікації ДТЗ

Обстеження виробництва 

Атестація виробництва 

Сертифікація
системи якості 

Випробування з метою сертифікації, ідентифікація 

Технічний нагляд 

Одиничний виріб 

Не про-
водиться 

Не про-
водиться 

Не про-
водиться 

Проводяться випробування 

Не прово-
диться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб (у сертифікаті на ДТЗ зазначається повний ідентифікаційний номер) 

Партія продукції (виробів) 

Не про-
водиться 

Не про-
водиться 

Не про-
водиться 

Проводяться випробування, ідентифікація зразків продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Не прово- диться 

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням ідентифікаційних ознак та розміру партії (у сертифікаті на ДТЗ зазначається повний ідентифікаційний номер) 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться, за наявності доказів щодо функціонування системи якості 

Не прово- диться 

Не прово- диться 

Проводяться випробування, ідентифікація зразків продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року
(не більше одного разу) 

Продукція, що випускається серійно 

Прово-
диться 

Не прово-
диться 

Не прово-
диться 

Проводяться випробування, ідентифікація зразків продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації  

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років  

Продукція, що випускається серійно 

Не прово-
диться 

Прово-
диться 

Не прово-
диться 

Проводяться випробування, ідентифікація зразків продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації  

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, з урахуванням терміну дії атестата виробництва  

Продукція, що випускається серійно 

Не прово- диться 

Не прово- диться 

Проводиться органом із сертифікації систем якості 

Проводяться в порядку, що визначений органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органами із сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

____________

Опрос