Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила обязательной сертификации металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования, утвержденные приказом Госстандарта Украины от 07.04.97 N 186

Госстандарт
Приказ от 10.10.2000 № 586
Утратил силу

Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації металообробного та деревообробного обладнання, затверджених наказом Держстандарту України від 07.04.97 N 186

Наказ Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України
від 10 жовтня 2000 року N 586

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2000 р. за N 746/4967

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
від 7 квітня 1997 року N 186
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію" від 10.05.93 N 46-93, на виконання Указу Президента України "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" від 22.01.2000 N 89/2000 НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації металообробного та деревообробного обладнання, затверджених наказом Держстандарту України від 07.04.97 N 186 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.97 за N 415/2219, такі зміни:

1.1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Об'єктами сертифікації в Системі є: металообробне та деревообробне обладнання та устаткування, комплекси обладнання, автоматичні лінії, роботи, засоби механізації та переносні електричні машини, які виготовлені в Україні або ввозяться на її територію".

1.2. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Порядок обов'язкової сертифікації імпортної продукції в Системі встановлюється органом із сертифікації відповідно до цих Правил, Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211, та Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097".

1.3. У пункті 3.7 сьому та восьму позиції переліку викласти в такій редакції:

"- обстеження виробництва або атестацію виробництва, сертифікацію (оцінку) системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- аналіз одержаних результатів випробувань та обстеження або атестації виробництва, сертифікації (оцінки) системи якості (якщо це передбачено схемою сертифікації), прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності і укладання угоди".

1.4. У підпункті 4.1.1 другий абзац викласти в такій редакції:

"При цьому заявник повинен надати органу із сертифікації письмову гарантію, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим ОС. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що виробляється серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов'язки, що й заявник".

1.5. Підпункт 4.4.8 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо продукція є великогабаритною чи нетранспортабельною або потребує монтажу на місці експлуатації чи використання унікального випробувального обладнання тощо, то допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії".

1.6. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Обстеження виробництва, атестація виробництва, сертифікація (оцінка) системи якості".

1.7. Підпункти 4.5.1, 4.5.3 - 4.5.8, 4.5.14 - 4.5.16 викласти в такій редакції:

"4.5.1. Обстеження, атестацію виробництва чи сертифікацію (оцінку) системи якості виготовлювача проводить орган із сертифікації і/або за його дорученням, акредитовані в Системі органи із сертифікації систем якості, що визначені в рішенні органу із сертифікації за заявкою на сертифікацію"; 

"4.5.3. Обстеження виробництва здійснюється з метою встановлення відповідності виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції. 

4.5.4. Необхідність проведення обстеження виробництва визначає ОС за згодою заявника під час прийняття рішення за заявкою на сертифікацію продукції. Порядок проведення обстеження виробництва встановлюється ОС з урахуванням особливостей виробництва конкретної продукції згідно з вимогами ДСТУ 3957-2000.

4.5.5. Для виконання робіт з обстеження виробництва наказом керівника ОС призначається комісія в складі, як правило, не більше 3 фахівців. Програма з обстеження виробництва затверджується керівником ОС.

4.5.6. Порядок виконання робіт з обстеження виробництва повинен передбачати:

- попередню оцінку готовності підприємства до обстеження виробництва на підставі наданої ним інформації;

- перевірку й оцінку виробництва безпосередньо на підприємстві;

- оформлення результатів обстеження виробництва. 

4.5.7. У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС припиняє роботи за заявкою на термін проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей.

4.5.8. Повторне обстеження виробництва проводиться за рішенням ОС за повною або скороченою процедурою"; 

"4.5.14. Сертифікація (оцінка) систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із сертифікації систем якості згідно з вимогами ДСТУ 3419-96.

4.5.15. Сертифікація систем якості виконується з ініціативи заявника або за рішенням ОС, якщо це передбачено схемою сертифікації.

4.5.16. Сертифікація системи якості стосовно виробництва визначеної продукції проводиться з метою засвідчення відповідності системи якості вимогам ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003 і забезпечення впевненості в тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів, що продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник уживає заходів щодо вироблення такої продукції на постійній основі".

1.8. Підпункт 4.6.2 та останню позицію переліку викласти в такій редакції:

"4.6.2. У разі сертифікації серійної продукції на підставі позитивного рішення щодо видачі сертифіката відповідності ОС готує і підписує із заявником угоду, у якій:

- установлюється термін дії угоди та інші умови".

1.9. Підпункт 4.8.2 - 4.8.5, 4.8.9 - 4.8.11 викласти в такій редакції:

"4.8.2. Залежно від схеми (моделі) сертифікації застосовують такі види технічного нагляду:

- проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в порядку, терміни та в кількості, установлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (за потреби);

- проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в порядку, терміни та в кількості, установлених у програмі технічного нагляду;

- проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в порядку, терміни та в кількості, установлених у програмі технічного нагляду, а також технічний нагляд за системою якості підприємства - виробника продукції.

4.8.3. За результатами технічного нагляду ОС вживає заходів відповідно до підпунктів 6.9.3 - 6.9.7 ДСТУ 3413-96.

4.8.4. Порушенням вимог, що ставляться до продукції під час сертифікації, вважається виявлення в результаті технічного нагляду:

- невідповідності продукції вимогам нормативних документів, щодо яких проводилась сертифікація;

- відсутності умов для забезпечення випуску продукції з показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;

- порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності.

4.8.5. Рішення про зупинку дії угоди і/або сертифіката відповідності може бути прийняте в разі:

- наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

- невиконання заявником пропозицій ОС за результатами технічного нагляду;

- відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більш як 6 місяців;

- невиконання заявником умов угоди"; 

"4.8.9. ОС може прийняти рішення про зупинення дії сертифіката відповідності, якщо через проведення коригувальних заходів, погоджених з ОС, виготовлювач може усунути причини невідповідності та без повторних випробувань у ВЛ (ВЦ) підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів. 

В інших випадках сертифікат відповідності анулюється.

4.8.10. Інформацію про своє рішення щодо припинення дії або анулювання сертифіката відповідності ОС в триденний термін надсилає заявнику, Держстандарту України та центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем розташування заявника.

4.8.11. Коригувальні заходи для усунення невідповідностей, виявлених органом із сертифікації, виконуються заявником у термін, зазначений у рішенні ОС про зупинення дії сертифіката відповідності, але не більше одного місяця".

1.10. Підпункти 7.2.3 - 7.2.4 викласти в такій редакції:

"7.2.3. Вартість робіт із сертифікації продукції визначається згідно з Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487.

7.2.4. Оплата робіт із сертифікації продукції проводиться на підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС згідно з нижчевикладеними схемами:

- заявник укладає договір на проведення усіх робіт з органом із сертифікації. Із одержаних за договором коштів орган із сертифікації сплачує за проведення відповідних робіт ВЛ (ВЦ);

- заявник згідно з рішенням органу із сертифікації за заявкою укладає окремі договори про виконання видів робіт з органом із сертифікації, органами із сертифікації систем якості, ВЛ (ВЦ) або іншими організаціями, що зазначені в рішенні за заявкою". 

1.11. Додаток до пункту 3.4 Правил обов'язкової сертифікації металообробного та деревообробного обладнання викласти в новій редакції (додається).

2. Управлінню державного нагляду та підтвердження відповідності (О. Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Б. Угаров) після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його публікацію в "Інформаційному покажчику стандартів".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Г. Сидоренка.

5. Наказ погоджений з Мінекономіки, Держпромполітики, Держпідприємництва.

 

Голова 

П. Кабан 

 

СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ МЕТАЛООБРОБНОГО ТА ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ

Продукція, що сертифікується 

Назва робіт 

Документи, що видаються органом із сертифікації продукції 

Обстеження виробництва 

Атестація виробництва 

Сертифікація (оцінка) системи якості 

Випробування з метою сертифікації 

Технічний нагляд 

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться щодо кожного виробу 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Партія продукції (виробів) 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. У разі потреби проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою 

Проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється угодою  

Не проводиться 

Проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані у порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться органом із сертифікації системи якості 

Проводяться в порядку, що визначений органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

____________

Опрос