Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке продажи пакетов акций акционерных обществ на открытых денежных региональных аукционах

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 08.09.2000 № 1871
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 19.03.2012 р. N 388)

Наказ Фонду державного майна України
від 8 вересня 2000 року N 1871

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2000 р. за N 652/4873

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
 від 8 листопада 2000 року N 2309
,
 від 31 січня 2004 року N 167
,
 від 8 лютого 2011 року N 141
,
 від 19 березня 2012 року N 388
,
 від 17 лютого 2015 року N 209
,
 від 12 жовтня 2016 року N 1859

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 496)

На виконання Державної програми приватизації на 2000 - 2002 рр., затвердженої Законом України від 18.05.2000 N 1723-III "Про Державну програму приватизації", та відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах (далі - Положення) (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 19.03.2012 р. N 388)

2. Департаменту аукціонного продажу і фондових бірж забезпечити подання Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту аукціонного продажу і фондових бірж у десятиденний термін з дня державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити опублікування Положення у "Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".

4. Нормативно-правові акти Фонду державного майна України діють в частині, що не суперечить зазначеному Положенню.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду 

О. Бондар 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Державну програму приватизації", "Про приватизацію державного майна", "Про депозитарну систему України".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

1.2. Це Положення визначає механізм організації та проведення відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу пакетів не проданих на фондових біржах акцій акціонерних товариств (далі - аукціон).

1.3. Об'єктами продажу на аукціоні є пакети не проданих на фондових біржах акцій акціонерних товариств (далі - АТ), створених на базі об'єктів державної власності, віднесених до групи "B", що підлягають продажу за гроші згідно з рішеннями, які приймаються державними органами приватизації.

1.4. Аукціон проводиться за принципом досягнення найвищої ціни продажу пакета акцій АТ.

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

абзац другий пункту 1.5 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами другим - одинадцятим
)

аукціон - спосіб продажу акцій, який полягає у передачі прав власності покупцю, який запропонував під час торгів найвищу ціну;

договір купівлі-продажу - угода, що укладається між продавцем та покупцем за результатами аукціону, яка визначає умови продажу пакетів акцій та перехід від продавця покупцю права власності на них;

заява - документ, складений за встановленою формою, який засвідчує намір учасника взяти участь в аукціоні та придбати пакети акцій;

клієнт - юридична або фізична особа, яка доручає учаснику на підставі договору придбати для себе пакет акцій АТ на аукціоні;

крок аукціону - крок збільшення ціни пакета акцій АТ під час аукціону, який не може бути меншим 10 відсотків початкової ціни;

лот - пакет або частина пакета акцій АТ у випадку його дроблення і продажу частинами, що виставляється на продаж на аукціоні;

початкова ціна - ціна, установлена державним органом приватизації з урахуванням результатів оцінки майна, проведеної відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством про приватизацію способами, що передбачають конкуренцію покупців та зміну ціни під час продажу;

продавець - державний орган приватизації (Фонд державного майна України (далі - Фонд), його регіональне відділення (далі - РВ ФДМУ) та Фонд майна Автономної Республіки Крим);

організатор проведення аукціону (далі - організатор) - Фонд, РВ ФДМУ та Фонд майна Автономної Республіки Крим;

учасник - юридична або фізична особа, яка має право на придбання державного майна під час приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та подала заяву на участь в аукціоні.

II. Аукціонна комісія

2.1. Аукціонна комісія утворюється за наказом продавця у складі не менше трьох осіб. Головою аукціонної комісії призначається уповноважений представник Фонду, РВ ФДМУ або Фонду майна Автономної Республіки Крим, який має довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації, зокрема на право укладання договорів купівлі-продажу.

2.2. До повноважень аукціонної комісії належать:

а) нагляд за процедурою проведення аукціону щодо дотримання вимог цього Положення;

б) прийняття рішень про недопущення учасників до аукціону у випадках порушення ними вимог цього Положення;

в) припинення аукціону або зняття з торгів окремих лотів;

г) визначення переможця;

ґ) затвердження результатів аукціону та оформлення їх відповідним протоколом;

д) визнання аукціону таким, що не відбувся.

2.3. Аукціонна комісія самостійно розробляє та затверджує регламент своєї роботи в межах повноважень, визначених цим Положенням. Рішення аукціонної комісії є правомочними за умови участі в її роботі не менше 2/3 її складу. Рішення аукціонної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови аукціонної комісії. Рішення аукціонної комісії оформлюються протоколами та підписуються всіма присутніми на засіданні членами аукціонної комісії.

2.4. Протокол аукціонної комісії затверджується наказом продавця.

III. Порядок підготовки до проведення аукціону

3.1. Перелік АТ, пакети акцій яких пропонуються для продажу на аукціоні, затверджується Фондом на підставі пропозицій відповідних державних органів приватизації.

3.2. Після затвердження зазначеного переліку відповідні державні органи приватизації в разі потреби вносять і затверджують у встановленому порядку зміни до планів розміщення акцій, передбачаючи в них продаж пакета акцій на аукціоні за гроші.

3.3. Інформація про продаж пакетів акцій АТ на аукціоні публікується продавцем на його офіційному сайті, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення аукціону.

3.4. До інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій (часток, паїв) акціонерного товариства включаються відомості про:

ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ;

найменування товариства;

місцезнаходження товариства;

розмір статутного капіталу товариства;

кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу (у тому числі у відсотках статутного капіталу);

номінальну ціну однієї акції (паю, частки);

площу земельної ділянки;

середньооблікову чисельність працівників;

обсяг реалізації продукції господарського товариства за підсумками останніх трьох років;

монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках;

показники економічної діяльності, у тому числі баланс активів і пасивів, рентабельність, вартість власного капіталу, величину чистого прибутку за останні три роки;

обсяги викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;

дату, час та місце проведення продажу;

початкову ціну об'єкта, умови продажу;

розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності;

інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).

3.5. Інформаційне повідомлення обов'язково повинно містити інформацію про необхідність отримання згоди органів Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

3.6. Зміни до інформаційного повідомлення можуть вноситись продавцем до дати публікації інформації про продаж пакета акцій АТ з дотриманням вимог пункту 3.3 цього розділу.

3.7. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники аукціону не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні подають до Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію.

3.8. У процесі підготовки пакетів акцій АТ державні органи приватизації готують необхідний пакет документів, який містить затверджене інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні пакета (пакетів) акцій АТ, план розміщення акцій, акт оцінки пакета акцій АТ, копії балансу та звіту про фінансові результати підприємства за останній звітний рік та останній звітний період, копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3.9. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, продавець у десятиденний строк з дня затвердження інформаційного повідомлення, зазначеного в пункті 3.4 цього розділу, надсилає його копію та інформацію щодо розміру пакета акцій, який підлягає продажу на аукціоні, до відповідного органу Антимонопольного комітету.

3.10. Підготовка до продажу на аукціоні пакетів акцій, випущених у бездокументарній формі, здійснюється відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

3.11. Час та місце проведення аукціону, кількість та розмір лотів визначає продавець.

3.12. Після публікації інформації і до дня проведення аукціону продавець має забезпечити доступність для потенційних покупців інформації про АТ, пакети акцій яких виставляються на аукціоні, плани розміщення акцій АТ, умови проведення аукціону.

3.13. З метою отримання інформації про АТ, акції якого запропоновані до продажу на аукціоні, зокрема відомостей про емітента та суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю, учасники звертаються до відповідного державного органу приватизації, який надає зазначену інформацію протягом 5 робочих днів з дня звернення до нього.

Зазначену інформацію державний орган приватизації отримує від керівника АТ. Керівник АТ забезпечує достовірність наданої інформації.

3.14. Початкова ціна пакета акцій на перших торгах визначається продавцем відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891.

3.15. В аукціоні можуть брати участь учасники або їх уповноважені представники, які мають оформлені належним чином повноваження та подали в установленому цим Положенням порядку заяву на участь у відкритих грошових регіональних аукціонах (додаток 1), внесли реєстраційний та гарантійний внески.

(пункт 3.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

3.16. Для реєстрації покупців як учасників аукціону вони сплачують установлений державним органом приватизації реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта (гарантійний внесок).

3.17. Якщо учасник висловлює бажання брати участь у придбанні кількох лотів одного АТ, то розмір гарантійних внесків визначається як сума гарантійних внесків цих лотів.

3.18. Кінцевий строк подання заяв на участь в аукціоні - один робочий день до початку аукціону. Після закінчення зазначеного строку припиняється внесення будь-яких змін до заяв і їх відкликання не допускається.

3.19. До заяви додаються:

довіреність уповноваженої особи;

документ про сплату реєстраційного внеску;

документ про сплату гарантійного внеску;

довідка про розмір частки держави Україна в статутному капіталі учасника (відсотковий розподіл державних часток у статутному капіталі АТ), підписана керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою юридичної особи (за наявності) (для юридичних осіб);

(абзац п'ятий пункту 3.19 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

декларація про доходи при придбанні об'єкта аукціону за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для покупців - фізичних осіб);

копія поданої до відповідних органів Антимонопольного комітету України заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про прийняття не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні (у разі потреби для юридичних осіб);

довідку про власні активи заявника (для юридичних осіб);

інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

(пункт 3.19 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

(пункт 3.19 доповнено абзацом одинадцятим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан;

(пункт 3.19 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

інформація щодо пов'язаних із потенційним покупцем осіб, що визначаються такими відповідно до Податкового кодексу України.

(пункт 3.19 доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

3.20. Заяві присвоюється порядковий номер, який є номером учасника та використовується під час аукціону.

3.21. За недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", відповідає покупець.

(пункт 3.21 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

3.22. У разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій акціонерного товариства, обов'язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій.

(абзац перший пункту 3.22 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

Абзац другий пункту 3.22 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

3.23. Організатор не має права вимагати від учасника надання будь-яких додаткових документів або інформації, не передбачених цим Положенням.

3.24. Відомості про учасників аукціону (порядковий номер; повне найменування учасника - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; найменування АТ, акції якого є об'єктом продажу на аукціоні, та розмір пакета таких акцій; інформація про сплату реєстраційного та гарантійного внесків) заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного АТ, акції якого є об'єктом продажу на аукціоні.

3.25. Відомості про учасників аукціону, їх кількість і наміри не підлягають розголошенню.

3.26. До участі в аукціоні допускаються учасники за умови подання згідно з цим розділом та оформлених належним чином документів, а також документального підтвердження сплати ними реєстраційного та гарантійного внесків.

3.27. Усім учасникам, які не стали покупцями, у 5-денний строк після закінчення аукціону повертаються сплачені суми гарантійних внесків.

Покупцю, який придбав пакет акцій на аукціоні, сума сплаченого гарантійного внеску зараховується під час остаточного розрахунку за придбаний пакет акцій.

3.28. Внесення учасником змін до заяви під час аукціону не допускається. Заява може бути відкликана учасником не пізніше строку, зазначеного в пункті 3.18 цього розділу. При відкликанні учасником заяви гарантійний внесок повертається протягом 5 робочих днів.

3.29. Організатор повинен поінформувати учасника, що в разі придбання акцій, випущених у бездокументарній формі, покупець, який придбав акції або в інтересах якого придбані акції, повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати продавцю інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі (додатки 2, 3) згідно з вимогами наказу Фонду державного майна України від 03 листопада 1999 року N 2099 "Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 1999 року за N 842/4135.

(пункт 3.29 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

3.30. Пункт 3.30 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209
,
 у зв'язку з цим пункт 3.31 вважати пунктом 3.30
)

3.30. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного АТ.

IV. Порядок проведення аукціону

4.1. Аукціон проводиться у вигляді відкритих торгів "з голосу".

4.2. Продаж пакета акцій підприємств на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який став переможцем аукціону і запропонував під час торгів максимальну ціну.

4.3. Аукціон проводить ліцитатор.

4.4. Ліцитатор оголошує найменування АТ, акції якого виставляються на аукціоні, його стислу характеристику, кількість акцій у лоті, їх номінальну вартість та початкову ціну, а також крок збільшення ціни. Учасники аукціону мають право вносити свої пропозиції щодо ціни лота тільки після завершення цього оголошення.

4.5. Учасник повинен підняти картку зі своїм номером, отриманим згідно з пунктом 3.20 розділу III цього Положення.

4.6. Збільшення (зменшення) ціни лота здійснюється учасниками згідно з кроком, який установлюється аукціонною комісією, але не може бути меншим за 10 % від попередньої ціни. Якщо після того, як ліцитатор тричі оголосив останню ціну, а від учасників не надійшли пропозиції щодо більш високої ціни, то ліцитатор оголошує "продано" одночасно з ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну, та оголошує його переможцем.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця, об'єкт аукціону може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

4.7. У разі повторного (чергового) проведення аукціону можлива зміна умов продажу, уключаючи початкову ціну. При цьому початкову ціну може бути зменшено до початку аукціону не більше ніж на 30 % від початкової ціни на попередньому аукціоні.

У процесі проведення повторного (чергового) аукціону, якщо після оголошення початкової ціни продажу покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт продажу за оголошеною ціною, ліцитатор відповідно до рішення аукціонної комісії має право знижувати зменшену ціну.

Абзац третій пункту 4.7 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209)

абзац четвертий пункту 4.7 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209)

абзац п'ятий пункту 4.7 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209)

4.8. Аукціонна комісія може надати відповідному державному органу приватизації рекомендації щодо зниження початкової ціни.

4.9. Аукціон визнається таким, що не відбувся, якщо за один робочий день до початку аукціону не було подано жодної заяви.

4.10. Учасник, який під час аукціону не виконує вимог чинного законодавства України, у тому числі цього Положення, та рішень аукціонної комісії або своєю поведінкою заважає проведенню аукціону, за рішенням аукціонної комісії виводиться з аукціону, про що робиться запис у протоколі.

4.11. Під час аукціону ведеться протокол, у якому зазначаються такі відомості: початкова ціна продажу пакета акцій АТ; пропозиції учасників аукціону; відомості про учасників аукціону; результат торгів.

Протокол підписується всіма членами аукціонної комісії та покупцем в день проведення аукціону.

Протокол затверджується наказом продавця.

4.12. Аукціон може бути припинено і об'єкт знімається з торгів за рішенням аукціонної комісії у разі, коли:

а) не виконані вимоги, передбачені пунктами 3.3, 3.22 розділу III цього Положення;

б) об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з порушенням чинного законодавства;

в) покупець не визнається як такий згідно із законодавством про приватизацію;

г) істотно порушились інші правила оголошення та проведення аукціону, передбачені законом.

4.13. Зазначені в пункті 4.12 цього розділу порушення можуть бути підставою для визнання судом недійсними угод, укладених на аукціоні.

V. Укладання договору купівлі-продажу

5.1. За результатами проведеного аукціону покупець і продавець укладають договір купівлі-продажу цінних паперів (додаток 4). У разі купівлі одним покупцем кількох лотів акцій одного АТ укладається один договір купівлі-продажу на загальну кількість придбаних акцій.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

5.2. На підставі довіреності від імені продавця договір купівлі-продажу підписується головою аукціонної комісії та засвідчується печаткою продавця.

5.3. Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню за рахунок покупця та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

5.4. Право власності на придбаний пакет акцій АТ переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу зазначеного пакета акцій.

5.5. У разі відмови покупця укласти договір купівлі-продажу сплачені гарантійні внески йому не повертаються, аукціон визнається таким, що не відбувся.

VI. Порядок розрахунків за придбані акції та оформлення прав власності

6.1. Покупці сплачують вартість придбаних на аукціоні акцій на рахунок для обліку коштів від приватизації з урахуванням суми сплаченого гарантійного внеску.

6.2. Учасник, який придбав акції за договором комісії від свого імені та за рахунок і на ім'я свого клієнта, протягом трьох робочих днів з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу подає заяву про оформлення прав власності (додаток 5), яка повинна містити дані про клієнта (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб; найменування, місцезнаходження та код платника податків згідно з ЄДРПОУ - для юридичних осіб), кількість придбаних на ім'я клієнта акцій та номери відповідних договорів, за якими вони придбані.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

6.3. До зазначеної в пункті 6.2 цього розділу заяви додаються такі документи:

а) копії відповідного договору з клієнтом та інших документів, які підтверджують доручення на придбання цінних паперів;

б) довідка про розмір державної частки у статутному капіталі клієнта, якщо він є юридичною особою, складена відповідно до вимог, визначених у пункті 3.19 розділу III цього Положення;

в) декларація про доходи клієнта - фізичної особи (у разі придбання об'єкта продажу за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

г) інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі за формою, наведеною в додатках 2, 3 до цього Положення.

(підпункт "г" пункту 6.3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

6.4. Продавцем видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ згідно з додатками 6, 7 до цього Положення.

(пункт 6.4 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209)

6.5. Депозитарна установа протягом не більше трьох робочих днів після отримання розпорядження продавця про виконання облікової операції з цінними паперами АТ виконує відповідні облікові операції згідно з вимогами Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616.

(пункт 6.5 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209)

6.6. Пункт 6.6 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209)

6.7. Пункт 6.7 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209
,
 у зв'язку з цим пункти 6.8 - 6.11
 вважати відповідно пунктами 6.6 - 6.9
)

6.6. Продавець протягом 10 робочих днів з дня надходження коштів за придбані акції на рахунок для обліку коштів від приватизації майна видає розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

6.7. Якщо покупцю необхідно отримати згоду Антимонопольного комітету України на придбання акцій АТ згідно із законодавством про захист економічної конкуренції, то розпорядження видається протягом 10 робочих днів після підтвердження покупцем одержання такої згоди.

Якщо протягом 30 робочих днів з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець не підтвердить одержання згоди органу Антимонопольного комітету України на придбання акцій (у разі необхідності обов'язкового отримання такої згоди згідно із законодавством про захист економічної конкуренції), договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

6.8. Пункт 6.8 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 17.02.2015 р. N 209
,
 у зв'язку з цим пункт 6.9 вважати пунктом 6.8
)

6.8. Продавець має забезпечити доступність результатів аукціону для всіх його учасників. Повідомлення про результати аукціону публікується на офіційному сайті та в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.

VII. Дотримання вимог антимонопольного законодавства при проведенні аукціону

7.1. Продаж пакетів акцій на аукціоні здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених статтею 186 Закону України "Про приватизацію державного майна".

7.2. Організатор протягом двох робочих днів з дня проведення аукціону подає до Антимонопольного комітету України відомості щодо осіб, які придбали акції АТ на відкритому грошовому регіональному аукціоні (додаток 8).

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

 

Начальник Управління
біржової діяльності та
проведення аукціонів

В. Чердаков

 

ЗАЯВА
на участь у відкритих грошових регіональних аукціонах

від ___ ____________ 20__ року N ___

1. Учасник ___________________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування учасника - для юридичної особи;
                                                                           прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________

Держава _____________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування держави, де зареєстрований учасник, або громадянство)

2. Заповнюється учасником - юридичною особою:
керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (пошт. індекс, місцезнаходження)
поточний рахунок N __________________________________
телефон _____________; телефакс ____________; телекс ________________

3. Уповноважена особа учасника _________________________________________________________
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
паспорт: серія _____ N ______, виданий "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування органу, що видав паспорт)

4. Заповнюється учасником - фізичною особою:
місце проживання _____________________________________________________________________
паспорт: серія _____ N ______, виданий "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, що видав паспорт)

Учасник зобов'язується не пізніше ніж за один робочий день до початку аукціону сплатити реєстраційний та гарантійний внески.

Учасник поінформований, що у випадках та у строки, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції, він зобов'язаний звернутися для отримання згоди органу Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій.

Учасник на день подання заяви надає інформацію щодо володіння, користування, управління ним та особами, які пов'язані з ним відносинами контролю, акціями:

Учасник

Організатор аукціону

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

_______________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

 

М. П.

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

До заяви додаються:

1. Довіреність уповноваженої особи на ____ арк.

2. Документ про сплату реєстраційного внеску на ____ арк.

3. Документ про сплату гарантійного внеску на ____ арк.

4. Довідка про розмір частки держави Україна у статутному капіталі учасника (для юридичних осіб) на ____ арк.

5. Нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб) на ____ арк.

6. Декларація про доходи (для фізичних осіб) на ____ арк.

7. Копія заяви про надання дозволу на концентрацію (для юридичних осіб) на ____ арк.

8. Довідка про власні активи заявника (для юридичних осіб) на ____ арк.

9. Інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), на ____ арк.

10. Для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) на ____ арк.

11. Для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан на ____ арк.

12. Інформація щодо пов'язаних з потенційним покупцем осіб, що визначаються такими відповідно до Податкового кодексу України, на ____ арк.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 12.10.2016 р. N 1859)

 

АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Додаток 2 виключено
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 17 лютого 2015 року N 209)

 

АНКЕТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 17 лютого 2015 року N 209
,
 у зв'язку з цим додатки 4 - 12 вважати відповідно додатками 2 - 10
)

 

Інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі
(для покупця - юридичної особи)

Найменування юридичної особи _________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________

Місцезнаходження:

Поштовий індекс ______________________________________________________________________

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Населений пункт ______________________________________________________________________

Вулиця ______________________________________________________________________________

Будинок _____________________________________________________________________________

Корпус ______________________________________________________________________________

Квартира _____________________________________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах:

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дані про рахунок у цінних паперах у зберігача:

Номер рахунку в цінних паперах _________________________________________________________

Дата відкриття рахунку _________________________________________________________________

Дані про зберігача:

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________

Повне найменування зберігача __________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________

Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія _______
N _______ від ____________, видана _____________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах

 

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

 

Інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі
(для покупця - фізичної особи)

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Найменування документа, що посвідчує особу, ____________________________________________

Серія ________________________________________________________________________________

Номер _______________________________________________________________________________

Виданий _____________________________________________________________________________

Місце проживання:

Поштовий індекс ______________________________________________________________________

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Населений пункт ______________________________________________________________________

Вулиця ______________________________________________________________________________

Будинок _____________________________________________________________________________

Корпус ______________________________________________________________________________

Квартира _____________________________________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах:

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дані про рахунок у цінних паперах у зберігача:

Номер рахунку в цінних паперах _________________________________________________________

Дата відкриття рахунку _________________________________________________________________

Дані про зберігача:

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________

Повне найменування зберігача __________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________

Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія _______
N ________ від ____________, видана ____________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах

 

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

 

Зразок

Договір
купівлі-продажу цінних паперів

від "___" ____________ 20__ року

N ____________

м. ____________
Час ___:___

Державний орган приватизації __________________________________________________________,
                                                                                                                              (найменування)
що іменується в подальшому Продавець, в особі
_____________________________________________________________________________________,
який діє на підставі довіреності від "___" ____________ 20__ року N _____________, з одного боку,
і ____________________________________________________________________________________,
                       (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи; повне найменування - для юридичної особи)
що іменується в подальшому Покупець, інтереси якого представляє його уповноважена особа (заповнюється за наявності)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі довіреності від "___" ____________ 20__ року N _____________,
з іншого боку (далі - Сторони), відповідно до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року N 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року N 388), уклали цей Договір про таке:

Предмет Договору

1. Продавець передає, а Покупець сплачує та приймає:
акції _________________________________________________________________________________
                                     (вид акцій, найменування акціонерного товариства, код платника податків згідно з ЄДРПОУ)
у кількості _____________________________________________________ за ціною:
                                                             (загальна кількість придбаних акцій)

2. Сума Договору становить ____________________________________________________________
                                                                                                                (сума цифрами та літерами)

Порядок розрахунків

3. Покупець протягом 30 робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу зобов'язаний сплатити _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                     (сума цифрами та літерами)
за придбаний пакет акцій
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Покупець не може використовувати як джерело оплати придбаного пакета акцій та виконання будь-яких зобов'язань за цим Договором гроші, що будуть отримані внаслідок діяльності акціонерного товариства (прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні фонди тощо), акції якого є об'єктом цього Договору.

Перехід права власності

5. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

6. Право власності на предмет цього Договору переходить до Покупця після сплати в повному обсязі придбаного пакета акцій.

7. Продавець протягом 10 робочих днів з дня надходження коштів за придбані акції на рахунок для обліку коштів від приватизації майна видає розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.

Якщо форма випуску цінних паперів бездокументарна, Продавцем видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.

8. У разі необхідності отримання погодження органів Антимонопольного комітету України на придбання акцій згідно із законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження оформлюється Продавцем протягом 10 робочих днів після підтвердження Покупцем надання такого погодження.

Зобов'язання Сторін

9. Кожна Сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків та має право вимагати від іншої Сторони виконання належним чином її обов'язків.

10. Сторона, яка порушила зобов'язання, передбачені цим Договором, повинна усунути ці порушення.

Покупець

11. Покупець зобов'язаний у строк, установлений пунктом 3 цього Договору, повністю сплатити вартість придбаного на аукціоні пакета акцій.

12. Покупець, який придбав акції за договором комісії від свого імені та за рахунок і на ім'я свого клієнта, протягом трьох робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу подає Продавцю комплект документів згідно з пунктами 6.2, 6.3 розділу VI Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах.

13. Протягом 30 робочих днів після нотаріального посвідчення цього Договору купівлі-продажу Покупець зобов'язаний підтвердити Продавцю одержання погодження органу Антимонопольного комітету України на придбання цих акцій (якщо надання такого погодження є обов'язковим).

14. Покупець зобов'язаний надавати Продавцю на його запити необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього Договору.

Продавець

15. Продавець контролює виконання Покупцем умов цього Договору.

16. Продавець гарантує, що на момент укладання Договору купівлі-продажу акціонерне товариство не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, а також те, що пакет акцій не є проданим, переданим, заставленим, під арештом не перебуває, судових справ щодо нього немає.

Відповідальність Покупця

17. У разі несплати вартості акцій, зазначеної в пунктах 1 - 3 цього Договору, протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення цього Договору Покупець сплачує на користь
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування державного органу приватизації)
неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об'єкта, що становить
___________________________________________________________. У разі несплати коштів згідно
                                                (сума цифрами та літерами)
з цим Договором разом з неустойкою протягом наступних 30 днів Договір підлягає розірванню, гарантійний внесок Покупцю не повертається.

Зміни умов Договору та його розірвання

18. Зміни умов цього Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін.

19. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються в письмовій формі з дотриманням вимог пункту 5 цього Договору.

20. Якщо протягом 30 робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу Покупець не підтвердить одержання згоди органу Антимонопольного комітету України на придбання акцій (у разі необхідності обов'язкового отримання такої згоди згідно із законодавством про захист економічної конкуренції), Договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

21. У разі невиконання умов цього Договору він може бути розірваний за згодою Сторін.

22. У разі відсутності згоди однієї зі Сторін цей Договір може бути розірваний на вимогу іншої Сторони за рішенням суду.

Форс-мажорні обставини

23. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).

24. Сторона, яка не може виконати умови цього Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу Сторону.

Договір купівлі-продажу має містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин.

Вирішення спорів

25. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, то спір вирішується в суді.

Прикінцеві положення

26. Витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією, покладаються на Покупця.

27. Цей Договір укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця, Покупця та нотаріуса, який посвідчив цей Договір.

Місцезнаходження (місце проживання) та банківські реквізити Сторін

Продавець

 

Покупець

________________________
________________________
________________________
________________________
(підпис)
М. П.

 

________________________
________________________
________________________
________________________
(підпис)
М. П.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. N 209)

 

Фонду державного майна України
(регіональне відділення ФДМУ, Фонд майна Автономної Республіки Крим)

ЗАЯВА
про оформлення прав власності

(для покупців, акції для яких були придбані уповноваженою особою за договором комісії)

_____________________________________________________________________________________
                              (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові; для юридичних осіб - найменування)
____________________________________________ придбав(ла) на аукціоні,
що відбувся ______________________,
                              (дата проведення аукціону)
пакет акцій
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування акціонерного товариства)
у кількості ____________ штук на загальну суму ________________________________________ грн
за рахунок клієнта _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); код платника податків згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження та найменування - для юридичних осіб).

На підставі пункту 6.2. розділу VI Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року N 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року N 388), прошу підготувати відповідне розпорядження.

До заяви додаються:

а) копії договору з покупцем про обслуговування та інших документів, які підтверджують доручення покупця на придбання конкретних цінних паперів, на ____ арк.;

б) довідка про розмір державної частки у статутному капіталі клієнта (для юридичних осіб) на ____ арк.;

в) декларація про доходи покупця (для фізичних осіб) на ____ арк.;

г) інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача на ____ арк.

Уповноважена особа

____________
(підпис)

 

________________________
(ініціали, прізвище)

 

              М. П.

 

 

Фонд державного майна України
(регіональне відділення ФДМУ, Фонд майна Автономної Республіки Крим)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток 6 виключено
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 17 лютого 2015 року N 209
,
 у зв'язку з цим додатки 7 - 10 вважати відповідно додатками 6 - 9
)

 

Вих. N ________ від ____________

Депозитарна установа ____________________________________
                                                                                (повне найменування)

Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія __________ N ___________ від ____________, видана_______________________________________

Розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами акціонерного товариства

(для юридичних осіб)

Найменування державного
органу приватизації

Місцезнаходження

Розпорядник рахунку

Прізвище, ім'я та по батькові
 


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


На підставі                 ___________________________________________________________________
дає розпорядження на виконання облікової операції
_____________________________________________________________________________________

Відомості про цінні папери

Найменування АТ

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Реєстраційний N та дата
випуску цінних паперів

Серія цінних паперів
(за наявності)

Початковий номер цінних паперів (за наявності)

Ідентифікаційний код
випуску (за наявності)

Кількість цінних паперів,
штук (числом та літерами)

Номінальна вартість одного
цінного папера, грн.


_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

  
_____________________________________________________

_____________________________________________________
 


Відомості про власника рахунку

Найменування державного
органу приватизації

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Організаційно-правова
форма

Розпорядник рахунку

N рахунку в цінних
паперах

Найменування депозитарної
установи


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 


Відомості про нового власника акцій

Найменування власника
рахунку

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Організаційно-правова
форма

Розпорядник рахунку

N рахунку в цінних
паперах

Депозитарна установа
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ, повне найменування, місцезнаходження, ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія, N, дата)


  
_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

  
_____________________________________________________
_____________________________________________________


Примітка.

Обмеження на відчуження цінних паперів _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

Відмітки відповідального працівника депозитарної установи про прийняття розпорядження

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Вих. N ________ від ____________

Депозитарна установа ____________________________________
                                                                                (повне найменування)

Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія __________ N ___________ від ____________, видана_______________________________________

Розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами акціонерного товариства

(для фізичних осіб)

Найменування державного
органу приватизації

Місцезнаходження

Розпорядник рахунку

Прізвище, ім'я та по батькові
 


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


На підставі ___________________________________________________________________
дає розпорядження на виконання облікової операції
_____________________________________________________________________________________

                                                                                        Відомості про цінні папери

Найменування АТ

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Реєстраційний N та дата
випуску цінних паперів

Серія цінних паперів (за
наявності)

Початковий номер цінних
паперів

Ідентифікаційний код
випуску (за наявності)

Кількість цінних паперів,
штук (числом та літерами)

Номінальна вартість одного
цінного папера, грн.


_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

  
_____________________________________________________

_____________________________________________________
 


Відомості про власника рахунку

Найменування державного
органу приватизації

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Організаційно-правова
форма

Розпорядник рахунку

N рахунку в цінних паперах

Найменування депозитарної
установи


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
 


Відомості про нового власника акцій

Прізвище, ім'я та по батькові
 

Документ, що посвідчує
особу (вид, серія, N)

Розпорядник рахунку

N рахунку у цінних паперах

Депозитарна установа
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ, повне найменування, місцезнаходження, ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія, N, дата)


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

  
 
_____________________________________________________


Примітка.

Обмеження на відчуження цінних паперів _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розпорядник рахунку в
цінних паперах

   
____________
(підпис)

   
________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

М. П.

 

 

Відмітки відповідального працівника депозитарної установи про прийняття розпорядження

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Київ

Додаток 8 виключено
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 17 лютого 2015 року N 209
,
 у зв'язку з цим додаток 9 вважати додатком 8
)

 

Відомості щодо осіб,
які придбали акції акціонерних товариств на відкритому грошовому регіональному аукціоні

____________
* Монопольне становище на регіональному ринку.

(Положення із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 08.11.2000 р. N 2309,
 від 31.01.2004 р. N 167,
 від 08.02.2011 р. N 141,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 19.03.2012 р. N 388)

____________

Опрос