Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила обязательной сертификации подъемных сооружений, утвержденные приказом Госстандарта Украины от 24.01.97 N 37

Госстандарт
Приказ от 31.08.2000 № 526
Утратил силу

Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд, затверджених наказом Держстандарту України від 24.01.97 N 37

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 31 серпня 2000 року N 526

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2000 р. за N 618/4839

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
 від 24 січня 1997 року N 37
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію та сертифікацію", на виконання Указу Президента України від 22.01.2000 N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд, затверджених наказом Держстандарту України від 24.01.97 N 37 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.04.97 за N 110/1914, такі зміни:

1) у пунктах:

3.1 - доповнити текст словами: "з урахуванням ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції";

3.2 - після слова "вимогам" викласти текст у новій редакції: "нормативних документів, чинних в Україні";

3.8 - із сьомої позиції переліку вилучити слова "та укладення угоди"; восьму позицію переліку викласти в новій редакції:

"- видачу сертифіката відповідності, укладення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи";

2) пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. Порядок обов'язкової сертифікації імпортних ПС в Системі встановлює ОС відповідно до цих Правил, Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097, Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211.";

3) у пунктах:

3.10 - вилучити останній абзац;

4.1.3 - замінити слово "крана" на "ПС";

4.1.4 - замінити слова "Паспорт крана" на слова "паспорт ПС, для кранів - паспорт";

4.1.6 - у першому абзаці перед словом "яка" записати "(при потребі"); у п'ятій позиції переліку після слова "чи" записати слова "сертифікації системи якості,";

4.1.7 - після слова "надсилається" записати слова "(з урахуванням схеми (моделі) сертифікації):

- органу із сертифікації систем якості;";

4.1.8 - вилучити другу частину пункту;

4.2.2 - у всьому тексті замість слова "крана" записати "ПС"; частину першу доповнити реченням такого змісту:

"Обсяг документації визначає ОС у залежності від схеми сертифікації";

4.2.4 - замість слова "крана" записати "ПС";

4.4.1 - абзац другий доповнити словами: "за рішенням Держстандарту України";

4.4.3 - після слова "урахуванням" записати слова: "ДСТУ 3957 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції,";

4.4.4 - у першому абзаці після слів "групи і" записати слово "затверджується"; останній абзац викласти в такій редакції:

"У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС припиняє роботи за заявкою на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання ОС переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій. Повторне обстеження виробництва може здійснюватися за повною або скороченою процедурою, коли перевіряють лише ті елементи виробництва, які мали невідповідності";

4.4.5 - текст після слова "продукції" викласти в новій редакції: "іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633";

4.5.2 - після слова "вимог" доповнити текст словами "ДСТУ 3414 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення" та інших";

4.6.2 - замість слів "ДСТУ ISO 9001 - ДСТУ ISO 9003" записати слова "ДСТУ 3419 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення";

4.7.1 - вилучити другий абзац;

4.7.2 - доповнити реченням "Результати відбору зразків оформляються актом відбору зразків (додаток 4)";

4.7.3 - у першому абзаці після слова "зразків" доповнити текст словами "проводиться ОС або, за його дорученням, іншою уповноваженою ним організацією, при цьому для ПС, що імпортується, в акті ідентифікації ПС зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки), яка";

4.7.7 - після слова "подає" доповнити текст словами "(у разі потреби)"; у всьому тексті слово "крана" замінити на "ПС";

4.7.9 - доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною чи потребує монтажу на місці експлуатації або використання унікального випробувального обладнання тощо, то допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої лабораторії.";

4.7.12 - у першому абзаці вилучити слова: ", який анулює заявку і повідомляє про це Держнаглядохоронпраці України";

4.8.2 - у другій позиції переліку вилучити слова: "і за висновками ОС щодо результатів обстеження виробництва";

4.8.3 - доповнити другим абзацом у такій редакції:

"Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії направляє до ОС заявку відповідно до пункту 4.1.1"; 

4.9.1 - доповнити текст словами: "(органи сертифікації систем якості, ДЦСМС)";

- доповнити абзацами:

"У разі проведення сертифікації ПС за схемою "Продукція, що випускається серійно" періодичність та форми технічного нагляду визначає ОС за результатами сертифікації, складності конструкції та технології виготування ПС, терміну ліцензійної угоди. Періодичність технічного нагляду повинна бути:

- з терміном дії ліцензійної угоди до 2 років - не менш одного разу;

- з терміном дії ліцензійної угоди до 3 років - не менш двох разів.

Обсяг та форми технічного нагляду визначає Програма технічного нагляду, яка розробляється ОС і затверджується його керівником";

4.9.3 - доповнити реченням: "Орган з сертифікації має право доручати проведення випробувань сертифікованих ПС з метою технічного нагляду лише у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі";

4.9.4 - доповнити такими абзацами:

"- відсутності умов для забезпечення випуску продукції за показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;

- порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;

- наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

- невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за результатами технічного нагляду;

- відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більш як 6 місяців;

- невиконання заявником умов ліцензійної угоди;

- відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду";

5.1 - після слова "продукції" викласти текст у новій редакції: "іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633";

5.4 - доповнити словами: "керуючись ДСТУ 3417 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується";

4) розділ 8 доповнити пунктом 8.2.4 у такій редакції:

"8.2.4. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції здійснюється за Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487";

5) додатки 1 - 4 викласти у новій редакції (додаються).

2. Управлінню державного нагляду та підтвердження відповідності (О. Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд".

3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Б. Угаров) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу Держстандарту України "Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд" забезпечити його публікацію в "Інформаційному покажчику стандартів".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Г. Сидоренка.

 

В. о. Голови
Держстандарту України

 
Г. Миронюк
 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра економіки України 

 
В. М. Кальник
 

Голова Держстандарту України 

П. С. Кабан 

Т. в. о. першого заступника Голови
Державного комітету промислової
 політики України

 
 
С. Г. Грищенко
 

Перший заступник Голови
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

 
 
В. П. Загородній
 

Заступник Голови Державного
департаменту з нагляду за охороною
 праці Міністерства праці та
 соціальної політики України 

 
 
 
В. Г. Іванченко
 

 

Схеми (моделі) сертифікації підіймальних споруд у Системі УкрСЕПРО

Продукція, що
підлягає сертифікації

Назва робіт 

Документи, які видаються органом із сертифікації продукції

Обстеження
виробництва

Атестація
виробництва

Сертифікація
(оцінка)
системи якості

Випробування
з метою сертифікації 

Технічний нагляд 

А. Підіймальні споруди та їх комплектуючі, що складаються на підприємстві виготовлювача 

Одиничний виріб 

Не проводиться

Не проводиться 

Не проводиться

Проводяться щодо кожного виробу 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Партія продукції (виробів) 

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. Проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою

Продукція, що випускається серійно

Проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою 

  

Не проводиться

Проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

  

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться органом із сертифікації систем якості

Проводяться в порядку, що визначений органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

Б. Підіймальні споруди, що складаються у споживача

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться: щодо основних складальних одиниць - у виготовлювача; щодо кожного виробу після монтажу та здавальних випробувань - у споживача 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача

Проводиться шляхом випробування зразків складних частин продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. Проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою

  

Проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків складних частин продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою 

  

Не проводиться

Проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків складних частин продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

  

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться органом із сертифікації систем якості

Проводяться: на відібраних зразках основних складальних одиниць - у виготовлювача; на одному із виробів після монтажу та здавальних випробувань - у споживача або виготовлювача, у порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості  

 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. _______________________________________________________________
                 (найменування підприємства-виготовлювача, постачальника (далі - заявника), 

_________________________________________________________________
                                адреса, код за ЄДРПОУ*)

в особі ___________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові та посада) 

заявляє, що _______________________________________________________
                       (назва продукції, код за ОКПО, код за ТН ЗЕД для імпортної 

_________________________________________________________________,
                                                      продукції) 

виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення, у вигляді партії в розмірі ______________________________, виготовляється серійно за

_________________________________________________________________,
                       (назва та позначення нормативних документів виробника) 

відповідає вимогам _________________________________________________
                                           (позначення та назва нормативних документів) 

_________________________________________________________________,

і просить провести сертифікацію цієї продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам наведених нормативних документів.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести _________________
                                                                                                                   (найменування акредитованої

_________________________________________________________________
випробувальної лабораторії (центру), адреса. У разі відсутності відомостей цей
                      пункт не наводиться) 

3. Заявник зобов'язується:

- виконати всі умови сертифікації; 

- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності; 

- сплатити всі витрати за проведення сертифікації. 

4. Додаткові відомості: заявник гарантує, що ця продукція не заявлена на сертифікацію в інші органи з сертифікації.

 

Керівник підприємства 

_________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер 

_________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище)

М. П. 

 

"___"_______________ 200__ р.

________________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

 

РІШЕННЯ N ______
 від "___" _______________ 200__ р.
за заявкою на проведення сертифікації продукції

Розглянувши заявку _______________________________________________
                             (найменування підприємства-виготовлювача або постачальника продукції) 

______________________________________ від ________________________
                                                                                             (дата) 

на сертифікацію __________________________________________________
                                  (назва продукції, код за ОКПО, код за ТН ЗЕД для імпортної продукції) 

повідомляємо:

1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам

_________________________________________________________________
                              (позначення та назва нормативних документів) 

2. Схема (модель) сертифікації містить (непотрібне закреслити):

- обстеження виробництва;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується;

- сертифікацію системи якості виробництва продукції;

- аналіз ефективності і функціонування сертифікованої системи якості продукції;

- випробування зразків продукції;

- технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції.

3. Обстеження виробництва* буде проведено в період з _______ до_______

_________________________________________________________________
                                       (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження) 

4. Атестація виробництва продукції*, що сертифікується, буде проведена в період з _____ до ______

________________________________________________________________
                             (назва та адреса організації, що проводитиме атестацію) 

5. Сертифікація системи якості виробництва продукції*, що сертифікується, буде проведена в період з ____ до _____

_______________________________________________________________
                                            (назва та адреса організації, що проводитиме аналіз) 

6. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені в період з ______ до _______

_______________________________________________________________
                             (назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії (центру)

7. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме

_________________________________________________________________
                                                                (назва організації та її адреса) 

Про періодичність проведення та форми технічного нагляду буде повідомлено додатково.

8. Роботи проводяться на підставі господарського договору.

 

Керівник органу із
сертифікації продукції 

 
____________________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище, ініціали) 

____________
* Пункт уключається у разі потреби.

 

АКТ
відбору зразків

від _________________ 200__ р.

На ______________________________________________________________
                                        (назва підприємства, організації, адреса, код за ОКПО) 

мною, ___________________________________________________________
                                          (посада, прізвище, ініціали представника органу)

_________________________________________________________________,

у присутності _____________________________________________________
                                            (посада, прізвище, ініціали представника підприємства) 

__________________________________________________________________

відібрані зразки ___________________________________________________
                                                      (назва, тип, модель, кількість, зав. N) 

відповідно до рішення N ______ від __________________________________
 
за заявкою _______________________________________________________

із кількості пред'явлених ___________________________________________
                                                           (кількість, зав. N) 

________________________________________________________________

 

Представник органу
із сертифікації

 
_________________
(підпис) 

 
________________________
(ініціали та прізвище) 

Представник заявника

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

____________

Опрос