Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила обязательной сертификации крановой продукции, утвержденные приказом Госстандарта Украины от 24.01.97 N 37

Госстандарт
Приказ от 31.08.2000 № 528
Утратил силу

Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції, затверджених наказом Держстандарту України від 24.01.97 N 37

Наказ Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України
від 31 серпня 2000 року N 528

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2000 р. за N 605/4826

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
 від 24 січня 1997 року N 37
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію та сертифікацію", на виконання Указу Президента України від 22.01.2000 N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції, затверджених наказом Держстандарту України від 24.01.97 N 37 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.04.97 за N 110/1914, такі зміни:

1) у пунктах:

3.1 - після "ДСТУ 2462-94" доповнити: "ДСТУ 3278-95, ДСТУ 3498-96, ДНАОП N 0.00-1.03-93";

4.1 - після слова "порядку" доповнити текст словами: "з урахуванням ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.";

2) пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Порядок обов'язкової сертифікації імпортної КП в Системі встановлює ОС відповідно до цих Правил, Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097, Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211";

3) у пунктах:

4.6 - сьому позицію переліку викласти в такій редакції:

"- видачу сертифіката відповідності, укладення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи";

4.7 - вилучити останнє речення;

5.1.1 - замість цифр "02.08.96 р. N 329" записати "18.08.98 N 633";

5.3.2 - перед останнім абзацом ввести примітку в такій редакції:

"Примітка. Обсяг документації визначає ОС у залежності від схеми сертифікації";

5.4.1 - після слова "проводиться" доповнити текст словами: "з урахуванням ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції";

5.4.5 доповнити абзацом:

"У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС припиняє роботи за заявкою на час проведення підприємством - заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання ОС переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій. Повторне обстеження виробництва може здійснюватися за повною або скороченою процедурою, коли перевіряють лише ті елементи виробництва, які мали невідповідності";

5.5.1 - після слова "проводиться" доповнити текст словами: "з урахуванням ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення";

5.6.3 - після слова "проводиться" доповнити текст словами: "з урахуванням ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення";

4) пункт 5.7.3 викласти в такій редакції:

"5.7.3. Заявник у термін, зазначений в договорі, повинен подати зразки КП для відбору, ідентифікації і проведення випробувань. Результати відбору зразків оформляються актом відбору зразків (додаток 4)";

5) у підпунктах:

5.7.4 - після слова "(центром)" доповнити текст словами: "та іншою уповноваженою ним організацією, при цьому для КП, що імпортується, в акті ідентифікації КП зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки)";

5.8.3 - доповнити приміткою в такій редакції:

"Примітка. Якщо продукція є великогабаритною чи нетранспортабельною або потребує монтажу на місці експлуатації чи використання унікального випробувального обладнання тощо, допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії"; 

5.8.6 - із першого абзацу вилучити слова: "який анулює заявку та повідомляє про це Держнаглядохоронпраці України";

5.9.2.2) - вилучити слова "і висновку ОС КП щодо стабільності технологічного процесу виробництва продукції";

5.9.3 - після першого абзацу доповнити текст абзацом у такій редакції:

"Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніш як за три місяці до закінчення його дії направляє до ОС заявку відповідно до пункту 5.1.1";

5.9.8 - замість слова "угоду" записати слова "ліцензійну угоду";

5.10.1 - доповнити текст абзацами в такій редакції:

"У разі проведення сертифікації КП за схемою "Продукція, що випускається серійно" періодичність та форми технічного нагляду визначає ОС за результатами сертифікації, складності конструкції та технології виготування ПС, терміну ліцензійної угоди. Періодичність технічного нагляду повинна бути:

- під час чинності ліцензійної угоди до 2 років - не менш одного разу;

- під час чинності ліцензійної угоди до 3 років - не менш двох разів.

Обсяг та форми технічного нагляду визначає Програма технічного нагляду, яка розробляється ОС і затверджується його керівником";

5.10.3 - доповнити текст абзацом у такій редакції:

"Орган із сертифікації має право доручати проведення випробувань сертифікованої КП з метою технічного нагляду лише у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі";

5.10.6 - доповнити новими абзацами в такій редакції:

"- відсутності умов для забезпечення випуску продукції з показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;

- порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;

- наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

- невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за результатами технічного нагляду;

- відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більш як 6 місяців;

- невиконання заявником умов ліцензійної угоди;

- відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду";

6.1.3 - після слова "продукції" викласти текст у новій редакції: "іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633";

6.2.2 - після слів "ОС КП" доповнити текст словами: "керуючись ДСТУ 3417 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується,";

6) доповнити пункт 9.2 підпунктом 9.2.4 в такій редакції:

"9.2.4. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції здійснюється за Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487";

7) додатки 1 - 4 викласти в новій редакції (додаються).

2. Управлінню державного нагляду та підтвердження відповідності (О. Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції".

3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Б. Угаров) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу Держстандарту України "Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції" забезпечити його публікацію в Інформаційному покажчику стандартів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Г. Сидоренка.

 

В. о. Голови Держстандарту України 

Г. Миронюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр економіки України 

В. В. Роговий 

Голова Держстандарту України 

П. С. Кабан 

В. о. першого заступника Голови
Державного комітету промислової
політики України
 

 
 
С. Г. Грищенко
 

Перший заступник Голови
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
 

 
 
В. П. Загородній
 

Заступник Голови
Державного департаменту з нагляду
за охороною праці Міністерства
праці та соціальної політики України
 

 
 
 
В. І. Іванченко
 

 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. ________________________________________________________________
                      (найменування підприємства-виготовлювача, постачальника (далі - заявник),
__________________________________________________________________
                                                                      адреса, код ЄДРПОУ*) 

в особі ____________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові та посада) 

заявляє, що ________________________________________________________
                                              (назва продукції, код ОКПО, код ТН ЗЕД для імпортної
__________________________________________________________________
                                                                                               продукції) 

виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення, у вигляді партії в розмірі ____________________________________, виготовляється серійно за

__________________________________________________________________,
                                         (назва та позначення нормативних документів виробника) 

відповідає вимогам _________________________________________________
                                                                        (позначення та назва нормативних документів)
__________________________________________________________________,

і просить провести сертифікацію цієї продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам наведених нормативних документів.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести _______________
                                                                                                                   (найменування акредитованої
________________________________________________________________.
випробувальної лабораторії (центру), адреса. У разі відсутності відомостей цей пункт
                                                                         не наводиться) 

3. Заявник зобов'язується:

- виконати всі умови сертифікації;

- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;

- сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

4. Додаткові відомості: Заявник гарантує, що ця продукція не заявлена на сертифікацію в інші органи з сертифікації.

____________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

Керівник підприємства 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.

М. П.

 

РІШЕННЯ N _______

від "___" _____________ 200_ р.
за заявкою на проведення сертифікації продукції

Розглянувши заявку ________________________________________________
                                  (найменування підприємства-виготовлювача або постачальника продукції) 

________________________________________ від ______________________
                                                                                                                                         (дата) 

на сертифікацію ___________________________________________________
                                            (назва продукції, код ОКПО, код ТН ЗЕД для імпортної продукції) 

повідомляємо:

1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам
________________________________________________________________
                                             (позначення та назва нормативних документів) 

2. Схема (модель) сертифікації міститиме (непотрібне закреслити):

- обстеження виробництва;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується;

- сертифікацію системи якості виробництва продукції;

- аналіз ефективності і функціонування сертифікованої системи якості продукції;

- випробування зразків продукції;

- технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції.

3. Обстеження виробництва* буде проведено в період з _______ до_______
_________________________________________________________________
                                     (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження) 

4. Атестація виробництва продукції*, що сертифікується, буде проведена в період з _____ до ____
_________________________________________________________________
                                     (назва та адреса організації, що проводитиме атестацію) 

5. Сертифікація системи якості виробництва продукції*, що сертифікується, буде проведена в період з ____ до _____ ____________________________________
                                                                               (назва та адреса організації, що проводитиме аналіз) 

6. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені в період з ______ до ______
_________________________________________________________________
                                   (назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії (центру) 

7. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме
 _________________________________________________________
                                                              (назва організації та її адреса) 

Про періодичність проведення та форми технічного нагляду буде повідомлено додатково.

8. Роботи проводяться на підставі господарського договору.

____________
* Пункт включається при потребі.

Керівник органу із сертифікації продукції 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

Схеми (моделі) сертифікації підіймальних споруд у Системі УкрСЕПРО

Продукція, що сертифікується 

Назва робіт 

Документи, які видаються органом із сертифікації продукції 

Обстеження виробництва 

Атестація виробництва 

Сертифікація (оцінка) системи якості 

Випробування з метою сертифікації 

Технічний нагляд 

А. Підіймальні споруди та їх комплектуючі, що складаються на підприємстві виготовлювача 

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться по кожному виробу 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Партія продукції (виробів) 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. Проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року 

Продукція, що випускається серійно 

Проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації і
включає перевірки виробництва та контрольні випробування
зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою 

  

Не проводиться 

Проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування
зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

  

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться органом із сертифікації систем якості 

Проводяться в порядку, що визначений органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

Б. Підіймальні споруди, що складаються у споживача 

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться:
щодо основних складальних одиниць - у виготовлювача;
щодо кожного виробу після монтажу та здавальних випробувань - у споживача 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача 

Проводиться через випробування зразків складних частин продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. Проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року 

  

Проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків складних частин продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою 

  

Не проводиться  

Проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків складних частин продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

  

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться органом із сертифікації систем якості 

Проводяться:
на відібраних зразках основних складальних одиниць - у виготовлювача;
на одному із виробів після монтажу та здавальних випробувань - у споживача або виготовлювача, в порядку, що визначений органом з сертифікації продукції та систем якості 

Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості  

 

АКТ
відбору зразків

від ________________ 200_ р.

На _______________________________________________________________
                                           (назва підприємства, організації, адреса, код ОКПО) 

мною, ____________________________________________________________
                                             (посада, прізвище, ініціали представника органу)
__________________________________________________________________,

у присутності ______________________________________________________
                                                (посада, прізвище, ініціали представника підприємства)
__________________________________________________________________

відібрані зразки ____________________________________________________
                                                                            (назва, тип, модель, кількість, зав. N) 

відповідно до рішення N ______ від ___________________________________

за заявкою ________________________________________________________

із кількості пред'явлених _____________________________________________
                                                                                                  (кількість, зав. N)
__________________________________________________________________. 

Представник органу із сертифікації 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Представник заявника 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

____________

Опрос