Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения дополнительной льготной продажи акций открытых акционерных обществ на условиях, определенных пунктом 115 Государственной программы приватизации на 2000 - 2002 года

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 13.07.2000 № 1450
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств на умовах, визначених пунктом 115 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки

Наказ Фонду державного майна України
від 13 липня 2000 року N 1450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2000 р. за N 447/4668

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 23 квітня 2013 року N 552)

На виконання пункту 115 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 N 1723-III, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств на умовах, визначених пунктом 115 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки (додається).

2. Положення про порядок проведення додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств на умовах, визначених пунктом 5.6.2 частини II Державної програми приватизації на 1997 рік, затверджене наказом Фонду державного майна України від 25.11.97 N 1319 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.12.97 за N 604/2408, визнати таким, що втратило чинність.

3. Директору Департаменту систем продажу акцій В. Красовському забезпечити реєстрацію цього наказу з додатком у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

 

В. о. Голови Фонду 

М. Чечетов 

 

ПОРЯДОК
проведення додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств на умовах, визначених пунктом 115 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки

1. Цей Порядок розроблено на виконання Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 N 1723-III.

2. Порядок установлює механізм проведення додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ), створених на базі об'єктів групи А, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно з переліком, затвердженим у встановленому порядку), працівникам цих об'єктів, а також колишнім працівникам, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку із станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають.

3. Зазначені в пункті 2 цього Порядку категорії громадян мають право на придбання за грошові кошти будь-якого пакета акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи А, за половину номінальної вартості.

4. Додатковий пільговий продаж акцій ВАТ, згідно з цим Порядком, здійснюється комісією з продажу акцій цього ВАТ, створеною у встановленому порядку відповідним органом приватизації, після закінчення пільгового продажу акцій працівникам, прирівняним до них особам та керівництву підприємства.

5. У плані розміщення акцій (плані приватизації) ВАТ, які не розпочали продаж акцій, для додаткового пільгового продажу передбачаються всі акції, що залишаються після виділення квоти для пільгового продажу акцій.

6. В уточненому плані розміщення акцій ВАТ, які розпочали продаж акцій, для додаткового пільгового продажу передбачаються акції, які залишилися нереалізованими за підсумками їх пільгового продажу, та акції, що передбачалися у плані розміщення акцій (плані приватизації) для продажу конкурентними способами, але ще не продано.

7. Додатковий пільговий продаж акцій здійснюється протягом двох місяців після затвердження органом приватизації уточненого плану розміщення акцій, у якому визначено конкретний розмір пакета акцій, що пропонується для цього продажу.

8. У десятиденний термін після завершення пільгового продажу акцій та затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ комісія з продажу акцій за поданням голови правління ВАТ затверджує (протокольно) списки осіб, які мають право на додаткове пільгове придбання акцій відповідно до п. 115 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки (форма списку додається).

Списки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печатками акціонерного товариства й органу приватизації.

Персональна відповідальність за оформлення списків згідно з установленою формою та за наявність у списках усієї інформації, передбаченої цією формою, покладається на голову комісії з продажу акцій ВАТ.

Персональна відповідальність за повноту списків осіб, що мають право на додаткове пільгове придбання акцій, достовірність наведеної у списках інформації, відповідність списків вимогам чинного законодавства, поінформованість громадян, унесених у списки, про терміни та умови додаткового пільгового продажу акцій покладається на голову правління ВАТ.

9. Розподіл акцій проводиться шляхом прямого арифметичного ділення загальної кількості акцій, які передбачені уточненим планом розміщення акцій для додаткового пільгового продажу, на загальну кількість громадян, унесених до зазначеного списку.

10. Особи, які бажають придбати акції, подають до комісії з продажу акцій заяву на додаткове пільгове придбання акцій за формою і в порядку, установленому для пільгового продажу акцій. У заяві вказується кількість акцій, яку бажає придбати заявник за грошові кошти. Кількість акцій, що заявляється кожним заявником, не повинна перевищувати точної кількості акцій, виділених йому внаслідок проведеного розподілу акцій, а сума грошових коштів, заявлена для оплати цих акцій, повинна бути кратною одній гривні. У разі відмови заявника придбати в повному обсязі виділені йому внаслідок розподілу акції їх залишок можуть придбати інші працівники шляхом подання до комісії додаткової заяви.

11. Сплата заявлених покупцями акцій, реєстрація поданих заяв, затвердження результатів додаткового пільгового продажу акцій, проведення розрахунків з позабюджетним фондом приватизації за придбані акції, перехід права власності на акції здійснюються у порядку, установленому для пільгового продажу акцій.

12. За результатами додаткового пільгового продажу акцій комісія складає проект уточненого плану розміщення акцій та подає його на розгляд до відповідного органу приватизації. Акції, не реалізовані в ході додаткового пільгового продажу, підлягають подальшому продажу визначеними законодавством способами на підставі затвердженого в установленому порядку уточненого плану розміщення акцій.

13. Емітент несе відповідальність за збереження документів, які є підставою для формування реєстру (унесення змін до реєстру) власників іменних цінних паперів або здійснення облікової операції зберігачем щодо зміни власника за результатами додаткового пільгового продажу акцій, зокрема:

списку осіб, які мають право на додаткове пільгове придбання акцій;

платіжних доручень з відміткою банку про проведення платежу;

заяв громадян про додаткове пільгове придбання акцій та книг реєстрації цих заяв;

переліків власників акцій, сформованих за результатами додаткового пільгового продажу акцій.

14. Ухилення від виконання, несвоєчасне або неналежне виконання розпоряджень та рішень органу приватизації в межах вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність емітента та його керівника згідно з чинним законодавством.

 

Начальник відділу пільгового
продажу акцій
 

 
С. Комзюк
 

 

Список осіб,
що мають право на додаткове пільгове придбання акцій
ВАТ "_____________________________________"
 відповідно до пункту 115 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки

(працівники підприємства, колишні працівники підприємства, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інваліди, звільнені у зв'язку із станом здоров'я, а також працівники соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають)

N
з/п 

Прізвище,
ім'я,
по батькові 

Посада 

Серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий 

Домашня адреса 

Кількість акцій, що пропонуються для додаткового пільгового продажу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

 

Голова правління ВАТ 

___________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Начальник відділу кадрів ВАТ 

___________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Представник органу приватизації 

___________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

____________ 

  

Опрос