Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по проведению радиационного контроля транспортных средств и грузов в пунктах пропуска через государственную границу и на таможенной территории Украины

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Приказ, Инструкция от 15.05.2000 № 27
Утратил силу

Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 15 травня 2000 року N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2000 р. за N 411/4632

Наказ скасовано як такий, що втратив актуальність
 та встановлює регуляторні бар'єри
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 року N 166-р)

З метою реалізації вимог чинного законодавства щодо здійснення екологічного контролю транспортних засобів і вантажів, зокрема Закону України "Про металобрухт", постанов Кабінету Міністрів України: від 20.03.95 N 198 "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" та від 02.07.98 N 999 "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів підрозділами Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" стосовно організації та проведення радіаційного контролю об'єктів, підконтрольних службі екологічного контролю, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України (додається).

2. Головній державній екологічній інспекції:

подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;

у місячний термін після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування зазначеної Інструкції в кількості сто вісімдесят примірників та довести її до відома всіх підрозділів Державної екологічної інспекції, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України.

3. Начальнику Головної державної екологічної інспекції, Голові Республіканського комітету охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, начальникам державних управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі, начальникам державних інспекцій охорони Чорного та Азовського морів прийняти до виконання та використання в роботі Інструкцію щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища М. Мовчана.

 

Міністр 

І. Заєць 

 

Інструкція
щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок організації та проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів. Інструкція призначена для державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища (далі - держекоінспектори) Державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Держекоінспекція Мінекоресурсів), які виконують роботи з обстеження транспортних засобів і вантажів, що підлягають екологічному контролю, у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України.

1.2. Дія Інструкції поширюється на всі транспортні засоби і вантажі, які переміщуються через митний кордон України залізничним, автомобільним, морським, річковим, повітряним та трубопровідним транспортом і підлягають екологічному контролю.

2. Терміни, що вживаються у цій Інструкції, мають таке значення.

БЕТА-ВИПРОМІНЮВАННЯ (B-випромінювання) - корпускулярне електронне або позитронне іонізуюче випромінювання з безперервним енергетичним спектром, яке виникає при перетвореннях ядер чи нестабільних частинок (наприклад нейтронів). 

ВАНТАЖІ - будь-які товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України під митним контролем, крім транспортних засобів, що їх перевозять.

ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ (Y-випромінювання) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 0,1 нм, що виникає при розпаді радіоактивних ядер, переході ядер із збудженого стану в основний, при взаємодії швидких заряджених часток з речовиною, анігіляції електронно-позитронних пар тощо. 

ДЖЕРЕЛО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (ДІВ) - об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання.

ЕКВІВАЛЕНТНА ДОЗА (у межах цього документа) - добуток поглинутої дози на середній коефіцієнт якості іонізуючого випромінювання, який враховує біологічний вражаючий ефект для різних тканин.

КОНТРОЛЬНІ РІВНІ (КР) (у межах цього документа) - радіаційно-гігієнічні регламенти першої групи, числові значення яких установлюються з метою обмеження опромінення персоналу та (або) населення нижче значень лімітів доз, а також для проведення радіаційно-дозиметричного контролю.

МАТЕРІАЛ (у межах цього документа) - сировина, вироби або їхні відходи.

МІСЦЕ ЗАБРУДНЕННЯ - весь матеріал або його частини, рівень радіонуклідного забруднення яких перевищує контрольні рівні.

ПРИРОДНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН - опромінення, що створюється космічними джерелами та теригенними (властивими Землі) радіонуклідами за винятком техногеннопідсилених джерел природного походження.

ПРОТОКОЛ - документ, що містить результати радіаційного обстеження.

ПЕД ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ (у межах цього документа) - потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання на поверхні об'єкта (за вирахуванням природного радіаційного фону).

РАДІОАКТИВНІСТЬ - самочинне перетворення атомних ядер в ядра інших елементів. Супроводжується іонізуючим випромінюванням. Відомо чотири типи радіоактивності: альфа-розпад, бета-розпад, спонтанний поділ атомних ядер, протонна радіоактивність.

РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ або радіаційно-дозиметричний (у межах цього документа) - система вимірювань та розрахунків, які спрямовані на оцінку доз опромінення окремих осіб або груп людей, а також радіаційного стану промислової зони та навколишнього середовища, транспортних засобів та вантажів з метою виявлення їх можливого радіонуклідного забруднення й запобігання несанкціонованому поводженню з ДІВ.

РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ'ЄКТ (у межах цього документа) - будь-які речовини, пристрої та споруди, що містять чи можуть вміщувати ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання (транспортні засоби, вантажі та ін.).

РАДІОАКТИВНА РЕЧОВИНА (РР) - речовина, яка створює або в певних умовах здатна створювати іонізуюче випромінювання.

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ - транспортні засоби, що власним ходом прибувають на митну територію України або відбувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу та пасажирів.

ЯДЕРНИЙ МАТЕРІАЛ (ЯМ) - матеріал, який здатний розщеплюватися за схемою ланцюгової реакції при спеціальних технологічних умовах (наприклад, плутоній-239, уран-238, збагачений ізотопами урану-233, 235 і т. п.).

3. Радіаційний контроль (РК) транспортних засобів і вантажів, що переміщуються через державний кордон України, здійснюється відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 20.03.95 N 198 "Про здійснення екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон" та від 15.06.99 N  1034 "Про впорядкування справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон", інших нормативно-правових документів з цього питання.

3.1. РК здійснюється з метою недопущення порушень чинного законодавства щодо переміщення через державний кордон РР і ЯМ, а також радіаційно забруднених транспортних засобів та вантажів, у тому числі з метою транзиту. РК усіх підконтрольних службі екологічного контролю об'єктів здійснюється при переміщенні через державний кордон або на митній території України до завершення митного оформлення.

РК здійснюється держекоінспекторами, які мають необхідну освіту, пройшли навчання в цьому напрямку і отримали спеціальне посвідчення на право проведення цього виду контролю, яке видається Державним інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Міністерства екології та природних ресурсів України.

РК експортних партій металобрухту в період формування транспортних партій у місцях його накопичення також може здійснюватись представником організації, яка має дозвіл територіального органу Мінекобезпеки на проведення таких вимірювань (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.98 N 999 "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів підрозділами Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки").

3.2. Основними завданнями РК є:

- виявлення і недопущення несанкціонованих ввезень, вивезень та транзитних перевезень через територію України РР і ЯМ;

- здійснення контролю за виконанням вимог норм і правил радіаційної безпеки (РБ) при санкціонованому переміщенні РР і ЯМ через державний кордон;

- здійснення контролю за станом РБ транспортних засобів і вантажів з метою недопущення переміщення радіаційно забруднених об'єктів через державний кордон;

- здійснення контролю і забезпечення РБ персоналу, який здійснює перевезення РР і ЯМ, персоналу постів екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України.

3.3. Ця Інструкція встановлює:

- перелік параметрів, що контролюються, і систему контрольних рівнів, на відповідність яким перевіряються транспортні засоби і вантажі;

- порядок проведення РК транспортних засобів і вантажів;

- оформлення протоколу РК у разі перевищення встановлених контрольних рівнів ПЕД.

3.4. При виявленні несанкціонованого переміщення (перевезення) радіаційно небезпечного об'єкта він до проведення митного контролю не допускається і його переміщення через державний кордон України забороняється, про що приймається рішення згідно з чинним законодавством України.

3.5. У разі виявлення порушень норм і правил РБ (Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97) при санкціонованому переміщенні (перевезенні) РР і ЯМ об'єкт до митного контролю не допускається і його переміщення через державний кордон України до усунення порушень забороняється.

Усунення порушень норм і правил РБ при імпорті повинно проводитися на території держави-відправника.

3.6. У разі виявлення радіаційно небезпечного об'єкта або встановлення порушення правил його транспортування прийняття рішення про пропуск через державний кордон РР, ЯМ, інших вантажів та транспортних засобів здійснюється органами прикордонного контролю Прикордонних військ України на підставі відповідної інформації служби екологічного контролю. Рішення про затримання РР і ЯМ приймається Держекоінспекцією Міністерства екології та природних ресурсів України з негайним наданням відповідної інформації органам прикордонного контролю, митним та іншим компетентним органам згідно з чинним законодавством України.

4. Перелік параметрів, що контролюються, та система контрольних рівнів

4.1. Параметри, що контролюються:

- ПЕД - мкР/год. (мкЗв/год. від підконтрольного об'єкта); 

- ПЕД у кабіні водія (якщо перевезення здійснюється автотранспортом);

- щільність потоку бета-частинок з поверхні підконтрольного об'єкта (наявність радіоактивного забруднення).

4.2. Система контрольних рівнів:

- ПЕД - мкР/год. (мкЗв/год.) не повинна перевищувати 50 мкР/год. (0,5 мкЗв/год.); 

- щільність потоку бета-частинок, що знімаються з поверхні підконтрольного об'єкта, не повинна перевищувати 30 бета-частинок/см2хв.

5. Загальний порядок здійснення радіаційного контролю

5.1. РК в пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України здійснюється стаціонарними та переносними приладами РК.

Під час вимірювання ПЕД використовуються радіометричні пошукові прилади типу СРП-68, СРП-88 із сцинтиляційним детектором чи аналогічні їм прилади РК, що дозволяє оперативно виявити місця, де гамма-випромінювання перевищує значення існуючого природного гамма-фону. Показання цих приладів є підставою для подальшого проведення радіометричних досліджень (визначення сумарної питомої радіоактивності вантажу) у місцях, де виявлено рівні, що перевищують природний фон гамма-випромінювання більше ніж на 30 %.

Для складання висновків про рівні ПЕД зовнішнього гамма-випромінювання, що формує дозу зовнішнього опромінення людини в місцях її перебування, а також для порівняння фактичних значень ПЕД з допустимими рівнями використовують результати вимірювання ПЕД, що одержані за допомогою приладів-дозиметрів типу ДРГ-01, ДБГ, МКС-01 або аналогічних приладів (з відповідними техніко-експлуатаційними характеристиками), які внесені до Державного реєстру засобів вимірювання, затвердженого Держстандартом України.

Усі прилади мають бути повірені метрологічною службою у встановленому законодавством порядку. Вимірювання проводяться за методикою, наведеною в технічному описі приладу.

5.2. РК транспортних засобів і вантажів, які переміщуються через державний кордон, передбачає чотири послідовні етапи (рівні):

- експрес-контроль наявності іонізуючого випромінювання, яке іде від об'єкта, що контролюється (здійснюється стаціонарними приладами РК);

- детальний контроль, який здійснюється службою екологічного контролю за допомогою переносних дозиметричних приладів та шляхом візуального огляду об'єктів з метою виявлення контейнерів або матеріалів, які призначено для екранування іонізуючого випромінювання (через відсутність стаціонарних приладів РК підконтрольних об'єктів починається з цього рівня);

- поглиблений контроль затриманих об'єктів за допомогою обладнання пересувної або найближчої стаціонарної лабораторії державної санітарно-епідеміологічної служби;

- комплексний контроль та ідентифікація радіаційного забруднення затриманих об'єктів (визначення його кількісного та якісного радіонуклідного складу), які проводяться державною санітарно-епідеміологічною службою.

5.3. Експрес-контроль є обов'язковим для всіх об'єктів, підконтрольних службі екологічного контролю, що переміщуються через державний кордон України (при наявності на пункті пропуску стаціонарних приладів РК).

5.4. Якщо апаратурою радіаційного експрес-контролю зафіксовано перевищення природного радіаційного фону, то здійснення подальшого детального контролю є обов'язковим. Перед його здійсненням держекоінспектор зобов'язаний поінформувати начальника поста екологічного контролю про факт виявлення потенційно радіаційно небезпечного об'єкта та про всі наступні дії.

5.5. РК вантажів, що переміщуються через державний кордон у пунктах пропуску для морського сполучення, у випадках, коли експрес-контроль за допомогою стаціонарних установок неможливо здійснити (за характером вантажу або в разі відсутності стаціонарних установок тощо), повинен проводитись перед розвантаженням (навантаженням) суден. У цьому разі РК починається з другого рівня і здійснюється за допомогою переносної апаратури.

5.6. Якщо прилади радіаційного експрес-контролю або детального контролю, який здійснюється замість нього, не фіксують перевищення природного радіаційного фону, то проведення контролю за наступними рівнями не є обов'язковим і об'єкт може бути пропущено через державний кордон.

5.7. Проведення другого рівня РК здійснюється на спеціально обладнаному окремому майданчику на відстані не менше ніж 50 м від пункту пропуску через державний кордон. Майданчик має бути огороджений і позначений знаками радіаційної небезпеки згідно з ГОСТ 17925-72.

Якщо другий рівень РК не підтвердить наявність радіаційної небезпеки об'єкта, то він повинен бути допущений до митного контролю.

5.8. Якщо другий рівень РК підтвердить наявність радіаційно небезпечного об'єкта, то він допускається до митного контролю за таких обов'язкових умов:

- ввезення, вивезення або транзит об'єкта територією України є санкціонованим, що підтверджується відповідними документами, які супроводжують об'єкт;

- транспортування об'єкта здійснюється без порушень Правил безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин (ПБТРВ-73, ОПБЗ-83).

5.9. У разі отримання сигналу від стаціонарної апаратури РК про перевищення природного рівня випромінювання під час контролю пасажирського транспортного засобу, пасажири повинні пройти по черзі один за одним через зону дії одного із датчиків апаратури РК. У випадку виявлення конкретної особи, власне випромінювання якої перевищує природний фон, ця особа направляється на проведення огляду в установленому законодавством порядку для проведення РК другого рівня з використанням переносної дозиметричної апаратури для виявлення та вилучення ДІВ.

5.10. Залізничний транспорт, судна та літаки підлягають проведенню другого рівня РК. Якщо сигнал детального контролю про перевищення природного рівня випромінювання підтверджується, вони затримуються для подальшої ідентифікації ДІВ і його вилучення в установленому законодавством порядку.

5.11. Якщо результати детального РК не дозволяють зробити однозначного висновку про радіаційну безпеку об'єкта або про дотримання Правил безпеки (ПБТРВ-73, ОПБЗ-83) при санкціонованому перевезенні радіаційно небезпечного об'єкта, то об'єкт затримується на посту екологічного контролю та переводиться на окремий майданчик для проведення третього рівня контролю (поглибленого РК), який виконується персоналом пересувної або найближчої стаціонарної лабораторії державної санітарно-епідеміологічної служби.

За результатами проведення третього рівня РК приймається рішення про можливість переміщення об'єкта через державний кордон згідно з пунктом 3.6 цієї Інструкції.

5.12. РК четвертого рівня - це комплексний контроль об'єктів, які затримано згідно з вимогами цієї Інструкції під час їх ввезення (вивезення) на (з) територію (ї) України, який виконується державною санітарно-епідеміологічною службою відповідно до вимог чинних нормативних документів.

5.13. Держекоінспектор несе відповідальність згідно з чинним законодавством за несвоєчасне виконання процедур радіаційного контролю, необгрунтоване затримання осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, що переміщуються через митний кордон.

6. Порядок РК транспортних засобів і вантажів

6.1. РК транспортного засобу

Проводяться тільки виміри ПЕД. Попередні - за допомогою приладу СРП-68. Протокольні - за допомогою приладу МКС-01Р. Під час проведення попередніх вимірювань основним завданням держекоінспектора є виявлення на зовнішній поверхні транспортного засобу ділянок поверхні, на яких значення ПЕД перевищує фонові.

До початку вимірювань у місцях проведення РК держекоінспектор завчасно проводить вимірювання фону ПЕД від земної поверхні на висоті 1 м. Визначивши максимальне значення фону в місці проведення РК, держекоінспектор настроює СРП-68, СРП-88 таким чином, щоб при перевищенні фонових значень на 10 мкР/год. спрацьовувала порогова сигналізація. Розташувавши транспортний засіб у попередньо визначеному місці, держекоінспектор здійснює РК. Під час проведення РК держекоінспектор переміщує детектор приладу СРП-68 уздовж контрольованої поверхні зі швидкістю 0,2 м/с на відстані 10 см від контрольованої поверхні. Швидкість переміщення детектора вибрана з розрахунку, що мінімальний час вимірювання ПЕД приладом СРП-68 становить 2,5 с; за цей час детектор приладу зміститься від початкового положення на 0,5 м і результати вимірювань можна віднести саме до цього інтервалу. Сканування поверхні матеріалу держекоінспектор проводить через 0,25 м. Таким чином, поверхня матеріалу контролюється по сітці 0,25 м на 0,25 м, що й забезпечує достовірність результатів вимірювань. Визначивши місця з максимальним значенням ПЕД, держекоінспектор починає вимірювання ПЕД у цих місцях приладом МКС-01Р. Результати вимірів заносяться у відповідну графу протоколу (за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.98 N 999).

У разі виявлення ділянок з перевищенням фонових значень на поверхні транспортного засобу держекоінспектор повинен провести наступний рівень РК, як приладами СРП-68, СРП-88, так і приладом МКС-01Р, з метою виявлення причин перевищення. При перевищенні ПЕД (п. 4.2) на поверхні матеріалу держекоінспектор зобов'язаний припинити обстеження, вивести із зони дії іонізуючого випромінювання людей, які за характером виконуваної роботи у ній перебувають, негайно поінформувати старшого прикордонного наряду і митного органу та одночасно повідомити власника вантажу, який перевозить цей транспортний засіб, про припинення обстеження і причини, з яких його припинено, та повідомити начальника служби екологічного контролю держуправління і регіональний відділ державної санітарно-епідеміологічної служби. До прибуття представників органів держсаннагляду - забезпечити відсутність людей у зоні дії іонізуючого випромінювання.

6.2. РК вантажів

Проведення РК вантажів - це:

- перевірка наявності радіаційного сертифіката на вантаж, якщо він надійшов із зони радіаційного забруднення;

- замір ПЕД від вантажу.

Проводиться контроль ПЕД та величини щільності потоку бета-частинок з поверхні матеріалу (вантажу).

До початку вимірювань у місцях проведення РК держекоінспектор завчасно проводить вимірювання фону ПЕД від земної поверхні на висоті 1 м. Визначивши максимальне значення фону в місці проведення РК, держекоінспектор настроює СРП-68, СРП-88 таким чином, щоб при перевищенні фонових значень на 10 мкР/год. спрацьовувала порогова сигналізація, а сканування поверхні вантажу проводиться з тією самою швидкістю і тими самими інтервалами між профілями сканування (0,2 м/с, 0,25 м). Закінчивши попередній контроль вантажу за допомогою приладу СРП-68, держекоінспектор приступає до виконання контролю потужності еквівалентної дози від поверхні матеріалу за допомогою приладу МКС-01Р. Середня та максимальна енергія бета-випромінювання для радіонуклідів Cs137 і Sr90 відповідно становить 0,195 і 1,167 та 0,200 і 0,544 MeB, а максимальний пробіг бета-частинок у повітрі для кожної із енергій відповідно 0,407 і 3,936 та 0,407 і 1,601 м. Тобто при такій швидкості та висоті сканування поверхні матеріалу, при відсутності ефекту екранування забруднених місць, достовірно реєструються бета-забруднені ділянки матеріалу. У разі екранування забруднених ділянок матеріалу місця забруднення визначаються за наявності гальмового гамма-випромінювання, що реєструється приладами СРП-68, СРП-88. 

У разі виявлення ділянок з перевищенням природного радіаційного фону держекоінспектор діє згідно з пунктом 6.1 цієї Інструкції та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 207 "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та причетних юридичних осіб у разі виявлення джерел іонізуючого випромінювання, які перебувають у незаконному обігу".

Результати вимірювань ПЕД гамма-випромінювання вантажів фіксуються в Журналі реєстрації та проведення екологічного контролю підконтрольних вантажів і транспортних засобів, що перетинають державний кордон України (додаток 1 до Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого наказом Мінекобезпеки України від 08.09.99 N 204 та зареєстрованого в Мін'юсті України 15.11.99 за N 787/4080).

6.3. Оформлення протоколу РК в разі перевищення встановлених норм ПЕД

Після закінчення РК, у разі виявлення перевищення встановлених норм ПЕД, держекоінспектор заповнює протокол радіаційного обстеження матеріалу у двох примірниках (за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.98 N 999 "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів підрозділами Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки").

Після підпису один примірник протоколу залишається у держекоінспектора, другий передається особі, відповідальній за вантаж. Протокол радіаційного контролю на партію матеріалу видається тільки для конкретної транспортної одиниці із зазначенням її державного реєстраційного номера.

7. Обслуговування та контроль функціонування технічних засобів РК

При експлуатації технічних засобів РК обов'язковими роботами, що регламентуються з відмітками в експлуатаційному журналі, є:

- щоденна перевірка технічного стану стаціонарної та пересувної вимірювальної апаратури методом вимірювання фонових показників випромінювання (після обов'язкового промивання водою майданчика в місці встановлення датчиків вимірювання);

- щоденна (на початку зміни) перевірка функціонування засобів зв'язку;

- щотижнева перевірка технічного стану апаратури РК пересувних лабораторій за допомогою стандартних джерел іонізуючого випромінювання;

- щотижнева протипилова профілактика переносних (індивідуальних) дозиметрів, які застосовуються на постах екологічного контролю, та всієї апаратури пересувних лабораторій відповідно до правил їх експлуатації;

- щомісячна перевірка технічного стану апаратури РК (стаціонарної та переносної), яка проводиться персоналом пересувних лабораторій за допомогою стандартних джерел іонізуючого випромінювання;

- щорічна перевірка технічних засобів РК постів екологічного контролю, пересувних лабораторій та центральної стаціонарної лабораторії особами, які мають право на проведення відповідних метрологічних робіт.

 

Заступник начальника
Головдержекоінспекції
 

 
М. Мовчан
 

ПОГОДЖЕНО

  

Заступник Головного
державного лікаря України
Міністерства охорони здоров'я України
 

 
 
Г. Ф. Бурлака
 

Нач. Управління по радіаційному
захисту населення Міністерства
України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
 
 
Л. Я. Табачний
 

Голова Державного комітету у
справах охорони державного
кордону України
 

 
 
Б. М. Олексієнко
 

Голова Державної митної
служби України
 

 
Ю. П. Соловков
 

Перший заступник Голови
Державної митної служби України
 

 
О. Б. Єгоров
 

Голова Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва

 
 
О. В. Кужель
 

Опрос