Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в положения (стандарты) бухгалтерского учета

Минфин
Приказ от 14.06.2000 № 131
редакция действует с 19.03.2013

Про внесення змін і доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України
від 14 червня 2000 року N 131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2000 р. за N 359/4580

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року N 1081/99, НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни і доповнення до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (додаються).

 

Заступник Міністра

В. В. Регурецький

 

Зміни і доповнення
до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Пункт 2 втратив чинність

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 751/4044):

3.1. У пункті 9:

3.1.1. Абзац другий після слова "(продавцю)" доповнити словами "за вирахуванням непрямих податків".

3.1.2. Абзац третій вилучити.

3.1.3. Абзац шостий викласти в такій редакції:

"транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних запасів або загальною сумою відображаються на окремому субрахунку рахунків обліку запасів. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат наведені в додатку до Положення (стандарту) 9".

3.2. У пунктах 19 і 20 останнє речення вилучити.

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153):

4.1. У пунктах 1 і 7 слова "від звичайної діяльності" вилучити.

4.2. У пункті 3 абзаци другий і четвертий вилучити.

4.3. Пункт 6 доповнити підпунктом 6.7 такого змісту:

"6.7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів".

4.4. Пункт 7 доповнити підпунктом "д" такого змісту:

"д) надзвичайні доходи".

5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248):

5.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними контрактами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 18 "Довгострокові контракти".

5.2. В абзаці п'ятому пункту 4 слово "обліку" вилучити.

5.3. Пункт 14 після слова "амортизація" доповнити словами "витрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів), та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які допустили брак; суми, що одержана від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби".

5.4. Підпункт 15.9 викласти в такій редакції:

"15.9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо)".

5.5. У другому реченні абзацу третього пункту 16 слова "виробничі накладні" замінити словом "загальновиробничі".

5.6. В абзаці десятому пункту 20 та в пункті 26 слова "на виплату матеріальної допомоги" вилучити.

5.7. Пункт 23 після слів "премії та заохочення" доповнити словами "матеріальна допомога".

5.8. Унести зміни в додатки 1 і 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", виклавши їх у новій редакції (додаються).

 

Начальник управління методології бухгалтерського обліку у виробничій сфері

 
В. М. Пархоменко
 

 

Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат

Приклад 1. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах, що застосовують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат.

Зміст 

Вартість запасів, тис. грн.
(рахунки 20, 22, 28) 

Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн. (окремий субрахунок) 

1. Залишок на початок місяця 

150 

25 

2. Надійшло за місяць 

300 

50 

3. Вибуло за місяць (витрачено, реалізовано тощо) 

400 

67* 

4. Залишок на кінець місяця (ряд. 1 + ряд. 2 - ряд. 3)

50 

____________
*Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на запаси, які вибули у звітному місяці, становить:

25 + 50 

  

  

----------- 

х 400 

= 67.

150 + 300 

  

  

Приклад 2. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі, що застосовують оцінку товарів за цінами продажу, та окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат.

Зміст 

Субрахунок 282 "Товари в торгівлі",
тис. грн. 

Субрахунок 289 "Транспортно-заготівельні витрати",
тис. грн. 

Субрахунок 285 "Торгова націнка", тис. грн. 

Продажна вартість (гр. 2 + гр. 3),
тис. грн. 

1. Залишок на початок місяця 

227 

25 

77 

252 

2. Надійшло за місяць 

460 

50 

160 

510 

3. Вибуло за місяць (реалізовано)

487** 

53 

168 

540 

4. Залишок на кінець місяця (ряд. 1 + ряд. 2 - ряд. 3)

200 

22 

69 

222 

____________
** Зменшення залишку на субрахунку 282 "Товари в торгівлі" відбулося на суму 487 тис. грн. (168 + 319) унаслідок списання торгової націнки в кореспонденції з субрахунком 285 "Торгова націнка" на суму 168 тис. грн. і купівельної вартості товарів у кореспонденції з субрахунком 902 "Собівартість реалізованих товарів" на суму 319 тис. грн.

Сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів (дебет субрахунку 282 "Товари в торгівлі", кредит субрахунку 285 "Торгова націнка" сторно), становить:

77 + 160 

  

  

------------

х 540 

= 168.

252 + 510

  

  

Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до реалізованих товарів (відображається за дебетом субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" і кредитом субрахунку 289 "Транспортно-заготівельні витрати"), становить:

25 + 50 

  

  

-----------

х 540 

= 53. 

252 + 510

  

  

Собівартість реалізованих товарів (дебет субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів", кредит субрахунку 282 "Товари в торгівлі") становить:

540 - 168 - 53 = 319.

 

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

N з/п

Показники

Усього

На одиницю бази розподілу
(1 машино-
година)

Включення загальновиробничих витрат до

витрат на виробництво продукції (рахунок 23 "Виробництво"), грн.

собівартості реалізованої продукції (рахунок 90 "Собівартість реалізації"), грн.

База розподілу за нормальною потужністю, машино-години

10000

Х 

Х 

Х 

  

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн.

70000

  

  

  

  

з них:

  

  

  

  

змінні

50000

  

Х 

Х 

(ряд. 3 гр. 4 = ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3) 

 

  

  

постійні 

20000

  

Х 

Х 

(ряд. 5 гр. 4 = ряд. 4 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3) 

  

  

  

  

База розподілу за фактичною потужністю, машино-години: 

  

  

  

  

1-й звітний період  

8000

Х 

Х 

Х 

2-й звітний період 

10500

Х 

Х 

Х 

  

Фактичні загальновиробничі витрати, грн.:

  

  

  

  

1-й звітний період 

68100

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

змінні 

48000

Х 

48000 

Х 

10 

постійні - усього
(ряд. 8 гр. 3 - ряд. 9 гр. 3) 

20100

Х 

Х 

Х 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

10.1

постійні розподілені
(ряд. 6 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4) 

16000

Х 

16000 

Х 

10.2

постійні нерозподілені
(ряд. 10 гр. 3 - ряд. 10.1 гр. 3) 

4100

Х 

Х 

4100 

11 

2-й звітний період 

77950

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

12 

змінні 

57750

Х 

57750 

Х 

13 

постійні - усього
(ряд. 11 гр. 3 - ряд. 12 гр. 3) 

 20200

Х 

Х 

Х 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

13.1

постійні розподілені
(ряд. 7 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4), але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат

 20200

 Х 

 20200 

 Х 

13.2

постійні нерозподілені
(ряд. 13 гр. 3 - ряд 13.1 гр. 3)

0

Х 

Х 

 

Розрахунок втрат від участі в капіталі

Назва спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства

Частка в капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства, що належить підприємству

Сума збитку спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства у звітному періоді (тис. грн.)

Втрати від участі в капіталі (тис. грн.)

Підприємство 1 

26 

10000 

2600* 

Підприємство 2 

44 

3000 

1320* 

Разом 

Х 

13000 

3920 

____________
*Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.

____________

Опрос