Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте

Национальный банк
Постановление от 14.04.2000 № 146
Утратил силу

Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

Постанова Правління Національного банку України
від 14 квітня 2000 року N 146

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 травня 2000 р. за N 263/4484

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 листопада 2003 року N 492)

Відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про гуманітарну допомогу" та з метою вдосконалення роботи комерційних банків щодо відкриття та ведення рахунків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (додаються).

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) забезпечити доведення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті до відома Кримського республіканського, територіальних та по м. Києву і Київській області управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

Комерційним банкам довести зазначені зміни до відома своїх клієнтів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент платіжних систем (В. М. Кравець), Кримське республіканське, територіальні та по м. Києву і Київській області управління Національного банку України.

4. Постанова набуває чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527

1. Назву Інструкції викласти в такій редакції:

"Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті".

2. У розділі 1 "Загальні положення":

Абзац перший пункту 1.9 після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту:

"Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково надати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України - дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, якщо інше не передбачено законами та міжнародними договорами України. Копії зазначених документів залишаються у справі про відкриття рахунку".

3. У розділі 2 "Відкриття банками рахунків у національній валюті підприємствам та їх відокремленим підрозділам":

3.1. Із назви розділу слова "підприємствам та їх відокремленим підрозділам" виключити.

3.2. Пункт 2.1.1 викласти в такій редакції:

"2.1.1. Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. Вклади до запитання (поточні рахунки) відкриваються фізичним особам для зберігання коштів, отримання готівки та проведення безготівкових розрахунків у національній валюті з юридичними та іншими фізичними особами.

Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок бюджетів.

До поточних рахунків також належать:

а) рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються на підставі рішень Кабінету Міністрів України;

б) карткові рахунки (картрахунки), що відкриваються відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цією Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток".

3.3. Пункт 2.1.2 викласти в такій редакції:

"2.1.2. Депозитні рахунки відкриваються підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунку юридичної особи або її відокремленого підрозділу забороняється.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку чи з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.

Відсотки за депозитними рахунками можуть перераховуватися на поточний рахунок відповідно до умов депозитного договору або зараховуватися на поповнення депозиту".

3.4. Назву підрозділу 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Порядок відкриття рахунків підприємствам та їх відокремленим підрозділам".

3.5. У підпункті "д" пункту 2.2.2 слова "ідентифікаційного номера" замінити на слова "ідентифікаційного коду".

3.6. Пункт 2.2.4 викласти в такій редакції:

"2.2.4. Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, громадські та релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади) для відкриття рахунку подають документи, зазначені в пункті 2.2.1 цієї Інструкції".

3.7. У підпункті "ґ" пункту 2.2.9 слова "зразком підпису, що надається" замінити на слова "зразками підписів (згідно з додатком 6), що надаються", а слово "засвідчується" замінити на слово "засвідчуються".

3.8. У пункті 2.2.13:

в абзаці першому слова "(якщо засновником є фізична особа)" замінити на слова "(якщо хоча б одним із засновників є фізична особа)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками, учасниками для формування статутного фонду господарського товариства до його реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів щодо реєстрації господарського товариства в установленому порядку. У разі відмови в реєстрації господарського товариства або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, кошти повертаються засновникам, учасникам, а рахунок закривається".

3.9. Доповнити підрозділ 2.2 пунктом 2.2.14 такого змісту:

"2.2.14. Карткові рахунки відкриваються клієнтам на умовах договору про відкриття картрахунку і здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

У разі відсутності в установі банку поточного рахунку подання клієнтом документів, передбачених пунктами 2.2.1, 2.2.2 і 2.2.9 цієї Інструкції, є обов'язковим.

Якщо в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то картковий рахунок йому відкривається на підставі заяви про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки і договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатку 1 до цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою, які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо".

4. У розділі 3 "Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками ":

4.1. Підпункт "г" пункту 3.1.1 викласти в такій редакції:

"г) нерезидентам-іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України згідно з чинним законодавством".

4.2. Пункт 3.1.2 виключити.

4.3. Пункт 3.1.3 викласти в такій редакції:

"3.1.3. Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (у тому числі приватним нотаріусам, адвокатам, патентним повіреним) на підставі заяви (згідно з додатком 5); документа, що засвідчує особу (паспорта або документа, що замінює його); договору про відкриття та обслуговування рахунку між установою банку і громадянином; картки із зразками підписів (згідно з додатком 6). Зразки підписів засвідчуються працівником банку, який відкриває рахунок.

У договорі між установою банку та фізичною особою зазначаються серія, номер, дата та ким виданий документ, що засвідчує фізичну особу (паспорт або документ, що замінює його), адреса за місцем прописки, а також ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку (резидента), що вноситься в договір на підставі відповідного документа, виданого податковим органом. Якщо договір укладається з фізичною особою, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, в договорі ідентифікаційний номер не зазначається, а уповноважений працівник банку в присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає копію сторінки паспорта з такою відміткою.

Карткові рахунки відкриваються фізичним особам на підставі документів, зазначених у цьому пункті. Якщо в установі банку фізичній особі відкрито поточний рахунок, то картковий рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття карткового рахунку і договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатку 5 до цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою, які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо".

4.4. Абзац шостий пункту 3.2.1 викласти в такій редакції:

"У разі відкриття вкладного рахунку фізичними особами (резидентами) в договорі про відкриття вкладного рахунку на підставі відповідного документа податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку. Якщо депозитний рахунок відкривається фізичній особі, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, в договорі ідентифікаційний номер не зазначається, а уповноважений працівник банку в присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає копію сторінки паспорта з такою відміткою. При цьому власнику рахунку видається вкладний документ. Таким документом може бути ощадна книжка (іменна чи на пред'явника); інший, виданий банком документ, що засвідчує укладення з банком договору. Фізичній особі-нерезиденту надається іменна ощадна книжка".

4.5. Пункт 3.2.2 виключити.

5. У розділі 4 "Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами":

5.1. У пункті 4.1.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.1.3. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку типу "Н" представництва юридичних осіб - нерезидентів подають до відповідного територіального управління Національного банку України такі документи:";

в абзаці другому слова "до відповідних установ Національного банку України" виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"- копію свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноваженому органі державної влади України, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво";

абзац сьомий після слів "офіційні представництва подають" доповнити словами "до відповідного територіального управління Національного банку України";

в абзаці восьмому слова "до відповідної установи Національного банку України" виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку типу "Н" військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, подають до Кримського республіканського управління Національного банку України такі документи:";

в абзаці дванадцятому слова "до Кримського республіканського управління Національного банку України" виключити;

в абзаці тринадцятому слова "до Кримського республіканського управління" виключити;

пункт доповнити абзацом такого змісту:

"Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку типу "Н" для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги організація чи установа (група управління) на виконання міжнародних угод між Україною та іноземними державами щодо надання допомоги до відповідного територіального управління Національного банку України подає:

- письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та обслуговування рахунку типу "Н";

- копію легалізованої*** довіреності на виконання тією чи іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчену нотаріально;

- клопотання організації чи установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної угоди про надання ліцензії на відкриття рахунку типу "Н", та засвідчені визначеним в угоді органом такі документи:

- копію реєстраційної картки програми або проекту;

- копію свідоцтва про акредитацію організації чи установи (групи управління) - виконавця програми або проекту, яке підтверджує статус виконавця програми або проекту;

- копію програми або проекту міжнародної технічної допомоги".

5.2. У пункті 4.2.3:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"4.2.3. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку типу "П" та користування ним постійні представництва юридичних осіб - нерезидентів подають до відповідного територіального управління Національного банку України такі документи:

- клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву рахунку типу "П";

в абзаці четвертому слова "в уповноважених органах України" замінити на слова "в уповноваженому органі державної влади України";

абзац сьомий після слів "колишніх республік СРСР" доповнити словами "якщо це передбачено законодавством цих країн".

5.3. В абзаці першому пункту 4.3 слово "регіональне" замінити на слово "територіальне".

5.4. Назву підрозділу 4.5 викласти в такій редакції:

"Рахунки в національній валюті спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних фінансових установ".

5.5. Доповнити підрозділ 4.5 пунктом 4.5.4 такого змісту:

"4.5.4. Міжнародні фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних програм та домовленостей, підтриманих (гарантованих) Урядом України, що спрямовані на підтримку економіки України, відкривають рахунок у національній валюті на підставі рішення Правління Національного банку України".

6. У розділі 6 "Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті":

6.1. У підпункті "в" пункту 6.2.4 слова "із зразком підпису, що надається" замінити на слова "із зразками підписів (згідно з додатком 6), що надаються", а слово "засвідчується" замінити на слово "засвідчуються".

6.2. У пункті 6.2.5 слова "із зразком підпису, який надається" замінити на слова "із зразками підписів (згідно з додатком 6), які надаються", а слово "засвідчується" замінити на слово "засвідчуються".

6.3. У підпункті "б" пункту 6.2.6 слова "із зразком підпису, що надається" замінити на слова "із зразками підписів (згідно з додатком 6), що надаються", а слово "засвідчується" замінити на слово "засвідчуються".

6.4. Доповнити підрозділ 6.2 пунктом 6.2.17 такого змісту:

"6.2.17. Карткові рахунки в іноземній валюті відкриваються клієнтам відповідно до вимог цієї Інструкції щодо відкриття карткових рахунків у національній валюті на умовах договору про відкриття картрахунку і здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

Якщо в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то картковий рахунок йому відкривається на підставі заяви про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки і договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатках 1, 3 та 4 цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою, які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо. У разі відсутності в установі банку поточного рахунку клієнтом подаються документи, передбачені пунктами 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4 - 6.2.13 цієї Інструкції.

Операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням вимог, визначених цією Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток".

6.5. Доповнити пункт 6.3.1 новим десятим абзацом такого змісту:

"- валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги".

У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.

6.6. У пункті 6.6.1:

доповнити підпункт "а" новим абзацом двадцятим такого змісту:

"- перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до чинного законодавства України;******".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим.

Доповнити підпункт "б" новими абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"- перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

- у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога******".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.

6.7. У пункті 6.6.2:

доповнити пункт новими абзацами десятим та одинадцятим такого змісту:

"- перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб - нерезидентів в оплату за товари та послуги у межах цілей, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542;

- перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги******".

Доповнити пункт новим абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:

"- продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги******".

У зв'язку з цим абзаци десятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим, а абзаци дев'ятнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять сьомим.

7. У розділі 7 "Картка із зразками підписів та відбитком печатки":

7.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "Картки із зразками підписів".

7.2. Перше речення пункту 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів та відбитком печатки згідно з додатком 2".

7.3. Абзац другий пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а в разі відсутності такої посади - особі, що користується правами головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, та відповідним службовим особам, уповноваженим керівником".

7.4. Пункт 7.8 доповнити новим другим реченням такого змісту:

"Печатка юридичної особи та відокремленого підрозділу має містити ідентифікаційний код".

7.5. Пункт 7.19 викласти в такій редакції:

"7.19. У картці із зразками підписів та відбитком печатки вказуються повна назва власника рахунку, його місцезнаходження, номер телефону, назва вищестоящої організації, ідентифікаційний код власника рахунку чи реєстраційний (обліковий) номер платника податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України. Уповноваженим працівником банку зазначається також номер рахунку, що відкривається".

7.6. Доповнити розділ пунктом 7.21 такого змісту:

"7.21. Картки із зразками підписів (згідно з додатком 6) подають фізичні особи (в тому числі - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності). У картку включаються зразки підписів власника рахунку та його довірених осіб, які засвідчуються уповноваженою особою банку за умови пред'явлення паспорта чи документа, що його замінює. Копії чотирьох сторінок зазначених документів зберігаються у справі з юридичного оформлення.

У разі відкриття рахунку фізичній особі, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, уповноваженим працівником банку в картці робиться відповідна відмітка.

За наявності у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки".

8. Пункт 8.1 розділу 8 "Переоформлення та закриття рахунків" викласти в такій редакції:

"8.1. При реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) подаються такі ж документи, як і для відкриття рахунку.

У разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності, рахунок закривається. Для відкриття нового рахунку суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до установи банку заяву, нову копію свідоцтва про державну реєстрацію, зміни до установчих документів, копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені в установленому порядку відповідно до чинного законодавства, а також довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України".

9. Примітки до Інструкції доповнити приміткою такого змісту:

"****** Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на цілі, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542".

10. Доповнити Інструкцію додатком 6 (додається).

 

Заступник директора - начальник
управління методології та організації безготівкових розрахунків Департаменту платіжних систем
 

 
 
 
Л. В. Письменна
 

 

КАРТКА
із зразками підписів 

  

Ідентифікаційний
номер ДРФО
__________________ 

ВІДМІТКИ БАНКУ

Рахунок N _______________________________ 

Власник
рахунку __________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________

Адреса ___________________________________
___________________ тел. __________________ 

Назва установи банку _______________________
_________________________________________

Місцезнаходження установи банку _____________
_________________________________________ 

Дозвіл на прийняття зразка
підпису

 

Головний
бухгалтер _______________________________
(чи його заступник)    (підпис та прізвище)
"___"________________ ____ р. 

Зразок підпису
власника рахунку __________________________
_________________________________________

Зразки підписів
довірених осіб _____________________________
_________________________________________

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) при здійсненні операцій за рахунком. 

 

Довіреність на право розпорядження рахунком
від "___" ________________ ____ р.1

Строк дії
довіреності1 _____________________________

Засвідчую справжність підпису (підписів) гр. ___
________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________
________________________________________,

який (які) зроблено у моїй присутності.

________________________________________

(підпис та прізвище працівника банку, який

________________________________________

відкриває рахунок) 

  

Видані грошові чеки 

  

  

Дата з N      до N    

Дата з N      до N 

Зразок печатки2

____________
1 Заповнюється при наданні власником рахунку довіреності на право розпорядження рахунком іншою фізичною особою.

2 Надається за наявності печатки у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

____________

Опрос