Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации выпуска акций акционерного общества при увеличении уставного фонда в связи с индексацией основных фондов (07-04/98)

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 17.03.2000 № 25
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 березня 2000 року N 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2000 р. за N 199/4420

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30 серпня 2011 року N 1181)

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" та з метою удосконалення порядку реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98) (далі - Положення 07-04/98) (додається).

2. Прес-центру Комісії (Л. Шевкіна) опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Управлінню корпоративних фінансів (А. Портнов) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Бойка.

5. Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення про порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства у зв'язку з індексацією основних фондів (07-06/96), затверджене наказом ДКЦПФР від 20.09.96 N 210 (у редакції рішення ДКЦПФР від 12.02.98 N 39).

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98)

Положення 07-04/98 розроблено відповідно до Законів України "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" і "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

I. Загальні положення

1. Акціонерне товариство, яке відповідно до постанов Кабінету Міністрів України провело індексацію балансової вартості основних фондів, має право збільшити статутний фонд на суму, що не перевищує суми індексації балансової вартості основних фондів, зменшеної на суму індексації зносу за ними (далі - сума індексації основних фондів) шляхом випуску акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості.

2. При випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного фонду за рахунок індексації основних фондів відкритий продаж акцій не здійснюється, інформація про випуск акцій реєстрації не підлягає.

3. Для збільшення статутного фонду акціонерне товариство:

а) приймає рішення про збільшення статутного фонду на суму індексації основних фондів шляхом випуску акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості;

б) публікує в органах преси Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, або офіційному виданні фондової біржі повідомлення про збільшення статутного фонду товариства відповідно до вимог цього Положення;

в) уносить зміни до статуту, пов'язані зі збільшенням статутного фонду, та реєструє такі зміни в установленому порядку;

г) реєструє в органах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку випуск акцій.

4. Рішення про збільшення статутного фонду акціонерного товариства на суму індексації основних фондів приймається загальними зборами акціонерного товариства в порядку, визначеному статтями 40 - 44 Закону України "Про господарські товариства".

5. При збільшенні статутного фонду шляхом емісії додаткової кількості акцій здійснюється випуск тієї самої номінальної вартості, яка визначена раніше випущеними акціями. Додаткова кількість акцій розподіляється серед акціонерів пропорційно до їх частки в статутному фонді акціонерного товариства.

6. При збільшенні статутного фонду шляхом емісії акцій нової номінальної вартості акції попередніх випусків обмінюються на акції нової номінальної вартості відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер.

7. Обмеження терміну обміну акцій та отримання акціонерами додаткової кількості акцій не допускаються.

8. Відповідальність за достовірність поданих у документах даних несуть особи, що засвідчили документи своїми підписами та печатками.

9. Відмова в реєстрації може мати місце лише в разі порушення порядку, зазначеного у пункті 3 цього Положення, або невідповідності поданих документів вимогам законодавства. Інші причини не можуть бути підставами для відмови в реєстрації випуску акцій.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску акцій доводиться до емітентів письмово. У разі відмови в реєстрації випуску акцій всі подані документи залишаються у реєструвальному органі та емітенту не повертаються.

10. У разі здійснення емісії акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості реєстрація попередніх випусків акцій анулюється і реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з урахуванням останньої емісії.

11. При оформленні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій емітент повертає реєструвальному органу оригінали свідоцтв про реєстрацію відповідних попередніх випусків акцій.

12. Після реєстрації випуску цінних паперів емітенту видається свідоцтво, яке є підставою для друкування бланків сертифікатів цінних паперів, якщо цінні папери випускаються в документарній формі. Якщо цінні папери випускаються у бездокументарній формі, то свідоцтво є підставою для оформлення глобального сертифіката до депозитарію.

II. Повідомлення про збільшення статутного фонду

13. Повідомлення про збільшення статутного фонду товариства у зв'язку з індексацією основних фондів має містити такі відомості:

найменування та місцезнаходження емітента, номери телефону або факсу;

розмір статутного фонду та обсяг сплаченої частки;

дата й номер рішення (протоколу) про емісію акцій;

загальна сума випуску акцій із зазначенням номінальної вартості, кількості, типу і категорії акцій;

серії та порядкові номери акцій;

дані про форму випуску акцій, порядок та місце отримання акціонерами акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості.

III. Реєстрація випуску акцій

14. Для реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості емітент подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості (додаток 1);

б) оригінал або нотаріально засвідчену копію статуту та змін до нього в зв'язку із збільшенням статутного фонду, затверджених загальними зборами акціонерів, копію свідоцтва про державну реєстрацію товариства та копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій;

в) баланс, звіт про фінансові результати, довідку про фінансовий стан разом з висновком аудитора (аудиторської фірми) за станом на перше число поточного року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій. Висновок аудитора повинен також містити дані про правильність визначення суми індексації основних фондів. Документи повинні бути прошнуровані та засвідчені підписом керівника і печаткою емітента та підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми);

г) примірник друкованого видання, у якому опубліковано повідомлення про збільшення статутного фонду товариства у зв'язку з індексацією основних фондів.

15. Реєстрація випуску акцій повинна бути здійснена не пізніше як за 30 днів з дати подачі документів.

16. Реєстрація випуску акцій здійснюється реєструвальним органом тільки при умові реєстрації попередніх випусків акцій на відповідні розміри статутного фонду.

 

Начальник управління
корпоративних фінансів
 

 
А. Портнов
 

 

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій

Найменування та вид акціонерного товариства 

  

Код за ЄДРПОУ 

  

Місцезнаходження 

  

Телефон, факс 

  

Розрахунковий рахунок 

  

Розмір статутного фонду 

  

Сумарна номінальна вартість випуску акцій  

  

Кількість за типами та категоріями 

  

Номінальна вартість 

  

 

М. П. 

П. І. Б. 

____________  

Опрос