Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке составления, выдачи, регистрации и хранения государственных актов на право частной собственности на землю, право коллективной собственности на землю, право собственности на землю и право постоянного пользования землей, договоров на право временного пользования землей (в том числе на условиях аренды) и договоров аренды земли, утвержденную приказом Госкомзема от 04.05.99 N 43

Госкомзем
Приказ от 29.02.2000 № 27
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затвердженої наказом Держкомзему від 04.05.99 N 43

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах
від 29 лютого 2000 року N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2000 р. за N 181/4402

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 3 липня 2013 року N 404)

Відповідно до Указів Президента України від 19 січня 1999 N 32 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення", 3 грудня 1999 N 1529 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни і доповнення до Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затвердженої наказом Держкомзему від 04.05.99 N 43 і зареєстрованої Мін'юстом 04.06.99 за N 354/3647 (додаються).

2. Голові Рескомзему Автономної Республіки Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів довести цей наказ до відома місцевих державних органів земельних ресурсів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, які виконують роботи з питань землеустрою.

3. Начальнику Головного управління землеустрою Леонцю В. О. в установленому порядку подати наказ для державної реєстрації в Мін'юст України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Кулініча В. В.

 

Голова Комітету 

А. С. Даниленко 

 

Зміни і доповнення
до Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затвердженої наказом Держкомзему від 04.05.99 N 43 і зареєстрованої Мін'юстом 04.06.99 за N 354/3647

1. Пункт 1.3 після слів "оренди землі - договором" доповнити словами "згідно із Законом України "Про оренду землі".

2. Пункт 1.4 після слів "Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної" доповнити словами "Київської і Севастопольської міських".

3. Пункт 1.5:

після слів "Договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)" доповнити словами "на земельну ділянку";

слова "а на землі, що перебувають" замінити словами "а на земельну ділянку, що перебуває";

слова "власником землі" замінити словами "власником земельної ділянки".

4. Пункт 1.6 після слів "оренди землі" доповнити словами "на земельну ділянку";

слова "власником землі" замінити словами "власником земельної ділянки".

5. Пункт 1.7 після слів "оренди землі" доповнити словами "на земельну ділянку".

6. У пунктах 1.8 та 1.9 слова "території кількох сільських, селищних, міських рад" замінити словами "території кількох адміністративно-територіальних одиниць (сіл, селищ, міст)" у відповідних відмінках згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування".

7. У пункті 1.9 слова "з відповідною сільською, селищною, міською радою або відповідною державною адміністрацією, на території яких розташовані частини ділянки" замінити словами "на кожну частину земельної ділянки, розташовану на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста)".

8. Пункт 1.10:

після слів "декілька черезсмужних земельних ділянок" доповнити словами "однакового цільового призначення";

слова "території однієї сільської, селищної, міської ради" замінити словами "території однієї адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста)".

9. Пункти 1.11 і 1.12 після слів "за затвердженим" доповнити словами "в установленому порядку".

10. У пункті 1.13:

слова "у приватну власність, власність чи" вилучити;

після слів "за затвердженою" додати слова "в установленому порядку".

11. Пункт 1.14 викласти у редакції:

"1.14. Довгострокові межові знаки передаються на зберігання власнику або користувачу земельної ділянки, про що складається відповідний акт. Акт складається у трьох примірниках, підписується власником або користувачем земельної ділянки, виконавцем робіт і представником районного (міського) відділу (управління) земельних ресурсів Держкомзему України. Один примірник додається до технічної документації зі складання відповідного державного акта, другий - передається виконавцю робіт, третій - видається разом з державним актом на землю власнику або користувачу земельної ділянки. Власник або користувач земельної ділянки попереджається про відповідальність за порушення чи знищення вказаних знаків".

12. У пункті 1.15:

слова "на підставі технічного завдання" замінити словами "за формою згідно з додатком 8" (додається);

після слів "Держкомзему України" додати слова "на підставі доручення відповідного органу, яким було прийнято рішення про передачу, надання або продаж земельної ділянки".

13. Пункт 1.16:

в абзаці другому слова "в користування або" замінити словами "у постійне користування,"; після слова "власність" додати слова "або продаж";

в абзаці четвертому після слів "завдання на" додати слова "розробку технічної документації зі";

в абзаці п'ятому після слів "земельних ресурсів" додати слова "Держкомзему України"; слова "права третіх осіб" замінити словами "наявні обмеження";

в абзаці сьомому слова "абрис зйомки земельної ділянки" замінити словами "журнал польових вимірювань";

в абзаці дев'ятому після слова "план" додати слово "суміжних";

в абзаці одинадцятому вилучити слова "з прив'язкою до пунктів геодезичної мережі".

14. Пункт 1.17:

слово "справа" замінити словами "копія справи";

слова "у власність або" замінити словами "чи надання";

після слів "у постійне користування" доповнити словами "або копія справи щодо підготовки рішення про продаж земельної ділянки".

15. У пункті 1.18 слова "затверджений проект відведення цієї земельної ділянки" вилучити і замінити словами "копія матеріалів щодо перенесення в натуру (на місцевість) меж земельної ділянки з проекту відведення цієї земельної ділянки, затвердженого в установленому порядку".

16. Пункт 1.19:

після слів "постійного користування землею" доповнити словами "розробляється у двох примірниках. Перший (з матеріалами польових вимірювань і обчислень)";

після слів "Держкомзему України" доповнити словами ", другий - у виконавця робіт".

17. Розділ перший доповнити пунктом 1.20 такого змісту:

"1.20. При виході громадянина з членів КСП зі своїм земельним паєм технічна документація зі складання державного акта на право приватної власності на землю розробляється на підставі сертифіката на право на земельну частку (пай) та рішення відповідної місцевої ради про надання земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)".

18. У пункті 2.2:

в абзаці шостому слова "про обмеження та права третіх осіб" замінити словами "про наявні обмеження";

абзац восьмий доповнити словами "та збирання інформації про опорну геодезичну мережу";

в абзаці дев'ятому слова "звірку плану земельної ділянки з фактичним розташуванням всіх її меж на місцевості" замінити словами "проведення рекогносцирування по зовнішній межі земельної ділянки";

додати абзац десятий такого змісту:

"аналіз документації щодо поділу земель КСП на земельні частки (паї)".

19. У пункті 2.3 слова "і закріплюються довгостроковими межовими знаками" замінити словами "Крайні поворотні точки кожної межі закріплюються довгостроковими межовими знаками встановленого зразка, крім випадків збігу вказаних поворотних точок меж з твердими точками на місцевості".

20. Пункт 2.4 викласти в редакції:

"2.4. Перенесення в натуру (на місцевість) або відновлення всіх поворотних точок меж земельної ділянки здійснюється геодезичними методами з прив'язкою не менше двох характерних закріплених поворотних точок до пунктів державної геодезичної мережі або до твердих точок на місцевості. Здійснюється кадастрова зйомка земельної ділянки з наступним вирахуванням координат поворотних точок меж (у державній або умовній системі координат) і площі ділянки. За результатами виконаних робіт складається кадастровий план земельної ділянки".

21. У пункті 2.5:

слова "розробляється відомість" замінити словом "здійснюється";

слова "територій рад" замінити словами "межі адміністративно-територіальних одиниць".

22. У пункті 2.6:

абзац п'ятий вилучити. Абзаци шостий - дев'ятий вважати абзацами п'ятим - восьмим;

у абзаці п'ятому слова "рельєфу, що збігаються з межами земельної ділянки" замінити словом "ситуації".

23. У пункті 2.7:

після слова "Межі" додати слова "земельних ділянок";

слова "або пунктирною" вилучити.

24. Пункт 2.8:

після слів "в пункті 2.6" доповнити словами "крім елементів, зазначених в абзацах п'ятому, шостому та восьмому";

слово "суміжних" замінити словом "зовнішніх".

25. Пункт 2.11 після слів "земельних ресурсів" доповнити словами "Держкомзему України".

26. У пункті 2.12:

слова "Нумерація бланків державних актів" замінити словами "Бланки державних актів перших випусків";

слово "здійснюється" замінити словами ", на яких відсутня нумерація, нумеруються".

27. Розділ другий доповнити пунктом 2.13 такого змісту:

"2.13. При наявності обмежень на використання земельної ділянки до примірника державного акта на право приватної власності на землю, на право колективної власності на землю, на право постійного користування землею або на право власності на землю, який видається власнику або користувачу земельної ділянки, додаються:

- копія кадастрового плану;

- акт перенесення на місцевість меж зон обмежень".

28. Пункт 3.3 після слів "державними адміністраціями; державних актів" доповнити словом "на"; після слів "земельних ресурсів" доповнити словами "Держкомзему України".

29. Пункт 3.4 після слів "державні органи земельних ресурсів" доповнити словами "Держкомзему України".

30. У пункті 3.8:

слова "і договорів ведуться відповідними державними органами земельних ресурсів України окремо по кожному селу, селищу, місту" замінити словами "на право приватної власності на землю або на право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (у тому числі на умовах оренди) ведуться відповідними радами, договорів оренди - виконавчим органом відповідної ради, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями; державних актів на право власності на землю - місцевими державними органами земельних ресурсів Держкомзему України окремо по кожному селу, селищу, місту, а для міст з районним поділом - по кожному району міста. За дорученням відповідної ради або державної адміністрації ведення вказаних Книг здійснюється відповідними державними органами земельних ресурсів Держкомзему України";

після слів "земельних ресурсів" додати слова "Держкомзему України".

31. У пункті 3.10:

після слів "до архіву" додати слова "ради або";

слова "технічний звіт з його складання та книги записів (реєстрації)" вилучити.

32. У пункті 4.2 слова "державних органів земельних ресурсів" замінити словами "відповідних рад чи державних адміністрацій або за їх дорученням - у приміщеннях районних (міських) відділів (управлінь) земельних ресурсів Держкомзему України".

33. У пункті 4.3 слова "Для заповнення чистий бланк державного акта передається начальнику районного (міського) державного органу земельних ресурсів за його письмовою заявкою за наявності позитивного висновку державної землевпорядної експертизи технічного звіту зі складання державного акта." вилучити. Додати абзаци другий і третій такого змісту:

"Начальник районного (міського) державного органу земельних ресурсів Держкомзему України отримує для заповнення чистий бланк державного акта за письмовою заявкою у разі наявності позитивного висновку державної землевпорядної експертизи технічного звіту зі складання державного акта.

Заповнені державні акти передаються відповідним радам для видачі власникам та користувачам земельних ділянок". 

34. Пункт 5.2 викласти в редакції:

"5.2. Для отримання дубліката власник утраченого (зіпсованого) державного акта на право приватної власності, право постійного користування або на право власності на землю письмово звертається до відповідного органу, яким було видано зазначений державний акт. У заяві вказується: де, коли і за яких обставин утрачено (зіпсовано) зазначений державний акт. Власник також дає повідомлення про втрату зазначеного державного акта в місцевих засобах масової інформації. Якщо протягом місяця з дня публікації ніяких повідомлень власнику не надійшло, то відповідний орган, яким було видано зазначений державний акт, дає доручення місцевому державному органу земельних ресурсів Держкомзему України виготовити дублікат утраченого (зіпсованого) зазначеного державного акта".

35. У пункті 5.3 слова "і номер та дата рішення відповідного органу про видачу дубліката" вилучити.

36. У пункті 5.4 слова "де зазначаються номер і дата рішення відповідного органу про видачу дубліката" замінити словами "а також вказується підстава для видачі дубліката".

37. У додатку 2 в графі 13 слова "Цільове призначення" замінити словами "Лісових площ".

 

Начальник головного управління
землеустрою
 

 
В. О. Леонець
 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

від ____ _______________ ____ року 

N ____________ 

На розробку _________________________________________________________________

назва документації

Повна назва об'єкта ________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження об'єкта __________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Загальна площа, га (кв. м) __________________________________________________ 

Підстава для виконання робіт _______________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Замовник (повна назва, місцезнаходження) ____________________________________
__________________________________________________________________________ 

Перелік документів, які повинні бути представлені за результатами проведених робіт
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Перелік матеріалів, які потрібно використати при виконанні робіт _________________
__________________________________________________________________________  

Виконавець (повна назва, юридична адреса) ____________________________________
__________________________________________________________________________ 

____________

Опрос