Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о предоставлении особой информации акционерными обществами и предприятиями - эмитентами облигаций

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.02.2000 № 5
Утратил силу

Про затвердження Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10 лютого 2000 року N 5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2000 р. за N 108/4329

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 червня 2003 року N 295

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 грудня 2006 року N 1591)

З метою вдосконалення порядку надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та відповідно до п. 10 та п. 15 частини другої ст. 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

2. Управлінню корпоративних фінансів (Портнов А. В.) разом з юридичним управлінням (Почепський Ф. М.) забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого цим рішенням.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

3. Прес-центру (Шевкіна Л. В.) опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Бойка.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій

(В назві Положення та за текстом у відповідних відмінках слова "відкриті акціонерні товариства" замінено словами "акціонерні товариства" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 2003 року N 295)

Положення розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства".

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає перелік та склад особливої інформації, форми та порядок її подання акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (далі - емітенти) до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та її оприлюднення.

1.2. Особлива інформація (далі - Інформація) - це інформація емітента про зміни, що відбулися в його господарській діяльності та впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу за ними.

(пункт 1.2 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

1.3. Емітенти надають Інформацію в періоди між наданням регулярної інформації у вигляді повідомлень про зміни в їх діяльності відповідно до переліку, який визначено цим Положенням (далі - повідомлення).

1.4. У цьому Положенні термін "дата виникнення події" вживається в такому значенні: дата виникнення Інформації, за якою емітент протягом двох робочих днів після цієї дати зобов'язаний подати повідомлення.

2. Перелік Інформації та її склад

2.1. Інформація про зміни прав на цінні папери:

а) інформація про прийняття загальними зборами рішення про зміни прав власників цінних паперів (додаток 1). У повідомленні вказуються обставини, що є підставою означених змін. Датою виникнення події вважається дата прийняття загальними зборами емітента відповідного рішення;

б) інформація про викуп емітентом власних акцій (додаток 2) - інформація про прийняття рішення загальними зборами емітента про викуп власних акцій, про передачу загальними зборами емітента правлінню повноважень щодо викупу акцій, прийняття рішення щодо зменшення статутного капіталу в обсязі викуплених акцій. Датою виникнення події вважається дата прийняття загальними зборами емітента відповідного рішення;

(підпункт "б" пункту 2.1 в редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

в) інформація про продаж емітентом раніше викуплених власних акцій (додаток 3) - інформація про продаж за грошові кошти або передачу іншим чином, у тому числі на безоплатній основі, емітентом власних акцій. Датою виникнення події вважається дата продажу акцій (дата переходу прав власності).

(пункт 2.1 доповнено підпунктом "в" згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

2.2. Інформація про зміни в персональному складі службових осіб емітента (додаток 4) - інформація про звільнення та призначення посадових осіб емітента, які вважаються такими відповідно до ст. 23 Закону України "Про господарські товариства" (голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради)), про звільнення та призначення головного бухгалтера емітента, якщо він не входить до складу виконавчого органу (правління) емітента.

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2003 р. N 295)

Датою виникнення події вважається дата прийняття рішення щодо змін.

2.3. Інформація про арешт банківських рахунків емітента (додаток 5). Подається опис подій, що пов'язані з арештом або зняттям арешту будь-яких банківських рахунків емітента. Датою виникнення події вважається дата отримання емітентом копії відповідного рішення.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

2.4. Інформація про початок дій щодо санації (здійснення комплексу заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану емітента) (додаток 6). Якщо початок дій щодо санації є наслідком порушення справи про банкрутство, подається також форма з додатка 7.

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2003 р. N 295)

Датою виникнення події (початку дій щодо санації) вважається дата прийняття рішення про санацію емітента. Датою порушення справи про банкрутство вважається дата ухвали арбітражного суду про порушення справи про банкрутство.

2.5. Інформація про реорганізацію емітента - інформація про прийняття загальними зборами акціонерів емітента рішення щодо злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення емітента (додаток 8). Датою виникнення події вважається дата прийняття відповідного рішення загальними зборами емітента.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

2.6. Інформація про зупинення або припинення діяльності емітента:

а) інформація про зупинення дії ліцензії на здійснення діяльності емітента та про відновлення її дії (додаток 9). Публікується, але не подається до Комісії інформація стосовно ліцензій щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів. Датою виникнення події вважається дата отримання копії відповідного рішення від органу, який видавав ліцензію;

(підпункт "а" пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2003 р. N 295)

б) інформація про припинення діяльності емітента за рішенням загальних зборів емітента або про ліквідацію емітента на підставі рішення суду (додаток 10). Датою виникнення події вважається дата прийняття відповідного рішення загальними зборами емітента або дата отримання копії рішення суду (арбітражного суду).

(підпункт "б" пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2003 р. N 295)

2.7. Інформація про знищення майна внаслідок надзвичайних обставин (додаток 11). У повідомленні вказується інформація про факт знищення не менш як 10 % майна (суми активів згідно з балансом на початок звітного року) емітента. Датою виникнення події вважається дата знищення майна.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

2.8. Інформація про пред'явлення позову до емітента на суму, яка перевищує 10 % статутного капіталу або суми основних і оборотних коштів емітента (додаток 12). Датою виникнення події вважається дата отримання емітентом копії позовної заяви.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

2.9. Інформація про одержання кредиту або емісію цінних паперів на суму, що перевищує 50 відсотків статутного капіталу або суми основних та оборотних коштів:

а) інформація про одержання кредиту на суму, що перевищує 50 % статутного капіталу або суми основних та оборотних коштів емітента, якщо ця сума менше статутного капіталу (додаток 13). Датою виникнення події вважається дата одержання коштів або матеріальних цінностей;

(підпункт "а" пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2003 р. N 295)

б) інформація про прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50 % статутного капіталу або суми основних та оборотних коштів емітента, якщо ця сума менше статутного капіталу (додаток 14). Датою виникнення події вважається дата прийняття загальними зборами емітента відповідного рішення.

(підпункт "б" пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2003 р. N 295)

3. Порядок та форма надання Інформації

3.1. Емітент протягом двох робочих днів після дати виникнення відповідної події зобов'язаний подати (кур'єром або поштою) повідомлення до Комісії. Якщо повідомлення надсилається поштою, то датою подання повідомлення вважається дата, указана на відправному поштовому штемпелі.

3.2 Емітенти, які є професійними учасниками ринку цінних паперів (юридичними особами, які здійснюють професійну діяльність, а саме діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів; депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; розрахунково-клірингову діяльність за угодами щодо цінних паперів; діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів; діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів, діяльність з управління активами ІСІ), зокрема банки, страхові компанії, інститути спільного інвестування (корпоративні інвестиційні фонди або пайові інвестиційні фонди) та підприємства - емітенти облігацій, надають (надсилають) повідомлення до центрального апарату Комісії. Інші надають повідомлення до територіального управління Комісії за їх місцезнаходженням.

(пункт 3.2 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

3.3 Повідомлення надається (надсилається) в електронній та паперовій формах. Повідомлення в електронній формі складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному рішенням Комісії від 3 січня 2003 року N 2 "Про встановлення єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 49/7370.

(абзац перший пункту 3.3 в редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

Паперова форма повідомлення формується як друкована копія електронної форми. Повідомлення зшивається, засвідчується підписом керівника емітента і скріплюється печаткою емітента.

3.4. Повідомлення складається з титульного аркуша (додаток 15) та однієї або кількох з наведених у додатках 1 - 14 форм відповідно до виду Інформації. До повідомлення можуть додаватись документи або їх завірені копії, які підтверджують окремі події, викладені в повідомленні.

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2003 р. N 295)

Абзац другий пункту 3.4 вилучено 

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

3.5. Протягом тижня з дати надання повідомлення емітентом або дати отримання Комісією поштового відправлення з повідомленням Інформація емітента розміщується на офіційній WEB-сторінці Комісії.

3.6. Емітенти зобов'язані не пізніше строку, визначеного чинним законодавством України, опублікувати Інформацію (у форматі повідомлення або в текстовому форматі) в одному з офіційних друкованих видань фондової біржі, на якій цінні папери емітента уключені до лістингу. Чітку копію сторінки номера друкованого видання, в якому було опубліковано інформацію, емітент подає до Комісії протягом десяти днів після публікації. На копії сторінки обов'язково мають бути зазначені найменування друкованого видання, номер та дата виходу, номер сторінки.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

3.7. Якщо емітентом було опубліковано недостовірну Інформацію, то він зобов'язаний негайно повідомити про це Комісію та протягом двох робочих днів вжити заходів щодо виправлення відомостей (надати для опублікування достовірну Інформацію), а в разі опублікування недостовірної Інформації з вини друкованого органу - вжити заходів щодо публікації виправленої Інформації.

4. Відповідальність емітентів

4.1. Якщо емітент з об'єктивних причин не може вказати будь-яку інформацію, яка вимагається цим Положенням, то у відповідній статті робиться запис "Дані відсутні" (або "д/н") або ставиться "0" (нуль), якщо поле числове. У поясненнях до повідомлення емітент повинен викласти причини відсутності обов'язкової інформації.

4.2. За ненадання, несвоєчасне надання або надання свідомо недостовірної інформації емітент несе відповідальність відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

 

Начальник управління
корпоративних фінансів
 

 
А. В. Портнов
 

 

Інформація про зміни прав на цінні папери емітента

(додаток 1 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій

(додаток 2 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про продаж емітентом раніше викуплених власних акцій

(додаток 3 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про зміни в персональному складі службових осіб емітента

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

(додаток 4 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про арешт банківських рахунків емітента

(додаток 5 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про початок дій щодо санації

(додаток 6 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про порушення справи про банкрутство емітента

(додаток 7 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про реорганізацію емітента

(додаток 8 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про зупинення дії ліцензії на здійснення діяльності емітента та про відновлення її дії

____________
* У відповідній графі проставляється помітка "Х".

(додаток 9 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про припинення діяльності емітента за рішенням загальних зборів емітента або про ліквідацію емітента на підставі рішення суду

____________
* У відповідній графі проставляється помітка "Х".

(додаток 10 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про знищення майна внаслідок надзвичайних обставин

(додаток 11 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про пред'явлення позову до емітента на суму, яка перевищує 10 % статутного капіталу або суми основних і оборотних коштів емітента

(додаток 12 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про одержання кредиту на суму, що перевищує 50 % статутного капіталу або суми основних та оборотних коштів емітента

(додаток 13 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Інформація про прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50 % статутного капіталу або суми основних та оборотних коштів емітента

(додаток 14 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

 

Титульний аркуш повідомлення

Засвідчую, що інформація, наведена в електронній та паперовій формах повідомлення, належним чином заповнена; зазначені в них відомості відповідають дійсності:

_____________
(посада)

_____________
(підпис) 

_____________
п. і. б. керівника) 

  

М. П. 

  

  

  

____________________
(дата) 

Контактна особа з питань складеного повідомлення:

(додаток 15 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 295)

____________

Опрос