Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 18.12.98 N 527

Национальный банк
Постановление от 22.07.1999 № 364
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень до Інструкції
про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527

Постанова Правління Національного банку України
від 22 липня 1999 року N 364

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 серпня 1999 р. за N 538/3831

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 листопада 2003 року N 492)

Відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення роботи комерційних банків щодо відкриття та ведення рахунків, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (додаються).

2. Департаменту платіжних систем - після державної реєстрації довести цю постанову до відома територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

3. Постанова набуває чинності через 10 днів після її державної реєстрації.

 

Голова

В. А. Ющенко

 

Зміни і доповнення
до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній
та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527

1. Абзац перший пункту 1.5 після слів "господарського товариства" доповнити словами "(в іноземній та/або національній валюті)".

2. Пункт 1.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Операції на рахунках відокремлених підрозділів юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності здійснюються після отримання повідомлення від податкових органів за місцезнаходженням цих підрозділів про взяття рахунків на облік".

3. У пункті 1.9 перший та другий абзаци замінити чотирма абзацами такого змісту:

"Документи на відкриття усіх банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності особисто подають у банк особи, які мають право першого і другого підписів і повноваження яких перевіряються уповноваженим працівником банку. У разі зміни особи (осіб), яка має право підпису, новопризначена особа (особи) повинна особисто подати до банку картки із зразками підпису та пред'явити паспорт.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи за довіреністю, повинні пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт чи документ, що його замінює.

У разі відкриття рахунків особисто неповнолітніми, яким не виповнилося 16 років, вони подають свідоцтво про народження та довідку із зразком підпису неповнолітнього, видану учбовим закладом, де він навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену у встановленому законодавством порядку. Крім того, рахунки можуть бути відкриті у присутності одного із батьків із наданням паспорта, де є запис про дитину, та свідоцтва про народження неповнолітнього.

Уповноважений працівник банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копії з чотирьох сторінок паспорта або документа, що його замінює, свідоцтва про народження, які зберігаються в справі з юридичного оформлення".

4. Пункт 2.2.2 доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, та відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку".

5. Пункт 2.2.3 викласти у такій редакції:

"Підприємства, що діють на підставі лише установчого договору, замість статуту, передбаченого підпунктом "в" пункту 2.2.1, надають нотаріально засвідчену копію установчого договору".

6. Пункти 2.2.7 та 2.2.10 виключити.

7. Пункт 2.2.12 доповнити підпунктом "д" такого змісту:

"д) копія документа, що підтверджує взяття підприємства (резидента) на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку". 

8. Пункт 2.2.14 виключити.

9. У підпункті "г" пункту 3.1.1, підпункті "г" пункту 3.2.1 та абзацах шостому і сьомому пункту 6.2.3 після слів "строком до 1 року" додати слова "або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства".

10. Пункти 3.1.3 та 6.2.6 доповнити абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк попереджає фізичну особу-нерезидента, яка тимчасово прибула в Україну з країни, законодавство якої передбачає наявність дозволу центрального банку на відкриття рахунку за кордоном, про можливість відкриття рахунку тільки на період перебування в Україні та про необхідність його закриття при виїзді з України".

11. Абзац сьомий пункту 3.1.8 викласти в такій редакції:

"- розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти".

Пункт 3.1.8 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"- розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, для подальшого зарахування на її поточний рахунок в іноземній валюті (копії документів про виїзд з України залишаються в уповноваженому банку)".

12. В абзаці шостому пункту 3.1.9 слова "(за наявності протоколу зборів засновників про розподіл прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків згідно з чинним законодавством)" виключити.

13. В абзаці одинадцятому пункту 3.1.10 слова "за умови сплати податку на прибуток (дохід)" виключити.

14. Назву розділу 4 викласти у такій редакції:

"Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами".

15. Абзац двадцять перший пункту 4.1.2 та абзац третій пункту 6.2.11 виключити.

16. Абзац четвертий пункту 4.2.3 викласти в такій редакції:

"- копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва в уповноважених органах України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав".

17. Доповнити розділ 4 підрозділами 4.4 і 4.5 такого змісту:

"4.4. Рахунки нерезидентів-інвесторів

4.4.1. Для відкриття поточного рахунку нерезиденту-інвестору до уповноваженого банку особисто розпорядниками рахунку подаються такі документи:

- заява на відкриття рахунку;

- картка із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально;

- копія легалізованої*** довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально;

- копія легалізованого*** витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально.

Якщо нерезидентом-інвестором виступає фізична особа, то до уповноваженого банку для відкриття рахунку подаються вказані вище документи, крім копії легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інших видів спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в уповноваженому банку відкривається поточний рахунок у національній валюті на підставі документів, передбачених у цьому пункті, для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами). Крім того, додаються документи, зазначені в підпунктах "б" - "г" пункту 2.2.12 цієї Інструкції.

4.4.2. На поточний рахунок у національній валюті нерезидента-інвестора зараховуються кошти:

- одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція;

- одержані у вигляді доходів (дивідендів) від здійснення інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій з цінними паперами;

- повернуті у результаті припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні;

- одержані в інших випадках, визначених чинним законодавством.

4.4.3. З поточного рахунку в національній валюті нерезидента-інвестора проводяться такі операції:

- здійснення реінвестиційної діяльності на території України;

- придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для подальшого перерахування за кордон доходів, дивідендів від інвестиційної діяльності в Україні;

- розрахунки з митними, податковими та ін. органами у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- розрахунки з резидентами при здійсненні спільної інвестиційної діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства України;

- сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному чинним законодавством України);

- інші виплати, якщо вони передбачені договорами (угодами, контрактами) про інвестиційну діяльність і не суперечать чинному законодавству України.

4.4.4. Зарахування та списання коштів з поточних рахунків, що відкриваються для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів без створення юридичної особи, має здійснюватися виключно на цілі, передбачені договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, включаючи і розподіл прибутків між сторонами угоди (контракту) з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Після завершення розподілу належних сторонам коштів та/або строку дії договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність зазначені кошти перераховуються:

- у грошовій одиниці України - на поточні рахунки резидентів та/або нерезидентів-інвесторів у національній валюті;

- в іноземній валюті - на поточні рахунки резидентів та/або нерезидентів-інвесторів в іноземній валюті.

4.5. Рахунки у національній валюті спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй

4.5.1. Спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй (Міжнародний банк реконструкції та розвитку та ін.), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47), відкриваються поточні рахунки.

4.5.2. Для відкриття поточного рахунку в національній валюті спеціалізованій установі ООН до уповноваженого банку подаються такі документи:

- заява про відкриття рахунку;

- картки зразків підписів.

4.5.3. Режим цього рахунку не обмежується ніяким фінансовим контролем, правилами чи мораторієм будь-якого роду відповідно до розділу 7 Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47)".

18. Пункт 6.2.12 викласти в такій редакції:

"Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті нерезиденту-інвестору до уповноваженого банку подаються документи, які передбачені пунктом 4.4.1".

19. У пункті 6.2.14 цифри "2.2.12" замінити цифрами "2.2.13".

20. Пункт 6.3.1 доповнити абзацом такого змісту:

"- іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в уповноваженому банку)".

21. Останній абзац пункту 6.3.3 викласти в такій редакції:

"- кошти, невикористані або не повністю використані, у сумі, що не перевищує раніше зняту власником з рахунку".

22. У підрозділі 6.5:

Назву викласти в такій редакції:

"6.5. Режим поточних рахунків в іноземній валюті представництв, установ та нерезидентів-інвесторів".

Доповнити підрозділ пунктами 6.5.5 - 6.5.9 такого змісту:

"6.5.5. На поточні рахунки в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, зараховуються кошти:

- перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки;

- за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником Міністерства оборони Російської Федерації і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку).

6.5.6. З поточних рахунків в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, за розпорядженням власника проводяться такі операції:

- виплата готівкою для оплати праці військовослужбовців-нерезидентів, які несуть службу на території України;

- виплата готівкою чи платіжними документами військовослужбовцям на службові відрядження при виїзді за кордон;

- продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України.

6.5.7. На рахунок нерезидента-інвестора в іноземній валюті зараховуються кошти:

- перераховані з-за кордону для здійснення інвестиції в Україну;

- доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій з цінними паперами;

- повернуті в результаті припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні.

6.5.8. З рахунку нерезидента-інвестора в іноземній валюті проводяться такі операції:

- інвестиційна діяльність на території України (включаючи реінвестиції) за наявності відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з чинним законодавством України;

- розрахунки з митними органами у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- перерахування за кордон доходів (дивідендів), отриманих від інвестиційної діяльності на території України, а також суми інвестиції у разі її припинення;

- сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному чинним законодавством України).

6.5.9. Поточні рахунки в іноземній валюті спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй (Міжнародний банк реконструкції та розвитку та інші), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47), відкриваються у порядку, який передбачений пунктами 4.5.2 та 4.5.3".

23. Пункт 7.20 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Картка із зразками підписів та відбитком печатки нерезидента може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України".

24. Абзац другий пункту 8.1 після слів "до установчих документів" доповнити словами "копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік".

25. Абзац третій пункту 8.4 викласти в такій редакції:

"Відмова банку в прийнятті документів, не сплачених в строк, у тому числі розрахункових документів, пов'язаних із сплатою податкової заборгованості, за наявності згоди установи банку, як це передбачено пунктом 1.7 цієї Інструкції, є неприпустимою".

26. У додатку 3 до Інструкції:

Заголовок "Поточний рахунок в іноземній валюті громадянина України" викласти в такій редакції:

"Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента".

Текст Інформації для клієнта викласти в такій редакції:

"На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:

- готівкова валюта;

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

- валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

- валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

- валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;

- валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в уповноваженому банку);

- валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу - резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх товарів, винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;

- валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою - (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті.

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що встановлюється Національним банком України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи - громадянина України - резидента;

- перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи вкладний рахунок;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

б) у грошовій одиниці України:

- виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);

- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України)".

27. У додатку 4 до Інструкції:

Заголовок "Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства та громадянина України-нерезидента" викласти в такій редакції:

"Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента".

Рядок з ідентифікаційним номером ДРФО (для іноземців-резидентів та осіб без громадянства-резидентів) виключити.

Текст Інформації для клієнта викласти в такій редакції:

"На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховується:

- валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

- готівкова валюта, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);

- валюта за платіжними документами, ввезена на територію України власником рахунку і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;

- валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

- кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і невикористані або не повністю використані, але сума не повинна бути більше знятої раніше (у документі про раніше зняті кошти робиться відмітка уповноваженого банку про зарахування цих коштів).

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;

- перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи - резидента чи нерезидента;

- перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиції згідно з чинним законодавством України;

б) у грошовій одиниці України:

- виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);

- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України)".

____________

Опрос