Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм книги для регистрации завещаний, приравниваемых к нотариально заверенным, удостоверительных надписей на завещаниях и поручениях, приравниваемых к нотариально заверенным, и образцов этих документов

Минюст
Приказ от 07.07.1994 № 19/5
Утратил силу

Про затвердження форм книги для реєстрації заповітів, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на заповітах і дорученнях, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, та зразків цих документів

Наказ Міністерства юстиції України
від 7 липня 1994 року N 19/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 1994 р. за N 163/372

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 31 жовтня 2006 року N 83/5)

З метою реалізації Закону України "Про нотаріат" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 419 "Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Форми книги для реєстрації заповітів, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на заповітах і дорученнях, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, та зразків цих документів (додається).

2. Управлінню організації юридичної допомоги населенню (Павлова Л. М.) довести зазначені Форми та зразки документів до відома заінтересованих міністерств і відомств, а також Головного управління юстиції в Криму, управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

 

Міністр

В. В. Онопенко

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 7 липня 1994 р. N 19/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 липня 1994 р. за N 163/372

ФОРМИ
КНИГИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАПОВІТІВ, ПРИРІВНЮВАНИХ ДО НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНИХ, ПОСВІДЧУВАЛЬНИХ НАПИСІВ НА ЗАПОВІТАХ І ДОРУЧЕННЯХ, ПРИРІВНЮВАНИХ ДО НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНИХ, ТА ЗРАЗКИ ЦИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

Форма N 1

 

 
 
 

Книга реєстрації заповітів,
прирівнюваних до нотаріально
посвідчених

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАПОВІТІВ,
ПРИРІВНЮВАНИХ ДО НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНИХ

 
***************************************************************
Номер *Дата по-*Прізвище,  *Короткий  *Роз- *Відмітка про
по по-*свідчен-*ім'я, по   *зміст запо-*писка *направлення
рядку *ня запо-*батькові за- *віту    *запо- *заповіту до
   *віту  *повідача,  *      *відача*державної но-
   *    *місце його  *      *про  *таріальної
   *    *проживання та*      *отри- *контори чи
   *    *документ, що *      *мання *державного но-
   *    *посвідчує  *      *запо- *таріального
   *    *особу    *      *віту *архіву
   *    *       *      *   *(вказати най-
   *    *       *      *   *менування та
   *    *       *      *   *адресу)
***************************************************************
 1  *  2  *    3   *   4   *  5 *   6
***************************************************************
   *    *       *      *   *
   *    *       *      *   *

 

 

 

Форма N 2

 

 
 
 

Посвідчувальний напис на
заповіті, який підписаний
особисто заповідачем

 "____" _____________ тисяча дев'ятсот дев'яносто ______ року
 
цей заповіт посвідчено мною, ________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________, _____________________________________ .
                   (посада)
   Заповіт підписано гр. _____________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові
                   заповідача)
у моїй присутності*.
 
   Особу заповідача встановлено, дієздатність його(її)
перевірено.
 
   Зареєстровано в ___________________________________________
           (книга, судновий журнал чи журнал вихідної
            кореспонденції експедиції)
   за N __________________.
 
   Цей заповіт складено і підписано у двох примірниках, один
із яких надсилається на зберігання до __________________________
                    (вказати найменування
________________________________________________________________
державної нотаріальної контори чи державного нотаріального
 
_________________________________________________ , а другий
архіву за постійним місцем проживання заповідача)
 
видається заповідачу.
 
   Печатка      Посада       Підпис
 
_________________
* Якщо заповіт підписаний заповідачем у відсутності посадової
  особи, що посвідчує заповіт, то у посвідчувальному написі
  слід вказати: "Заповіт підписано ___________________________ .
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
  Заповідач підтвердив, що підпис на заповіті зроблений ним
  особисто".
 

 

 

 

Форма N 3

 

 
 
 
 

Посвідчувальний напис на
заповіті, підписаному на
прохання заповідача іншою
особою

 "____" _____________ тисяча дев'ятсот дев'яносто ______ року
 
цей заповіт посвідчено мною, _______________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________, _____________________________________.
                   (посада)
   У зв'язку з _______________________________________________
         (причина, з якої заповідач не зміг підписатися
_____________ гр. ______________________________________________
власноручно)    (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
 
на його(її) особисте прохання і у моїй присутності заповіт
 
підписано гр. _________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала
                    заповіт)
 
   Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено.
 
   Особу гр. ________________________________________________
        (прізвище та ініціали особи, яка підписала
                    заповіт)
встановлено.
 
   Зареєстровано в ___________________________________________
           (книга, судновий журнал чи журнал вихідної
            кореспонденції експедиції)
   за N __________________.
 
   Цей заповіт складено і підписано у двох примірниках, один
із яких надсилається на зберігання до __________________________
                    (назва державної нотарі-
_______________________________________________________________,
альної контори, державного нотаріального архіву)
 
а другий видається заповідачу.
 
   Печатка      Посада       Підпис
 

 

 

 

Форма N 4

 

 
 
 

Посвідчувальний напис на
дорученні, виданому особою,
яка особисто підписала його

 "____" _____________ тисяча дев'ятсот дев'яносто _____ року
 
це доручення посвідчено мною, ______________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові та
_______________________________________ .
посада особи, яка посвідчує доручення)
 
   Доручення підписано гр. ___________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності*.
 
   Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
 
   Печатка      Посада       Підпис
 
_______________
* Якщо проект доручення був підписаний громадянином раніше, то у
 посвідчувальному написі замість слів "у моїй присутності"
 зазначається: "який (яка) підтвердив(ла), що підпис зроблено
 ним (нею) особисто".

 

 

 

Форма N 5

 

 
 
 
 
 
 
 

Посвідчувальний напис на
дорученні, виданому
особою, яка не може
підписати це доручення
внаслідок фізичної вади,
хвороби або з будь-яких
інших причин

 "____" ___________ тисяча дев'ятсот дев'яносто ______ року
 
це доручення посвідчено мною, _______________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові та
_______________________________________ .
посада особи, яка посвідчує доручення)
 
   У зв'язку з ________________________________________________
         (причина, через яку особа, яка видає доручення,
 
________________________________ гр. ___________________________
не може власноручно підписатись)   (прізвище, ім'я, по
 
____________________________________ і на його (її) прохання в
батькові особи, яка видає доручення)
 
його (її) та у моїй присутності доручення підписано гр. ________
 
___________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписалась)
 
   Особу гр. __________________________________________________
        (прізвище та ініціали особи, яка видає доручення)
 
встановлено, дієздатність його (її) перевірено.
 
   Особу гр. _________________________________________________,
         (прізвище та ініціали особи, що підписалась)
 
який (яка) підписав(ла) доручення, встановлено.
 
   Печатка      Посада       Підпис
 

 

 

 

Зразок N 1

 

 
 

Відмова у посвідченні
заповіту або доручення

 Місто (селище, село) _____________________________________ ,
_______________________________________________________________.
         (число, місяць, рік словами)
   Я, _______________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________,
              (посада)
розглянувши прохання ____________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові та місце
_________________________________________________________________
проживання особи, яка звернулася за посвідченням заповіту чи
 
_____________ про посвідчення _______________, на підставі статті
доручення)
 49 Закону України "Про нотаріат" відмовляю у посвідченні ________
з таких підстав:
_________________________________________________________________
           (підстави відмови)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   Ця відмова може бути оскаржена до __________________________
                    (вказати найменування
_________ у десятиденний строк з дня її видання.
суду)
 
    Печатка        Посада           Підпис
 

 

 

 

Зразок N 2

 

 

Заповіт на все майно

 З А П О В І Т
   Місто (селище, село) _____________________________________ ,
_________________________________________________________________
         (число, місяць, рік словами)
   Я, ________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
що проживаю ____________________________________________________,
                  (адреса)
 
на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження:
все моє майно, де б воно не було і з чого б воно не складалось,
і взагалі все те, що мені буде належати на день смерті і на що я
за законом матиму право, заповідаю
________________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові)
 
   Зміст статті 535 Цивільного кодексу мені роз'яснено.
 
                 Підпис ____________
 
                 Посвідчувальний напис
 

 

 

 

Зразок N 3

 

 
 
 

Заповіт на все майно,
в тому числі на
окремі його види

 З А П О В І Т
 
  Місто (селище, село) _____________________________________ ,
________________________________________________________________.
         (число, місяць, рік словами)
   Я, ________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
що проживаю ____________________________________________________,
                  (адреса)
на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження:
належн___ мені __________________________________________________
               (найменування майна)
заповідаю ______________________________________________________,
           (прізвище, ім'я та по батькові)
 
а все інше моє майно, де б воно не було і з чого б воно не
складалось, і взагалі все те, що мені буде належати на день
смерті і на що я за законом матиму право, в тому числі грошовий
вклад, що знаходиться в ________________________________________
             (найменування банківської установи)
 
на рахунку __________________ заповідаю ________________________
         (номер)        (прізвище, ім'я, по
__________ .
батькові)
 
   Зміст статті 535 Цивільного кодексу мені роз'яснено.
 
                 Підпис ____________
 
                 Посвідчувальний напис
 

 

 

 

Зразок N 4

 

 
 

Заповіт на окремі
види майна

 З А П О В І Т
 
  Місто (селище, село) _____________________________________ ,
________________________________________________________________.
         (число, місяць, рік словами)
   Я, ________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
що проживаю ____________________________________________________,
                  (адреса)
 
на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження:
належн___ мені __________________________________________________
               (найменування майна)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
заповідаю ______________________________________________________.
           (прізвище, ім'я та по батькові)
 
   Зміст статті 535 Цивільного кодексу мені роз'яснено*.
 
                 Підпис ____________
 
                 Посвідчувальний напис
 
_______________
* В тому випадку, коли заповідається тільки грошовий вклад у
 кредитній установі, зміст статті 535 Цивільного кодексу
 заповідачеві не роз'яснюється.
 

 

 

 

Зразок N 5

 

 
 

Доручення на ведення
спадкової справи

 Д О Р У Ч Е Н Н Я
 
  Місто (селище, село) _____________________________________ ,
________________________________________________________________.
         (число, місяць, рік словами)
   Я, ________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживаю ____________________________________________________,
                  (адреса)
уповноважую ____________________________________________________,
            (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживає ____________________________________________________,
                  (адреса)
 
оформити мої спадкові права на майно, яке залишилося після
смерті _________________________________________________________.
       (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
 
   Для виконання цього доручення уповноважую його (її)
подавати від мого імені заяви, одержувати довідки та документи,
необхідні для оформлення спадщини, розписуватися за мене та
одержати свідоцтво про право на спадщину.
 
                 Підпис
 
                 Посвідчувальний напис
 
_______________
Примітка. Доручення на ведення спадкової справи може містити
     також уповноваження щодо одержання другим із подружжя
     свідоцтва про право власності на частку в спільному
     майні подружжя, спадкового майна тощо.
 

 

 

 

Зразок N 6

 

 
 
 

Доручення на
одержання заробітної
плати

 Д О Р У Ч Е Н Н Я
 
  Місто (селище, село) _____________________________________ ,
________________________________________________________________.
         (число, місяць, рік словами)
   Я, ________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживаю ____________________________________________________,
                  (адреса)
уповноважую ____________________________________________________,
            (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживає ____________________________________________________,
                  (адреса)
одержати у _____________________________________________________
        (назва установи, підприємства чи організації)
 
належну мені заробітну плату за ________________________________.
                       (період)
   В одержанні грошей за мене розписатись та виконати всі інші
дії, пов'язані з цим дорученням.
 
                 Підпис
 
                 Посвідчувальний напис
 
_______________
Примітка. Доручення може містити також уповноваження щодо
     одержання поряд із заробітною платою і інших грошових
     сум, належних до виплати особі, інтереси якої
     представляються.

 

 

 

Зразок N 7

 

 
 
 

Доручення на
ведення судових
справ

 Д О Р У Ч Е Н Н Я
 
  Місто (селище, село) _____________________________________ ,
________________________________________________________________.
         (число, місяць, рік словами)
   Я, ________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживаю ____________________________________________________,
                  (адреса)
уповноважую ____________________________________________________,
            (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживає ____________________________________________________,
                  (адреса)
 
вести мої справи у судах з усіма правами, наданими законом пози-
вачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або
часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни пред-
мета позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, по-
дачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна
чи грошей.
 
   Доручення видано строком на ___________ рок__ без права
 
передоручення (або з правом передоручення) і дійсне по
___________________________________________________________ .
 
                 Підпис
 
                 Посвідчувальний напис

  

 

 

Зразок N 8

 

 
 

Доручення на продаж
майна

 Д О Р У Ч Е Н Н Я
 
  Місто (селище, село) _____________________________________ ,
________________________________________________________________.
         (число, місяць, рік словами)
   Я, ________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживаю ____________________________________________________,
                  (адреса)
уповноважую ____________________________________________________,
            (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживає ____________________________________________________,
                  (адреса)
 
продати за ціну і на умовах за його (її) розсудом належ______ мені
 
_________________________________________________________________
             (найменування майна)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,
 
для чого надаю йому (їй) право одержувати необхідні довідки та
документи, подавати від мого імені заяви, підписати договір
купівлі-продажу _______________________________________________ ,
                (найменування майна)
 
одержати належні мені гроші, а також виконувати всі інші дії,
пов'язані з цим дорученням.
 
                 Підпис
 
                 Посвідчувальний напис
 
 
_______________
Примітка. Особа, яка видає доручення, може зазначати ціну, за
     яку або не нижче якої повинно бути продано майно, або
     інші конкретні умови укладання договору, а також
     визначити обсяг повноважень повіреної особи.
 
     За бажанням особи, інтереси якої представляються, може
     бути викладена характеристика відчужуваного майна,
     відомості, що його конкретизують, місце реєстрації,
     знаходження майна тощо.

____________ 

Опрос