Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила сертификации средств индивидуальной защиты работающих

Госстандарт
Приказ, Правила от 14.06.1999 № 322
Утратил силу

ПРАВИЛА
сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23 жовтня 2000 року N 612

Правила втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих (далі - ЗІЗ) в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система).

1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації продукції (далі - ОС), акредитованих випробувальних лабораторій або центрів (далі - ВЛ), підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, у тому числі іноземних.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1. Під час розробки Правил використані такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 "Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування";

ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення";

ДСТУ 3230-95 "Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення";

ДСТУ 3411-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації";

ДСТУ 3412-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації";

ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції";

ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення";

ДСТУ 3415-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи";

ДСТУ 3417-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується";

ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення";

ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис";

ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация";

ДСТУ ISO 9001-95. "Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування";

ДСТУ ISO 9002-95. "Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування";

ДСТУ ISO 9003-95. "Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробувань";

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

(пункт 2.1 доповнено абзацами згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3.1. Поняття, терміни та їх визначення, що використовуються у цьому документі, відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення", ДСТУ 3230-95 "Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення" та ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис", ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Роботи із сертифікації ЗІЗ у Системі здійснюють ОС та ВЛ, які акредитовані в Системі в установленому порядку і мають ЗІЗ у своїх галузях акредитації.

4.2. Об'єктом сертифікації в Системі є ЗІЗ, які виготовлені в Україні або іноземного виробництва. Не підлягають сертифікації ЗІЗ, що були в користуванні.

4.3. Сертифікація ЗІЗ проводиться на відповідність вимогам нормативних документів, чинних в Україні.

Перелік обов'язкових вимог установлюється в нормативних документах на продукцію, а в разі їх невизначення - у відповідному розділі переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

4.4. Порядок проведення сертифікації продукції у загальному випадку передбачає:

подання заявки на сертифікацію;

аналіз наданої документації;

розгляд заявки та прийняття рішення за нею з визначенням схеми сертифікації;

обстеження виробництва, атестацію виробництва ЗІЗ, що сертифікується, або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

відбір, ідентифікацію зразків ЗІЗ та їх випробування;

аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

(абзац сьомий пункту 4.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

видачу сертифіката відповідності, укладання угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи; 

(абзац восьмий пункту 4.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

визнання сертифіката відповідності, що виданий органом із сертифікації іншої країни;

технічний нагляд за сертифікованими ЗІЗ або атестованим виробництвом;

інформацію про результати робіт із сертифікації.

4.5. Усі роботи із сертифікації ЗІЗ у Системі проводяться на договірних умовах між заявником і ОС.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

5.1. Подання заявки на сертифікацію

5.1.1. Для проведення сертифікації ЗІЗ у Системі заявник подає до ОС заявку на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - заявка) (додаток 1), яка реєструється в журналі обліку заявок.

При цьому заявник повинен дати ОС письмову гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим ОС. Заявником на сертифікацію партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов'язки, що й заявник.

(підпункт 5.1.1 пункту 5.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23.10.2000 р. N 612
, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Для проведення сертифікації ЗІЗ, що виробляються серійно за межами України і імпортуються в Україну, заявка подається іноземним заявником відповідно до Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18 серпня 1998 року N 633 і зареєстрованого в Мін'юсті України 4 жовтня 1998 року за N 657/3097.

5.1.2. До заявки додаються:

завірена заявником копія технічних умов або іншого нормативного документа на заявлену продукцію (у разі потреби);

комплект експлуатаційної документації;

копії протоколів сертифікаційних випробувань продукції (за наявності);

документи, що підтверджують походження ЗІЗ, матеріалів і комплектуючих;

експертний висновок щодо безпеки ЗІЗ для здоров'я людини.

(абзац шостий підпункту 5.1.2 пункту 5.1 в редакції наказу
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
 України від 23.10.2000 р. N 612)

Усі документи подаються українською мовою. У разі сертифікації ЗІЗ, що імпортуються, документи подаються мовою оригіналу із завіреним автентичним перекладом українською або російською мовою.

5.2. Розгляд заявки та прийняття рішення

5.2.1. Під час розгляду заявки ОС виконує такі процедури:

перевіряє правильність заповнення заявки та наявність належних документів, що додаються до неї, і реєструє заявку;

проводить експертизу надісланих документів;

визначає схему сертифікації ЗІЗ;

визначає організації, що проводитимуть технічний нагляд;

узгоджує з заявником терміни проведення окремих видів робіт із сертифікації та їх вартість;

готує рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції (далі - рішення) (додаток 2) і надсилає його заявнику не пізніше 15 діб від дня реєстрації заявки;

надсилає копії рішення до ВЛ, які проводитимуть випробування, до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС) за місцем розташування заявника і до органу, що здійснюватиме технічний нагляд;

готує проекти договорів із заявником на проведення робіт із сертифікації.

5.2.2. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації заявленої продукції, то ОС у 10-денний термін повідомляє про це заявника і скасовує заявку.

5.2.3. Схеми (модель) сертифікації ЗІЗ працюючих, що застосовуються під час обов'язкової сертифікації, визначаються ОС і узгоджуються із заявником до початку робіт. При цьому враховуються стадії розробки та виготовлення, особливості виробництва, випробувань, постачання і використання конкретних ЗІЗ (додаток 3).

5.3. Обстеження виробництва

5.3.1. Обстеження виробництва здійснюється з метою встановлення відповідності виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовлювати продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції у порядку, установленому ДСТУ 3957-2000.

5.3.2. Результати обстеження виробництва оформлюються актом згідно з додатком В до ДСТУ 3957-2000, один примірник якого вручається заявнику.

(пункт 5.3 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

5.4. Атестація виробництва

5.4.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск ЗІЗ, що відповідають вимогам нормативних документів, та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків, що підлягають випробуванням під час сертифікації, способів і правил їх відбору, а також правил і порядку проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованих ЗІЗ.

5.4.2. Атестація виробництва проводиться органом із сертифікації і виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС. Порядок проведення цих робіт установлено в ДСТУ 3414.

5.4.3. Результати атестації оформляються атестатом виробництва згідно з ДСТУ 3414-96, який направляється заявнику.

5.5. Сертифікація (оцінка) системи якості

(пункт 5.5 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

5.5.1. Сертифікація системи якості або оцінка вже сертифікованої системи якості щодо виробництва ЗІЗ, що сертифікуються, проводиться з метою підтвердження того, що ЗІЗ, які випускаються підприємством, відповідають обов'язковим вимогам нормативних документів, а всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, перебувають під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється і підприємство вживає заходів з метою запобігання виготовленню такої продукції на постійній основі.

5.5.2. Сертифікація або оцінка систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника. Порядок проведення цих робіт установлено ДСТУ 3419.

5.5.3. Результати сертифікації системи якості оформлюються сертифікатом на систему якості або актом оцінки, який видається заявнику, а його копія - ОС.

5.5.4. Підпункт 5.5.4 пункту 5.5 виключено

 (згідно з наказом Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

5.6. Відбір зразків для випробувань та їх ідентифікація

5.6.1. Відбір зразків ЗІЗ для випробувань проводиться ОС або за його письмовим дорученням іншою організацією, незалежною від заявника.

5.6.2. Відбір зразків проводиться (залежно від схеми сертифікації):

шляхом надання до ОС заявником одного ЗІЗ (за схемою 1);

з конкретної партії продукції (за схемою 2);

зі складу готової продукції (виробництва) підприємства-виробника або від виготовленої частини партії продукції (за схемою 3);

зі складу готової продукції (виробництва), у постачальника або з торгівлі (за схемами 4 - 7).

(підпункт 5.6.2 пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23.10.2000 р. N 612)

5.6.3. Відбір зразків проводиться у присутності представника заявника і оформлюється актом відбору зразків (додаток 4). Кількість зразків для випробувань та порядок їх відбирання визначає ОС для кожного виду ЗІЗ з урахуванням вимог нормативних документів на методи випробувань.

5.6.4. Один примірник акта відбирання зразків передається заявнику, другий залишається в ОС, третій направляється із зразками ЗІЗ в акредитовану ВЛ, яка визначена в рішенні за заявкою.

5.6.5. Ідентифікація зразків ЗІЗ проводиться на відповідність чинним нормативним документам. Для ЗІЗ, що імпортуються в Україну, виключно за назвою, яка визначена в контракті (договорі) на їх поставку чи інших супровідних документах. При цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації зазначається код товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) - перші чотири знаки.

(підпункт 5.6.5 пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23.10.2000 р. N 612)

5.6.6. Ідентифікація ЗІЗ проводиться ОС.

5.6.7. Заявник передає відібрані для випробувань зразки ЗІЗ до ВЛ.

5.6.8. ВЛ повинна забезпечувати умови зберігання представлених до випробувань зразків ЗІЗ згідно з вимогами нормативних документів протягом усього терміну, потрібного для проведення сертифікаційних випробувань. Означені зразки, в т. ч. і руйнівні, залишаються власністю заявника.

5.7. Випробування зразків продукції з метою сертифікації

5.7.1. Випробування зразків ЗІЗ з метою сертифікації проводяться акредитованими в Системі ВЛ, які визначені ОС в рішенні за заявкою.

Якщо для сертифікації продукції використовується унікальне випробувальне обладнання, то допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії.

(підпункт 5.7.1 пункту 5.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23.10.2000 р. N 612)

5.7.2. Самостійне прийняття ВЛ рішення про проведення випробувань зразків ЗІЗ з метою сертифікації не допускається.

5.7.3. Випробування зразків з метою сертифікації акредитованими тільки на технічну компетентність ВЛ проводяться під контролем представників ОС. Відповідальність за об'єктивність таких випробувань несе ОС.

5.7.4. Неприпустимим є проведення випробувань зразків ЗІЗ, що не пройшли ідентифікації.

5.7.5. Випробування зразків ЗІЗ провадиться на відповідність вимогам чинних нормативних документів, які зазначені в рішенні ОС на проведення сертифікації.

5.7.6. Випробування з метою сертифікації повинні проводитися за методами, що встановлені чинними нормативними документами.

5.7.7. До ВЛ відібрані ОС зразки ЗІЗ доставляються заявником або представником ОС. Порядок приймання, зберігання, повернення зразків установлюється ВЛ згідно з ДСТУ 3412.

5.7.8. Заявник має право бути присутнім під час підготовки зразків до випробувань та при проведенні випробувань. При цьому особи, уповноважені заявником, повинні мати від нього письмове підтвердження своїх повноважень. Про час проведення випробувань ОС повідомляє заявника не пізніше ніж за два дні до їх початку.

Присутність сторонніх осіб на випробуваннях без згоди представника заявника не допускається.

5.7.9. ВЛ проводить випробування зразків ЗІЗ відповідно до вимог нормативних документів.

5.7.10. За результатами випробувань ВЛ надає до ОС протокол випробувань. Протокол випробувань повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником ВЛ, який відповідає за об'єктивність та достовірність результатів випробувань.

Якщо випробування з метою сертифікації проводилися ВЛ, що акредитована тільки на технічну компетентність, то протоколи випробувань підписуються також представником ОС, під контролем якого проводились ці випробування, і затверджуються керівником ОС.

Затверджувальні підписи повинні бути засвідчені печатками.

5.7.11. У разі отримання негативних результатів випробувань хоча б за одним з показників, випробування з метою сертифікації припиняються, а інформація про це надається заявнику та ОС. Останній приймає рішення щодо припинення або можливість продовження робіт із сертифікації.

Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та надання ОС доказів виконання заявником коригувальних заходів для усунення причин, що призвели до невідповідності ЗІЗ установленим вимогам.

5.7.12. Термін проведення випробувань не повинен перевищувати одного місяця з дня надання зразків (за умови оплати робіт з випробувань).

5.7.13. Зразки ЗІЗ, що пройшли випробування з метою сертифікації, в тому числі і зруйновані, залишаються власністю заявника.

ОС, якщо вважає потрібним, залишає (за згодою заявника) у себе або передає на відповідальне зберігання заявнику опечатані зразки ЗІЗ - "зразки-свідки". Місце і термін зберігання "зразків-свідків" зазначаються в угоді (договорі) між заявником та ОС. Термін зберігання "зразків-свідків" не повинен бути меншим ніж термін дії сертифіката відповідності на зазначену продукцію.

5.8. Аналіз одержаних результатів робіт із сертифікації та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності

5.8.1. ОС проводить аналіз результатів робіт із сертифікації, виконаних відповідно до вимог пункту 4.4 цих Правил. Під час аналізу результатів випробувань оцінюються їхня повнота, об'єктивність, вірогідність, показники точності та інші характеристики.

5.9. Видача сертифіката відповідності

5.9.1 Сертифікат відповідності видається ОС на одиничний виріб, на партію ЗІЗ або на ЗІЗ, що випускаються підприємством серійно.

ОС під час видачі сертифіката відповідності на ЗІЗ укладає із заявником ліцензійну угоду згідно з ДСТУ 3413-96 на право застосування сертифіката відповідності та маркування знаком відповідності ЗІЗ (згідно з ДСТУ 2296).

5.9.2 На підставі протоколів за позитивними результатами випробувань, акта обстеження виробництва за позитивними висновками, атестата виробництва, сертифіката системи якості або акта оцінки системи якості (залежно від прийнятої схеми сертифікації) ОС оформлює сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи згідно з ДСТУ 3415.

Сертифікат відповідності на серійне виробництво продукції за схемою без обстеження і атестації виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості видається на підставі позитивних результатів:

- аналізу нормативної та технологічної документації; 

- аналізу настанови з якості або документів, що її замінюють; 

- аналізу технічного опису виробництва, складеного заявником на підставі переліку питань, зазначених у додатку 4;

- сертифікаційних випробувань, проведених в акредитованій у Системі випробувальній лабораторії та на підприємстві-виробнику зразків продукції, відібраних у порядку та кількості, установлених ОС; 

- подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва в терміни та в кількості, які встановлені в програмі технічного нагляду, і проведення перевірки виробництва (за потреби). 

(підпункт 5.9.2 пункту 5.9 доповнено абзацами згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23.10.2000 р. N 612)

5.9.3. Форми сертифікатів відповідності встановлені ДСТУ 3498.

5.9.4. Термін дії сертифіката відповідності визначає ОС з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система якості), гарантійного терміну зберігання продукції, але не більше термінів, зазначених у додатку 3 (в редакції наказу від 23.10.2000 N 612).

Дія сертифіката відповідності на продукцію серійного виробництва поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії направляє ОС заявку відповідно до п. 5.1.1. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності або лише за позитивними результатами здійснених в Україні планових контрольних випробувань зразків продукції. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково.

У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої партії має видаватися на підставі акта інвентаризації та ідентифікації залишків продукції.

(підпункт 5.9.4 пункту 5.9 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

5.9.5. У разі внесення змін до конструкції (складу) ЗІЗ або технології їх виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо повідомити про це ОС, який проводив сертифікацію. ОС приймає рішення про потребу проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва ЗІЗ.

5.9.6. ОС може прийняти рішення про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності у разі:

виявлення невідповідності ЗІЗ вимогам, установленим під час сертифікації;

порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування ЗІЗ тощо;

унесення заявником змін до нормативних документів, методів випробувань, складу ЗІЗ тощо, що може вплинути на відповідність сертифікованого ЗІЗ установленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС;

порушення умов угоди (договору) заявником.

5.9.7. ОС у триденний термін надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо зупинення або припинення дії виданого сертифіката відповідності до Держстандарту України, його територіального органу (для вітчизняних виготовлювачів) та заявника.

5.9.8. Рішення ОС про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності може бути скасовано, якщо проведенням коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити відповідність ЗІЗ вимогам нормативних документів.

5.9.9. Коригувальні заходи виконуються заявником зразу ж після одержання рішення ОС про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює ОС, що видав сертифікат.

5.9.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо після їх виконання ЗІЗ відповідає вимогам нормативних документів.

5.9.11. ЗІЗ, на які була зупинена або припинена дія сертифіката відповідності, можуть заявлятися заявником на сертифікацію після виконання ним коригувальних заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень.

5.10. Визнання результатів сертифікації ЗІЗ, проведеної поза Системою

5.10.1. Рішення про визнання результатів сертифікації ЗІЗ, що проводиться закордонним органом із сертифікації, приймає ОС відповідно до вимог ДСТУ 3417.

5.10.2. Об'єктами визнання є:

сертифікати відповідності;

протоколи за результатами випробувань;

атестати (сертифікати) на виробництво або сертифікати на систему якості виробництва продукції.

5.10.3. Для визнання результатів сертифікації, проведеної поза Системою, до ОС подається заявка.

До заявки додаються завірені копії сертифіката відповідності, протоколу випробувань, атестата (сертифіката) виробництва (за наявності), сертифіката системи якості (за наявності) та/або інші офіційні документи і матеріали, які підтверджують проведення сертифікації закордонним органом із сертифікації.

5.10.4. Іноземні сертифікати відповідності та протоколи випробувань підлягають визнанню, якщо:

укладено двосторонню угоду про взаємне визнання результатів сертифікації між Держстандартом України і національним органом із сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, яка ввозиться в Україну;

іноземний сертифікат видано в державній системі сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, яка ввозиться в Україну;

продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка) як така, що виготовлена за стандартами і/або нормативними документами, які чинні в Україні;

вимоги до продукції, що ввозиться в Україну, відповідають вимогам чинних нормативних документів, згідно з якими проводиться її сертифікація в Україні.

5.10.5. За умови виконання сукупності правил, наведених у пункті 5.10.4 цих Правил, на іноземний сертифікат ОС видає свідоцтво про визнання згідно з ДСТУ 3498. Свідоцтво про визнання реєструється в Реєстрі Системи.

5.10.6. У разі невиконання умов пункту 5.10.4 (принаймні однієї з умов) визнання іноземних сертифікатів проводиться згідно з вимогами цих Правил на підставі рішення ОС.

5.10.7. Документом про визнання іноземних сертифікатів є свідоцтво про визнання (у разі повного визнання) або сертифікат відповідності (у разі часткового визнання), що видані в Системі.

Результати сертифікації, проведеної поза Системою, можуть бути визнані:

без додаткових процедур сертифікації;

з упровадженням додаткових процедур сертифікації;

у разі позитивних результатів сертифікації продукції в Системі.

5.10.8. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, проведеної поза Системою, передбачає:

розгляд заявки та аналіз наданої документації;

прийняття рішення про можливість видачі свідоцтва про визнання або сертифіката відповідності;

оформлення та реєстрацію свідоцтв про визнання або сертифікатів відповідності;

технічний нагляд за продукцією.

5.10.9. ОС розглядає документацію, проводить її аналіз та експертизу.

5.10.10. ОС, що розглядає документацію, має право звернутися із запитом про додаткову інформацію до заявника.

5.10.11. ОС може прийняти рішення про повне або про часткове визнання результатів сертифікації продукції, проведеної поза Системою.

5.10.12. ОС оформлює свідоцтво про визнання або сертифікат відповідності.

5.10.13. У разі значних розбіжностей між нормативними документами щодо показників (характеристик) продукції ОС приймає рішення про проведення сертифікації продукції згідно з вимогами Системи.

5.10.14. Зразки для сертифікації надаються заявником.

5.10.15. Термін дії визнання сертифікатів відповідності, протоколів випробувань та інших документів держав-імпортерів визначається ОС.

5.10.16. Технічний нагляд за ЗІЗ, що імпортуються, виконується згідно з рішенням ОС.

5.11. Технічний нагляд за сертифікованими ЗІЗ

5.11.1. Якщо сертифікат відповідності виданий заявникові на певний термін і за умовами ліцензійної угоди йому надано право самостійно застосовувати цей сертифікат до продукції, ОС проводить технічний нагляд:

за сертифікованою продукцією - у разі сертифікації за за схемами 3, 4, 5;

за атестованим виробництвом - у разі сертифікації за схемою 6. Якщо за схемою сертифікації була сертифікована система якості (схема 7), технічний нагляд (за винятком контрольних випробувань) проводить орган із сертифікації систем якості згідно з договором з ОС.

На пропозицію ОС нагляд може проводитися територіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту, органами Держнаглядохоронпраці або іншими уповноваженими організаціями.

(підпункт 5.11.1 пункту 5.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23.10.2000 р. N 612)

5.11.2. Технічний нагляд проводиться з метою:

забезпечення постійної відповідності сертифікованих ЗІЗ вимогам нормативних документів;

підтвердження того, що сертифіковані ЗІЗ і надалі відповідають зазначеним у сертифікаті вимогам і знак відповідності застосовується правильно;

запобігання виникненню умов, що можуть призвести до випуску продукції, яка не відповідає вимогам нормативних документів;

виявлення причин невідповідності продукції вимогам нормативних документів;

оцінки виконання підприємством коригувальних заходів;

з'ясування причин рекламацій, що надійшли на сертифіковану продукцію;

обліку сертифікованої продукції.

5.11.3. Технічний нагляд здійснюється шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, відібраних у виробника або в постачальника, у торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду.

(підпункт 5.11.3 пункту 5.11 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

5.11.4. Технічний нагляд провадиться за програмою (затверджується керівником ОС), яка передбачає:

перевірку нормативних документів, конструкторської та технологічної документації виробника з метою оцінки впливу змін та доповнень до неї на показники, що підтверджені під час сертифікації;

ідентифікацію ЗІЗ;

аналіз відомостей про результати перевірок підприємства територіальними ЦСМС, органами з сертифікації систем якості, органами Держнаглядохоронпраці;

аналіз рекламацій та відгуків споживачів на сертифіковану продукцію;

перевірку системи вхідного контролю;

перевірку дотримання вимог технологічних процесів;

перевірку системи контролю і випробувань технологічних параметрів та готової продукції;

контроль виконання коригувальних заходів;

стан обліку сертифікованих ЗІЗ;

прийняття рішення за результатами технічного нагляду з визначенням потреби та обсягу контрольних випробувань, переліку показників, що підлягають контролю.

5.11.5. Випробування зразків сертифікованих ЗІЗ з метою технічного нагляду проводяться ВЛ, акредитованими в Системі.

5.11.6. Обсяг показників, що підлягають контрольним випробуванням під час технічного нагляду і з метою подальшої сертифікації, визначає ОС, виходячи з обсягу попередніх випробувань та результатів технічного нагляду.

(підпункт 5.11.6 пункту 5.11 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

5.11.7. За результатами нагляду ОС може зупинити (тимчасово) або припинити (остаточно) дію сертифіката у разі:

порушення вимог, що висовуються до ЗІЗ під час обов'язкової сертифікації;

порушення вимог щодо технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, позначень ЗІЗ, що узгоджені з ОС під час проведення сертифікації продукції;

унесення змін до нормативних документів на ЗІЗ або на методи її випробувань без попереднього погодження з ОС;

унесення змін до конструкції (складу), комплектності або технології виготовлення продукції без попереднього погодження з ОС.

5.11.8. Рішення про зупинення дії сертифіката відповідності приймається, якщо завдяки коригувальним заходам, погодженим з ОС, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та без проведення повторних випробувань ВЛ підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів. У противному разі дія сертифіката припиняється.

5.11.9. Рішення ОС про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності в письмовій формі доводиться до відома заявника та Держстандарту України та Держнаглядохоронпраці у місячний термін з дня прийняття рішення.

Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту вилучення його з Реєстру Системи.

5.12. Інформація про результати сертифікації ЗІЗ

5.12.1. ОС веде облік виданих ним сертифікатів та надсилає їх копії до Держстандарту України для реєстрації, звідки цю інформацію періодично одержує Держнаглядохоронпраці.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. ОС та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

7. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо його заявки на сертифікацію ЗІЗ, відмови у видачі йому сертифіката відповідності чи припинення або зупинення дії сертифіката, то він повинен подати (письмово) заяву до ОС не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення.

7.2. До заяви додаються такі документи:

листування зі спірного питання між заявником, ВЛ, ОС;

відповідні матеріали випробувань, обстеження або атестації виробництва, сертифікації системи якості чи аналізу функціонування сертифікованої системи якості, технічного нагляду;

технічна документація на ЗІЗ (у разі потреби).

7.3. Заява розглядається ОС у місячний термін з дня її надходження. Заявник має право бути заслуханим при розгляді його заявки.

7.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з ВЛ для надання пояснень.

7.5. ОС стосовно поданої заяви може приймати одне з таких рішень:

видати чи визнати сертифікат відповідності;

відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

підтвердити зупинення або припинення дії сертифіката відповідності;

поновити дію сертифіката відповідності.

Рішення комісії письмово направляється заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.6. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право звернутися до Держстандарту України протягом десяти днів з дня одержання рішення, а також до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Основні засади системи розрахунків такі:

оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її результатів;

витрати підприємств-виробників на проведення робіт із сертифікації ЗІЗ зараховуються на її собівартість (Декрет Кабінету Міністрів України N 46-93 від 10 травня 1993 року "Про стандартизацію і сертифікацію").

8.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції.

8.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові взаємовідносини встановлюються між заявником, ОС, ВЛ, органом із сертифікації систем якості.

8.2.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з сертифікацією продукції:

підготовчі;

експертні;

щодо відбору зразків та їх ідентифікації, обстеження або атестації виробництва, сертифікації системи якості, випробувань, технічного нагляду та реєстрації.

8.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції проводиться на підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС відповідно до одного з викладених нижче варіантів:

заявник укладає договір з ОС на проведення усіх робіт. З одержаних за договором коштів ОС оплачує проведення відповідних робіт ВЛ або іншим організаціям;

заявник, згідно з рішенням ОС за заявкою на проведення сертифікації продукції, укладає окремі договори на виконання видів робіт з ОС, ВЛ або іншими організаціями, що зазначені в рішенні за заявкою.

8.3. Вартість робіт із сертифікації

8.3.1. Вартість робіт із сертифікації встановлена Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту від 10 березня 1999 року N 100 і зареєстрованими в Мін'юсті України 31 березня 1999 року за N 194/3487.

 

Начальник Управління стандартизації, сертифікації та державного нагляду продукції в галузі промисловості 

 
 
А. А. Нелепов
 

 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. ____________________________________________________________________________

(назва підприємства-виробника, постачальника

______________________________________________________________________________

(далі - заявник))

______________________________________________________________________________

(адреса, телефон/факс, код ЄДРПОУ*)

____________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

______________________________________________________________________________

в особі ________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

заявляє, що ____________________________________________________________________,

(назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)

яка(ий) виготовляється __________________________________________________________

(серійно, виготовлено у вигляді партії (шт., кг, л, кв. м,

______________________________________________________________________________

від N до N виробу), одиничного виробу)

за ____________________________________________________________________________,

(позначення та назва нормативного документа виробника)

відповідає вимогам _____________________________________________________________,

(позначення та назва нормативних документів)

і просить провести сертифікацію цієї продукції в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність до вимог указаних нормативних документів.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести ______________________________

______________________________________________________________________________

(назва акредитованої випробувальної лабораторії (центру),

______________________________________________________________________________

адреса. У разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться)

3. Заявник зобов'язується:

виконувати всі умови сертифікації;

забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що
підтверджені сертифікатом відповідності;

сплатити всі витрати за проведення сертифікації незалежно від її результатів.

4. Додаткові відомості __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 
 

Керівник підприємства

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

"___" _______________ 199_ р.  

Печатка

 

РІШЕННЯ N ___________
"___" _______________ 199_ р.
за заявкою на проведення сертифікації продукції

Розглянувши заявку _____________________________________________________________ 

(назва підприємства-виробника

_____________________________________________ від ______________________________

                                      або постачальника продукції)            

на сертифікацію ________________________________________________________________,

(назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД (для імпортної продукції))

повідомляємо:

1. Сертифікацію буде проведено на відповідність продукції вимогам

______________________________________________________________________________

(позначення та назва нормативних документів)

2. Схема сертифікації передбачатиме (зазначається потрібне):

обстеження виробництва;

атестацію виробництва продукції, що сертифікується;

сертифікацію системи якості виробництва продукції;

відбір зразків продукції для випробувань;

випробування зразків продукції;

технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

3. Обстеження виробництва буде проведено ________________________________________

______________________________________________________________________________

(назва та адреса організації, що проводить обстеження)

4. Атестацію виробництва продукції, що сертифікується, буде проведено в період

______________________________________________________________________________

(назва та адреса організації, що проводить атестацію)

5. Сертифікацію системи якості виробництва продукції, що сертифікується,
буде проведено ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назва та адреса організації, що проводить сертифікацію системи якості)

6. Відбір зразків продукції для випробувань буде проведено ___________________________ 

______________________________________________________________________________

(назва та адреса організації, що відбирає зразки для випробувань)

7. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені ______________________ 

______________________________________________________________________________

(назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії (центру)

8. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводитиме ______________________ 

______________________________________________________________________________

(назва організації та її адреса)

Про періодичність і форми проведення технічного нагляду буде повідомлено додатково.

9. Роботи провадяться на підставі договорів.

 

Керівник органу із сертифікації 

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Печатка

 

Схеми (моделі) сертифікації ЗІЗ працюючих в Системі УкрСЕПРО

Схема номер 

Продукція, що сертифікується 

Назва робіт  

Документи, які видаються ОС  

  

  

обстеження виробництва 

атестація виробництва 

сертифікація (оцінка) системи якості 

випробування з метою сертифікації 

технічний нагляд 

  

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться по кожному виробу 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Партія продукції 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на партію ЗІЗ з наведенням розміру сертифікованої партії 

Партія продукції, яка планується до виготовлення 

Проводиться при потребі за рішенням органу із сертифікації 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться після виготовлення частини партії на зразках продукції, відібраних у порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться в обсязі та порядку, встановленому ОС 

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою (до одного року) 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені ОС. У разі потреби проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється угодою 

- " - 

Проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться в порядку, що визначений ОС і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється угодою 

- " - 

Не проводиться 

Проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться в порядку, що визначений ОС і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

- " - 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться ОС систем якості 

Проводяться в порядку, що визначені ОС 

Проводиться в порядку, що визначений ОС систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

(додаток 3 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

 

АКТ
відбору зразків
від "___" _______________ 199_ р. 

На ______________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, адреса, код ЄДРПОУ)

мною, ___________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали представника органу з сертифікації)

у присутності _____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали представника підприємства)

відповідно до рішення N ____________________  від ____________________________________ 

за заявкою ________________________________________________________________________

відібрано зразки продукції, які пройшли приймально-здавальні випробування

Назва продукції 

Одиниця
вимірювання 

N партії
(зразків) 

Розмір
партії
(кількість) 

Дата
виготов-
лення 

Кількість
відібраних
зразків та їх
заводські
номери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представник органу
із сертифікації 

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Представник заявника 

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

 

ПЕРЕЛІК
питань, які відображаються заявником у технічному опису виробництва продукції, яка підлягає сертифікації

1. Виробництво продукції за рік, основні споживачі.

2. Постачальники сировини і матеріалів.

3. Відомості про сертифікацію сировини і матеріалів.

4. Проведення вхідного контролю сировини, параметри контролю, періодичність (щільність) контролю, величина відбраковки.

5. Основні відомості про етапи технологічного процесу, перелік обладнання.

6. Організація системи прослідковування продукції на технологічному ланцюгу.

7. Заходи, передбачені для ізоляції відбракованої продукції.

8. Види випробувань, яких зазнає продукція; тип обладнання та приладів, які застосовуються при цьому, періодичність його повірки.

9. Кількість рекламацій на продукцію, обсяг рекламованої продукції за останній рік.

10. Порядок проведення обліку й аналізу рекламацій, ужиття заходів щодо них.

11. Наявність на підприємстві функціонування елементів системи якості.

(Правила доповнено додатком 5 згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)

____________

Опрос