Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение (стандарт) бухгалтерского учета 5 "Отчет о собственном капитале"

Минфин
Положение, Приказ от 31.03.1999 № 87
Утратил силу

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5
"Звіт про власний капітал"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 30 листопада 2000 року N 304
,
 від 23 травня 2003 року N 363
,
 від 25 вересня 2009 року N 1125
,
 від 31 травня 2011 року N 664
,
 від 9 грудня 2011 року N 1591

Положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73)

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, застосовують тільки додаток до цього Положення (стандарту).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

3. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

5. Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Зміст статей звіту про власний капітал

7. У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показують суми власного капіталу на початок (нескоригований залишок) і кінець року.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.05.2003 р. N 363)

8. У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші зміни" відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

9. У статті "Скоригований залишок" показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

10. У статтях розділу "Переоцінка активів" наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

11. У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

12. У статтях розділу "Розподіл прибутку" наводяться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо. 

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

13. У статтях розділу "Внески учасників" наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

14. У статтях розділу "Вилучення капіталу" наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

15. У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

16. У статті "Разом змін в капіталі" наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у рядках 060 - 280. Залишок власного капіталу на кінець року визначається, виходячи з його скоригованого залишку на початок року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290).

(пункт 16 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

17. Дані в графах 3 - 11 наводяться у дужках, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

(пункт 17 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

Розкриття інформації в примітках до фінансових звітів

18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

19. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

19.1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

19.2. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами.

19.3. Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

19.3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19.3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19.3.3. Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

19.4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

19.4.1. Кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

19.4.2. Номінальна вартість акції.

19.4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

19.4.4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

19.4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

19.4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %. 

(підпункт 19.4.7 підпункту 19.4 пункту 19 із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

19.4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з указанням їх термінів і сум.

19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

19.6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

20. Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

20.1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками.

20.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

20.3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку

 
В. М. Пархоменко

 

 

  

  

 

КОДИ 

     |     |   01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

  

Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство 

  

за ЄДРПОУ 

Територія 

  

за КОАТУУ 

Орган державного управління 

  

за СПОДУ 

Організаційно-правова форма господарювання

  

за КОПФГ

Вид економічної діяльності 

  

за КВЕД 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Одиниця виміру: тис. грн. 

  

 

ЗВІТ
про власний капітал
за _________________ 20___ р.

Форма N 4 

Код за ДКУД  

1801005 


Стаття 

Код 

Статут-
ний
капітал 

Пайо-
вий
капітал 

Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 

Інший
додат-
ковий
капітал 

Резерв-
ний
капітал 

Нерозпо-
ділений
прибуток 

Неопла-
чений
капітал 

Вилу-
чений
капітал 

Разом 

10 

11 

Залишок
на початок року
 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики 

020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок 

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни 

040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року 

050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів 

070 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дооцінка незавершеного будівництва 

080 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уцінка незавершеного будівництва 

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)  

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до
Резервного капіталу 

160 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Внески учасників: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Викуп акцій (часток)  

210 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анулювання викуплених акцій (часток) 

230 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вилучення частки в капіталі 

240 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зменшення номінальної вартості акцій 

250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші зміни в капіталі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків  

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи 

270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

280 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом змін в капіталі 

290 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишок на кінець року 

300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник

Головний бухгалтер

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125,
 від 09.12.2011 р. N 1591)

_____________

Опрос