Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 "Отчет о финансовых результатах"

Минфин
Положение, Приказ от 31.03.1999 № 87
Утратил силу

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3
"Звіт про фінансові результати"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 24 лютого 2000 року N 37
,
 від 14 червня 2000 року N 131
,
 від 30 листопада 2000 року N 304,
 від 18 грудня 2001 року N 583
,
 від 25 листопада 2002 року N 989
,
 від 23 травня 2003 року N 363
,
 від 22 листопада 2004 року N 731
,
 від 16 березня 2005 року N 235
,
 від 11 грудня 2006 року N 1176
,
 від 5 березня 2008 року N 353
,
 від 14 жовтня 2008 року N 1238
,
 від 25 вересня 2009 року N 1125
,
 від 24 вересня 2010 року N 1085
,
 від 18 березня 2011 року N 372
,
 від 11 серпня 2011 року N 1021
,
 від 26 вересня 2011 року N 1204,
 від 9 грудня 2011 року N 1591

Положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73)

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, застосовують тільки додаток до цього Положення (стандарту).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

3. Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. N 731)

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. N 731)

Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Асоційоване підприємство - підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

(абзац дванадцятий пункту 4 в редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.05.2003 р. N 363)

5. Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

6. Форма Звіту про фінансові результати є додатком до цього Положення (стандарту). Звіт складається у тисячах гривень без десяткових знаків, окрім розділу III, грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма звіту про фінансові результати.

Визнання доходів і витрат

7. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

8. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

9. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

10. Витрати слід негайно відображати у звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства. 

11. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами). Показники про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

Визначення прибутку (збитку) за звітний період

12. Доходи і витрати, які відповідають критеріям, викладеним вище, наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила).

13. У статті "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. N 131,
 від 30.11.2000 р. N 304)

14. У статті "Податок на додану вартість" відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

15. У статті "Акцизний збір" підприємства - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

16. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати. Зокрема, у цьому рядку відображаються належні до сплати безпосередньо Пенсійному фонду України збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв'язку. У цьому рядку підприємства - платники відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) наводять належні до сплати суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат тощо.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304,
 від 22.11.2004 р. N 731
,
 від 16.03.2005 р. N 235
,
 від 18.03.2011 р. N 372)

17. У статті "Інші вирахування з доходу" відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. N 131,
 від 30.11.2000 р. N 304
,
 від 18.12.2001 р. N 583)

18. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

19. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 16 "Витрати", 30 "Біологічні активи". У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цій статті наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 24.02.2000 р. N 37,
 від 30.11.2000 р. N 304
,
 від 22.11.2004 р. N 731
,
 від 16.03.2005 р. N 235
,
 від 11.12.2006 р. N 1176)

Абзац другий пункту 19 виключено

(пункт 19 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2011 р. N 372
,
 абзац другий пункту 19 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. N 1204)

19.1. Підпункт 19.1 пункту 19 виключено

(пункт 19 доповнено підпунктом 19.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2011 р. N 372
,
 підпункт 19.1 пункту 19 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. N 1204)

20. Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

21. У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): доход від операційної оренди активів; доход від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо. До цієї статті також уключаються дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 24.09.2010 р. N 1085)

22. У статті "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

23. У статті "Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

24. У статті "Інші операційні витрати" відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за N 725/4018, втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989,
 від 11.12.2006 р. N 1176
,
 від 24.09.2010 р. N 1085)

25. Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

26. У статті "Доход від участі в капіталі" відображається доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

27. У статті "Інші фінансові доходи" показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

28. У статті "Інші доходи" показується доход від реалізації фінансових інвестицій; доход від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

У вписуваному рядку 131 наводиться сума доходу, пов'язаного з благодійною допомогою, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість, що визнається у порядку, встановленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153.

(пункт 28 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

29. У статті "Фінансові витрати" показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати").

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

30. У статті "Втрати від участі в капіталі" відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.

31. У статті "Інші витрати" відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

32. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. N 131)

32.1. У вписуваному рядку 176 або 177 відображаються (у тому числі) відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації та визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

(пункт 32 доповнено підпунктом 32.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

33. У статті "Податки на прибуток" показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

34. Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

35. У статтях "Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні витрати" відображаються відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому Положенні (стандарті). Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. N 131)

36. У статті "Податки з надзвичайного прибутку" відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

37. Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Елементи операційних витрат

38. У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться.

(пункт 38 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304,
 від 25.11.2002 року N 989)

Розрахунок показників прибутковості акцій

39. Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. У проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться показники, передбачені пунктами 42 і 43 цього Положення (стандарту).

(пункт 39 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

40. У статті "Середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

41. У статті "Скоригована середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

(пункт 41 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

42. У статті "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.

(пункт 42 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

43. У статті "Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" відображається показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

(пункт 43 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

44. Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію та їх коригування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію".

(пункт 44 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

45. У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

Розкриття інформації про податкові різниці

46. У розділах IV і V Звіту про фінансові результати наводиться інформація з урахуванням норм, передбачених Положенням бухгалтерського обліку "Податкові різниці", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011 N 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.02.2011 за N 212/18950.

(Положення доповнено розділом згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.2011 р. N 1021)

 

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку
 

 
В. М. Пархоменко
 

 

  

  

  

 

  

  

  

КОДИ

     |     |   01 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


 
 

  

  

Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство 

  

за ЄДРПОУ 

Територія 

  

за КОАТУУ 

Орган державного управління 

  

за СПОДУ 

Організаційно-правова форма господарювання

  

за КОПФГ 

Вид економічної діяльності 

  

за КВЕД 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

  

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

  

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

  

 

Одиниця виміру: тис. грн. 

 

 

Звіт про фінансові результати
за __________________ 20__ р. 

Форма N 2 

Код за ДКУД  

1801003  


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 

Код
рядка 

За звітний
період 

За
попередній
період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 

  

  

Податок на додану вартість 

015 

  

  

Акцизний збір 

020 

  

  

  

025 

  

  

Інші вирахування з доходу 

030 

  

  

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

035 

  

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

040 

  

  

Рядок виключено

045

 

 

Валовий:  

  

  

  

     прибуток 

050 

  

  

     збиток 

055 

  

  

Інші операційні доходи 

060 

  

  

Адміністративні витрати 

070 

  

  

Витрати на збут 

080 

  

  

Інші операційні витрати 

090 

  

  

Фінансові результати від операційної діяльності:  

  

  

  

     прибуток 

100 

  

  

     збиток  

105 

  

  

Доход від участі в капіталі 

110 

  

  

Інші фінансові доходи 

120 

  

  

Інші доходи1 

130 

  

  

Фінансові витрати 

140 

  

  

Втрати від участі в капіталі 

150 

  

  

Інші витрати 

160 

  

  

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

  

  

     прибуток  

170  

 

 

     збиток 

175 

  

  

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

180 

  

  

Фінансові результати від звичайної діяльності:  

  

  

  

     прибуток 

190 

  

  

     збиток 

195 

  

  

Надзвичайні:  

  

  

  

     доходи 

200 

  

  

     витрати 

205 

  

  

Податки з надзвичайного прибутку 

210 

  

  

Чистий:  

  

  

  

     прибуток 

220 

  

  

     збиток 

225 

  

  

____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

Продовження додатка

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника 

Код
рядка 

За звітний
період 

За
попередній
період 

Матеріальні затрати 

230 

  

  

Витрати на оплату праці 

240 

  

  

Відрахування на соціальні заходи 

250 

  

  

Амортизація 

260 

  

  

Інші операційні витрати 

270 

  

  

Разом 

280 

  

  

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті 

Код
рядка 

За звітний
період 

За
попередній
період 

Середньорічна кількість простих акцій 

300 

  

  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

310 

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

320 

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

330 

  

  

Дивіденди на одну просту акцію 

340 

  

  

IV. ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ

V. УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТА ПОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

 
 

Керівник

Головний бухгалтер

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989,
 від 25.09.2009 р. N 1125
,
 від 18.03.2011 р. N 372
,
 від 11.08.2011 р. N 1021,
 від 26.09.2011 р. N 1204,
 від 09.12.2011 р. N 1591)

____________

Опрос