Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 "Баланс"

Минфин
Положение, Приказ от 31.03.1999 № 87
Утратил силу

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2
"Баланс" 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 14 червня 2000 року N 131
,
 від 30 листопада 2000 року N 304
,
 від 25 листопада 2002 року N 989
,
 від 23 травня 2003 року N 363
,
 від 22 листопада 2004 року N 731
,
 від 11 грудня 2006 року N 1176
,
 від 19 грудня 2006 року N 1213
,
 від 5 березня 2008 року N 353
,
 від 31 травня 2008 року N 756
,
 від 14 жовтня 2008 року N 1238
,
 від 25 вересня 2009 року N 1125
,
 від 18 березня 2011 року N 372
,
 від 31 травня 2011 року N 664
,
 від 26 вересня 2011 року N 1204
,
 від 9 грудня 2011 року N 1591

Положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73)

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, застосовують тільки додаток до цього Положення (стандарту).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

3. Особливості складання консолідованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

(абзац дванадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. N 731)

5. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

6. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без десяткових знаків.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2008 р. N 756)

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу підприємства і відповідних форм фінансової звітності юридичної особи. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання у рівній сумі) не наводиться.

(пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125
,
 абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
 від 26.09.2011 р. N 1204)

7. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

8. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

9. Форма балансу є додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.

Визнання статей балансу

10. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

11. Витрати на придбання та створення активу, які, відповідно до пункту 10 цього Положення (стандарту), не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.

12. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

13. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Зміст статей балансу

14. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304,
 від 25.11.2002 р. N 989)

15. У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

(пункт 15 в редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 30.11.2000 р. N 304
,
 від 18.03.2011 р. N 372)

16. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями, а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. N 1213,
 від 05.03.2008 р. N 353
,
 від 14.10.2008 р. N 1238)

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

16.1. У статті "Довгострокові біологічні активи" відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи". У цій статті наводяться справедлива (первісна, переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива вартість, а також залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації.

(пункт 16 доповнено підпунктом 16.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176
,
 підпункт 16.1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

16.2. У вписуваних рядках 055 - 057 відображається вартість об'єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість":

у рядку 055 "справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості" наводяться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю, та залишкова вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю, що дорівнює різниці між первісною вартістю (рядок 056) і сумою зносу (рядок 057). Показник рядка 055 включається до підсумку балансу;

у рядку 056 "первісна вартість інвестиційної нерухомості" наводиться первісна вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю;

у рядку 057 "знос інвестиційної нерухомості" наводиться у дужках знос інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю.

(пункт 16 доповнено підпунктом 16.2 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

17. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.

18. У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

19. У статті "Відстрочені податкові активи" відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

20. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи", крім гудвілу, який наводиться у рядку 065.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989,
 від 31.05.2008 р. N 756)

21. У статті "Виробничі запаси" показується вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

22. У статті "Поточні біологічні активи" відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".

(пункт 22 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

23. У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304,
 від 25.11.2002 р. N 989)

24. У статті "Готова продукція" показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

25. У статті "Товари" показується без суми торгових націнок вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

26. У статті "Векселі одержані" показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари),  інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

27. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. Сума резерву сумнівних боргів наводиться у дужках.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

28. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

29. У статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

30. У статті "Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів" показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.

31. У статті "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" показується заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.

32. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

32.1. Показники дебіторської заборгованості (крім дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги) у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводяться у балансі за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається у порядку, наведеному в пункті 27 цього Положення (стандарту).

(Положення доповнено пунктом 32.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.05.2003 р. N 363)

33. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

34. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. У рядку 231 "у т. ч. в касі" наводять суму наявної в касах підприємства готівки (як, у тому числі з рядка 230).

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 31.05.2008 р. N 756,
 від 26.09.2011 р. N 1204)

35. У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунків 331 "Грошові документи в національній валюті", 332 "Грошові документи в іноземній валюті" і 643 "Податкові зобов'язання".

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

36. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

36.1. У вписуваному рядку 275 "IV. Необоротні активи та групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

(пункт 36 доповнено підпунктом 36.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

37. У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

(пункт 37 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

38. У статті "Пайовий капітал" наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

39. У статті "Додатковий вкладений капітал" акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал.

(пункт 39 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

40. У статті "Інший додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

(пункт 40 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. N 131)

41. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. 

42. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

(пункт 42 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304,
 від 25.11.2002 р. N 989)

43. У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

44. У статті "Вилучений капітал" господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників, державні (казенні) та комунальні підприємства - передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

(пункт 44 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. N 1213)

45. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств.

(пункт 45 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

45.1. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у вписуваному рядку 415 наводять суму страхових резервів, у вписуваному рядку 416 наводять у дужках суму часток перестраховиків у страхових резервах, різниця між якими включається до підсумку розділу балансу.

(пункт 45 доповнено підпунктом 45.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

45.2. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, у вписуваному рядку 417 наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, у вписуваному рядку 418 наводять залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

(пункт 45 доповнено підпунктом 45.2 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. N 731)

45.3. У вписуваному рядку 421 наводиться сума коштів (товари, роботи, послуги), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

(пункт 45 доповнено підпунктом 45.3 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

46. У статті "Довгострокові кредити банків" показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.

47. У статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

48. У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

49. У статті "Інші довгострокові зобов'язання" показується сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання".

50. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

51. У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" показується сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

52. У статті "Векселі видані" показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.

53. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

54. У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

55. У статті "Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом" показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

56. У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів" показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.

57. У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

(пункт 57 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

57.1. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

(пункт 57 доповнено підпунктом 57.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

58. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.

59. У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.

60. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання". У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.

(пункт 60 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

60.1. У вписуваному рядку 605 відображаються зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

(пункт 60 доповнено підпунктом 60.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

61. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Оцінка та розкриття статей балансу

62. Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку
 

В. М. Пархоменко 

 

  

 

КОДИ 

|    | 01 

  

  

  

  

  

  

  


Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство ___________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ______________________________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______________ 

за КОПФГ

Орган державного управління _____________________________ 

за СПОДУ 

Вид економічної діяльності ________________________________ 

за КВЕД 

Середня кількість працівників1 ______________

 

Одиниця виміру: тис. грн. 

 

Адреса ________________________________________________ 

  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
на ____________ 20__ р.

  

Форма N 1 

Код за ДКУД 

1801001 


Актив 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Необоротні активи 

  

  

  

Нематеріальні активи: 

  

  

  

   залишкова вартість 

010 

  

  

   первісна вартість 

011 

  

  

   накопичена амортизація 

012 

  

  

Незавершені капітальні інвестиції

020 

  

  

Основні засоби: 

  

  

  

   залишкова вартість 

030 

  

  

   первісна вартість 

031 

  

  

   знос 

032 

  

  

Довгострокові біологічні активи: 

  

  

  

   справедлива (залишкова) вартість 

035 

  

  

   первісна вартість 

036 

  

  

   накопичена амортизація 

037 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції: 

  

  

  

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040 

  

  

   інші фінансові інвестиції 

045 

  

  

Довгострокова дебіторська заборгованість 

050 

  

  

Відстрочені податкові активи 

060 

  

  

Інші необоротні активи 

070 

  

  

Усього за розділом I 

080 

  

  

II. Оборотні активи 

  

  

  

Виробничі запаси 

100 

  

  

Поточні біологічні активи 

110 

  

  

Незавершене виробництво 

120 

  

  

Готова продукція 

130 

  

  

Товари 

140 

  

  

Векселі одержані 

150 

  

  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

  

  

  

   чиста реалізаційна вартість 

160 

  

  

   первісна вартість 

161 

  

  

   резерв сумнівних боргів 

162 

  

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

  

  

  

   з бюджетом 

170 

  

  

   за виданими авансами  

180 

  

  

   з нарахованих доходів 

190 

  

  

   із внутрішніх розрахунків 

200 

  

  

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210 

  

  

Поточні фінансові інвестиції 

220 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

  

  

  

   в національній валюті  

230 

  

  

   у тому числі в касі

231

 

 

   в іноземній валюті  

240 

  

  

Інші оборотні активи 

250 

  

  

Усього за розділом II 

260 

  

  

III. Витрати майбутніх періодів 

270 

  

  

Баланс 

280 

  

  

Пасив 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Власний капітал 

  

  

  

Статутний капітал 

300 

  

  

Пайовий капітал 

310 

  

  

Додатковий вкладений капітал 

320 

  

  

Інший додатковий капітал 

330 

  

  

Резервний капітал 

340 

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

  

  

Неоплачений капітал 

360 

(      ) 

(      ) 

Вилучений капітал 

370 

(      ) 

(      ) 

Усього за розділом I 

380 

  

  

II. Забезпечення таких витрат і платежів 

  

  

  

Забезпечення виплат персоналу  

400 

  

  

Інші забезпечення  

410 

  

  

Цільове фінансування2  

420 

  

  

Усього за розділом II 

430 

  

  

III. Довгострокові зобов'язання 

  

  

  

Довгострокові кредити банків 

440 

  

  

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

450 

  

  

Відстрочені податкові зобов'язання 

460 

  

  

Інші довгострокові зобов'язання 

470 

  

  

Усього за розділом III 

480 

  

  

IV. Поточні зобов'язання 

  

  

  

Короткострокові кредити банків 

500 

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

510 

  

  

Векселі видані 

520 

  

  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

  

  

  

   з одержаних авансів  

540 

  

  

   з бюджетом 

550 

  

  

   з позабюджетних платежів 

560 

  

  

   зі страхування 

570 

  

  

   з оплати праці 

580 

  

  

   з учасниками 

590 

  

  

   із внутрішніх розрахунків 

600 

  

  

Інші поточні зобов'язання 

610 

  

  

Усього за розділом IV 

620 

  

  

V. Доходи майбутніх періодів 

630 

  

  

Баланс 

640 

  

  

____________
1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____________.

Керівник

Головний бухгалтер

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125,
 від 18.03.2011 р. N 372
,
 від 26.09.2011 р. N 1204
,
 від 09.12.2011 р. N 1591)

_____________

Опрос