Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отмены регистрации выпусков акций и аннулирования свидетельств о регистрации выпуска акций

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 30.12.1998 № 222
Утратил силу

Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30 грудня 1998 року N 222

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
24 березня 1999 р. за N 180/3473

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 20 жовтня 1999 року N 211
,
 від 14 липня 2005 року N 398
,
 від 29 серпня 2008 року N 956
,
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 12 січня 2012 року N 33
,
 від 31 липня 2012 року N 1073

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 квітня 2013 року N 737)

З метою впорядкування ведення Загального реєстру випуску цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій (додається).

2. Управлінню корпоративних фінансів забезпечити реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

3. Доручити керівнику прес-центру Комісії Шевкіній Л. В. опублікувати це рішення в установленому порядку.

4. Рішення набуває чинності відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Бойка О. І.

 

Голова Комісії  

О. Мозговий  

 

ПОРЯДОК
скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій

(У тексті Порядку та у додатках 2, 4, 6 до нього слова "статутний фонд" в усіх відмінках замінено словами "статутний капітал" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 січня 2012 року N 33)

Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про господарські товариства", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", установлює порядок зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29.08.2008 р. N 956)

Розділ I. Загальні положення

1. Зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій здійснюються уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органів (далі - реєструвальний орган) відповідно до цього Порядку.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 31.07.2012 р. N 1073)

2. У разі, якщо випуск акцій акціонерного товариства зареєстровано Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим або обласними фінансовими управліннями, зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій здійснюються уповноваженими особами реєструвального органу.

3. Припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його ліквідації або реорганізації здійснюється на підставі рішення вищого органу товариства або суду.

4. Припинення діяльності банку, що створений у формі акціонерного товариства, шляхом його ліквідації або реорганізації здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність", на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства або суду, або Національного банку України.

5. Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою. Викуп акцій здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість.

6. Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації повинен дорівнювати сумі розмірів статутних капіталів усіх товариств, що створені шляхом реорганізації (на дату їх державної реєстрації).

7. Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі товариств, що створюються під час реорганізації, та викуп акцій до їх державної реєстрації.

8. Відмова в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випусків акцій та анулюванні свідоцтв про реєстрацію випуску акцій складається у разі:

а) невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства;

б) порушення встановленого законодавством порядку припинення діяльності акціонерного товариства;

в) виявлення на дату подання документів порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення діяльності акціонерного товариства.

Інші причини не можуть бути підставами для відмови у зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випусків акцій та анулюванні свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

9. Відмова в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випусків акцій та анулюванні свідоцтв про реєстрацію випуску акцій оформлюється у вигляді розпорядження про відмову із зазначенням підстав для відмови і підписується уповноваженою особою реєструвального органу (додаток 1).

У разі відмови в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випусків акцій та анулюванні свідоцтв про реєстрацію випуску акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

Розділ II. Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій у зв'язку з припиненням діяльності акціонерного товариства шляхом його ліквідації

Порядок скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій у зв'язку з припиненням діяльності акціонерного товариства шляхом його ліквідації (далі - ліквідація) включає таку послідовність дій:

1. Зупинення обігу акцій

Зупинення обігу акцій у разі ліквідації акціонерного товариства на підставі рішення органів, зазначених у пунктах 3, 4 розділу I цього Порядку, здійснюється у такому порядку:

1.1. Протягом семи робочих днів після прийняття рішення про ліквідацію комісія з припинення акціонерного товариства (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі - комісія) повинна подати до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 2);

б) рішення загальних зборів акціонерів товариства про ліквідацію і призначення комісії, оформлене відповідним протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписами голови та секретаря зборів, або копію постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом, або копію постанови Правління Національного банку України про відкриття процедури ліквідації, що засвідчується головою комісії та печаткою товариства.

У разі, якщо рішення про ліквідацію і призначення комісії прийнято загальними зборами акціонерів, до реєструвального органу також подається довідка, засвідчена підписами голови і секретаря зборів, голови комісії та печаткою товариства, яка має містити відомості про:

- загальну кількість акціонерів на дату проведення загальних зборів;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

- найменування емітента та його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

- розмір статутного капіталу;

- мету та предмет діяльності;

- розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва /із зазначенням за кожним випуском кількості іменних акцій, простих та привілейованих акцій, процентних та безпроцентних облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску, форми випуску/);

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про ліквідацію;

- порядок голосування;

в) довідку, засвідчену підписами та печаткою реєстратора про передачу йому реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі) або депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (при бездокументарній формі), із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи та його місцезнаходження. Довідка також повинна містити дані щодо наявності державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про ліквідацію.

У разі самостійного ведення реєстру емітентом надається копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів;

г) копію опублікованого згідно з вимогами статті 43 Закону України "Про господарські товариства" повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про ліквідацію, та довідку, яка свідчить про персональне повідомлення акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства), що засвідчуються підписом голови комісії та печаткою товариства.

1.2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про зупинення обігу акцій (додаток 3) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження до реєструвального органу документів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розділу.

1.3. Реєструвальний орган протягом трьох робочих днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу акцій направляє його емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі випуску акцій) або депозитарію (при бездокументарній формі випуску акцій), який обслуговує акції цього емітента.

1.4. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу акцій.

1.5. Починаючи з дати опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу, забороняється здійснення цивільно-правових договорів з акціями, обіг яких зупинено.

1.6. Дата опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу є датою закриття реєстру (при документарній формі випуску акцій) або датою, на яку складається зведений обліковий реєстр і здійснюється операція обмеження в обігу акцій (при бездокументарній формі випуску акцій).

2. Відновлення обігу акцій

2.1. У разі прийняття рішення про відміну рішення про ліквідацію акціонерного товариства та відновлення його діяльності здійснюється процедура відновлення обігу акцій.

2.2. Відновлення обігу акцій на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства або суду, або Національного банку України здійснюється у такому порядку:

2.2.1. Протягом семи робочих днів після прийняття рішення про відміну рішення про ліквідацію акціонерного товариства та відновлення його діяльності комісія надає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 4);

б) рішення загальних зборів акціонерів товариства про відміну рішення про ліквідацію акціонерного товариства та відновлення його діяльності, оформлене відповідним протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписами голови та секретаря зборів, або копію ухвали господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство, або копію постанови Правління Національного банку України про скасування постанови про відкриття процедури ліквідації банку, що засвідчується підписом голови комісії та печаткою товариства.

У разі, якщо рішення про відміну рішення про ліквідацію акціонерного товариства та відновлення його діяльності прийнято загальними зборами акціонерів, до реєструвального органу також подається довідка, засвідчена підписами голови і секретаря зборів, голови комісії та печаткою товариства, яка має містити відомості про:

- загальну кількість акціонерів на дату проведення загальних зборів;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

- найменування емітента та його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

- розмір статутного капіталу;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про відміну рішення про ліквідацію акціонерного товариства та відновлення його діяльності;

- порядок голосування;

в) копію опублікованого згідно з вимогами статті 43 Закону України "Про господарські товариства" повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про відміну рішення про ліквідацію акціонерного товариства та відновлення його діяльності, та довідку, яка свідчить про персональне повідомлення акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства), що засвідчуються підписом голови комісії та печаткою товариства;

г) довідку, засвідчену підписами та печаткою реєстратора про передачу йому реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі) або депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (при бездокументарній формі), із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи та його місцезнаходження;

ґ) оригінал розпорядження про зупинення обігу акцій.

2.2.2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про відновлення обігу акцій (додаток 5) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження до реєструвального органу документів, зазначених у підпункті 2.2.1 пункту 2.2 цього розділу.

2.2.3. Розпорядження про відновлення обігу акцій протягом трьох робочих днів з дати видання направляється емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі випуску акцій) або депозитарію (при бездокументарній формі випуску акцій), який обслуговує акції емітента.

2.2.4. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про відновлення обігу акцій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати видання розпорядження про відновлення обігу акцій.

2.2.5. Дата публікації інформації про відновлення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу є датою відновлення реєстру (при документарній формі випуску акцій) або датою, на яку відновлюється зведений обліковий реєстр (при бездокументарній формі випуску акцій).

3. Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з ліквідацією акціонерного товариства

Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з ліквідацією акціонерного товариства здійснюється у такому порядку:

3.1. Протягом семи робочих днів з дати затвердження звіту комісії та ліквідаційного балансу комісія подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про скасування реєстрації випуску акцій (додаток 6);

б) рішення загальних зборів акціонерів товариства про затвердження звіту комісії та ліквідаційного балансу товариства, оформлене відповідним протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписами голови та секретаря зборів, або копію ухвали господарського суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, що засвідчується підписом голови комісії та печаткою товариства.

У разі, якщо рішення про затвердження звіту комісії та ліквідаційного балансу товариства прийнято загальними зборами акціонерів, до реєструвального органу також подається довідка, засвідчена підписами голови і секретаря зборів, голови комісії та печаткою товариства, яка має містити відомості про:

- загальну кількість акціонерів на дату проведення загальних зборів;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

- найменування емітента та його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

- розмір статутного капіталу;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про затвердження звіту комісії та ліквідаційного балансу товариства;

- порядок голосування;

в) копію повідомлення (оголошення) про ліквідацію акціонерного товариства, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, статті 20 Закону України "Про господарські товариства", статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

г) копію звіту комісії та ліквідаційного балансу товариства, засвідчені підписом голови комісії та печаткою товариства;

ґ) копію опублікованого згідно з вимогами статті 43 Закону України "Про господарські товариства" повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про затвердження звіту комісії та ліквідаційного балансу товариства, та довідку, яка свідчить про персональне повідомлення акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства), що засвідчуються підписом голови комісії та печаткою товариства;

д) довідку, засвідчену підписами та печаткою реєстратора про передачу йому реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі) або депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (при бездокументарній формі), із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи та його місцезнаходження;

е) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

3.2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій (додаток 7) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження до реєструвального органу документів, зазначених у пункті 3.1 цього розділу.

3.3. Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій протягом трьох робочих днів з дати видання направляється емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі випуску акцій) або депозитарію (при бездокументарній формі випуску акцій), який обслуговує акції емітента.

3.4. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску акцій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій.

3.5. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій реєструвальним органом уносяться відповідні зміни до загального реєстру випуску цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

Розділ III. Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з припиненням діяльності акціонерного товариства шляхом його реорганізації

1. У разі, якщо серед правонаступників акціонерного товариства, що припиняє свою діяльність шляхом його реорганізації (далі - реорганізація), є хоча б одне акціонерне товариство, то скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій у зв'язку з реорганізацією здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.99 за N 137/3430 (із змінами та доповненнями).

При цьому у свідоцтвах про реєстрацію випуску акцій правонаступників акціонерного товариства, що підлягає реорганізації, здійснюється запис про анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняє свою діяльність у процесі реорганізації.

2. У разі, якщо жоден з правонаступників акціонерного товариства, що реорганізовується, не є акціонерним товариством, порядок скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій включає таку послідовність дій:

1. Зупинення обігу акцій

Зупинення обігу акцій у разі припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його реорганізації на підставі рішення органів, зазначених у пунктах 3, 4 розділу I, здійснюється у такому порядку:

1.1. Протягом семи робочих днів після прийняття рішення про реорганізацію товариство повинно подати до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 2);

б) рішення про реорганізацію і призначення комісії, що засвідчується головою комісії та печаткою товариства.

У разі, якщо рішення про реорганізацію і призначення комісії прийнято загальними зборами акціонерів, до реєструвального органу також подається довідка, засвідчена підписами голови і секретаря зборів, голови комісії та печаткою товариства, яка має містити відомості про:

- загальну кількість акціонерів на дату проведення загальних зборів;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

- найменування емітента та його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

- розмір статутного капіталу;

- мету та предмет діяльності;

- розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва /із зазначенням за кожним випуском кількості іменних акцій, простих та привілейованих акцій, процентних та безпроцентних облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску, форми випуску/);

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про реорганізацію і призначення комісії;

- порядок голосування;

- відомості щодо реорганізації товариства (із зазначенням інформації про товариство, що реорганізовується, форму його реорганізації та інформації про товариства, що створюються під час реорганізації. Інформація про товариства, що створюються під час реорганізації, повинна включати дані про організаційно-правову форму, найменування, місцезнаходження товариств, розмір статутного капіталу, кількість учасників);

- порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що реорганізовується, на частки у статутному капіталі товариств, що створюються внаслідок реорганізації;

- строк оцінки та викупу акцій в акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до товариства з письмовою заявою;

в) довідку, засвідчену підписами та печаткою реєстратора про передачу йому реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі) або депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (при бездокументарній формі), із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи та його місцезнаходження. Довідка також повинна містити дані щодо наявності державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про реорганізацію.

У разі самостійного ведення реєстру емітентом надається копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів;

г) копію опублікованого згідно з вимогами статті 43 Закону України "Про господарські товариства" повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про реорганізацію, та довідку, яка свідчить про персональне повідомлення усіх акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства), що засвідчені підписом та печаткою товариства.

1.2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про зупинення обігу акцій (додаток 3) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження до реєструвального органу документів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розділу.

1.3. Реєструвальний орган протягом трьох робочих днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу акцій направляє його емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі випуску акцій) або депозитарію (при бездокументарній формі випуску акцій), який обслуговує акції цього емітента.

1.4. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу акцій.

1.5. Починаючи з дати опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу, забороняється здійснення цивільно-правових договорів з акціями, обіг яких зупинено.

1.6. Дата опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу є датою закриття реєстру (при документарній формі випуску акцій) або датою, на яку складається зведений обліковий реєстр і здійснюється операція обмеження в обігу акцій (при бездокументарній формі випуску акцій).

2. Відновлення обігу акцій

2.1. У разі прийняття рішення про відміну рішення про реорганізацію акціонерного товариства здійснюється процедура відновлення обігу акцій.

2.2. Відновлення обігу акцій на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства або суду, або Національного банку України здійснюється у такому порядку:

2.2.1. Протягом семи робочих днів після прийняття рішення про відміну рішення про реорганізацію акціонерного товариства товариство надає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 4);

б) рішення про відміну рішення про реорганізацію акціонерного товариства, що засвідчується підписом керівника та печаткою товариства.

У разі, якщо рішення про відміну рішення про реорганізацію акціонерного товариства прийнято загальними зборами акціонерів, до реєструвального органу також подається довідка, засвідчена підписами голови і секретаря зборів, голови комісії та печаткою товариства, яка має містити відомості про:

- загальну кількість акціонерів на дату проведення загальних зборів;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

- найменування емітента та його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

- розмір статутного капіталу;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про відміну рішення про реорганізацію акціонерного товариства;

- порядок голосування;

в) копію опублікованого згідно з вимогами статті 43 Закону України "Про господарські товариства" повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про відміну рішення про реорганізацію акціонерного товариства, та довідку, яка свідчить про персональне повідомлення акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства), що засвідчуються підписом голови комісії та печаткою товариства;

г) довідку, засвідчену підписами та печаткою реєстратора про передачу йому реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі) або депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (при бездокументарній формі), із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи та його місцезнаходження;

ґ) оригінал розпорядження про зупинення обігу акцій.

2.2.2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про відновлення обігу акцій (додаток 5) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження до реєструвального органу документів, зазначених у підпункті 2.2.1 пункту 2.2 цього розділу.

2.2.3. Розпорядження про відновлення обігу акцій протягом трьох робочих днів з дати видання направляється емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі випуску акцій) або депозитарію (при бездокументарній формі випуску акцій), який обслуговує акції емітента.

2.2.4. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про відновлення обігу акцій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати видання розпорядження про відновлення обігу акцій.

2.2.5. Дата публікації інформації про відновлення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу є датою відновлення реєстру (при документарній формі випуску акцій) або датою, на яку відновлюється зведений обліковий реєстр (при бездокументарній формі випуску акцій).

3. Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з реорганізацією акціонерного товариства

Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з реорганізацією акціонерного товариства здійснюється у такому порядку:

3.1. Протягом семи робочих днів з дня державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - правонаступника товариства або останнього з них правонаступник подає до реєструвального органу такі документи (у разі, якщо в процесі реорганізації створюється декілька товариств, документи на скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій подає один з правонаступників):

а) заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 5);

б) рішення загальних зборів акціонерів товариства про затвердження передавального акта або розподільчого балансу, що засвідчується підписом голови комісії та печаткою товариства.

У разі, якщо рішення про затвердження передавального акта або розподільчого балансу прийнято загальними зборами акціонерів, до реєструвального органу також подається довідка, засвідчена підписами голови і секретаря зборів, голови комісії та печаткою товариства, яка має містити відомості про:

- загальну кількість акціонерів на дату проведення загальних зборів;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

- найменування емітента та його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

- розмір статутного капіталу;

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про затвердження передавального акта або розподільчого балансу;

- порядок голосування;

в) звіт про наслідки обміну акцій у статутному капіталі товариства, що реорганізовується, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток товариств, що створюються внаслідок реорганізації, який повинен містити таку інформацію:

- фактичну дату початку і фактичну дату закінчення обміну;

- кількість акцій, на які видані письмові зобов'язання;

- кількість акцій, на які не були видані письмові зобов'язання, із зазначенням причин;

- кількість акцій, що були викуплені в акціонерів.

Звіт про наслідки обміну акцій у статутному капіталі товариства, що реорганізовується, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток товариств, що створюються внаслідок реорганізації, засвідчується підписом голови комісії та печаткою товариства, яке прийняло рішення про реорганізацію, підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми);

г) статут або зміни до статуту всіх товариств, що беруть участь у реорганізації, чи нотаріально засвідчені копії цих документів;

ґ) передавальний акт або розподільчий баланс, що затверджені вищим органом товариства та засвідчені підписом та печаткою товариства;

д) довідку, засвідчену підписами та печаткою реєстратора про передачу йому реєстру власників іменних цінних паперів (при додатковому випуску акцій у документарній формі) або депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (при бездокументарній формі), із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи та його місцезнаходження;

е) копію опублікованого згідно із вимогами статті 43 Закону України "Про господарські товариства" повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта або розподільчого балансу, та довідку, яка свідчить про персональне повідомлення акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства), що засвідчуються підписом голови комісії та печаткою товариства;

є) копію повідомлення (оголошення) про реорганізацію акціонерного товариства, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України;

ж) копії свідоцтв про реєстрацію юридичних осіб - правонаступників акціонерного товариства;

з) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що реорганізується.

3.2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій (додаток 7) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження до реєструвального органу документів, зазначених у пункті 3.1 цього розділу.

3.3. Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій протягом трьох робочих днів з дати видання направляється емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі випуску акцій) або депозитарію (при бездокументарній формі випуску акцій), який обслуговує акції емітента.

3.4. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску акцій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій.

3.5. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій реєструвальним органом уносяться відповідні зміни до загального реєстру випуску цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

4. Анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску

При прийнятті емітентом рішення про переведення випуску акцій з бездокументарної у документарну форму випуску іменних акцій або про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму порядок заміни свідоцтв про реєстрацію випуску акцій встановлюється Положенням про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.01.2005 N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.02.2005 за N 267/10547.

При реєстрації випуску акцій попередні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій анулюються і реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій іншої форми випуску.

Для оформлення свідоцтва про реєстрацію випуску акцій нової форми випуску емітент повертає до реєструвального органу для анулювання оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, форма яких змінена.

5. Анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу

При прийнятті емітентом рішення про зміну номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу порядок заміни свідоцтв про реєстрацію випуску акцій встановлюється Положенням про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2000 N 125, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.10.2000 за N 671/4892 (із змінами та доповненнями).

При реєстрації випуску акцій попередні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій анулюються і реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості.

Для оформлення свідоцтва про реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості емітент повертає до реєструвального органу для анулювання оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, номінальна вартість яких змінена.

Розділ IV. Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання тимчасових свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з нерозміщенням акцій, відмовою від розміщення або незатвердженням результатів розміщення

1. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення акцій та/або у проспекті емісії акцій, не було розміщено жодної акції, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, або у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій, у день реєстрації звіту про результати розміщення акцій уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій (додатки 8, 9) та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

2. Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій протягом 3 робочих днів з дати його видачі направляється емітенту та депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії.

3. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску акцій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів, а також здійснюється анулювання тимчасових свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

(Порядок доповнено розділом IV згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29.08.2008 р. N 956
,
 розділ IV у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 31.07.2012 р. N 1073)

 

Директор департаменту
корпоративних відносин
 

 
О. Петрашко
 

 

НАЦІОНАЛЬНАКОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     В

       м. _____________                                                                                  "___" ____________ 200_ року

       Уповноважена особа реєструвального органу ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту ___________ рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від ____________ року N _____ та відповідно до документів, наданих ______________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування емітента цінних паперів)
______________________________________________________________________________________
                                                            (місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
на зупинення обігу акцій/відновлення обігу акцій/скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій,

установила: 

______________________________________________________________________________________
                                                            (перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Ураховуючи вищевикладене та на підставі _________________________________________________,
                                                                                                                                      (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                             (найменування емітента цінних паперів)
      у зупиненні обігу акцій/відновленні обігу акцій/скасуванні реєстрації випусків акцій та анулюванні свідоцтв про реєстрацію випуску акцій

     _________________                                                                                   _________________________
                   (посада)                                                                         (підпис)                                                                (прізвище)

М. П. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 р. N 1073)

 

"___" ____________ 200_ року N
          (дата подання заяви) 

  

ЗАЯВА
про зупинення обігу акцій

__________________
             (посада) 

 
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

М. П. 

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 р. N 1073)

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     - З

м. Київ                                                                                                            "___" ____________ 200_ року

       Уповноважена особа реєструвального органу ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту _______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 N 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.99 за N 180/3473 (із змінами і доповненнями), та відповідно до документів, наданих
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування емітента)
______________________________________________________________________________________
                                                            (місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
на зупинення обігу акцій у зв'язку з ліквідацією/реорганізацією акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

        Зупинити обіг акцій ________________________________________________________________
                                                                                             (найменування емітента)

         _________________                                                                                    ______________________
                          (посада)                                                                  (підпис)                                                                   (прізвище)

М. П. 

 

"___" ____________ 200_ року N
           (дата подання заяви) 

  

ЗАЯВА
про відновлення обігу акцій

__________________
             (посада) 

 
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

М. П. 

  

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 р. N 1073)

 

НАЦІОНАЛЬНАКОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N      - ВО

м. Київ                                                                                                            "___" ____________ 200_ року

       Уповноважена особа реєструвального органу ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту ______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 N 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.99 за N 180/3473 (із змінами і доповненнями), та відповідно до документів, наданих
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування емітента)
______________________________________________________________________________________
                                                          (місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
на відновлення обігу акцій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

         Відновити обіг акцій _______________________________________________________________
                                                                                            (найменування емітента)

         __________________                                                                              ________________________
                          (посада)                                                                  (підпис)                                                                 (прізвище)

М. П. 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 р. N 1073)

 

"___" ____________ 200_ року N
          (дата подання заяви) 

  

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску акцій

__________________
             (посада) 

 
(підпис) 

____________________
(прізвище) 

  

М. П. 

  

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 р. N 1073)

 

НАЦІОНАЛЬНАКОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N      - С - А

м. Київ                                                                                                           "___" ____________ 200_ року

       Уповноважена особа реєструвального органу ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту ______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 N 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.99 за N 180/3473 (із змінами і доповненнями), та відповідно до документів, наданих
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування емітента)
______________________________________________________________________________________
                                                          (місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
на скасування реєстрації випуску акцій у зв'язку з ліквідацією / реорганізацією акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

         1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ________________________________________________
                                                                                                                                             (найменування емітента)
         2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ____________________________________________
                                                                                                                                             (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                                        (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що його видав)
анулювати.

         ________________                                                                                      ______________________
                        (посада)                                                                    (підпис)                                                                   (прізвище)

М. П. 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 р. N 1073)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.99 р. N 211,
 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2005 р. N 398)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - СТ - А

м. Київ 

"___" ____________ 20__ р. 

        Уповноважена особа Національної      комісії      з      цінних      паперів      та      фондового
ринку _______________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до ______, на підставі пункту 24 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 року N 1639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2010 року за N 273/17568 (із змінами), пункту 1 розділу IV Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 N 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.99 за N 180/3473 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2005 N 398), та відповідно до документів, наданих ______________________________________________________________________________
                                                                           (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

        1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ________________________________________________.
                                                                                                                                           (найменування емітента)

        2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ___________________________________
                                                                                                                                                           (найменування емітента)
від "___" ____ року N ___/1/20___-Т, видане _______________________________________________,
                                                                                  (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що його видав)
анулювати. 

___________________
(уповноважена особа)  

____________
(підпис)  

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

  

(Порядок доповнено додатком 8 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29.08.2008 р. N 956
,
 додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 р. N 1073)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - СТ - А

м. Київ 

"___" ____________ 20__ р. 

        Уповноважена особа Національної      комісії       з     цінних      паперів      та      фондового
ринку ________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до ______, на підставі пункту 27 розділу I Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року N 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за N ___, пункту 1 розділу IV Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 N 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.99 за N 180/3473 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2005 N 398), та відповідно до документів, наданих _____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) / відкритого (публічного) розміщення акцій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

        1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ________________________________________________.
                                                                                                                                         (найменування емітента)

        2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ___________________________________
                                                                                                                                                       (найменування емітента)
від "___" ____ року N ___/1/20___-Т, видане _______________________________________________,
                                                                                (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що його видав)
анулювати. 

___________________
(уповноважена особа)  

____________
(підпис)  

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

  

(Порядок доповнено додатком 9 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29.08.2008 р. N 956
,
 додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 р. N 1073)

____________

Опрос