Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О квартальном бухгалтерском отчете предприятий

Минфин
Приказ от 11.02.1999 № 40
Утратил силу

Про квартальний бухгалтерський звіт підприємств

Наказ Міністерства фінансів України
від 11 лютого 1999 року N 40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 1999 р. за N 117/3410

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 листопада 1999 року N 282)

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 року N 147 (зі змінами і доповненнями), наказую:

1. Затвердити:

1.1. Перелік типових форм квартального бухгалтерського звіту, який складається і подається (надсилається) за встановленими адресами підприємствами і організаціями, що є юридичними особами, та виділеними на окремий баланс філіями, представництвами, відділеннями та іншими відособленими підрозділами підприємств і організацій (крім банків і бюджетних установ) незалежно від видів діяльності і форм власності, у такому складі:

1.1.1. Баланс підприємства (форма N 1).

1.1.2. Звіт про фінансові результати підприємства (форма N 2).

1.2. Перелік типових форм квартального бухгалтерського звіту малого підприємства, який складається і подається (надсилається) за встановленими адресами малими підприємствами незалежно від видів діяльності і форм власності, у такому складі:

1.2.1. Баланс (форма N 1-м).

1.2.2. Звіт про фінансові результати (форма N 2-м).

1.3. Зміни та доповнення до Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 року N 139, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 1 вересня 1995 року за N 321/857 (зі змінами і доповненнями) (далі - Інструкція), для застосування разом із Інструкцією при заповненні типових форм квартального бухгалтерського звіту (додаються).

2. Передбачити, що суб'єкти малого підприємництва, які одержали свідоцтво про сплату єдиного податку, квартальний бухгалтерський звіт не подають, якщо інше не передбачено установчими документами або рішеннями уповноваженого органу підприємства.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 19 лютого 1998 року N 37 "Про квартальний бухгалтерський звіт підприємства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 березня 1998 року за N 151/2591.

 

Заступник Міністра

А. В. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Держкомстату України

 
Ю. М. Остапчук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 11 лютого 1999 р. N 40

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 лютого 1999 р. за N 117/3410

Зміни та доповнення
до Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства

1. Пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. У статті "Неоплачений капітал" (рядок 465) відображається сума заборгованості власників (засновників) за внесками до статутного фонду підприємства".

2. Пункт 2.23 після тексту "17 жовтня 1997 року N 218" доповнити текстом "та 6 листопада 1998 року N 230".

3. У другому реченні пункту 2.24 слова "Позики для працівників" замінити словами "Інші короткострокові зобов'язання".

4. Пункт 2.27 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У статті "Інші грошові кошти" відображається також номінальна вартість залишку марок гербового збору на звітну дату. Бухгалтерський облік таких марок ведеться за номінальною вартістю на рахунку 56 "Інші грошові кошти", субрахунок 2 "Грошові документи". За дебетом рахунку 56 відображається номінальна вартість марок гербового збору, оприбуткованих у місцях зберігання.  За кредитом рахунку 56 у кореспонденції з рахунком 26 "Загальногосподарські витрати" або 44 "Витрати обігу" на підставі первинного документа (акта) про витрачання (наклеювання) марок гербового збору відображається номінальна вартість використаних для маркування документів марок гербового збору. Аналітичний облік марок гербового збору ведеться за розмірами їх номіналу".

5. У пункті 2.30 та підпункті 2.55.1 пункту 2.55 слово "пасиви" в усіх відмінках замінити словом "зобов'язання" у відповідних відмінках.

6. В абзаці четвертому пункту 2.32 цифри "430" замінити цифрами "425".

7. Пункт 2.37 доповнити підпунктом 2.37.2 такого змісту:

"2.37.2. У статті "Вилучений капітал" акціонерні товариства відображають вартість акцій власної емісії, викуплених товариством у акціонерів. Бухгалтерський облік таких акцій, що викуплені для наступного розповсюдження (продажу) або анулювання, ведеться на субрахунку 3 "Власні акції, викуплені в акціонерів" рахунку 56 "Інші грошові кошти".

Факт викупу товариством власних акцій відображається за дебетом рахунку 56 (за номінальною вартістю) і кредитом рахунків обліку грошових коштів (за сумою їх видатку). Суми коштів, одержаних товариством від розміщення (продажу) викуплених акцій, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів та кредитом рахунку 46 "Реалізація". В дебет рахунку 46 списується номінальна вартість акцій, що підлягають видачі акціонерах, у кореспонденції з рахунком 75 "Розрахунки з учасниками". Факт видачі проданих акцій відображається за дебетом рахунку 75 та кредитом рахунку 56, субрахунок 3 "Власні акції, викуплені у акціонерів". Різниця між номінальною вартістю і вартістю, за якою викуплено і продано власні акції, відображається у кореспонденції з рахунком 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Емісійний доход". Анулювання викуплених акціонерним товариством акцій власної емісії після відповідної перереєстрації статутного фонду відображається за номінальною вартістю за кредитом рахунку 56 і дебетом рахунку 85 "Статутний фонд".

Викуплені товариством акції реєструються в окремій відомості із зазначенням дати їх придбання, їхніх виду, номера, серії та номінальної вартості. Ці акції зберігаються підприємством у порядку, передбаченому пунктом 8 листа Міністерства фінансів України від 12 серпня 1992 року N 18-4116 "Про бухгалтерський облік вексельного обігу". Інформація про дату продажу, анулювання викуплених акцій, їх продажну вартість наводиться у цій відомості лінійно-позиційним способом".

8. Перше речення підпункту 2.43.1 пункту 2.43 доповнити словами ", "Неоплачений капітал" та "Вилучений капітал".

9. У пункті 2.56:

9.1. У першому абзаці текст після слова "капітальних" доповнити словами "(виготовлення, придбання, спорудження, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних фондів)".

9.2. Абзац п'ятий доповнити четвертим, п'ятим, шостим, та сьомим реченнями такого змісту: "Для визначення суми амортизаційних відрахувань, як джерела фінансування розвитку і вдосконалення виробництва, слід суму залишку амортизації на початок звітного періоду разом із сумою амортизації, нарахованої у звітному періоді, зменшити на суму амортизаційних відрахувань, що підлягає сплаті до Державного бюджету України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1999 року N 85 "Про порядок зарахування до Державного бюджету України на 1999 рік частини амортизаційних відрахувань". Суми належних до сплати до Державного бюджету амортизаційних відрахувань показуються у графі 5 і відображаються за кредитом рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" і дебетом рахунків:

86 "Амортизаційний фонд" - всіма підприємствами, крім малих підприємств, які використовують Вказівки про склад і порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112, і спільних підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств (далі - малі підприємства);

88 "Фонди спеціального призначення" (субрахунки "Фонд індексації балансової вартості майна", "Фонд індексації вартості незавершеного будівництва", "Фонд безоплатно одержаного майна", "Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку"). При відсутності сальдо на зазначених субрахунках малі підприємства дебетують рахунок 81 "Використання прибутку" із включенням такої суми до графи 5 рядка 910. Амортизаційні відрахування, як джерело фінансування розвитку і вдосконалення виробництва, у такому випадку не зменшуються".

10. У другому реченні пункту 3.3 текст після слів "від 17 жовтня 1997 р. N 218" замінити текстом такого змісту: "та від 6 листопада 1998 р. N 230".

11. В абзаці другому пункту 3.15 цифри "5" після слова "статті" та "1998" замінити, відповідно, цифрами "2" та "1999".

12. У пункті 3.18:

12.1. У другому реченні абзацу шостого слова "запровадженого в порядку експерименту" вилучити та доповнити цей абзац третім реченням такого змісту: "У рядку 645 показують суми належних і фактично внесених до бюджету амортизаційних відрахувань".

12.2. Текст доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"Тут також відображають суми гербового збору, який справляється відповідно до Положення про гербовий збір, затвердженого Указом Президента України від 6 листопада 1998 р. N 1222/98".

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку

 
В. М. Пархоменко

Опрос