Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации государственных, отраслевых (многоотраслевых), региональных научно-технических программ, научно-технических частей инвестиционных, социальных и других программ

Минфин, Министерство экономики Украины (1), Государственный комитет Украины по вопросам науки и технологий, Национальная академия наук
Положение, Приказ от 19.05.1994 № 83
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок формування та реалізації державних, галузевих (багатогалузевих), регіональних науково-технічних програм, науково-технічних частин інвестиційних, соціальних та інших програм

Наказ Державного комітету України з питань науки і технологій,
Національної академії наук України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України
від 19 травня 1994 року N 83

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 червня 1994 р. за N 123/332

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України,
Національної академії наук України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 17 червня 2015 року N 643/290/570/612)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 1993 р. N 412 "Про систему науково-технічних програм" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про порядок формування та реалізації державних, галузевих (багатогалузевих), регіональних науково-технічних програм, науково-технічних частин інвестиційних, соціальних та інших програм (далі - Положення), що додається. 

2. Міністерствам, відомствам, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, державним адміністраціям м. Києва та Севастополя врахувати Положення при розробці та поданні науково-технічних програм відповідних рівнів.

3. Вважати таким, що втратив чинність Порядок формування, фінансування та реалізації державних програм у сфері науки і техніки, затверджений постановою Комітету по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України N 1 від 16.12.91 р.

 

Голова ДКНТ України

С. М. Рябченко

Віце-президент
НАН України

 
В. Г. Бар'яхтар

Заступник Міністра
фінансів України

 
В. М. Матвійчук

Заступник Міністра
економіки України

 
Л. В. Мінін

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань науки і технологій, Національної академії наук України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України
від 19 травня 1994 р. N 83

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 червня 1994 р. за N 123/332

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ, ГАЛУЗЕВИХ (БАГАТОГАЛУЗЕВИХ), РЕГІОНАЛЬНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОГРАМ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЧАСТИН ІНВЕСТИЦІЙНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ПРОГРАМ

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на реалізацію вимог Закону України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" від 13 грудня 1991 року N 1977-XII та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 1993 р. N 412 "Про систему науково-технічних програм" і встановлює загальні вимоги щодо порядку розробки, розгляду, затвердження, фінансування та кінцевої реалізації державних, галузевих (багатогалузевих), регіональних науково-технічних програм, науково-технічних частин інвестиційних, соціальних та інших програм.

1.2. Науково-технічна програма є системою взаємозв'язаних проектів та завдань на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також необхідних організаційних заходів, які забезпечують досягнення кінцевої мети програми і охоплюють всі її етапи - від досліджень та розробок до підготовки впровадження у виробництво або прийняття до практичного використання.

1.3. Систему науково-технічних програм становлять національні, державні, міждержавні, галузеві (багатогалузеві) та регіональні науково-технічні програми, а також науково-технічні частини інвестиційних, соціальних та інших програм різного рівня.

Згідно Законові України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" науково-технічними програмами вищого рангу є національні науково-технічні програми. Перелік національних науково-технічних програм з одночасним розглядом питань ресурсного забезпечення їх реалізації затверджується Верховною Радою України за поданням Уряду України.

Організація розробки і реалізації державних науково-технічних програм покладена на Державний комітет України з питань науки і технологій (ДКНТ) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року N 396 "Питання Державного комітету України з питань науки і технологій". Відповідно до ст. 14 Закону України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" міждержавні науково-технічні програми розробляються та здійснюються на основі двосторонніх чи багатосторонніх договорів та угод з іншими державами. Якщо участь України у такій програмі передбачає виділення бюджетних асигнувань з української сторони, попередній розгляд такої програми у Міністерстві економіки та ДКНТ є обов'язковим.

1.4. Відповідно до ст. 17 Закону України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" за рахунок бюджетних коштів переважно фінансуються фундаментальні дослідження і розробки, в тому числі в інтересах оборони України, роботи, що виконуються в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, прикладні науково-технічні розробки, результати яких мають загальнодержавне значення, роботи, пов'язані з науково-технічним співробітництвом на основі міждержавних угод. Тому в межах науково-технічних програм до завдань, що передбачаються фінансуватися з бюджету, можуть відноситись:

- експериментальні та теоретичні роботи, спрямовані на пошук нових знань;

- пошук та обгрунтування галузей практичного використання цих знань з аналізом альтернативних варіантів;

- проектування, конструювання та виготовлення дослідних зразків обладнання, тестування запропонованих технологій, конструкторських рішень тощо;

- роботи над технічним дизайном продуктів нових технологій або суттєве вдосконалення існуючих зразків.

На етапі впровадження результатів науково-технічних програм у виробництво або прийняття їх до практичного застосування, що реалізується, як правило, у вигляді інноваційних проектів, використовуються інші джерела фінансування робіт, переважно з коштів зацікавлених підприємств та організацій, позабюджетних фондів, інноваційних фондів різного рівня тощо. Прийняття таких проектів до фінансування здійснюється на підставі договорів між виконавцями та інвестуючими організаціями, фондами в межах їх повноважень.

1.5. Розгляд пропозицій міністерств, відомств, державних адміністрацій щодо виділення коштів державного бюджету на фінансування науково-технічних програм здійснюється ДКНТ, Мінекономіки та Мінфіном разом з розглядом проекту індикативного плану на наступний рік у строк до 1 серпня поточного року.

На розгляд повинні бути подані необхідні матеріали разом з відповідними детальними розрахунками та обгрунтуванням індикативних показників. Насамперед це стосується соціально-економічних наслідків програми, шляхів реалізації, обсягів та джерел фінансування.

2. Порядок формування та реалізації державних науково-технічних програм

2.1. Державні науково-технічні програми (далі - ДНТП) є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки і національних науково-технічних програм, що визначаються Верховною Радою України, ДНТП розробляються з метою концентрації зусиль для вирішення найважливіших проблем науково-технічного розвитку суспільства, охорони навколишнього середовища, розвитку наукоємних галузей промисловості, що мають загальнодержавне значення. ДНТП передбачають комплексне науково обгрунтоване вирішення поставлених проблем, створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої науково-технічної продукції і користуються державною підтримкою.

2.2. Органом державного управління, відповідальним за формування і реалізацію ДНТП, є ДКНТ України. Його права і обов'язки в цьому питанні визначаються Положенням про ДКНТ.

2.3. ДНТП формуються і реалізуються на підставі цільових проектів і розробок, відібраних на конкурсних засадах. Генеральним замовником по розробці та реалізації ДНТП і робіт по їх виконанню є ДКНТ України.

2.4. Згідно із ст. 13 Закону України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" Уряд України по кожному пріоритетному напряму розвитку науки і техніки визначає державні органи та наукові організації, які розробляють концепцію відповідного напряму з визначенням цілей, очікуваних економічних і соціальних результатів, структурних змін у виробництві в результаті його реалізації та обгрунтовують необхідні для цього витрати. Концепції розглядаються Урядом України і після їх схвалення є основою для формування державних науково-технічних програм по проведенню наукових досліджень, створенню та освоєнню нових видів техніки і технологій.

Згадані вище державні органи здійснюють на міжвідомчому рівні узагальнений аналіз науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за програмами різного рівня та тематичними планами міністерств і відомств, установ та організацій у відповідному напрямі, готують пропозиції щодо розвитку і вдосконалення концепції напрямів, координації досліджень, використанню їх результатів. В разі необхідності та з питань, що потребують рішення Уряду, вони готують відповідні пропозиції і подають їх до ДКНТ.

2.5. Для формування державних науково-технічних програм ДКНТ по кожному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з урахуванням пропозицій міністерств та відомств, Національної Академії наук України, Української академії аграрних наук, інших академій та громадських наукових об'єднань, Національної ради з питань науки і технологій (дорадчого громадського органу при ДКНТ) утворює наукові ради з числа провідних вчених та спеціалістів, представників органів державної виконавчої влади та промисловості - фахівців у відповідній галузі науки і техніки. Діяльність наукових рад з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки регулюється окремим положенням, що затверджується ДКНТ України при визначенні складів цих рад.

Наукові ради з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки взаємодіють з органами, що відповідають за розробку концепції напрямків, і при потребі готують для них необхідні матеріали.

2.6. По затверджених пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки та на основі схвалених концепцій розвитку цих напрямків ДКНТ оголошує та проводить відкриті конкурси на розробку конкретних ДНТП у межах кожного напрямку. Конкурс проводиться, як правило, у два етапи: конкурс програм та конкурс пропозицій по їх реалізації (конкурс проектів). В окремих випадках, зокрема на доручення Уряду або Верховної Ради України, розробка ДНТП здійснюється на замовлення ДКНТ України і проводиться лише конкурс проектів.

Проведення конкурсів та експертизи програм та проектів здійснюється у порядку згідно з розділом 6 цього Положення.

2.7. Пропозиції на конкурс програм подаються, як правило, колективами авторів (ініціаторів і розроблювачів) програми, міністерствами та відомствами, академіями наук, установами, організаціями, підприємствами, науковими громадськими об'єднаннями.

2.8. Пропозиції щодо формування ДНТП, які подаються на конкурс програм, повинні включати:

- концепцію та чітко сформульовану кінцеву мету програми з відповідним науковим та техніко-економічним обгрунтуванням;

- структуру програми та орієнтовний перелік проектів, які повинні бути реалізовані у рамках програми;

- перелік можливих головних виконавців і співвиконавців по програмі на рівні підприємств, установ та організацій і, при необхідності, пропозиції щодо головної організації по програмі;

- строки виконання, необхідні обсяги, джерела та пропонований механізм фінансування програми, причому бюджетна і позабюджетна частини фінансування вказуються окремо;

- пропозиції та розрахунки щодо можливих обсягів впровадження науково-технічної продукції, що передбачається створити в результаті виконання програми;

- перелік підприємств, установ та організацій, що будуть виступати як технічні замовники розробок програми з підтвердженням їх згоди.

Матеріали, що подаються на конкурс, повинні бути попередньо погоджені як з виконавцями і співвиконавцями, так і з технічними замовниками робіт. При цьому технічними замовниками робіт виступають підприємства та організації, які не фінансують роботу на етапі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР), але дають згоду або приймають на себе зобов'язання по її використанню та впровадженню в разі, якщо їм на тих чи інших засадах будуть передані результати роботи. Технічні замовники беруть участь у формуванні технічних завдань по проектах, у нагляді за ходом виконання робіт та прийманні завершених НДДКР. По проектах науково-дослідних робіт технічним замовником можуть виступати науково-дослідні організації, які в подальшому будуть використовувати результати науково-дослідної роботи в своїй роботі або проводити дослідно-конструкторські розробки на її основі. Перелік технічних замовників може уточнюватись в ході виконання ДНТП.

2.9. Наукові ради з пріоритетних напрямів розглядають всі матеріали, подані на перший етап конкурсу, проводять експертизу, узагальнюють результати розгляду і подають відповідні пропозиції до ДКНТ. ДКНТ розглядає ці пропозиції, проводить, в разі необхідності, додаткову експертизу і складає проект переліку державних науково-технічних програм. При цьому близькі за тематикою або взаємозв'язані програми можуть об'єднуватись і уточнюватись.

ДКНТ подає проект переліку ДНТП на затвердження до Кабінету Міністрів України. Затверджений перелік державних науково-технічних програм України виноситься на другий етап конкурсу (конкурс проектів) з метою визначення виконавців по окремих проектах та розділах програм.

2.10. Для участі у другому етапі конкурсу установи, організації, підприємства, авторські колективи або окремі науковці подають проекти на реалізацію ДНТП з урахуванням схваленої концепції та структури програми, її мети, строків та інших індикативних показників. Матеріали на конкурс проектів подаються у визначені строки та за формою, що затверджується ДКНТ і доводиться до зацікавлених суб'єктів науково-технічної діяльності не пізніше ніж за місяць до оголошення конкурсу. При цьому автори пропозицій, що перемогли на першому етапі конкурсу, беруть участь в другому етапі на загальних засадах.

2.11. Подані на конкурс проекти експертуються і розглядаються науковими радами по пріоритетних напрямках. На затвердження ДКНТ України наукові ради подають пропозиції щодо переліку та обсягів фінансування проектів ДНТП з урахуванням попередньо визначених ДКНТ індикативних показників по кожній з програм.

2.12. ДКНТ при затвердженні переліків конкретних проектів по реалізації ДНТП:

- визначає обсяги фінансування кожного проекту та програми в цілому на перший рік виконання. В подальшому обсяги фінансування можуть коригуватись ДКНТ відповідно до рішень Уряду, Верховної Ради та стану виконання проектів;

- призначає керівників ДНТП;

- формує з числа ініціаторів програм, керівників ключових проектів та представників наукової ради по відповідному пріоритетному напряму робочу групу по програмі як робочий орган, відповідальний за реалізацію програми. Очолює робочу групу керівник програми. Діяльність робочої групи, права та обов'язки керівників програм регламентуються положенням, що затверджується ДКНТ;

- визначає в разі необхідності головні організації по програмах або окремих їх етапах;

- визначає розподіл прав власності та особливості використання об'єктів інтелектуальної власності, що будуть створені в ході виконання проектів.

2.13. Протягом часу виконання ДНТП можуть бути поповнені новими проектами, у виконанні яких виникла оперативна необхідність. Щорічно проводиться розгляд наукових звітів по проектах, на підставі якого робочі групи по ДНТП та наукові ради з напрямків формують пропозиції відносно доцільності подальшого виконання проектів та обсягів їх фінансування, змін технічних завдань по проектах тощо. В разі необхідності оголошуються конкурси на додаткові проекти, що забезпечують більшу орієнтацію програми на кінцеву мету, охоплення проектами всіх аспектів програми. Окремі проекти можуть включатися до програм на рівні замовлення з боку ДКНТ. Рішення про включення нових проектів до програм, а також виключення тих, що виконуються не на належному рівні, приймається ДКНТ України за поданням наукової ради з відповідного напрямку. По ДНТП, що входять до складу національних науково-технічних програм, проекти таких рішень попередньо узгоджуються з радами відповідних національних програм.

2.14. Фінансування проектів, що виконуються в рамках ДНТП, здійснюється ДКНТ України за рахунок асигнувань, передбачених у державному бюджеті на ці цілі. Механізм фінансування визначається по кожному проекту на стадії конкурсного розгляду і може передбачати:

- пряме бюджетне фінансування колективу виконавців проекту через рахунки головної організації або організації, в складі якої працюють виконавці проектів. При цьому витрачання коштів, передбачених на виконання проекту, без погодження з керівником проекту не дозволяється;

- укладання контрактів (договорів) на створення науково-технічної продукції між ДКНТ та організацією-виконавцем програми, керівниками окремих проектів;

- укладання контракту (договору) між ДКНТ та технічним замовником робіт, який у цьому випадку укладає договори з виконавцями НДДКР та несе відповідальність за якість виконаних робіт.

2.15. Протягом часу виконання програм та проектів ДКНТ, наукові ради з пріоритетних напрямів та робочі групи по програмах здійснюють контроль за їх реалізацією. З метою залучення до обговорення виконання програм і проектів широких кіл наукової громадськості відповідні наукові ради і робочі групи організують проведення наукових конференцій, семінарів, нарад та інших заходів. Хід виконання програм та проектів періодично або вибірково перевіряється спеціально створюваними комісіями ДКНТ України як шляхом аналізу матеріалів робочих груп по ДНТП, так і перевірки стану справ безпосередньо в організаціях-виконавцях робіт. Результати таких перевірок є підставою для прийняття рішень ДКНТ про подальше виконання проекту.

2.16. Після закінчення НДДКР по проектах ДНТП виконавці надають заключні звіти по проектах, які розглядаються робочими групами по програмах, науковими радами та координаційними радами з напрямів і передаються до ДКНТ разом з висновками щодо їх виконання та пропозиціями щодо подальшого використання одержаних результатів. Науково-технічна продукція, створена внаслідок виконання проектів, передається, за рішенням ДКНТ, виконавцями технічним замовникам робіт або до інших зацікавлених організацій з метою її впровадження, якщо інше не передбачене контрактом. При цьому передбачається забезпечення прав виконавців і держави на інтелектуальну власність, створену в ході виконання проектів ДНТП (авторського, патентного права) згідно з чинним законодавством.

3. Порядок формування та реалізації галузевих (багатогалузевих) програм

3.1. Галузеві (багатогалузеві) науково-технічні програми (далі - ГНТП) розробляються з метою сприяння розвитку окремих чи споріднених галузей господарства України за рахунок широкого впровадження сучасних технологій, обладнання та інших розробок, виконаних у сфері науки і техніки. ГНТП формуються та реалізуються з урахуванням галузевої специфіки і повинні бути спрямовані на вирішення найважливіших проблем відповідної галузі народного господарства, визначених відповідними міністерствами та відомствами в межах їх компетенції або Урядом України.

3.2. Рішення про розробку ГНТП приймається відповідними міністерствами (відомствами) або спільним рішенням декількох міністерств (відомств). При цьому чітко формулюється мета програми, перелік питань, що планується вирішити внаслідок її виконання, визначаються загальні техніко-економічні, соціальні та інші індикативні показники, вимоги до виконавців тощо.

Формування ГНТП здійснюється групою фахівців, склад та повноваження якої затверджується органом, який прийняв рішення про розробку програми. Якщо розроблювана програма передбачає проведення НДДКР, що мають загальнодержавне значення і планується фінансування з державного бюджету, завдання на розробку ГНТП повинно бути попередньо узгоджене з ДКНТ і Міністерством економіки.

3.3. Формування та реалізація ГНТП здійснюється, як правило, на конкурсних засадах. Вимоги та порядок проведення конкурсів та експертизи пропозицій визначаються міністерствами (відомствами) самостійно. В окремих випадках ГНТП можуть формуватись на цільове замовлення міністерства (відомства), яке визначає головні організації по програмах та надає їм необхідні повноваження.

3.4. Групи фахівців або головні організації, що здійснюють відбір пропозицій на реалізацію ГНТП, повинні бути ознайомлені з розробками, що фінансуються по споріднених напрямках науки і техніки іншими міністерствами та відомствами, через систему банків даних по програмах та проектах, інші системи розповсюдження науково-технічної інформації. Головні завдання ГНТП узгоджуються з державними органами, що координують роботи з відповідних напрямів.

3.5. При затвердженні ГНТП відповідні міністерства та відомства, що приймали рішення про її розробку, визначають обсяги та шляхи фінансування НДДКР в межах програми. Фінансування ГНТП здійснюється, переважно, за рахунок позабюджетних та інноваційних фондів галузей, коштів зацікавлених підприємств та організацій. По окремих найважливіших програмах та проектах, що мають загальнодержавне значення, фінансування може здійснюватись з коштів державного бюджету. У цьому випадку погодження програми з Міністерством економіки та ДКНТ є обов'язковим.

ГНТП, що передбачають фінансування з бюджету, підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів України.

3.6. Порядок звітності по програмах та приймання закінчених розробок і науково-технічної продукції, одержаної внаслідок виконання ГНТП, визначається міністерствами (відомствами) самостійно. Звіти по ГНТП, що виконувались в пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки, подаються до державних органів, що здійснюють координацію робіт з відповідних напрямів.

4. Порядок формування та реалізації регіональних науково-технічних програм

4.1. Регіональні науково-технічні програми (далі - РНТП) розробляються на замовлення Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій або за спільним рішенням декількох державних адміністрацій певного регіону з метою сприяння соціально-економічному розвитку цього регіону за рахунок наукоємних галузей промисловості, переобладнання матеріально-технічної бази підприємств, впровадження новітніх технологій.

4.2. РНТП фінансуються, переважно, за рахунок регіональних бюджетів, позабюджетних та інноваційних фондів регіону. В окремих випадках при наявності відповідного рішення Уряду фінансування РНТП може повністю або частково здійснюватись з коштів державного бюджету. У випадку, коли на реалізацію програми передбачається виділення бюджетних коштів, погодження індикативних показників програми з Мінекономіки, Мінфіном та ДКНТ є обов'язковим.

4.3. Інформація та звіти по РНТП, що входять до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, подаються до відповідних державних органів, що відповідають за розробку концепцій цих напрямів та здійснюють їх координацію.

5. Порядок формування та реалізації науково-технічних частин інвестиційних, соціальних та інших програм

5.1. При формуванні інвестиційних, соціальних та інших програм в них може передбачатись науково-технічна частина у вигляді окремої підпрограми чи розділу. Вимоги щодо обсягу цієї частини та її змісту визначаються органом державної влади, що приймав рішення щодо необхідності розробки відповідної програми, з урахуванням викладених вище положень відносно порядку розгляду та затвердження програм, встановлення порядку звітності та приймання результатів.

5.2. Державні, галузеві (багатогалузеві) та регіональні науково-технічні програми можуть повністю або частково входити до складу більш широких програм іншого (не науково-технічного) спрямування як загальнодержавного, так і галузевого чи регіонального значення. У цьому випадку координація виконання цих програм здійснюється шляхом узгодження завдань науково-технічної програми з органом управління більш загальною програмою і передачі результатів НДДКР зацікавленим споживачам науково-технічної продукції.

5.3. Реалізація науково-технічних частин інвестиційних, соціальних та інших програм різного рівня здійснюється шляхом та у строки, погоджені з іншими частинами цих програм, а їх фінансування здійснюється у порядку, що встановлюється при затверджені більш загальної програми.

6. Порядок проведення конкурсів та експертизи пропозицій на розробку державних науково-технічних програм та проектів по їх реалізації

6.1. Конкурс пропозицій на розробку державних науково-технічних програм по пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки та проектів по їх реалізації організується ДКНТ з метою відбору найкращих пропозицій, а також сприяння міжвідомчій координації розробників та споживачів науково-технічної продукції.

6.2. Конкурс є відкритим для будь-яких установ, підприємств та організацій, окремих вчених та дослідницьких груп незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.

6.3. Інформація про умови конкурсу оголошується у республіканській пресі, розсилається до зацікавлених міністерств та відомств.

6.4. Подані на конкурс матеріали підлягають попередній експертизі, яка здійснюється співробітниками ДКНТ,або, на доручення ДКНТ,іншими особами. При цьому встановлюється відповідність поданих матеріалів вимогам конкурсу та приймається рішення щодо подальшого розгляду. Матеріали, оформлені відповідним чином, реєструються, заносяться до відповідних банків даних та у тижневий строк після оголошеної дати завершення прийому пропозицій передаються до наукових рад та робочих груп по програмах на розгляд та проведення науково-технічної експертизи. Матеріали, оформлені з порушенням встановлених вимог, до розгляду не приймаються.

6.5. Первинна експертиза здійснюється щонайменше двома зовнішніми експертами, які, як правило, обираються з числа осіб, внесених до банку експертів ДКНТ за профільними спеціальностями та напрямами наукової діяльності. При цьому забороняється проведення експертизи власних матеріалів, а також матеріалів, поданих від організації, яка є постійним місцем роботи експерта або від колективів, пов'язаних з експертом виконанням спільних робіт. Критерії виключення конфлікту інтересів або зацікавленості експертів встановлюються ДКНТ і доводяться у письмовому вигляді до кожного з експертів.

6.6. Після розгляду матеріалів, поданих на конкурс, кожен експерт заповнює карту експертної оцінки програми (проекту) та анкету експерта (для поповнення та оновлення банку даних експертів).

6.7. Матеріали первинної експертизи підлягають комп'ютерній обробці уповноваженою ДКНТ організацією та повертаються у зведеному вигляді до наукових рад (робочих груп) для подальшого розгляду. При цьому забезпечується конфіденційність зроблених експертних висновків та сувора відповідність вихідних даних, які передаються на обробку, матеріалам проведеної експертизи. Контроль за процесом обробки матеріалів експертизи здійснюється уповноваженими співробітниками ДКНТ.

6.8. Робочі групи по ДНТП та, за їх поданням, наукові ради з напрямків розглядають зведені матеріали та у двотижневий строк приймають рішення відносно:

а) необхідності проведення додаткової експертизи (в разі сумніву у результатах первинної експертизи або неузгодженості оцінок експертів);

б) прийняття або відхилення проекту чи програми в цілому.

Рішення наукової ради та робочої групи оформлюються протоколом, який надається до ДКНТ. У протоколі мають бути зазначені мотивації по кожному з проектів чи по кожній з програм, які відхиляються, а також рекомендовані обсяги фінансування по проектах та програмах, що рекомендується прийняти до виконання. При цьому обсяги фінансування кожного проекту окремо та по програмі в цілому повинні бути узгоджені з керівниками проектів чи ініціаторами програм відповідно.

6.9. Результати конкурсу по кожному напрямку затверджуються наказами ДКНТ, які є підставою для фінансування проектів.

____________

Опрос