Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Типовое положение об аттестации педагогических работников Украины

Минобразования
Приказ от 01.12.1998 № 419
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

Наказ Міністерства освіти України
від 1 грудня 1998 року N 419

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 1998 р. за N 792/3232

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 6 жовтня 2010 року N 930)

Відповідно до ст. 54 Закону України "Про освіту" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни і доповнення до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 за N 310 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.93 за N 176 (додаються).

2. Даний наказ та "Зміни і доповнення до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України" опублікувати в газеті "Освіта України" та в Інформаційному збірнику Міністерства освіти України після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра освіти Савченко О. Я. 

 

Міністр освіти 

М. З. Згуровський 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти України
від 1 грудня 1998 р. N 419

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 грудня 1998 р. за N 792/3232 

Зміни і доповнення
до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

У РОЗДІЛІ I "Загальні положення":

У пункті 1.1 слова "визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання" замінити словами "та відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) в межах схеми посадових окладів", далі - за текстом.

У пункті 1.2 слова "стаття 49" замінити словами "стаття 54".

У пункті 1.3 після слів "для виконання його професійних обов'язків згідно" доповнити словами "з Конституцією України (ст. 10) та", далі - за текстом.

Пункт 1.4 після слів "рівня кваліфікації" доповнити словами "педагогічної майстерності, результатів їхньої педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, "зрізів знань учнів", тестування; відвідування уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах з урахуванням думки батьків, учнів та вихованців" слова "професійної діяльності і загальної культури педагогічних працівників" - вилучити.

У РОЗДІЛІ II "Педагогічні працівники, які підлягають атестації":

У пункті 2.1 слова "навчально-виховних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації" замінити словами "шкіл-інтернатів різних типів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації".

Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Атестації не підлягають педагогічні працівники, які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи до 3 років; перебувають на довготривалому лікуванні. Педагогічні працівники, які мають необхідний стаж безпосередньої педагогічної роботи й раніше проходили атестацію та прийняті на роботу в поточному навчальному році, а також ті, хто навчається у вищому навчальному закладі , атестуються за їхнім бажанням.

Для педагогічних працівників, які прибули із зарубіжних країн, за наявності відповідних державних міжнародних угод з Україною, в порядку винятку, з ініціативи адміністрації навчального закладу та на підставі рішення атестаційної комісії можуть бути підтверджені рішення атестаційних комісій за попереднім місцем роботи".

Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. За педагогічними працівниками, які знаходяться у відпустках по вагітності, родах і догляду за дитиною (ст. 179 КЗпП України) зберігається кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, чинність яких продовжується після виходу на роботу до наступної атестації на загальних підставах. Час перебування в даних відпустках вилучається з міжатестаційного періоду".

Розділ II доповнити підпунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. Педагогічні працівники, які викладають два й більше предметів, атестуються з того предмета, з якого мають педагогічне навантаження за фахом освіти. Оплата у відповідності із встановленою внаслідок атестації категорією поширюється на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

У РОЗДІЛІ III "Види атестації та її періодичність":

Пункт 3.2 після третього абзацу доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо педагогічні працівники з поважних або незалежних від них причин не можуть пройти чергову атестацію, то за погодженням з атестаційною комісією вищого рівня термін дії попереднього рішення атестаційної комісії при навчальному закладі може бути подовженим на один рік". Абзац 4 вважати відповідно абзацом 5.

Пункт 3.3 після слів "проводиться не раніше як через рік" доповнити словами "з дня видання керівником навчального закладу, органом державного управління освітою відповідного наказу за підсумками атестації", далі - за текстом.

Доповнити п. 3.3 останнім абзацом такого змісту:

"За педагогічними працівниками загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів, які переходять на викладацьку роботу до вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації або професійно-технічних навчальних закладів, зберігається присвоєна їм кваліфікаційна категорія, педагогічне звання до наступної атестації. Така ж умова поширюється й на викладачів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, які переходять працювати до загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів".

У пункті 3.4 слова "не раніше" замінити словами "не рідше", далі - за текстом.

Розділ III доповнити підпунктом 3.5 такого змісту:

"3.5 Педагогічні працівники з науковим ступенем, вченим званням, які підлягають черговій атестації та працюють у навчальних закладах, мають право на підтвердження чи присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання без проходження курсового підвищення кваліфікації".

У РОЗДІЛІ V "Загальні вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань":

Пункт 5.6 після слів "в освоєнні досвіду провідних педагогів" доповнити словами "і мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами відповідного рівня".

Розділ V доповнити пунктами 5.9, 5.10 такого змісту:

"5.9. Педагогічним працівникам, які не мають відповідної фахової освіти й прийняті на роботу в навчальні заклади до 1996 р. (набуття чинності Законом України "Про освіту" в редакції від 23 березня 1996 р.) та володіють достатнім практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові обов'язки, за умови проходження відповідного підвищення кваліфікації (для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з предмета викладання) за рішенням атестаційної комісії при Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, управліннях освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, а також при відповідних центральних органах управління навчальними закладами, як виняток, може присвоюватись кваліфікаційна категорія: вища - за наявності стажу роботи на займаній посаді не менше 8 років; перша - 6 років; друга - 5 років.

З уведенням у дію нової редакції Закону України "Про освіту" даний пункт поширюється на працівників, запрошених у навчальні заклади для викладання курсів або предметів, з яких не готувалися або не готуються фахівці у вищих педагогічних навчальних закладах.

5.10. Педагогічним працівникам, які припинили педагогічну діяльність у зв'язку зі скороченням штатів, ліквідацією навчального закладу, виходом на пенсію, переходом на роботу до органів управління освітою чи методичну роботу в системі освіти, у випадках відновлення ними роботи за фахом у навчальних закладах зберігається кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, набуте раніше, чинність яких продовжується не більше ніж на один рік з наступною атестацією на загальних підставах".

У РОЗДІЛІ VI "Атестаційні комісії":

Пункт 6.2 після слів "методичної служби" доповнити словами "члена профспілкового комітету навчального закладу або члена виборного профспілкового органу відповідного рівня в районній, міській або обласній атестаційних комісіях", далі - за текстом.

У РОЗДІЛІ VII "Повноваження атестаційної комісії":

Пункт 7.4 після другого абзацу доповнити абзацом такого змісту:

"- узгоджує пропозиції атестаційних комісій при районних (міських) органах державного управління освітою щодо подовження терміну дії попередніх рішень атестаційних комісій загальноосвітніх навчальних закладів". Абзаци 3, 4, 5, 6 вважати відповідно абзацами 4, 5, 6, 7.

У тексті Типового положення про атестацію педагогічних працівників України слова "загальноосвітні навчально-виховні заклади" замінити на "загальноосвітні навчальні заклади", "заклади освіти" - на "навчальні заклади"; "тарифний розряд" - "посадовий оклад (ставка заробітної плати)"; "педагогічні училища, технікуми" - вищі навчальні заклади I - II рівня акредитації"; "керівник допризовної підготовки" - "викладач допризовної підготовки".

Опрос