Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор об обслуживании эмиссии ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 14.07.1998 № 87
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 7 грудня 2010 року N 1858
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 2 жовтня 2012 року N 1341

Типовий договір втратив чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

"___" ____________ 20__ року N __________ м. __________________________________________
________________________________________________________________________ (далі - Емітент)
                                                   (повне найменування юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ___________________________________________________, з одного боку,
                                                                                           (назва документа (документів))
і ________________________________________________________________ (далі - Депозитарій), що
                                                         (повне найменування юридичної особи)
здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, серія _______ N ____________, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі
______________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ________________________________________________________, з іншого
                                                                                                 (назва документа (документів))
боку, уклали цей Договір про таке: 

У разі укладення договору представником Емітента слід вказати також реквізити представника та назву, номер і дату видачі документа, що підтверджує повноваження представника (довіреність, договір доручення).

Копія документа, що підтверджує повноваження представника, долучається до цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Емітент доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Емітенту послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112 (далі - Положення про депозитарну діяльність), та внутрішніх документів Депозитарію.

1.2. Предметом договору може бути надання Депозитарієм Емітенту послуг щодо виплати доходів за цінними паперами Емітента у вигляді цінних паперів або грошових коштів відповідно до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2006 за N 1198/13072, та внутрішніх документів Депозитарію.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Депозитарій зобов'язаний:

а) відкрити Емітенту рахунок у цінних паперах протягом _____ (______) робочих днів після подання Емітентом визначених законодавством документів;

б) приймати на зберігання оформлені Емітентом відповідно до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2006 N 806, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2006 за N 1091/12965, глобальні сертифікати / тимчасові глобальні сертифікати випусків цінних паперів Емітента відповідно до Положення про депозитарну діяльність та внутрішніх документів Депозитарію;

в) зберігати отримані від Емітента глобальні сертифікати / тимчасові глобальні сертифікати та обліковувати цінні папери, на випуски яких оформлені ці документи, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарію;

г) у разі додаткової емісії цінних паперів Емітента прийняти на зберігання тимчасовий глобальний сертифікат відповідно до Положення про депозитарну діяльність та внутрішніх документів Депозитарію;

ґ) здійснювати ведення рахунку у цінних паперах Емітента шляхом виконання операцій, згідно з порядком, у термін, що обумовлені регламентом Депозитарія, якщо здійснення цих операцій не суперечить чинному законодавству України;

д) підпункт "д" виключено

д) відображати на рахунку у цінних паперах Емітента та зберігачів наслідки операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

е) за запитом Емітента готувати та передавати йому:

довідку про стан рахунку у цінних паперах Емітента; 

довідку за операціями по рахунку у цінних паперах Емітента за термін 

_______________________________________________;
 (кількість днів (місяців, кварталів або інше))
у термін _____________ (________________________) -
                                                                   (літерами)
_________________________________________________________________
                                        (інші інформаційні довідки, звіти
_________________________________________________________________;
                                  згідно з Положенням про депозитарну діяльність)

є) періодично готувати та передавати Емітенту:

   
у термін __________________________________ - 
       (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
довідку про стан рахунку у цінних паперах Емітента;
 
  
 у термін _____________________________________ -   
       (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
довідку за операціями за рахунком у цінних паперах Емітента
за період_______________________________________;
    (кількість днів (місяців, кварталів або інше))
 
   у термін___________________________________________________ -
       (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
 
__________________________________________________________________
    (інші інформаційні довідки, звіти згідно
        з Положенням про депозитарну діяльність)
 
   ж) протягом _______ (___________) робочих днів   після
               (літерами)

надходження розпорядження від Емітента - складати та передавати Емітенту зведений обліковий реєстр рахунків власників цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

з) надати Емітенту тарифи та регламент Депозитарія, що є чинними на час підписання цього Договору, та в подальшому надавати йому зміни та доповнення до Регламенту, тарифів Депозитарія в термін не менш як _______ (______________________)
                                                                             (літерами)
робочих днів до початку набрання чинності цими змінами;

и) не приймати на зберігання глобальний сертифікат або тимчасовий глобальний сертифікат у разі недотримання вимог щодо оформлення цих сертифікатів та їх реквізитів відповідно до чинного законодавства України;

і) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів Емітента або щодо самого Емітента без відповідних розпоряджень Емітента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

ї) у випадку заміни чи вилучення Емітентом глобального або тимчасового глобального сертифіката - передати вилучений глобальний або тимчасовий глобальний сертифікат до архіву Депозитарія для наступного його зберігання відповідно до вимог чинного законодавства України;

к) протягом 5 робочих днів з дати початку припинення Депозитарієм провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1341, повідомити Емітента із зазначенням підстави цього припинення.

2.2. Депозитарій має право:

а) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що її потребує Емітент для реалізації ним своїх прав та обов'язків;

б) надавати послуги, пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися Депозитарієм Емітенту.

2.3. Емітент зобов'язаний:

а) дотримуватись регламенту Депозитарія в частині взаємин Емітента та Депозитарія;

б) оплачувати послуги Депозитарія згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Депозитарія;

в) подавати до Депозитарія інформацію та/або документи, що передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання дій, згідно з умовами цього Договору;

г) у термін не більш як ___ (_______) робочих днів з моменту
                                                             (літерами)
внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що потрібні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, - подавати інформацію про ці зміни до Депозитарія;

ґ) в порядку, встановленому для Емітента - повідомляти Депозитарій про події, що стосуються випущених Емітентом цінних паперів;

д) протягом ______ робочих днів письмово повідомити Депозитарій про прийняте Емітентом рішення про зміну місця зберігання глобального(их) сертифіката(ів);

е) протягом 90 календарних днів з дати початку припинення Депозитарієм провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1341, здійснити всі необхідні дії, передбачені цим Положенням.

2.4. Емітент має право:

призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах;

прийняти рішення про зміну місця зберігання глобального(их) сертифіката(ів), що зберігається(ються) у Депозитарії.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ

3.1. Емітент оплачує послуги Депозитарія згідно з цим Договором відповідно до затверджених тарифів Депозитарія, які є невід'ємною частиною цього Договору. Тарифи Депозитарія не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

3.2. Плата вноситься Емітентом

__________________________________ до ______ (_____________) числа
  (щоквартально (щомісячно, щорічно))                                                 (літерами)
________________________________________.
                          (місяця (кварталу, року або інше))

4. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2. Передача глобального або тимчасового глобального сертифіката випуску цінних паперів Емітента супроводжується складанням акта про прийняття-передання.

4.3. Обмін інформацією між Сторонами провадиться шляхом
__________________________.

4.4. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Емітента способом
_______________________________________________________.

5. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Дані про випуски цінних паперів, суми доходів (дивіденди), щодо випуску цінних паперів та інші умови ведення рахунку у цінних паперах Емітента визначаються розпорядженнями Емітента та додатковими документами, на підставі яких було складено розпорядження.

5.2. Одностороння відмова Сторін від виконання договору або одностороння зміна його умов є неприпустимою.

5.3. Зміни умов договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

5.4. Пункт 5.4 виключено

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. В разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених Положенням про депозитарну діяльність, цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, покладені на себе відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Сторони несуть відповідальність за:
________________________________________________________.
                     (перелік дій, за які несуть відповідальність Сторони)

6.4. Сторона, яка порушила Договір (крім випадку порушення п. 2.1 "в") під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок впливу непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони необхідних коштів.

6.5. За невиконання умов цього Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні неустойку у розмірі

__________________________________________________________________
(вказати умови Договору та порядок розрахунків за
невиконання
_________________________________________________________________.
цих умов, розмір штрафу, порядок нарахування пені)

6.6. Прострочка платежу більш як на _____(_____________________) днів
                                                                                                               (літерами)
вважається відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим винна Сторона, крім пені, повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі
________________________.
               (літерами)

6.7. Виплата пені або штрафу не звільняє обидві Сторони від виконання обов'язків цим Договором.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє ___________________.

7.2. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Емітента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Емітента в разі:

а) скасування реєстрації випуску цінних паперів Емітента та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

б) визнання іншої сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами товариства;

в) реорганізації іншої сторони шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення;

г) інших випадків, які затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

ґ) прийняття Емітентом рішення про зміну місця зберігання глобального(их) сертифіката(ів).

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. АРБІТРАЖ

8.1. Усі спори, що виникатимуть в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному - Емітенту та Депозитарію.

Місцезнаходження та банківські реквізити

       ДЕПОЗИТАРІЙ:              ЕМІТЕНТ:
 
 Повна назва ________________    Повна назва__________________
 
 Код за ЄДРПОУ_______________     Код за ЄДРПОУ_______________
 
 Місцезнаходження____________     Місцезнаходження ___________
 
 Банківські              Банківські
 реквізити:__________________     реквізити:__________________
 
 Телефон_____________________     Телефон_____________________
 
  ________________________       ______________________
     (підпис)               (підпис)
 
      Печатка                Печатка

(Типовий договір із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.12.2010 р. N 1858
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 02.10.2012 р. N 1341)

____________

Опрос