Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор об открытии счета в ценных бумагах

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 14.07.1998 № 87
Утратил силу

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 14 липня 1998 р. N 87

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 серпня 1998 р. за N 522/2962

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 вересня 2004 року N 396
,
 від 22 травня 2009 року N 480
,
 від 7 грудня 2010 року N 1858

Типовий договір втратив чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

"___" ____________ 20__ року N _____________ м. __________________________
_______________________________________________________________________ (далі - Депонент)
          (повне найменування юридичної особи та/або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ________________________________________________________________,
                                                                                            (назва документа (документів))
з одного боку, та _________________________________________________________(далі - Зберігач),
                                                                       (повне найменування юридичної особи)
що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія _________ N _____________, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі ____________________________________________________,
                                                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ___________________________________________________, з іншого боку,
                                                                                          (назва документа (документів))
уклали цей Договір про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депонент доручає, а Зберігач зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами на викладених нижче умовах відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112 (далі - Положення про депозитарну діяльність), та внутрішніх документів Зберігача.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Зберігач зобов'язаний:

а) відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом ___ (______) робочих днів після
                                                                                                (літерами)
 подання Депонентом документів, визначених законодавством;

б) здійснювати зберігання та облік цінних паперів Депонента, що зберігаються у Зберігача;

в) здійснювати ведення рахунку в цінних паперах Депонента шляхом виконання депозитарних операцій за цим рахунком відповідно до Положення про депозитарну діяльність та внутрішніх документів Зберігача;

г) щороку без запиту Депонента готувати та надавати виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента без стягнення плати;

ґ) за запитом Депонента - готувати та передавати йому:

виписку про стан рахунку у цінних паперах;

   виписку за
 операціями за рахунком у цінних паперах Депонента
за термін ______________________ ____________________________;
      (кількість днів (місяців, кварталів або інше))
   у термін ________(________________________________) -
               (літерами)
__________________________________________________________________
             (інші виписки та/або
 
_________________________________________________________________;
     інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про
           депозитарну діяльність)
 
   д) періодично готувати та передавати Депоненту:
 
   у термін____________________ - виписку про стан рахунку у
       (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
цінних паперах;
 
   у термін____________________  -  виписку за операціями за
       (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
рахунком  у  цінних  паперах   Депонента   за   період
_____________________________________________________________;
    (кількість днів (місяців, кварталів або інше))
 
   у термін__________________________________________________ -
        (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
 
__________________________________________________________________
       (інші виписки та/або інформаційні довідки,
 
_________________________________________________________________;
     звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність)
 
   е) у випадку отримання від Депозитарія, реєстроутримувача
або  Емітента  інформації  стосовно  цінних  паперів,  які
обліковуються на рахунку Депонента у цінних паперах, - передавати
відповідну інформацію Депоненту у термін не пізніш ніж ___
(_____________) робочих днів;
  (літерами)

є) на підставі документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316 (далі - Положення про порядок ведення реєстрів), Положенням про депозитарну діяльність та цим договором, реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до законодавства і внутрішніх документів Зберігача;

ж) надавати реєстроутримувачу та депозитарію цінних паперів документи, визначені Положенням про порядок ведення реєстрів, Положенням про депозитарну діяльність та цим договором, для реєстрації депозитарію цінних паперів як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів, якщо при знерухомленні належних Депоненту іменних цінних паперів місцем зберігання визначений Депозитарій;

з) не здійснювати операцій з цінними паперами Депонента у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Зберігачем, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України;

и) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформації щодо самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

і) у термін ____ (______________) робочих днів з моменту

                           (літерами)

отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах - зарахувати зазначені доходи на розрахунковий рахунок ____________ Депонента. Ці доходи не є доходами Зберігача;

ї) ознайомити Депонента (надати Депоненту текст) з витягами із внутрішніх документів Зберігача, які регламентують взаємини Депонента та Зберігача стосовно прав Депонента, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Зберігача, які стосуються взаємин Депонента та Зберігача і порядку виконання його розпоряджень шляхом

_________________________________;

й) протягом 3 робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, повідомити Депонента із зворотним письмовим повідомленням про його отримання щодо необхідності закриття рахунку у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури. Повідомлення повинно містити попередження, що у разі незакриття Депонентом рахунку в установлений строк належні йому цінні папери будуть переведені для обліку та зберігання до уповноваженого на зберігання або зберігача-правонаступника (із зазначенням його реквізитів: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону). Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані.

2.2. Зберігач має право:

а) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків;

б) надавати інші послуги, пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися Зберігачем Депоненту;

в) передати Депозитарію повноваження, які надані Депонентом Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

г) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, виконувати тільки ті розпорядження Депонента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням;

ґ) закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення ним діяльності зберігача цінних паперів і невиконання Депонентом вимог підпункту "д" пункту 2.3 цього договору.

2.3. Депонент зобов'язаний:

а) дотримуватись вимог внутрішніх документів Зберігача, що стосуються взаємин Депонента і Зберігача;

б) оплачувати послуги Зберігача згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Зберігача;

в) надавати Зберігачу документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Зберігача як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з умовами цього договору;

г) у термін не більше як __ (_______) робочих днів з моменту

                                     (літерами)
внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, подавати інформацію про ці зміни Зберігачу;

ґ) надавати Зберігачу за іменними цінними паперами, які належать Депоненту, повноваження щодо унесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача або депозитарію цінних паперів як номінального утримувача;

д) протягом 60 календарних днів з дати початку процедури припинення Зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

2.4. Депонент має право:

а) призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах;

б) призначити розпорядника рахунку у цінних паперах;

в) отримувати від Зберігача відповідно до умов цього договору повну інформацію щодо цінних паперів, які належать Депоненту;

г) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим Положенням.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ

3.1. Депонент оплачує послуги Зберігача відповідно до цього договору та затверджених тарифів Зберігача, які не повинні перевищувати максимального розміру тарифів, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України, і є невід'ємною частиною цього договору.

   3.2.      Плата      вноситься      Депонентом
___________________________________ до ______ (__________) числа
 (щокварталу (щомісяця, щороку))       (літерами)    
__________________________________.
(місяця (кварталу, року або інше))

3.3. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Зберігачу лише вартість послуг депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом
____________________________.

4.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом

_____________________________________________________.

5. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Пункт 5.1 виключено

5.1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою.

5.2. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Сторони несуть відповідальність:
________________________________________________________________.
(перелік дій, за які Сторони несуть відповідальність)

6.4. Сторона, яка порушила Договір (крім випадку порушення п. 2.1 "б") під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.5. Сторона, що не виконала умов цього Договору, відшкодовує іншій Стороні неустойку у розмірі

_________________________________________________________________.
(вказати умови договору та порядок розрахунків за
невиконання цих умов, розмір штрафу, порядок нарахування
пені)

6.6. Прострочення платежу більш як на ____(_____________________) днів вважається
                                                                                       (літерами)
 відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим Сторона, що не виконала умови цього Договору, крім пені, повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі _____________________.
                                                                                                                       (літерами)

6.7. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ
ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє протягом ______________________.

(літерами)

7.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за ___________________

(літерами)
днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

8.1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента в разі:

надання іншій стороні письмового повідомлення про розірвання цього Договору;

__________________________________________________________________.

8.2. Розірвання Договору настає не раніше ніж через _____(_______________) днів після дати
                                                                                      (літерами)
отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення.

8.3. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. АРБІТРАЖ

9.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному - Депонентові та Зберігачу.

Місцезнаходження та банківські реквізити

       ЗБЕРІГАЧ:               ДЕПОНЕНТ:
 
 Повна назва_________________     Повна назва_________________
 
 Код за ЄДРПОУ_______________     Ідентифікаційний код (Код за
                   ЄДРПОУ)_____________________
 
 Юридична адреса_____________     Паспортні дані (юридична)___
 
 Банківські              Адреса (банківські
 реквізити:__________________     реквізити):_________________
 
 Телефон_____________________     Телефон_____________________
 
                   Уповноважена особа__________
 
   ________________________     _______________________
     (підпис)               (підпис)
 
      Печатка                Печатка

(Типовий договір із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 р. N 396
,
 від 22.05.2009 р. N 480
,
 від 07.12.2010 р. N 1858)

____________ 
 

Опрос