Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового депозитарного договора, Типового договора об открытии счета в ценных бумагах, Типового договора об обслуживании эмиссии ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 14.07.1998 № 87
Утратил силу

Про затвердження Типового депозитарного договору, Типового договору про відкриття рахунку у цінних паперах, Типового договору про обслуговування емісії цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 липня 1998 року N 87

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 1998 р. за N 521/2961

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 вересня 2004 року N 396
,
 від 22 травня 2009 року N 480
,
 від 7 грудня 2010 року N 1858
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 2 жовтня 2012 року N 1341

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

Відповідно до вимог статей 1, 7 та 10 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Типовий депозитарний договір, Типовий договір про відкриття рахунку у цінних паперах, Типовий договір про обслуговування емісії цінних паперів (далі - Типові договори), що додаються.

2. Управлінню нагляду за інфраструктурою ринку цінних паперів забезпечити державну реєстрацію цього рішення та затверджених ним Типових договорів у Міністерстві юстиції України.

3. Прес-центру Комісії (Шевкіна Л. В.) забезпечити опублікування цього рішення згідно з чинним законодавством. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Головка А. Т. 

 

 

Голова Комісії

О. Мозговий

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 14 липня 1998 р. N 87

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 серпня 1998 р. за N 521/2961

ТИПОВИЙ
депозитарний договір

"___" ____________ 20__ року N _________ м. ______________
_________________________________ (далі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі
     (повне найменування юридичної особи)
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія _______ N _____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі ________________________________________, який (яка) діє на підставі _______________________
                   (прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________, з одного боку, і
                                                                    (назва документа (документів))
______________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування юридичної особи)
(далі - Депозитарій), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, серія ____ N _____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі _____________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ________________________________________________________, з іншого
                                                                                           (назва документа (документів))
боку, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Зберігач доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Зберігачу послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Зберігачу та його депонентам цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів з цінних паперів на викладених нижче умовах, відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112 (далі - Положення про депозитарну діяльність), та внутрішніх документів Депозитарію.

1.2. Надання послуг Депозитарієм Зберігачу згідно з п. 1.1 розпочинається тільки після підписання Сторонами акта про технічну та функціональну готовність Зберігача здійснювати депозитарну діяльність відповідно до регламенту Депозитарія.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Депозитарій зобов'язаний:

а) відкрити Зберігачу рахунок у цінних паперах протягом

______ (_____________) робочих днів після подання   Зберігачем
     (літерами)
документів, визначених законодавством;

б) здійснювати зберігання та облік тих цінних паперів Зберігача та його депонентів, які знаходяться в колективному зберіганні у Депозитарія;

в) здійснювати облік цінних паперів Зберігача на рахунку у цінних паперах окремо від цінних паперів його депонентів;

г) здійснювати ведення рахунку у цінних паперах шляхом виконання операцій звідповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарію;

ґ) відображати на рахунку у цінних паперах Зберігача наслідки операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, які обліковуються на рахунку Зберігача;

д) за запитом Зберігача готувати та передавати йому:

довідку про стан рахунку у цінних паперах щодо цінних паперів Зберігача та цінних паперів його депонентів;

довідку за операціями по рахунку у цінних 

паперах Зберігача за термін
________________________________________________________;
  (кількість днів (місяців, кварталів або інше)
   у термін
___________________________________________________________-
    (кількість днів (місяців, кварталів або інше)
 
_________________________________________________________________
       (інші виписки та/або інформаційні довідки,
 
_________________________________________________________________;
     звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність)

е) періодично готувати та передавати Зберігачу:

   у термін ________________________________________ - довідку
       (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше)

про стан рахунку у цінних паперах щодо цінних паперів Зберігача та цінних паперів його депонентів;

   у термін ________________________________________ - довідку
       (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше)
   за  операціями  по  його  рахунку у цінних паперах за
період____________________________________________;
   (кількість днів (місяців, кварталів або інше)
 
   у термін
_________________________________________________________-
       (щоденно (щомісячно, щоквартально або інше)
 
__________________________________________________________________
       (інші інформаційні довідки,
 
__________________________________________________________________;
     звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність)

є) у випадку отримання інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах Зберігача, від емітента, випуск цінних паперів якого обслуговує Депозитарій на підставі договору про обслуговування емісії, або від іншого депозитарію, в якого на рахунку в цінних паперах Депозитарію на підставі договору про кореспондентські відносини обліковуються цінні папери цього випуску, або від реєстроутримувача, що веде систему реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, в якій Депозитарій зареєстрований як номінальний утримувач, - передавати цю інформацію Зберігачу у строк не пізніше ___ (____________________) робочих днів;
                                                                                                                                                       (словами) 

ж) на підставі документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316, Положенням про депозитарну діяльність та цим договором, реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарію;

з) не здійснювати операції з цінними паперами Зберігача та/або його Депонентів - якщо виявлено порушення вимог щодо подання, заповнення розпоряджень та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарієм, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України;

и) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, належних Зберігачу або його депонентам, або щодо самого Зберігача без відповідних розпоряджень Зберігача, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

і) у термін ____ (_______) робочих днів з моменту отримання

                         (літерами)
доходів по цінних паперах Зберігача або його депонентів у грошових коштах - зарахувати зазначені доходи на рахунок ____________ Зберігача. Ці доходи не є доходами Депозитарія;

ї) надати Зберігачу тарифи та регламент Депозитарію, що є чинними на час підписання цього Договору, та надалі письмово повідомляти його про внесення змін до тарифів і регламенту Депозитарію, які оприлюднені на офіційному веб-сайті Депозитарію в строк не пізніше ніж за ___ (________________________________________) робочих днів до набрання чинності цими змінами;
                                                (словами) 

к) протягом 5 робочих днів з дати початку припинення Депозитарієм провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1341, повідомити Зберігача із зазначенням підстави цього припинення.

2.2. Депозитарій має право:

а) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Зберігачу для реалізації своїх прав та обов'язків;

б) надавати інші послуги, пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися Депозитарієм Зберігачу;

в) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, виконувати тільки ті розпорядження Зберігача щодо цінних паперів, що належать йому та його депонентам, виконання яких не заборонено цим Положенням.

2.3. Зберігач зобов'язаний:

а) дотримуватись регламенту Депозитарія щодо взаємовідносин Зберігача та Депозитарія;

б) оплачувати послуги Депозитарія згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Депозитарія;

в) подавати до Депозитарія інформацію та/або документи, що передбачені законодавством як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій, передбачених умовами цього Договору;

г) за розпорядженням Депозитарію, оформленим та наданим відповідно до Положення про депозитарну діяльність надавати обліковий реєстр власників цінних паперів щодо іменних цінних паперів та цінних паперів у бездокументарній формі, які обліковані на рахунку у цінних паперах Зберігача у Депозитарії, у термін не більш як ___ ( _______ ) з моменту отримання 

                                                                                                       (літерами) 
цього розпорядження;

ґ) у термін не більш як ____ ( _______ ) робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх 

                                           (літерами)
реквізитів або документів, що потрібні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, подавати інформацію про ці зміни до Депозитарію;

д) протягом 3 робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, повідомити Депозитарій із зазначенням підстави цього припинення;

е) протягом 90 календарних днів з дати початку припинення Депозитарієм провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1341, здійснити всі необхідні дії, передбачені цим Положенням.

2.4. Зберігач має право:

а) призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах;

б) надавати Депозитарію повноваження щодо власних іменних цінних паперів Зберігача або цінних паперів його депонентів щодо занесення Депозитарія як номінального утримувача до реєстру власників іменних цінних паперів;

в) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому та його депонентам, виконання яких не заборонено цим Положенням.

3. Вартість робіт та послуг і розрахунки

3.1. Зберігач оплачує послуги Депозитарія згідно з цим Договором відповідно до затверджених тарифів Депозитарія, які є невід'ємною частиною цього Договору. Тарифи Депозитарія не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

   3.2.      Плата      вноситься      Зберігачем
________________________________ до____ (____________)    числа
(щоквартально (щомісячно, щорічно)    (літерами)
____________________________________________.
  (місяця (кварталу, року або інше)

4. Взаємні обов'язки сторін

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом __________________________.

4.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Зберігача способом

_______________________________________________________________.

5. Виконання умов договору

5.1. Пункт 5.1 розділу 5 виключено

5.1. Одностороння відмова Сторони від виконання Договору або одностороння зміна його умов є неприпустимою.

5.2. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

6. Відповідальність сторін

6.1. В разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених Положенням про депозитарну діяльність, цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за цим Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Сторони несуть відповідальність: 
________________________________________________________.
(перелік дій, за які несуть відповідальність Сторони)

6.4. Сторона, яка порушила Договір (крім випадків порушення п. 2.1 "б") під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок впливу непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.5. У разі невиконання умов цього Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні неустойку у розмірі

_________________________________________________________________.
      (вказати умови Договору та порядок розрахунків за
  невиконання цих умов, розмір штрафу, порядок нарахування пені)

6.6. Прострочення платежу більш як на _____ (___________________) днів
                                                                              (літерами) 
вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим винна Сторона, крім пені, повинна сплатити іншій Стороні також і штраф у розмірі ____ (_____________________).

                                                                                     (літерами)

6.7. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків згідно з Договором.

7. Термін дії договору. Умови розірвання договору та закриття рахунків

7.1. Цей Договір укладений на невизначений строк і набуває чинності з моменту його підписання.

7.2. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності цінних паперів на рахунку у цінних паперах Зберігача з наступним закриттям рахунку у цінних паперах Зберігача у випадку:

а) нездатності іншої сторони виконувати зобов'язання за цим Договором, якщо така нездатність не була виправлена протягом ____ ( __________________ ) днів 

                                           (літерами)
з моменту письмового повідомлення іншій Стороні про порушення;

б) визнання іншої Сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами товариства;

в) реорганізації іншої Сторони шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення;

г) інших випадків, які затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори, якщо такі виникатимуть в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. Заключні положення

9.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному - Зберігачеві та Депозитарію.

Місцезнаходження та банківські реквізити

       ДЕПОЗИТАРІЙ:              ЗБЕРІГАЧ:
 
 Повна назва___________________    Повна назва_________________
 
 Код за ЄДРПОУ_________________    Код за ЄДРПОУ_______________
 
 Місцезнаходження______________    Місцезнаходження ___________
 
 Банківські              Банківські
 реквізити:____________________    реквізити:__________________
 
 Телефон_______________________    Телефон_____________________
 
 ______________________________    ____________________________
      (підпис)               (підпис)
 
      Печатка                Печатка

(Типовий договір із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.09.2004 р. N 396
,
від 22.05.2009 р. N 480
,
від 07.12.2010 р. N 1858
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 02.10.2012 р. N 1341)

______________
 

Опрос