Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования, утверждения и регистрации технических условий на продукцию предприятий железнодорожного транспорта Украины

Минтранс
Порядок, Приказ от 17.04.1998 № 134
Утратил силу

Про затвердження Порядку узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію підприємств залізничного транспорту України

Наказ Міністерства транспорту України
від 17 квітня 1998 року N 134

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 травня 1998 року за N 295/2735

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 11 лютого 2015 року N 50)

З метою забезпечення виконання вимог статті 10 Закону України "Про транспорт" та статті 11 Закону України "Про залізничний транспорт" щодо обов'язкової та добровільної сертифікації на залізничному транспорті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію підприємств залізничного транспорту України.

2. Головному управлінню науково-технічної політики, промисловості та сертифікації (Петрашевський О.Л.) та Головному управлінню правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л.М.) у встановленому порядку подати на реєстрацію до Міністерства юстиції України Порядок узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію підприємств залізничного транспорту України.

3. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Слободян А.В.) довести до відома всіх зацікавлених установ Порядок узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію підприємств залізничного транспорту України.

4. Наказ Міністерства транспорту України від 09.02.98 N 38 "Про затвердження Порядку узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію підприємств залізничного транспорту України" скасувати як такий, що не набрав чинності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - генерального директора Укрзалізниці Слободяна А.В.

 

 

Міністр

В.І. Череп

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту
України
від 17 квітня 1998 р. N 134

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 травня 1998 р. за N 295/2735

 

 

 

Порядок
узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію для залізничного транспорту України

1. Галузь використання

1.1. Цей документ поширюється на технічні умови (далі - ТУ), які розробляються на продукцію (послуги) для залізничного транспорту, а також на зміни до них.

Документ встановлює порядок узгодження, затвердження, реєстрації ТУ, їх обліку та зберігання.

1.2. Вимоги цього документа є обов'язковими для підприємств, установ та організацій Міністерства транспорту України, а також для підприємств, які випускають продукцію для залізничного транспорту, незалежно від форм власності і відомчої належності.

2. Нормативні посилання

У цьому документі наведено посилання на такі документи:

Закон України "Про транспорт" від 10.11.94 N 232/94-ВР; Закон України "Про залізничний транспорт" від 04.07.96 N 273/96-ВР;

Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.93 N 46-93;

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения;

ГОСТ 2.502-68 ЕСКД. Правила дублирования;

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений;

ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення;

ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов;

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту стандартів;

КНД 50-049-95 Порядок проведення експертизи та підготовки до затвердження проектів державних (міждержавних) стандартів та змін до них;

ГСТУ 32.0.10.018-97 Система стандартизації та сертифікації на залізничному транспорті. Типова побудова технічних умов на продукцію підприємств залізничного транспорту України.

3. Порядок проведення експертизи технічних умов

3.1. Організація-розробник направляє на експертизу проект ТУ до Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті Міністерства транспорту України (далі за текстом - Укрзалізстандарт).

3.2. Науково-технічну і правову експертизу здійснює Укрзалізстандарт або за його дорученням:

- базові організації з стандартизації із відповідним напрямком діяльності;

- провідні вчені та фахівці.

3.3. На експертизу подають проект ТУ, який оформляється відповідно до ГСТУ 32.0.10.018, у двох примірниках.

3.4. У процесі проведення експертизи проекту ТУ встановлюють:

- відповідність ТУ діючим основоположним та загальнотехнічним національним і міждержавним стандартам;

- відповідність показників і вимог до продукції в ТУ встановленим обов'язковим вимогам державних і галузевих стандартів;

- метрологічне і термінологічне забезпечення ТУ;

- відповідність ТУ директивним документам органів державного нагляду.

3.5. Укрзалізстандарт проводить експертизу на договірній основі.

3.6. Результати експертизи оформляються у вигляді акта.

3.7. ТУ, в яких виявлено невідповідність вимогам ГСТУ 32.0.10.018 та цього стандарту під час проведення експертизи, повертаються організації-розробнику для усунення зауважень.

4. Порядок узгодження технічних умов

4.1. Підприємство-розробник направляє проект ТУ на узгодження до замовника (основного споживача - Укрзалізниці) і в Укрзалізстандарт.

4.2. Залежно від виду та призначення продукції узгоджувальними організаціями можуть бути органи державного нагляду.

4.3. Якщо проект ТУ вже містить посилання або витяги з державних стандартів, які встановлюють вимоги щодо забезпечення безпеки продукції для життя та здоров'я людей, майна, охорони навколишнього природного середовища, а також витяги з правил і норм, встановлених органами державного нагляду (або посилання на них), то проект ТУ з цими органами не узгоджується.

4.4. Необхідність розсилки проекту ТУ на відгук іншим зацікавленим організаціям у разі наявності в них вимог, що належать до їх компетенції, визначає підприємство-розробник за узгодженням із замовником.

4.5. У разі ініціативної розробки ТУ на продукцію (послуги) підлягають узгодженню у порядку, встановленому в цьому документі.

4.6. Узгодження проекту ТУ оформляють підписом керівника відповідного Головного управління Укрзалізниці під грифом "ПОГОДЖЕНО" або окремим аркушем, при цьому під грифом "ПОГОДЖЕНО" вказують дату і номер документа.

Аналогічно оформляються підписи керівників інших організацій, які узгоджують проект ТУ.

Під час узгодження не допускається запис: "Узгоджено із зауваженнями".

4.7. Якщо в проекті ТУ відсутні посилання на діючі правила перевезень або якщо продукція, яка підлягає транспортуванню, не відповідає цим правилам, то проект ТУ узгоджують у Міністерстві транспорту України у встановленому порядку.

4.8. Зміни до ТУ, у тому числі їх відміну та продовження строку дії, узгоджують у порядку, встановленому для ТУ.

4.9. Зміни до ТУ погоджують з організаціями, які раніше погоджували ТУ і компетенції яких ТУ торкаються.

5. Порядок затвердження технічних умов

5.1. Узгоджені ТУ затверджує організація - розробник ТУ.

5.2. Затвердження ТУ оформляють підписом посадової особи, яка має на це право, під грифом "ЗАТВЕРДЖУЮ" на титульному аркуші документа.

5.3. Зміни до ТУ затверджують у порядку, встановленому для ТУ.

5.4. ТУ можуть затверджувати на визначений термін дії, без обмеження терміну дії за узгодженням із замовником.

У разі ініціативної розробки термін дії ТУ визначає підприємство-розробник.

6. Порядок відомчої реєстрації технічних умов

6.1. Узгоджені та затверджені відповідно до вимог цього документа ТУ на продукцію (послугу) для залізничного транспорту підлягають обов'язковій відомчій реєстрації в Укрзалізстандарті.

6.2. Основним завданням відомчої реєстрації є:

- єдиний облік усіх діючих у галузі ТУ;

- формування і актуалізація галузевого інформаційного фонду ТУ;

- створення банку даних ТУ на магнітних носіях;

- видання галузевих інформаційних покажчиків ТУ;

- створення галузевого архівного фонду ТУ.

6.3. До відомчої реєстрації подаються такі документи:

- дублікат і дві копії ТУ;

- копії документів, що підтверджують узгодження (у разі відсутності узгоджувальних підписів на титульному аркуші);

- каталожний аркуш продукції (за ДСТУ 1.3).

Дублікат ТУ виготовляється за правилами, що встановлені ГОСТ 2.502.

6.4. ТУ надають на відомчу реєстрацію зброшурованими. На обкладинці вказують назву продукції і позначення ТУ.

6.5. Після перевірки комплектності поданих документів відділ реєстрації Укрзалізстандарту:

- вносить записи в книгу відомчої реєстрації;

- на титульному аркуші всіх примірників ТУ ставить штамп із зазначенням назви органу реєстрації, дати і номера реєстрації.

6.6. Зміни до ТУ реєструються в Укрзалізстандарті в порядку, встановленому для ТУ.

Зміни вносять у примірник ТУ, який знаходиться на обліку і зберіганні в Укрзалізстандарті, для наступного внесення їх у галузеві інформаційні покажчики ТУ.

7. Порядок державної реєстрації технічних умов

7.1. Укрзалізстандарт направляє ТУ, що пройшли відомчу реєстрацію, у фонд ТУ Українського науково-виробничого центру з стандартизації, метрології і сертифікації (далі - УкрЦСМ) для проведення державної реєстрації.

7.2. Укрзалізстандарт повертає зареєстрований примірник ТУ (змін до них) підприємству-розробнику (власнику оригіналу).

Організація-розробник переносить відомості про державну реєстрацію на титульний аркуш оригіналу.

7.3. Після закінчення терміну дії ТУ (для ТУ з обмеженим терміном дії), якщо в період дії ТУ до Укрзалізстандарту не представлені зміни щодо продовження строку їх дії, а також у випадку скасування ТУ під час знімання продукції з виробництва) державна реєстрація підлягає анулюванню у тримісячний строк.

8. Порядок забезпечення технічними умовами, їх обліку та зберігання

8.1. Забезпечення ТУ (змінами до них) здійснюють на договірній основі підприємства-розробники (власники оригіналів) ТУ відповідно до ДСТУ 1.0.

8.2. Якщо розроблені ТУ входять до складу конструкторської документації, то їх облік і зберігання здійснюють згідно ГОСТ 2.501.
 
 
 

Опрос