Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по бухгалтерскому учету арендных операций

Минфин
Приказ от 06.03.1998 № 50
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень
до Інструкції з бухгалтерського обліку
орендних операцій

Наказ Міністерства фінансів України
від 6 березня 1998 року N 50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 1998 р. за N 186/2626

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 28 липня 2000 року N 181)

Відповідно до Закону України "Про лізинг" НАКАЗУЮ:

Внести такі зміни і доповнення до Інструкції з бухгалтерського обліку орендних операцій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 липня 1995 року N 128.

1. Пункт 1 після слова "оренду" доповнити словом "(лізинг)".

2. У пункті 3 друге речення викласти в такій редакції:

"Оренда (лізинг) може бути оперативною (им) та фінансовою (им)". 

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"Майно, передане за договором оперативного лізингу (далі - оперативна оренда), залишається на балансі лізингодавця (далі - орендодавець) із зазначенням, що це майно передано в оренду (лізинг), та зараховується на позабалансовий рахунок лізингоодержувача (далі - орендаря) із зазначенням, що це майно одержано в оренду.

Майно, передане за договором фінансового лізингу (далі - фінансова оренда), зараховується на баланс орендаря з позначенням, що це майно взято у фінансову оренду".

4. У пункті 6:

4.1. Абзац перший доповнити текстом "з позначенням, що ці інвентарні об'єкти основних фондів передані в оперативну оренду".

4.2. Перше речення абзацу другого після слова "балансовою" доповнити текстом "залишковою і первісною".

5. Пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

"8. Орендодавець протягом строку оренди нараховує за встановленими нормами амортизацію по зданих в оперативну оренду основних фондах з відображенням за дебетом рахунку 23 "Допоміжні виробництва" (окремий субрахунок для обліку витрат на орендні послуги) і кредитом рахунків:

86 "Амортизаційний фонд", субрахунок 1 "З власних основних засобів" - для всіх підприємств (крім малих підприємств, які використовують Вказівки про склад і порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112, а також крім підприємств з іноземними інвестиціями і господарських товариств (надалі - малі підприємства). Одночасно на цю суму дебетується рахунок 85 "Статутний фонд" і кредитується рахунок 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів);

02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів) - для малих підприємств.

Вказані витрати щомісяця списуються з кредиту рахунку 23 "Допоміжні виробництва" у кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація". Одночасно на належну до одержання суму орендної плати дебетується рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" у кореспонденції з рахунком 46. Належна за розрахунком сума податку на додану вартість відображається в порядку, передбаченому Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 року N 141 (з наступними змінами і доповненнями). Різниця між сумами кредитових і дебетових оборотів рахунку 46 "Реалізація" відображається у складі фінансових результатів від іншої реалізації.

9. Належну за договором оперативної оренди до сплати суму орендної плати орендар щомісячно відображає за кредитом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і дебетом рахунків: обліку витрат виробництва і обігу (20, 23, 24, 25, 26, 44) - при використанні об'єктів оренди для виробничих потреб, рахунку 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства" - при використанні об'єктів оренди для невиробничих потреб і рахунку 33 "Капітальні вкладення" - при використанні об'єктів оренди для будівництва, що здійснюється господарським способом".

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Погашення заборгованості з орендної плати відображається за дебетом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і кредитом рахунків обліку грошових коштів".

7. Підпункт 12.1 викласти в такій редакції:

"12.1. В орендодавця за дебетом рахунку 11 "Майно в оренді" , субрахунок 2 "Орендні зобов'язання до надходження" і кредитом рахунку 01 "Основні засоби".

8. У підпункті 12.2 текст "субрахунок 4 "Основні засоби, взяті у фінансову оренду" замінити текстом: "Основні засоби" (відповідний субрахунок обліку основних засобів, взятих у фінансову оренду)".

9. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Щомісячно належна до погашення частина вартості об'єктів фінансової оренди відображається орендодавцем за кредитом рахунку 11 "Майно в оренді", субрахунок 2 "Орендні зобов'язання до надходження", і дебетом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Одночасно належну до одержання суму винагороди за фінансову оренду орендодавець відображає за дебетом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" у кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація". Витрати, пов'язані зі здійсненням орендодавцем діяльності з фінансової оренди (зарплата, відрахування тощо), списуються з рахунку обліку затрат на виробництво в дебет рахунку 46 "Реалізація". Різниця між сумами кредитових і дебетових оборотів рахунку 46 "Реалізація" відображається у складі фінансових результатів від іншої реалізації.

Витрати орендодавця на сплату процентів за кредит на придбання об'єкта лізингу та його страхування до затрат, пов'язаних зі здійсненням діяльності з фінансової оренди, не включаються, а відображаються безпосередньо за дебетом рахунку обліку розрахунків з орендарем (76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами")".

10. У пункті 14:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

"Нарахування амортизації основних виробничих фондів, взятих у фінансову оренду, всі підприємства-орендарі, крім малих підприємств, відображають за дебетом рахунків обліку затрат на виробництво і обіг та кредитом рахунку 86 "Амортизаційний фонд", субрахунок 2 "З орендованих основних засобів";

у другому реченні абзацу першого текст "субрахунок 2 "Знос орендованих основних засобів" замінити текстом: "(відповідний субрахунок обліку зносу орендованих основних засобів)";

в абзаці третьому слова "на повне відновлення" виключити;

абзац четвертий доповнити словами "процентів за кредит на придбання орендодавцем об'єкта лізингу та витрат на його страхування".

11. У пункті 15:

в абзаці першому слова "Господарські товариства" замінити словами "Малі підприємства" та текст "субрахунок 2 "Знос орендованих основних засобів" замінити текстом: "(відповідний субрахунок обліку зносу орендованих основних засобів)";

в абзацах першому і третьому слова "на повне відновлення" виключити.

12. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Якщо суб'єктом орендних відносин виступає нерезидент, то суму зобов'язань на рахунку 11 "Майно в оренді", субрахунок 2 "Орендні зобов'язання до надходження" і рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді", субрахунок 2 "Зобов'язання з фінансової оренди" резиденти перераховують і відображають у бухгалтерському обліку відповідно до пункту 9 Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року N 29 (із змінами і доповненнями)".

13. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Перехід об'єктів фінансової оренди після закінчення строку договору фінансової оренди у власність орендаря відображається за дебетом рахунку 01 "Основні засоби" (відповідний субрахунок обліку власних основних засобів) і кредитом рахунку 01 "Основні засоби" (відповідний субрахунок обліку орендованих основних засобів). Одночасно сума нарахованого за час фінансової оренди зносу об'єктів фінансової оренди відображається за дебетом рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу орендованих основних засобів) і кредитом рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів).

Якщо після закінчення строку фінансової оренди об'єкт фінансової оренди викуповується орендарем за залишковою вартістю, то таку вартість орендодавець на підставі документів на оплату відображає за кредитом рахунку 11 "Майно в оренді", субрахунок 2 "Орендні зобов'язання до надходження" у кореспонденції з рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Орендар також на підставі документів на оплату дебетує рахунок 99 "Заборгованість за майно в оренді", субрахунок 2 "Зобов'язання з фінансової оренди" у кореспонденції з кредитом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Одночасно з погашенням кредиторської заборгованості використані кошти відображаються всіма підприємствами, крім малих підприємств, за кредитом рахунку 85 "Статутний фонд" і дебетом рахунків:

86 "Амортизаційний фонд" - на суму амортизаційних відрахувань, спрямованих на фінансування таких витрат;

81 "Використання прибутку", 87 "Фонди економічного стимулювання", 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років" - на суму прибутку (звітного та минулих років) і фондів, спрямованих на фінансування таких витрат.

Малі підприємства одночасно з погашенням кредиторської заборгованості спрямовані на це кошти прибутку і фондів відображають за дебетом рахунків 81, 87, 98 і кредитом рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку".

 

 

Заступник Міністра

С. А. Буковинський

Опрос