Идет загрузка документа (222 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления декларации о прибыли предприятий

Государственная налоговая администрация
Приказ от 21.01.1998 № 37
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємств

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 21 січня 1998 року N 37

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 1998 р. за N 94/2534

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державної податкової адміністрації України
 від 8 липня 1997 року N 214
згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 16 вересня 2008 року N 596)

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку складання декларації про прибуток підприємств, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 8 липня 1997 року N 214 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману А. П. подати цей Порядок до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у триденний термін від дня реєстрації цього Порядку в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Шитрю О. І. 

 

 

Голова

М. Я. Азаров

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової
адміністрації України
від 21 січня 1998 р. N 37

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 лютого 1998 р. за N 94/2534

Порядок складання декларації про прибуток підприємства

1. Загальні положення

1.1. Порядок складання декларації про прибуток підприємства (надалі - Порядок) розроблено згідно з пунктом 16.14 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями), (надалі - Закон).

1.2. Цей Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (надалі - платники податку), крім страховиків, банківських установ та підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, для яких встановлено окремі порядки складання декларацій.

1.3. Декларація про прибуток підприємств (надалі - декларація) складається платниками податку за формою, що додається.

1.4. У декларації вказуються всі передбачені в ній показники. У випадках незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції, цей рядок прокреслюється. Декларація заповнюється чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.

У декларації не повинно бути ніяких підчисток, помарок, непомітних виправлень. Виправлення помилок у декларації проводиться з дотриманням Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року N 168/704.

Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника. Подання ксерокопії не допускається.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами, даними бухгалтерського обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби - спеціаліста, який веде облік, та засвідчується печаткою.

1.5. Декларація подається платником податку до державної податкової адміністрації для реєстрації не пізніше строку, визначеного пунктом 16.4 статті 16 Закону.

Платники податку мають право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання документів надіслати їх податковому органу поштою з повідомленням про вручення за порядком оформлення зазначених поштових відправлень, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства з виробництва автомобілів і запасних частин до них, що мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, подають декларацію за результатами звітного податкового року.

1.6. Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку.

2. Порядок заповнення декларації

2.1. Декларація складається із заголовної та семи основних частин і сімнадцяти додатків.

У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого у встановленому порядку, форма власності, за якою зареєстровано підприємство згідно з Законом України "Про власність", ідентифікаційний код, назва органу, у віданні якого перебуває підприємство (якщо він є), місцезнаходження та номер телефону платника.

2.2. У першій частині (рядки з 1 по 11) визначається (без врахування доходів, зазначених у пункті 4.2 Закону) загальна сума валових доходів платника податку, отриманих (нарахованих) від усіх видів діяльності протягом податкового періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

У цій частині також відображається сума скоригованого валового доходу, яка визначається шляхом зменшення загальної суми валового доходу на суму доходів, які підлягають виключенню зі складу валових доходів із метою оподаткування.

2.3. У другій частині (рядки з 12 по 33) визначається загальна сума валових витрат виробництва та обігу, яка складається із будь-яких витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Сума витрат, понесених платником податку у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов'язаної особи, визначається, виходячи із договірних цін, але не більших за звичайні ціни, що діяли на дату придбання.

У цій частині відображаються також витрати, які за своїм змістом виключаються із загальної суми валових витрат з метою оподаткування.

2.4. У третій частині (рядки з 34 по 35) визначається загальна сума нарахованих амортизаційних відрахувань по основних фондах та нематеріальних активах та сума амортизаційних відрахувань по витратах, пов'язаних з видобутком корисних копалин.

У цій частині відображаються також амортизаційні відрахування, які за своїм змістом з метою оподаткування підлягають виключенню із загальної суми амортизаційних відрахувань.

2.5. У четвертій частині (рядки з 36 по 40) визначається сума прибутку, що підлягає оподаткуванню за загальною ставкою, а також сума прибутку, що оподатковується за іншими ставками.

2.6. У п'ятій частині (рядки з 41 по 42) визначається податкове зобов'язання платника податку та зменшення такого зобов'язання у податковому періоді.

2.7. У шостій частині (рядки з 43 по 45) визначається податок на прибуток, який підлягає сплаті до бюджету або зарахуванню в рахунок наступних платежів чи поверненню платнику податку.

2.8. У сьомій частині (рядок 46) відображаються зобов'язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат.

2.9. З метою визначення оподатковуваного прибутку та суми податку на прибуток платники податку самостійно ведуть облік валових доходів, валових витрат та амортизаційних відрахувань і відображають їх у відповідних рядках декларації за наступним порядком.

3. Валові доходи

3.1. Рядок 1 декларації заповнюється на підставі додатка "А" до декларації.

3.1.1. У рядку 1.1 додатка "А" відображається вартість відвантажених товарів, а для робіт (послуг) - вартість фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку або сума коштів (готівки), яка надійшла на банківський рахунок від покупця (замовника) в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, або в касу платника податку, а за відсутності каси - сума готівки, інкасованої до банківської установи.

Продаж товарів (робіт, послуг) відображається без сум податку на додану вартість і акцизного збору.

Датою продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше, а саме: дата зарахування коштів на банківський рахунок, відвантаження, фактичного надання платником податку результатів робіт (послуг), оприбуткування в касу чи інкасації.

У разі продажу товарів, безпосередньо пов'язаних з технологічними процесами виробництва сільськогосподарської продукції, виробникам такої сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту, валові доходи кредитора збільшуються у податковому періоді, на який відповідно до умов такого кредитного договору припадає строк здійснення розрахунків з позичальником.

У цьому рядку управліннями залізниць відображаються доходи, одержані від основної діяльності залізничного транспорту в межах доходних надходжень, перерозподілених між залізницями.

Доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку із зміною обмінного курсу гривні протягом звітного періоду.

Сума доходів від продажу товарів (робіт, послуг) пов'язаним особам визначається платником податку самостійно, виходячи із договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату продажу, та відображається у рядку 1.5 цього додатка.

Правомірність визначення рівня звичайної ціни платником податку встановлюється податковим органом за результатами документальних перевірок.

Тимчасово до 1 січня 2008 року валові доходи підприємств з виробництва автомобілів і запасних частин до них, що мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, підлягають індексуванню, виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем отримання доходів, до кінця звітного податкового року.

3.1.2. У рядку 1.2 при товарообмінних (бартерних) операціях відображається вартість відвантажених товарів, а для робіт (послуг) - вартість фактичного надання результатів робіт (послуг), виходячи з договірної ціни, але не нижчої за звичайні ціни, або вартість оприбутковуваних товарів, для робіт (послуг) - вартість фактичного отримання результатів робіт (послуг) платником податку.

Датою здійснення товарообмінних (бартерних) операцій вважається будь-яка з подій, що сталася раніше: дата відвантаження товарів, дата фактичного надання результатів робіт (послуг) або дата оприбуткування товарів, дата фактичного отримання результатів робіт (послуг) платником податку.

У разі здійснення товарообмінних (бартерних) операцій як на території України, так і за її межами, платник податку визначає фінансовий результат по кожній операції окремо. Розрахунок фінансових результатів за такими операціями платником податку подається щоквартально за формою додатка "С" до податкового органу разом із декларацією про прибуток підприємства.

При визначенні фінансових результатів від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, враховується позитивна або від'ємна різниця за результатом перерахунку дебіторської (кредиторської) заборгованості в іноземній валюті.

3.1.3. У рядку 1.3 відображаються доходи, нараховані виконавцем довгострокового договору (контракту) протягом звітного періоду в сумах, визначених виконавцем самостійно з використанням оціночного коефіцієнта виконання цього контракту.

При цьому суми авансів або передоплат, наданих виконавцю довгострокового договору (контракту), відносяться до складу валового доходу виключно в межах сум, визначених як добуток загальнодоговірної ціни такого контракту до оціночного коефіцієнта виконання такого контракту.

Після завершення довгострокового договору (контракту) виконавець здійснює перерахунок сум податкових зобов'язань. У разі заниження сум податкових зобов'язань у попередніх періодах, платник податку збільшує валовий дохід у податковому періоді відповідно до звіту про результати діяльності виконавця довгострокового договору (контракту) та відображає суму такого заниження у рядку 1.4 цього додатка, а у разі завищення - у рядку 10.6 додатка "Є" до декларації.

За наслідками кожного податкового періоду платник податку подає податковому органу податковий звіт про результати виконання довгострокового договірного зобов'язання підприємства.

3.1.4. У рядку 1.6 відображається, у разі незадоволення судом позову платника податку з його вини, вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, не сплачених покупцем (замовником), що були виключені у попередніх податкових періодах (рядок 10.1 додатка "Є") з валового доходу у випадках, передбачених підпунктом 12.1.1 статті 12 Закону, а також сума нарахованої пені.

Платник податку повідомляє за порядком, встановленим центральним податковим органом, державний податковий орган про зменшення валового доходу по операціях, пов'язаних з продажем товарів (виконанням робіт, наданням послуг).

3.1.5. Якщо в додатку "А" рядки з 1.1 по 1.6 не заповнюються через відсутність таких операцій, то платник податку не подає цей додаток до державного податкового органу, а заповнює лише рядок 1 декларації.

3.2. Рядок 2 декларації заповнюється на підставі додатка "Б" до декларації.

3.2.1. У рядках 2.1 та 2.2 додатка "Б" відображається прибуток, отриманий від продажу (відчуження) цінних паперів і деривативів протягом звітного періоду, який визначається шляхом зменшення валового доходу, отриманого (нарахованого) у зв'язку з продажем (відчуженням) цінних паперів і деривативів, на суму витрат, пов'язаних з придбанням цінних паперів і деривативів.

Збитки від цих операцій за результатами податкового періоду переносяться на зменшення валового доходу майбутніх податкових періодів від таких операцій з урахуванням офіційного індексу інфляції за встановленим порядком.

При цьому платник податку веде окремий облік фінансових результатів операцій з торгівлі цінними паперами і деривативами.

3.2.2. У рядку 2.3 відображається сума у гривнях, отримана від продажу іноземної валюти.

3.2.3. У рядку 2.4 відображається позитивна різниця від перерахунку іноземної валюти, що перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, у гривні - в разі збільшення офіційного валютного (обмінного) курсу Національного банку України.

У разі зменшення валютного обмінного курсу Національного банку України від'ємна різниця від перерахунку в гривні іноземної валюти, що перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, відображається у рядку 29.9 додатка "З" до декларації.

3.2.4. У рядку 2.5 відображається позитивна різниця від перерахунку дебіторської заборгованості в іноземній валюті, що перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, в гривні - при збільшенні офіційного валютного (обмінного) курсу Національного банку України, а також від'ємна різниця від перерахунку кредиторської заборгованості - в разі зменшення офіційного валютного (обмінного) курсу Національного банку України.

При зменшенні валютного (обмінного) курсу Національного банку України від'ємна різниця від перерахунку в гривні дебіторської заборгованості в іноземній валюті, що перебувала на обліку у платника податку на кінець звітного періоду, а також позитивна різниця від перерахунку кредиторської заборгованості у разі збільшення вказаного курсу відображаються у рядку 29.10 додатка "З" до декларації.

У такому самому порядку відображається різниця від перерахунку при погашенні дебіторської або кредиторської заборгованості протягом звітного періоду.

3.2.5. У рядку 2.6 відображаються кошти, отримані платником податку від продажу (розміщення) емітованих ним облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів (крім цінних паперів, що засвідчують корпоративні права) з обмеженим строком дії.

Придбання платником податку (покупцем) вищевказаних цінних паперів відноситься до його валових витрат і відображається ним у рядку 29.1 додатка "З" до декларації.

При цьому витрати, понесені платником податку - покупцем таких цінних паперів, включаються до складу валових витрат у тому податковому періоді, в якому відбулося або мало відбутися погашення емітентом цих цінних паперів.

3.2.6. У рядках 2.7 і 2.8 відображаються, відповідно, кошти, отримані платником податку (покупцем) у зв'язку з погашенням таких цінних паперів емітентом, та отримані за ними проценти.

Витрати, понесені платником податку у зв'язку з погашенням номінальної вартості емітованих ним облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів з обмеженим строком дії, включаються до складу валових витрат платника податку і відображаються у рядку 29.2 додатка "З" до декларації.

За процентними цінними паперами, емітованими платником податку, виплата процентів включається до складу валових витрат у податковий період нарахування такої виплати і відображається ним у рядку 29.3 додатка "З" до декларації.

За дисконтними цінними паперами, емітованими платником податку, балансові збитки від їх розміщення включаються до складу валових витрат такого платника податку за податковий період, протягом якого відбувся продаж (розміщення) таких цінних паперів, і відображаються у рядку 29.4 додатка "З" до декларації.

3.2.7. У рядку 2.9 відображається вартість об'єкта застави (майна), відчуженого в рахунок погашення кредитору (гаранту) боргового зобов'язання, а також сума нарахованих по ньому процентів.

3.2.8. У рядку 2.10 відображається сума коштів, отриманих від продажу придбаного у власність майна в результаті відчуження його в рахунок погашення боргових зобов'язань.

3.2.9. У рядку 2.11 відображається грошова сума у вигляді різниці між вартістю майна як об'єкта застави і його фактичною вартістю за аукціонними торгами, що була повернута заставодавцю за умовами договору застави.

Рядки 2.9 і 2.11 заповнюються платником податку - заставодавцем, рядок 2.10 - платником податку - заставодержателем.

Якщо у разі продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства (відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі корпоратизації, всі акції якого перебувають у державній власності), який є предметом застави, виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог заставодержателя, то різниця зараховується до відповідного бюджету.

3.3. Рядок 3 декларації заповнюється на підставі додатка "В" до декларації.

3.3.1. У рядку 3.1 відображається сума перевищення виручки від продажу об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів над їх балансовою вартістю та доходи, отримані (нараховані) від продажу невиробничих фондів.

3.3.2. У рядку 3.2 відображається сума перевищення вартості основних фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх продажем (товарообміном) над їх балансовою вартістю. Збільшення валових доходів на зазначену суму здійснюється у разі, якщо в податковому періоді сума вартості основних фондів дорівнювала або перевищувала балансову вартість відповідної групи, а балансова вартість такої групи була прирівняна до нуля.

3.3.3. У рядку 3.3 відображається капітальний дохід у разі застосування платником податку щорічної індексації балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів (крім групи 3, до якої було застосовано метод прискореної амортизації) у сумі, яка визначається як різниця між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів), визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю такої групи основних фондів (нематеріальних активів) до проведення такої індексації.

Зазначений капітальний дохід відноситься до складу валових доходів платника податку кожного звітного кварталу звітного року у сумі, яка дорівнює добутку однієї четвертої відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів) від суми капітального доходу такої групи (нематеріального активу).

3.3.4. У рядку 3.4 відображається капітальний дохід у випадку застосування платником податку щорічної індексації балансової вартості витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, у сумі, що дорівнює різниці між балансовою вартістю витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю таких витрат до такої індексації.

Зазначений капітальний дохід включається до складу валових доходів платника податку кожного звітного кварталу звітного року у сумі, яка визначається як добуток суми капітального доходу до коефіцієнта, який визначається як одна четверта частина частки від ділення обсягу (у натуральних величинах) корисних копалин, фактично видобутих протягом року, що передував звітному, на загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на відповідному родовищі.

3.3.5. У рядку 3.5 відображається сума компенсації у зв'язку з вимушеною заміною основних фондів групи 1, одержаної платником податку від страхової організації або іншої юридичної чи фізичної особи, яку визнано винною у заподіянні шкоди.

Вимушеною вважається заміна основних фондів, якщо з незалежних від платника податку обставин вони (чи їх частина) зруйновані, вкрадені чи підлягають знесенню або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних фондів через обставини загрози чи неминучої заміни, зруйнування або знесення (за умови підтвердження наявності такої загрози або неминучості у порядку, визначеному законодавством). При цьому балансова вартість окремого об'єкта основних фондів групи 1, який підлягає вимушеній заміні, відноситься платником податку на валові витрати (рядок 30.4 додатка "І" до декларації).

3.4. Рядок 4 декларації заповнюється на підставі додатка "Г" до декларації.

3.4.1. У рядку 4.1 додатка відображається сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування та іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладення таких угод.

3.4.2. У рядку 4.2 відображається сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору (платнику податку) позичальником у разі віднесення цієї безнадійної заборгованості у попередніх податкових періодах на витрати. Цей рядок заповнюється небанківськими фінансовими установами.

3.4.3. У рядку 4.3 відображається сума кредиторської заборгованості (крім кредитних угод) перед іншою юридичною чи фізичною особою, по якій минув термін позовної давності у відповідному податковому періоді.

3.4.4. У рядку 4.4 відображається сума кредиту або депозиту, наданого платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за виключенням кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах.

3.4.5. У рядку 4.5 відображається вартість товарів, що надаються платнику податку або згідно з договорами дарування та іншими подібними договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких угод.

3.4.6. У рядку 4.6 відображається вартість робіт та послуг, які надаються платнику податку без вимоги про компенсацію їх вартості.

3.4.7. У рядку 4.7 відображається вартість матеріальних цінностей, переданих платнику податку - отримувачу згідно з договорами схову та використаних ним у власному виробничому чи господарчому обороті.

3.5. Рядок 5 декларації заповнюється на підставі додатка "Д" до декларації.

3.5.1. У рядку 5.1 відображається сума безнадійної заборгованості (кредиторська) за кредитними угодами, по яких минув термін позовної давності.

3.5.2. У рядку 5.2 відображається сума безнадійної заборгованості за угодами, що передбачали виставлення векселя на користь кредитора в якості забезпечення боргових зобов'язань дебітора на суму опротестованого у неплатежі векселя. Зазначений доход відображається платником податку - векселедавцем у тому податковому періоді, на який припадає 30-й календарний день з моменту опротестування такого векселя.

3.5.3. У рядку 5.3 відображається сума простроченої заборгованості за договорами, визнаними в судовому порядку недійсними. Зазначена сума відображається у платника податку (дебітора) за той звітний період, на який припадає рішення суду (арбітражного суду) про визнання договорів повністю або частково недійсними з вини дебітора.

3.5.4. У рядку 5.4 відображається сума заборгованості, що раніше була віднесена до валових витрат кредитором або відшкодована за рахунок страхового резерву, за договорами, по яких скасовано рішення про визнання їх недійсними з вини дебітора і таке рішення не було оскаржене кредитором. Валовий дохід на суму заборгованості відображається у податковому періоді, протягом якого закінчився строк подання такої скарги.

3.5.5. У рядку 5.5 відображається сума простроченої заборгованості за договорами або їх частинами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини обох сторін. Валові доходи дебітора збільшуються на зазначену суму у тому податковому періоді, на який припадає рішення суду.

3.5.6. У рядку 5.6 відображається сума заборгованості за договорами, які не виконані у встановленому порядку через обставини непереборної сили або через стихійне лихо (форс-мажор), які мали тимчасовий характер і, за висновком уповноваженого органу, не вплинули на спроможність платника податку (дебітора) сплатити заборгованість.

3.5.7. У разі неподання кредитором протягом строків, визначених законодавством, позову до суду (арбітражного суду) стосовно стягнення з дебітора такої заборгованості, кредитор відображає суму зазначеної заборгованості як дохід у рядку 5.7.

3.5.8. У рядку 5.8 відображається сума безнадійної заборгованості, яка виникла у кредитора у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань підприємствами, організаціями і установами, на майно яких не може бути направлено стягнення (або тих, що не підлягають приватизації) згідно з чинним законодавством України, та відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у разі, якщо протягом 30 календарних днів з моменту виникнення прострочення зазначена заборгованість не була відшкодована коштами Державного бюджету України або відповідних місцевих бюджетів або компенсована будь-яким іншим способом.

Кредитор збільшує валові доходи на суму безнадійної заборгованості, якщо він у строки, передбачені законодавством, не звернувся до суду (арбітражного суду) з позовом щодо відшкодування збитків, отриманих у зв'язку з таким кредитуванням, або звернувся до суду (арбітражного суду) протягом визначених законодавством строків, але суд (арбітражний суд) не задовольнив позов чи залишив позовну заяву без розгляду.

3.5.9. У рядку 5.9 відображаються доходи у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), які були раніше виключені з валового доходу у зв'язку із затриманням оплати їх вартості у разі задоволення судом (арбітражним судом) позову платника, - при надходженні коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг).

У разі невиконання рішень суду (арбітражного суду) щодо сплати боргу за виконавчими документами покупцем (замовником) протягом місяця, платник податку (кредитор) звертається із заявою про визнання такого покупця банкрутом.

Заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатньої вартості майна юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому порядку, вважається безнадійною в частині, яка не була віднесена до валових витрат, і відображається платником податку у рядку 17 декларації.

3.5.10. У рядку 5.10 відображається (у випадках, коли ця заборгованість була віднесена платником податку до складу валових витрат або відшкодована за рахунок страхового резерву) сума заборгованості, поверненої фізичними особами, раніше визнаними у судовому порядку безвісти відсутніми або померлими чи такими, стосовно яких органами слідства було оголошено розшук.

3.5.11. У рядку 5.11 відображається сума заборгованості, поверненої юридичними або фізичними особами, визнаними винними (згідно з положеннями Цивільного Кодексу України) в заподіянні шкоди, в погашення за фізичну особу - боржника, яка раніше була віднесена кредитором до складу валових витрат або відшкодована за рахунок страхового резерву.

3.5.12. У рядку 5.12 відображаються кошти, отримані кредитором внаслідок завершення ліквідаційної процедури та продажу майна позичальника, або - попередньо відшкодовані кредитором за рахунок страхового резерву після прийняття судом (арбітражним судом) рішення про визнання дебітора банкрутом, або виключені з валового доходу у разі використання права зменшення валового доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) при затримці оплати їх вартості покупцем без погодження з продавцем.

У разі, коли кредитор надає (крім випадків надання фінансових кредитів у межах процедури санації дебітора під заставу його корпоративних прав) кредит дебітору, проти якого порушено справу про банкрутство до моменту укладення кредитної угоди, і при цьому інформація про порушення такої справи була оприлюднена, безнадійна заборгованість за кредитом не відшкодовується за рахунок страхового резерву, (тобто погашається за рахунок власних коштів кредитора).

3.6. У рядку 6 декларації відображаються доходи від здійснення оперативного, фінансового, зворотного лізингу (оренди), оренди землі, жилих приміщень та інших споруд і будівель.

3.7. У рядку 7 декларації відображаються доходи у вигляді пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті), одержані за межами митної території України за умови як наявності, так і відсутності міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування, ратифікованих Верховною Радою України.

Сума доходу у цьому рядку визначається з урахуванням податків, сплачених за межами України. У разі, якщо міжнародними договорами встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, платник податку зменшує податкове зобов'язання на суму податку, сплаченого за межами України, при наявності підтвердження щодо сплати податку податковим органом держави нерезидента.

3.8. Рядок 8 декларації заповнюється на підставі додатка "Е" до декларації.

3.8.1. У рядку 8.1 відображається сума державного мита, попередньо сплаченого позивачем, яка повертається на його користь за рішенням суду (арбітражного суду).

3.8.2. У рядку 8.2 відображається сума штрафів та(або) неустойки чи пені, одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів стягнення, суду, арбітражного чи третейського суду.

3.8.3. У рядку 8.3 відображається сума одержаних платником податку - власником корпоративних прав коштів або майна, вартість яких перевищує балансову вартість таких корпоративних прав у разі повної ліквідації підприємства.

Якщо сума коштів або вартість майна є меншою від номінальної вартості корпоративних прав, то сума збитків відноситься до складу валових витрат платника податку у податковий період отримання такої компенсації, але не раніше періоду повної ліквідації підприємства - емітента, і відображається у рядку 31.1 додатка "К" до декларації.

3.8.4. У рядку 8.4 відображаються доходи у вигляді коштів або майна, вартість яких перевищує балансову вартість матеріальних цінностей та суму коштів, які були передані платником податку - учасником спільної діяльності для ведення такої діяльності при повному її завершенні.

Якщо сума коштів або вартість майна, одержана учасником спільної діяльності без створення юридичної особи при її завершенні, менша від балансової вартості матеріальних цінностей та суми коштів, переданих для здійснення спільної діяльності, то сума збитків включається до складу валових витрат платника податку та відображається у рядку 31.2 додатка "К" до декларації.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Платник податку веде податковий облік та складає звітність про результати спільної діяльності за порядком, встановленим центральним податковим органом.

3.8.5. У рядку 8.5 відображається сума страхового відшкодування, одержана платником податку - страхувальником за понесені застраховані збитки.

При цьому до валових витрат платника податку - страхувальника відносяться витрати зі страхування ризиків: загибелі врожаю; транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних фондів платника податку; екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; кредитних та інших комерційних ризиків платника податку, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого не передбачена законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб, які відображаються у рядку 18 додатка "Ж" до декларації.

3.8.6. У рядку 8.6 відображаються доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді.

3.8.7. У рядку 8.7 відображається надлишкова сума страхового резерву небанківської фінансової установи у разі, коли за наслідками звітного податкового періоду відбувається зменшення сукупного розміру нестандартних або безнадійних кредитів (інших видів заборгованості) у зв'язку з їх переведенням до стандартної категорії чи списанням до складу валових витрат платника податку за встановленою процедурою або в разі зменшення сум боргових вимог, що використовується як база для визначення обмежень страхового резерву.

3.8.8. У рядку 8.8 відображається сума процентів (комісійних), отриманих платником податку при здійсненні кредитно-депозитних операцій.

3.8.9. У рядку 8.9 відображається сума процентів (комісійних), які були раніше виключені з валового доходу платника податку (кредитора) у зв'язку з затримкою сплати процентів при здійсненні кредитно-депозитних операцій у разі незадоволення судом позову платника податку.

3.8.10. У рядку 8.10 відображається сума процентів (комісійних), отриманих від боржника, яка перевищує суму процентів, що підлягає нарахуванню, у разі дострокового погашення зобов'язань по сплаті процентів (комісійних) по кредитно-депозитних операціях.

3.8.11. У рядку 8.11 відображаються доходи інноваційних центрів, внесених до державного реєстру, одержаних від продажу інноваційного продукту. Витрати, пов'язані з цією діяльністю, а також амортизаційні нарахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані із створенням та продажем інноваційного продукту, відображаються, відповідно, у рядку 31.4 додатка "К" і рядку 35.1 додатка "Н" до декларації.

3.8.12. У рядку 8.12 відображаються доходи платника податку, який здійснює гральний бізнес із застосуванням автоматичних розігрувальних пристроїв, які не контролюються уповноваженою на це фізичною особою. При цьому позитивна вартісна різниця між залишком жетонів, інших замінників гривні на початок робочого дня та їх залишком на кінець робочого дня оподатковується за ставкою 30 відсотків, а від'ємне значення такої різниці попередніх робочих днів не береться до уваги.

В рядку 8.13 відображаються також інші доходи, які не були враховані в додатках "А", "Б", "В", "Г", "Д".

3.9. Рядок 9 декларації заповнюється за порядком, визначеним декларацією.

3.10. Рядок 10 декларації заповнюється на підставі додатка "Є" до декларації.

3.10.1. У рядку 10.1 додатка "Є" відображається зменшення суми валового доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у разі, коли покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без узгодження з платником податку оплату їх вартості. Зазначене зменшення здійснюється у разі, якщо платник податку звернувся із заявою до суду (арбітражного суду) про стягнення заборгованості з такого покупця або про визнання покупця банкрутом, а також у випадках, коли за поданням продавця нотаріус вчинив виконавчий напис про стягнення боргу з покупця чи стягнення заставленого майна.

3.10.2. У рядку 10.2 відображається сума несплачених процентів (комісійних) у разі звернення платника податку - кредитора із заявою до суду (арбітражного суду) про стягнення заборгованості з такого дебітора або про визнання дебітора банкрутом, а також у випадках, коли за поданням кредитора нотаріус вчинив виконавчий напис про стягнення боргу з дебітора чи стягнення заставленого майна.

3.10.3. У рядку 10.3 відображається сума доходу у вигляді процентів від володіння державними цінними паперами (державні скарбничі зобов'язання, державні скарбничі бони, державні скарбничі векселі, а також облігації державних і місцевих позик), які були придбані платниками податків до 1 липня 1997 року.

3.10.4. У рядку 10.4 відображаються суми доходів від продажу товарів (робіт, послуг) підприємствами, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та майно яких є їх власністю (крім доходу, одержаного від грального бізнесу). Витрати та амортизаційні відрахування, пов'язані з продажем товарів (робіт, послуг), зазначені підприємства відображають відповідно в рядках 33.4 додатка "Л" та 35.4 додатка "Н" до декларації.

Прибуток від продажу товарів (робіт, послуг) підприємствами, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, відображається у рядку 36.6 додатка "О" до декларації.

Зазначена пільга поширюється тільки на підприємства, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих та фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше як 25 відсотків суми загальних виплат на оплату праці, що включається до складу валових витрат.

Перелік всеукраїнських громадських організацій інвалідів, на підприємства яких поширюється ця пільга, затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.10.5. У рядку 10.5 відображаються суми доходів, отримані підприємствами від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва за переліком таких продуктів та за порядком, встановленими Кабінетом Міністрів України, у разі спрямування одержаного прибутку на збільшення обсягів виробництва продуктів дитячого харчування та зменшення роздрібних цін на такі продукти. Витрати та суми амортизаційних нарахувань, пов'язані з продажем на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, відображаються, відповідно, в рядках 33.5 додатка "Л" та 35.3 додатка "Н" до декларації.

Прибуток від продажу зазначених товарів, який не підлягає оподаткуванню, відображається у рядку 36.5 додатка "О" до декларації.

Підприємства, звільнені від оподаткування прибутку, одержаного від продажу спеціальних продуктів дитячого харчування, подають податковому органу звітність щодо такої діяльності у порядку, встановленому центральним податковим органом.

3.10.6. У рядку 10.6 відображається сума від перерахунку доходу по завершених довгострокових договорах (контрактах) у разі завищення суми податкових зобов'язань у попередніх податкових періодах.

3.10.7. У рядку 10.7 відображаються суми доходів (крім пасивного прибутку), одержані платниками податку - резидентами за межами митної території України, за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування, ратифікованого Верховною Радою України. Витрати та суми нарахованих амортизаційних нарахувань, пов'язані з такою діяльністю, відображаються платником податку відповідно у рядках 33.6 додатка "Л" та 35.5 додатка "Н" до декларації.

Прибуток, отриманий резидентами за межами митної території України, який оподатковується за загальною ставкою 30 відсотків, відображається у рядку 36.4 додатка "О" до декларації. Сума податку на прибуток, визначена згідно із законодавством України, відображається у рядку 41.3 додатка "П" до декларації. Якщо сума податку, сплаченого за кордоном, менша від визначеного розміру заліку, то надається залік на суму податку, фактично сплаченого за кордоном, і зазначена сума відображається у рядку 42.5 додатка "П" до декларації. У разі, якщо сума податку, сплаченого за кордоном, перевищує визначений граничний розмір заліку, зазначене перевищення не зменшує податкове зобов'язання платника.

3.10.8. У рядку 10.8 відображаються інші суми надходжень (доходів), не враховані в цьому додатку декларації і прямо визначені нормами Закону, що підлягають виключенню з валового доходу з метою оподаткування.

3.11. У рядку 11 декларації відображається скоригований валовий дохід, який визначається шляхом зменшення сукупної суми валового доходу (рядок 9 декларації) на суму доходів, які підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування (рядок 10 декларації).

4. Валові витрати

4.1. Рядки 12 - 28 декларації заповнюються на підставі додатка "Ж" до декларації та рядків з 33.1 по 33.3 додатка "Л".

4.2. У рядку 12 декларації відображається вартість придбаних як за національну, так і за іноземну валюту матеріалів, сировини, включаючи вартість палива для електростанцій та підприємств, де воно є основною сировиною, комплектуючих виробів та напівфабрикатів (крім тих, які придбані у нерезидентів на території офшорних зон), (рядок 1 додатка "Ж").

У разі продажу товарів, безпосередньо пов'язаних з технологічними процесами виробництва сільськогосподарської продукції, виробникам такої сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту, валові витрати позичальника збільшуються на дату здійснення розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.

Тимчасово до 1 січня 2008 року валові витрати підприємств з виробництва автомобілів і запасних частин до них, що мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, підлягають індексуванню, виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем отримання доходів, до кінця звітного податкового року.

4.3. Платник податку веде окремий облік балансової вартості матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, незавершеному виробництві та в залишках готової продукції.

За результатами звітного кварталу платник податку визначає наявність приросту або убутку зазначених матеріальних цінностей, які знаходились на початок та кінець звітного кварталу на складах, незавершеному виробництві та в залишках готової продукції. У разі перевищення балансової вартості таких запасів на кінець звітного кварталу в порівнянні з початком кварталу, різниця вираховується із суми валових витрат у такому звітному кварталі та відображається ним у рядку 33.1 додатка "Л" до декларації. Якщо балансова вартість таких запасів на кінець звітного кварталу в порівнянні з початком кварталу є меншою, то різниця включається до валових витрат у цьому звітному кварталі та відображається у рядку 4 додатка "Ж" до декларації.

Облік приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції енергогенеруючих підприємств, підприємств по виробництву бромзаліза та брому, а також підприємств з первинної переробки продукції рослинництва ведеться за наслідками звітного (податкового) року в порядку та за переліком зазначених товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

4.4. Витрати, пов'язані з оплатою платником податку для цілей виробництва вартості матеріальних цінностей за договорами, укладеними з нерезидентами, які розташовані в офшорних зонах, включаються до складу валових витрат у сумі, що дорівнює 85 відсоткам від оплаченої вартості таких матеріальних цінностей і відображаються ним у рядку 2 цього додатка. При цьому платник податку веде окремий облік приросту або убутку балансової вартості таких матеріальних цінностей та відображає суми перевищення у рядках 4 додатка "Ж" та 31.1 додатка "Л" до декларації.

4.5. У рядку 12 декларації відображаються також витрати, пов'язані з придбанням товарів, призначених для подальшого їх продажу. При цьому витрати, пов'язані з оплатою вартості таких товарів на користь нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, включаються до складу валових витрат у сумі, що дорівнює 85 відсоткам оплаченої вартості таких товарів, та відображаються у рядку 7 додатка "Ж".

При цьому за результатами звітного кварталу платник податку визначає наявність приросту або убутку зазначених товарів, які знаходились на початок та кінець звітного кварталу на оптових складах, у залишках на торговельних підприємствах. У разі перевищення балансової вартості таких запасів на кінець звітного кварталу в порівнянні з початком кварталу, різниця вираховується із суми валових витрат у такому звітному кварталі та відображається ним у рядку 33.2 додатка "Л" до декларації. Якщо балансова вартість таких запасів на кінець звітного кварталу в порівнянні з початком кварталу є меншою, то різниця включається до валових витрат у цьому звітному кварталі та відображається у рядку 8 додатка "Ж" до декларації.

4.6. У рядку 12 декларації, крім вищевказаних витрат, відображаються витрати, пов'язані з наданням послуг, виконанням робіт. При цьому витрати, пов'язані з оплатою робіт (послуг) на користь нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, включаються до складу валових витрат платника податку у сумі, що дорівнює 85 відсоткам оплаченої вартості робіт (послуг), та відображаються у рядку 10 додатка "Ж" до декларації.

4.7. У вказаному рядку декларації відображаються також витрати, понесені платником податку - замовником довгострокового договору, якщо об'єкт довгострокового контракту не відноситься до основних фондів замовника. При цьому замовник збільшує валові витрати звітного періоду на суму коштів, матеріальних або нематеріальних активів, наданих виконавцю у вигляді авансів (передоплати) або вартості об'єкта довгострокового договору (контракту) чи його частини, переданих на баланс замовника у такому звітному періоді (рядки 12 і 13 додатка "Ж").

4.8. Сума витрат, понесених платником податку у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов'язаної особи, визначається виходячи із договірних цін, але не більших за звичайні ціни, що діяли на дату придбання.

Правомірність визначення рівня звичайної ціни платником податку встановлюється податковим органом за результатами документальних перевірок.

4.9. У рядку 13 декларації відображається приріст (убуток) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції.

У разі перевищення балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, незавершеному виробництві та залишках готової продукції на початок звітного кварталу над їх балансовою вартістю на кінець того самого кварталу (убутку), платник податку збільшує суму валових витрат такого звітного періоду на суму цього убутку (додаток "Ж", сума рядків 4, 8 і 14).

Якщо балансова вартість цих залишків на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того самого кварталу (приріст), то платник податку зменшує суму валових витрат такого звітного періоду на суму цього приросту (додаток "Л", сума рядків з 33.1 по 33.3).

4.10. У рядку 14 декларації відображаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (надалі - працівники), які включають витрати на виплату основної, додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи із тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, установлені за домовленістю сторін.

У цьому рядку відображаються також суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового (в тому числі державного) соціального страхування фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, нараховані на виплати, зазначені у рядку 15 додатка "Ж", за діючими ставками та у встановленому порядку.

Крім того, у вказаному рядку відображаються суми валових внесків працівника до додаткових пенсійних планів, які вносяться від його імені таким платником податку, але не більше як 15 відсотків сукупного доходу, отриманого таким працівником від такого платника податку протягом податкового періоду, в якому відбулося таке внесення (рядок 17 додатка "Ж" до декларації).

4.11. У рядку 15 декларації відображаються суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше ніж 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

Центральний податковий орган веде реєстр всіх неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування. Неприбуткові організації подають до податкових органів звітність про використання коштів за порядком, встановленим центральним податковим органом.

4.12. У рядку 16 декларації відображається сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для провадження їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

4.13. У рядку 17 декларації відображаються суми безнадійної заборгованості у частині, що не була віднесена до валових витрат, у разі, коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не призвели до позитивного наслідку, а також суми заборгованості, за якими закінчився строк позовної давності, а для небанківських фінансових установ - з урахуванням передбаченого порядку врегулювання сумнівної безнадійної заборгованості.

4.14. У рядку 18 декларації відображаються суми податків на додану вартість, сплачених у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових витрат такого платника податку. Цей рядок заповнюють підприємства, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість.

Якщо платник податку на прибуток, зареєстрований як платник податку на додану вартість, одночасно здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування таким податком, то податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів (робіт, послуг), які відносяться до складу валових витрат, та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до валових витрат або балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму, що не включена до складу податкового кредиту такого платника податку згідно із Законом України "Про податок на додану вартість".

4.15. У рядку 19 декларації відображаються суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування", за винятком податків на прибуток, на нерухомість, на дивіденди, податків з виграшів, установлених пунктом 10.2 Закону, (крім виграшів державних грошових лотерей), з доходів нерезидентів у джерела виплати таких доходів, на додану вартість, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, вартості торгових патентів та пені, штрафів, неустойок, сплачених до бюджету.

4.16. У рядках 20 - 21 декларації відображаються витрати, пов'язані з процесом поширення цілеспрямованої інформації про переваги конкретної продукції (робіт, послуг), сповіщення споживачів, створення попиту на цю продукцію (роботи, послуги) для більш оперативного її просування на ринках збуту, а також витрати, пов'язані з організацією прийомів, презентацій і свят, придбанням і розповсюдженням подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з метою реклами, але не більше двох відсотків від оподатковуваного прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) квартал.

4.17. У рядку 22 декларації відображаються витрати платника податку на утримання та експлуатацію багатоквартирного житлового фонду, включаючи гуртожитки, одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об'єктів житлово-комунального господарства, які перебувають на балансі юридичних осіб, щодо яких платником податку прийнято документально оформлене рішення про передачу на баланс місцевих рад, а також витрати на утримання та експлуатацію інших об'єктів соціальної інфраструктури (крім капітальних затрат, що підлягають амортизації), а саме: дитячих ясел або садків; закладів середньої та середньої професійно-технічної освіти та закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника податку; дитячих музичних та художніх шкіл, шкіл мистецтв у разі, якщо вони не надають платних послуг та не займаються іншою комерційною діяльністю; закладів охорони здоров'я, пунктів безоплатного медичного обстеження, профілактики та допомоги працівникам; спортивних залів і майданчиків, що використовуються безоплатно для фізичного оздоровлення та психологічного відтворення працівників, клубів і будинків культури в разі, якщо вони не використовуються для надання платних послуг та іншої комерційної діяльності (крім будинків відпочинку, туристичних баз та інших подібних закладів); приміщень, що використовуються платником податку для організації харчування працівників такого платника податку, дитячих таборів відпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не використовуються для надання платних послуг або іншої комерційної діяльності.

4.18. У рядку 23 декларації відображаються суми витрат, не врахованих у минулих податкових періодах у зв'язку з допущеними помилками, виявлені у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання.

4.19. У рядку 24 декларації відображаються будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів (поточний, капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переозброєння тощо), у сумі, що не перевищує 5 відсотків сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

До 1 січня 2003 року платники податку - підприємства металургійної (та підприємства інших галузей в частині основних фондів, що використовуються у ливарному виробництві), коксохімічної, хімічної, гірничо-видобувної промисловості, а також підприємства залізничного транспорту, підприємства - виробники електричної, теплової енергії та водопостачання, на балансі яких перебувають введені в експлуатацію до 1 січня 1993 року основні фонди, що використовуються для здійснення господарської діяльності, мають право відносити до складу валових витрат звітного (податкового) року витрати на проведення поліпшень таких основних фондів у розмірі, що не перевищує дев'ять відсотків від балансової вартості групи 1 та 3 таких основних фондів на початок звітного (податкового) року. Зазначені основні фонди групи 3 виділяються в окрему підгрупу групи 3 основних фондів, по якій ведеться окремий облік.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1) та підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних фондів.

4.20. У рядку 25 декларації відображаються будь-які витрати, пов'язані зі здійсненням лізингових (орендних) операцій у формі оперативного, фінансового, зворотнього лізингу, оренди землі та оренди житлових приміщень.

Витрати орендодавця на купівлю об'єктів фінансового лізингу не підлягають включенню до складу валових витрат.

4.21. У рядку 26 декларації небанківською фінансовою установою відображаються суми нарахованого страхового резерву для відшкодування можливих втрат по основному боргу без процентів та комісій за всіма видами кредитів та інших активних операцій, які включаються до їх основної діяльності.

4.22. У рядку 27 декларації відображаються будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами або у вигляді орендної плати) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.

Платники податку, у яких 50 або більше відсотків статутного фонду перебуває (безпосередньо чи побічно) у власності або управлінні осіб, що не є резидентами України, а також неприбуткових установ (організацій), звільнених від сплати податку на прибуток, витрати на виплату або нарахування процентів за борговими зобов'язаннями у будь-якому податковому періоді здійснюють у розмірі, що не перевищує суму доходів такого платника податку протягом звітного періоду, отриманих у вигляді процентів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми отриманих процентів, та відображають у рядку 29.6 додатка "З" до декларації.

Тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства з виробництва автомобілів і запасних частин до них, що мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, витрати на виплату або нарахування процентів за борговими зобов'язаннями у будь-якому періоді здійснюють без вищенаведених обмежень щодо їх розміру і показують у рядку 29.7 додатка "З" до декларації.

Оподатковуваний прибуток без урахування процентів визначається як скоригований валовий дохід звітного періоду (без урахування доходу за звітний період, отриманого у вигляді процентів), зменшений на суму валових витрат звітного періоду, за виключенням валових витрат звітного періоду, пов'язаних з виплатою процентів.

Витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів, які не були віднесені протягом звітного періоду до складу витрат виробництва (обігу), підлягають перенесенню на результати майбутніх податкових періодів зі збереженням вищенаведених обмежень.

В цьому рядку декларації відображається також перевищення сплачених сум над нарахованими по кредитно-депозитних операціях у разі дострокового погашення платником податку боргових зобов'язань.

4.23. У рядку 28 декларації відображаються інші витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг), що визначені в рядку 18 додатка "Ж" до декларації. До таких витрат відносяться:

а) страхування ризиків (за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю працівників, обов'язковість якого не передбачена законодавством);

б) витрати на придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам;

в) виплата (за наявності документальних доказів) винагород або інших видів заохочень пов'язаним фізичним чи юридичним особам за фактично надану послугу (відпрацьований час), у сумах, не більших від розрахованих за звичайними цінами.

Якщо сума виплат (заохочень) для пов'язаних фізичних осіб або її частина не визнаються валовими витратами, то така сума (або частина) є базою для нарахування внесків на соціальні заходи;

г) обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених актами законодавства;

ґ) витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, необхідними для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

д) витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку, виплатою роялті та придбанням нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку. Норми цього підпункту стосуються витрат на зазначені заходи незалежно від того, чи призвели такі заходи до збільшення доходів платника податку;

е) витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, і передплату спеціалізованих періодичних видань, а також на проведення аудиту згідно з чинним законодавством, включаючи проведення добровільного аудиту за рішенням платника податку;

є) витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою за профілем такого платника податку фізичних осіб, що перебувають в трудових відносинах з таким платником податку, в українських закладах освіти, за винятком фізичних осіб, пов'язаних з таким платником податку, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;

ж) будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, але не більша від суми, яка відповідає рівню гарантійних замін, визначених у змісті реклами, технічній документації, договорах або інших документах-зобов'язаннях продавця щодо умов та строків гарантійного обслуговування (ці витрати не можуть перевищувати 10 відсотків від сукупної вартості таких товарів, що були продані, та по яких не закінчився строк гарантійного обслуговування).

Платник податку веде окремий облік бракованих товарів, повернутих покупцями, а також облік покупців, що отримали заміну товару або послуги з ремонту (обслуговування) за порядком, встановленим центральним податковим органом.

Заміна товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення зазначеного обліку не дає права на збільшення валових витрат продавця такого товару на вартість замін.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійних замін, а також перелік товарів, які підлягають гарантійному обслуговуванню, встановлюються Кабінетом Міністрів України;

з) витрати платника податку на проведення передпродажних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) цим платником;

и) витрати платника податку на утримання та експлуатацію фондів природоохоронного призначення (крім тих, що підлягають амортизації або відшкодуванню), які перебувають у його власності, витрати із самостійного зберігання, переробки, захоронення або оплати послуг із зберігання, переробки, захоронення та ліквідації відходів від виробничої діяльності платника податку сторонніми організаціями, з очищення стічних вод, інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку.

Наявність зв'язку проведених витрат на природоохоронні заходи з діяльністю платника податку встановлюється на підставі експертного висновку Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України у разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку;

і) будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів для ведення господарської діяльності, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, зокрема, в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах;

ї) витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку або є членами керівних органів платника податку, у межах фактичних витрат відрядженої особи, на проїзд (включаючи перевезення багажу) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження, оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття та білизни), найм інших житлових приміщень, телефонних рахунків, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкового страхування, усний та письмовий переклад, інших документально оформлених витрат, пов'язаних з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, включаючи будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку зі здійсненням таких витрат.

Зазначені витрати включаються до складу валових витрат за наявності документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, страхових полісів тощо.

Додатково до зазначених витрат відносяться не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добових витрат), понесених у зв'язку з її відрядженням, у межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Будь-які витрати на відрядження можуть бути включені до складу валових витрат платника податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з основною діяльністю такого платника податку;

й) витрати платника податку на утримання та експлуатацію приміщень житлового фонду (крім тих, що підлягають амортизації), які належать юридичним особам, основною діяльністю яких є надання платних послуг з туристичного обслуговування сторонніх громадян чи здавання таких приміщень в оренду (найм) стороннім громадянам або організаціям;

к) витрати на утримання та експлуатацію (крім тих, що підлягають амортизації) легкових автомобілів, побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, що належать платникам податку, основною діяльністю яких є надання платних послуг з транспортного чи туристичного обслуговування сторонніх громадян або організацій, а також якщо ці засоби належать спортивним організаціям і використовуються як спортивне знаряддя;

л) витрати на придбання і відгодівлю продуктивної худоби;

м) витрати на вирощування багаторічних плодоносних насаджень;

н) суми витрат, не віднесених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, установлених правилами податкового обліку, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.

4.24. У рядку 29 декларації відображаються витрати, пов'язані з придбанням платником податку - покупцем облігацій, ощадних сертифікатів, інших цінних паперів з обмеженим строком дії та з їх погашенням платником податку - емітентом номінальної вартості з нарахуванням процентів.

У цьому рядку відображаються також витрати, пов'язані зі здійсненням операцій з валютними цінностями та з оплатою послуг інших осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням таких платників податку.

Цей рядок заповнюється на підставі додатка "З" до декларації.

4.25. Рядок 30 декларації заповнюється на підставі додатка "І" до декларації.

4.25.1. У рядку 30.1 додатка відображаються витрати, пов'язані з утриманням основних фондів, які знаходяться на консервації.

Виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 у зв'язку з його консервацією здійснюється за рішенням платника податку або Кабінету Міністрів України. При цьому балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля, амортизаційні відрахування не нараховуються.

При виведенні з експлуатації окремих фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх консервацією, балансова вартість груп не змінюється.

4.25.2. У рядку 30.2 відображається залишкова вартість об'єкта основних фондів групи 1 у разі досягнення, за наслідками амортизації, балансовою вартістю такого об'єкта розміру ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля.

4.25.3. У рядку 30.3 відображається сума перевищення балансової вартості окремих об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів над виручкою від продажу.

4.25.4. У рядку 30.4 відображається сума балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1 у разі вимушеної заміни основних фондів, якщо з не залежних від платника податку обставин вони (чи їх частина) зруйновані, вкрадені чи підлягають знесенню або платник податку змушений відмовлятися від використання таких основних фондів з обставин загрози чи неминучої заміни, зруйнування або знесення (за умови підтвердження наявності такої загрози або неминучості у порядку, визначеному законодавством). При цьому вартість таких об'єктів по основних фондах групи 1 прирівнюється до нуля, а балансова вартість груп 2 і 3 за таких обставин не змінюється.

Якщо платник податку приймає рішення про ліквідацію окремого об'єкта основних фондів групи 1, не пов'язане із зазначеними обставинами, то балансова вартість такого об'єкта не відноситься до валових витрат і відшкодовується за рахунок власних джерел платника податку.

4.25.5. У рядку 30.5 відображається балансова вартість груп 2 і 3 у разі, якщо на початок звітного періоду вони не містять матеріальних цінностей.

Ця норма не застосовується при визначенні платником податку амортизаційних відрахувань на суму поліпшень основних фондів, одержаних в оперативний лізинг (оренду).

4.25.6. У рядку 30.6 відображаються витрати, пов'язані з розвідкою (дорозвідкою) чи розробкою запасів (родовищ) корисних копалин, якщо така діяльність не призвела до їх відкриття або платником податку було прийнято рішення щодо недоцільності проведення подальшої розвідки або розробки таких запасів (родовищ) у зв'язку з їх економічною недоцільністю.

При цьому балансова вартість такої групи витрат, пов'язана з видобутком корисних копалин, прирівнюється до нуля.

4.25.7. У рядку 30.7 відображається (у разі продажу невиробничих фондів) сума витрат платника податку, пов'язаних із придбанням (виготовленням) таких невиробничих фондів (без врахування зносу) та їх поліпшенням.

4.26. Рядок 31 декларації заповнюється на підставі додатка "К" до декларації.

4.26.1. У рядку 31.1 відображається сума збитків, яких зазнав власник корпоративних прав при повній ліквідації підприємства, у разі, якщо сума коштів або вартість майна, отримана у вигляді компенсації, менша номінальної вартості корпоративних прав.

4.26.2. У рядку 31.2 відображається сума збитків, яких зазнали учасники спільної діяльності без створення юридичної особи, у разі, якщо сума коштів або вартість майна, одержана при завершенні спільної діяльності, менша від балансової вартості матеріальних цінностей та коштів, переданих для здійснення спільної діяльності.

4.26.3. У рядку 31.3 відображаються також витрати платника податку, понесені по сплаті процентів по депозитах, орендних платежах цивільно-правових договорах пов'язаним з платником податку особам, які визначаються виходячи із договірних цін (процентних ставок за депозит), але не вищих за звичайні ціни (звичайні процентні ставки за депозит).

4.26.4. У рядку 31.5 відображаються інші витрати, що не були враховані в додатках "Ж", "З", "І", "К" декларації, і прямо визначені нормами Закону.

4.27. У рядку 32 декларації відображається загальна сума валових витрат за порядком, визначеним цим рядком декларації.

4.28. Рядок 33 декларації заповнюється на підставі додатка "Л" до декларації.

4.28.1. У рядках 33.1 - 33.3 додатка "Л" відображаються суми перевищення балансової вартості покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на кінець звітного кварталу над їх балансовою вартістю на початок того ж кварталу (приріст) відповідно до пункту 5.9 статті 5 Закону.

4.28.2. У рядках 33.4 - 33.6 відображаються витрати підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, та підприємств, що продають на території України спеціальну продукцію дитячого харчування власного виробництва, прибуток яких звільняється від оподаткування, та (за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування, ратифікованого Верховною Радою України) витрати, пов'язані з діяльністю за межами митної території України.

5. Амортизаційні відрахування

5.1. Рядок 34 декларації заповнюється на підставі додатка "М" до декларації.

У пункті 1 додатка "М" відображається сума амортизаційних нарахувань по об'єктах оперативного лізингу (оренди) у разі, коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди). Орендар може збільшити (створити) балансову вартість відповідної групи основних фондів на вартість фактично проведених поліпшень такого об'єкта; при цьому орендарем не враховується балансова вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди) за винятком вартості фактично проведених його поліпшень при застосуванні пункту 8.7 Закону.

5.1.1. У рядку 34.1 додатка "М" відображається сума амортизаційних нарахувань по будівлях, спорудах, їх структурних компонентах та передавальних пристроях, у тому числі житлових будинках та їх частинах (квартири і місця загального користування) (група 1 основних фондів).

5.1.2. У рядку 34.2 відображається сума амортизаційних нарахувань по автомобільному транспорту та вузлах (запасних частинах) до нього; меблях; побутових електронних, оптичних, електромеханічних приладах та інструментах (включаючи електронно-обчислювальні машини), інших машинах для автоматичної обробки інформації, інформаційних системах, телефонах, мікрофонах та раціях, іншому конторському (офісному) обладнанню, устаткуванню та приладдю до них (група 2 основних фондів).

5.1.3. У рядку 34.3 відображається сума амортизаційних нарахувань по будь-яких інших основних фондах, не включених до груп 1 і 2 (група 3 основних фондів).

5.1.4. У рядку 34.4 відображається загальна сума амортизаційних відрахувань рівними частками по кожному окремому виду нематеріального активу за лінійним методом, виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації протягом строку, визначеного платником податку самостійно, виходячи зі строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації.

Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального актива нульового значення.

5.1.5. У рядку 34.5 відображаються амортизаційні відрахування у вигляді будь-яких витрат на розвідку (дорозвідку) та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (включаючи будь-які нафтові або газові свердловини), які включаються до окремої групи витрат платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища).

Балансова вартість витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин, включених до балансу платника податку до набрання чинності цим Законом, визначається як їх залишкова балансова вартість за станом на момент набрання чинності цим Законом.

До складу зазначеної групи витрати на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин включаються за переліком таких витрат, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Облік балансової вартості витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин, ведеться по кожному окремому родовищу (кар'єру, шахті, свердловині) за порядком, встановленим Міністерством фінансів України.

5.2. Рядок 35 декларації заповнюється на підставі додатка "Н" до декларації.

У рядках 35.1 - 35.4 цього додатка відображаються амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування (рядки 35.1 - 35.5 додатка "Н") по основних фондах та нематеріальних активах, що використовуються у зв'язку зі: створенням та продажем інноваційного продукту, діяльністю резидента платника податку за межами України, продажем на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, продажем товарів, робіт, послуг (за виключенням грального бізнесу) підприємствами, заснованими всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів.

6. Прибуток, що підлягає оподаткуванню

6.1. Рядки 36 - 37 декларації заповнюються на підставі додатка "О" до декларації.

6.1.1. Рядки 36.1 - 36.2 додатка "О" заповнюються за порядком, визначеним цим додатком.

Додаток "О" заповнюється та подається до державного податкового органу лише платниками податку, які отримують прибуток від продажу інноваційного продукту, спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, виробництва товарів (робіт, послуг) підприємствами громадських організацій інвалідів, та платниками, які отримують прибуток за межами митної території України.

6.2. У рядку 38 декларації відображається від'ємне значення об'єкта оподаткування (збитки) з урахуванням суми амортизаційних відрахувань, на яке дозволяється платнику податку зменшувати об'єкт оподаткування наступного звітного (податкового) кварталу, а також кожного з наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткування.

Починаючи з 1 січня 1999 року, у разі, якщо за результатами звітного кварталу збитки попереднього кварталу не відшкодовані валовими доходами, різниця підлягає індексації згідно з офіційним індексом інфляції такого звітного кварталу.

Якщо від'ємне значення об'єкта оподаткування не погашається платником податку за рахунок отриманих ним валових доходів протягом наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів, то об'єкт оподаткування наступних звітних (податкових) кварталів не зменшується на непогашену суму від'ємного значення об'єкта оподаткування.

6.3. У рядку 40 декларації відображається сума збитків, що підлягає віднесенню за розрахунком протягом наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів, а також сума збитків, проіндексованих відповідно до пункту 6.3 статті 6 Закону, що залишилася невідшкодованою у разі недостатності валового доходу у попередньому податковому періоді.

7. Податкове зобов'язання платника податку

7.1. Рядки 41 - 45 декларації заповнюються на підставі додатка "П" до декларації.

7.1.1. У рядках 41.1 - 41.3 додатка "П" визначається порядок нарахування податку на прибуток за основною ставкою 30 відсотків, за ставкою 15 відсотків - прибуток від продажу інноваційного продукту, за ставкою 30 відсотків - прибуток, отриманий платником податку - резидентом за межами митної території України (для проведення розрахунку заліку сплаченого податку за межами України).

Сума податку на прибуток підприємств - суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" зменшується на 50 відсотків у разі використання суми, на яку зменшується податок на прибуток, на реалізацію інвестиційних проектів у межах цієї зони, і відображається по рядку 41.5 додатка "П".

7.1.2. У рядках 42.1 - 42.6 відображаються такі платежі, на які зменшується нарахований податок платника податку:

а) нарахована сума авансових внесків;

б) донарахована сума податку за актами перевірок поточного року;

в) сума податку, нарахованого юридичною особою до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, у разі прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку згідно з поданим розрахунком;

г) сума податку, сплаченого з прибутку (крім пасивного) за кордоном, якщо його розмір є не більшим від визначеного граничного розміру заліку;

ґ) сума податку, сплаченого з пасивного прибутку у разі, якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом;

д) сума внесеного платником податку - емітентом до бюджету податку на проценти по операціях з безстроковими цінними паперами, які не мають встановленого строку погашення чи мають строк погашення більш як 10 років із моменту їх емісії (випуску), або згідно з умовами емісії передбачають право емітента приймати одноособове рішення про продовження строку погашення (ліквідації) таких цінних паперів незалежно від загального строку дії таких цінних паперів;

е) нарахований до сплати податок на прибуток, одержаний від здійснення операцій, що підлягають патентуванню, зменшується на вартість торгових патентів, придбаних платником податку згідно з Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", яка відображається в рядку 42.7 додатка "П". У разі недостатності прибутку, одержуваного від діяльності, що підлягає патентуванню, для оплати вартості торгових патентів, суб'єкт господарської діяльності сплачує неперекриті таким прибутком суми за рахунок загального прибутку платника, що залишається після оподаткування;

є) сума внесеного до бюджету податку на дивіденди, який вноситься до/або одночасно із виплатою дивідендів і відображається в рядку 42.9 додатка "П".

При цьому платник податку подає до державного податкового органу копії платіжних документів, які надавались платником податку до банківської установи щодо перерахування сум дивідендів. У разі, коли сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податкового зобов'язання підприємства-емітента за звітний період, то різниця переноситься на зменшення податкового зобов'язання такого підприємства у майбутніх податкових періодах і відображається в рядку 45 додатка "П".

Тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства, що мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, не застосовують і не сплачують податок на дивіденди, реінвестовані у розвиток виробництва матеріалів і комплектувальних виробів для автомобілебудування;

ж) тимчасово до 1 січня 2008 року сума коштів, які спрямовуються на погашення кредитів, отриманих для реалізації інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та реінвестується підприємством з виробництва автомобілів і запасних частин до них, що мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, у розвиток власного виробництва та виробництво матеріалів і комплектувальних виробів для автомобілебудування, а також на суму нарахованих та сплачених засновникам дивідендів, які реінвестуються ними на ці самі цілі. Рішення про проведення таких реінвестицій має бути прийняте до граничного терміну подання річної податкової декларації до відповідного податкового органу. У разі, коли протягом наступного податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо проведення зазначеної реінвестиції або зменшують її обсяги, підприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорівнює сумі оголошеної реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до суми оподатковуваного прибутку поточного податкового періоду, а також сплатити пеню в розмірах та за період, визначений законодавством України;

з) сума коштів та матеріальних активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до законодавства України, за укладеними до 1 липня 1997 року угодами про інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей, по яких на 1 липня 1997 року проведені фактичні витрати, враховуються у зменшення податкового зобов'язання протягом терміну завершення будівництва об'єктів житла, розпочатих до 1 липня 1997 року, але не пізніше 1 січня 2002 року. При цьому, у разі інвестування шляхом передачі матеріальних активів, податкове зобов'язання зменшується на суму вартості таких матеріальних активів за цінами і процедурою, що визначається за методологією, встановленою Кабінетом Міністрів України.

8. Податок на прибуток

8.1. Рядки 43 - 44 декларації заповнюються на підставі додатка "П" до декларації за порядком, визначеним цим додатком.

8.2. Надмірно нараховані суми податку за особовим рахунком платника підлягають зменшенню і відображаються в рядку 44 додатка "П". Суми податку, надмірно сплачені до бюджету, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику податку не пізніше десяти робочих днів із дня одержання письмової заяви такого платника податку.

9. Про податки, утримані з доходів у джерел їх виплати

9.1. Рядок 46 декларації заповнюється на підставі додатка "Р" до декларації.

9.2. У рядках 46.1 - 46.6 цього додатка відображаються суми податків, утриманих та перерахованих до бюджету платником податку у звітному періоді з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат.

Перерахування зазначених у цьому додатку податків (крім рядка 46.5) здійснюється до/або разом зі здійсненням таких виплат.

У рядку 46.3 цього додатка відображається сума податку, утриманого і перерахованого до бюджету у звітному періоді платником податку, який здійснює виплату виграшів у лотерею або інші види ігор чи розіграшів, які передбачають придбання особою права на участь у таких іграх чи розіграшах до їх проведення.

У рядку 46.4 цього додатка відображається сума податку, утриманого і перерахованого до бюджету у звітному періоді платником податку, який здійснює виплату особі у зв'язку з виграшем у казино, бінго, інші ігри у гральних місцях (домах), а також сума податку, сплаченого до бюджету у звітному періоді платниками податку, які здійснюють виплати виграшів з автоматичних розігрувальних пристроїв, які не контролюються уповноваженою на це фізичною особою.

Перерахування зазначених у рядках 46.1, 46.5 та 46.6 цього додатка податків провадиться до/або разом зі здійсненням таких виплат, а перерахування податків, зазначених у рядках 46.2 - 46.4 - протягом трьох банківських днів з моменту здійснення таких виплат.

10. Строки подання декларації та порядок сплати податку до бюджету

10.1. Платники податку не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають податковому органу податкову декларацію про прибуток за звітний квартал, та наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року.

10.2. Платіжні доручення на перерахування до бюджету податку подаються підприємствами до банківських установ до настання строку платежу. Платники податку мають право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання документів, зазначених вище, надіслати їх податковому органу поштою з повідомленням про вручення, за порядком оформлення зазначених поштових відправлень, встановленим Кабінетом Міністрів України.

10.3. Протягом кварталу платники податку, за винятком нерезидентів та виробників сільськогосподарської продукції, сплачують авансові внески податку до бюджету за перший та другий місяць кварталу, які визначаються платником податку самостійно, без подання податкової декларації.

Авансові внески нараховуються за відповідними ставками від прибутку, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань з урахуванням особливостей оподаткування підприємств громадських організацій інвалідів, підприємств-виробників спеціальних продуктів дитячого харчування, інноваційних центрів, та особливостей перенесення збитків на наступні податкові періоди.

Авансові внески сплачуються до бюджету за підсумками першого та другого місяців кварталу до 20 числа другого і третього місяця кварталу відповідно.

Розрахунки авансових внесків здійснюються платником податку самостійно, без подання податкової декларації. Повідомлення про результати таких розрахунків надається податковому органу в терміни, передбачені для сплати авансових внесків. Штрафні санкції за відхилення розмірів сплачених авансових внесків від розмірів внесків, перерахованих за результатами звітного кварталу, не застосовуються.

10.4. Бюджетні організації сплачують податок на прибуток, отриманий від господарської діяльності, щоквартально за наростаючим підсумком із початку звітного податкового року.

10.5. Підприємства, що мають відокремлені підрозділи без статусу юридичних осіб, можуть сплачувати у встановленому порядку консолідований податок з урахуванням сум податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцерозташуванням таких відокремлених підрозділів за порядком, встановленим центральним податковим органом.

11. Спеціальні положення

11.1. Порядок складання декларації на прибуток підприємства застосовується під час розрахунків із бюджетом, починаючи з доходів і витрат, які отримані і проведені з 1 липня 1997 року, крім пунктів 3.10.4, 4.28.2 і абзацу 2 пункту 5.2.

Пункти 3.10.4, 4.28.2 і абзац 2 пункту 5.2, застосовуються починаючи з 16.12.97 при заповненні декларації підприємствами, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів.

11.2. Датою збільшення валових доходів платника податку для товарів (робіт, послуг), відвантажених (виконаних, наданих) до набрання чинності цим Законом, по яких не проведена оплата їх вартості покупцями, є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок платника податку в оплату таких товарів (робіт, послуг), крім платників податку, які застосовують порядок, за яким виручка від продажу продукції (робіт, послуг) визначається за вартістю відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), що зазначена в оформлених для сплати покупцем розрахункових документах.

Датою збільшення валових витрат платників податку, що відносяться до складу валових витрат згідно з цим Законом, здійснених до 1 липня 1997 року і не віднесених на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) на 1 липня 1997 року, по залишках готової продукції на складах і товарах (роботах, послугах), відвантажених (виконаних, наданих), а для торговельних організацій по товарних залишках, включаючи торгові націнки, і не оплачених покупцями до 1 липня 1997 року, є дата продажу таких товарів (робіт, послуг).

У складі витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) відображаються:

виробничими підприємствами - витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг);

підприємствами, що здійснюють свою діяльність у галузях матеріально-технічного постачання, торгівлі і громадського харчування - витрати обігу, які припадають на реалізовані товари, продукцію, роботи і послуги;

організаціями, які не перебувають на господарському розрахунку і одержують доходи від господарської та іншої діяльності - витрати, що були здійснені по цій діяльності.

Зазначені витрати на виробництво реалізованої продукції відображаються загальною сумою у декларації про прибуток підприємства у рядку 18 додатка "Ж" до декларації.

При проведенні товарообмінних (бартерних) операцій під час здійснення поставок товарів (робіт, послуг) у рахунок заключної товарообмінної (бартерної) операції валові витрати платників податків відповідного податкового періоду збільшуються на вартість таких поставок товарів (робіт, послуг), враховуються в додатку "Ж" відповідно до додатка "С" і відображаються довідково в декларації.

11.3. Інші витрати виробництва (обігу), здійснені до 1 липня 1997 року, включаються до складу валових витрат звітних (податкових) періодів 1997 року. Порядок віднесення таких витрат платника податку до складу його валових витрат визначається Міністерством фінансів України.

Платники податку подають до державних податкових органів відомості про результати інвентаризації матеріальних цінностей, незавершеного виробництва та готової продукції станом на 1 липня 1997 року.

Облік приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції енергогенеруючих підприємств, підприємств по виробництву бромзаліза та брому, а також підприємств з первинної переробки продукції рослинництва провадиться за наслідками звітного (податкового) року в порядку та за переліком зазначених товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

11.4. Порядок врегулювання сумнівної безнадійної заборгованості не поширюється на заборгованість, що виникла у зв'язку із затримкою в оплаті товарів (робіт, послуг), проданих до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

11.5. Балансові збитки платника податку, що виникли за результатами господарської діяльності з 1 січня 1997 року, переносяться на балансові збитки наступних податкових періодів відповідно до статті 6 Закону і враховуються в рядках 38 - 40 декларації.

11.6. Податок на прибуток у розмірі 1,5 відсотка від суми, яка підлягає сплаті до бюджету, зараховується на спеціальний рахунок бюджетів територіальних громад для фінансування житлового будівництва для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків.

В даній декларації у переліку додатків недотримана
послідовність наведення букв українського алфавіту, зокрема
випущені букви ґ, и, ї, й.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до Порядку складання декларації
про прибуток підприємства

Декларація про прибуток підприємства

****************************************************************************
*Назва підприємства       *Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ       *
*_______________________________*************************         *
*                *************************         *
*_______________________________********************************************
*                *Форма власності (КФП)           *
*                *******                  *
*                *******                  *
****************************************************************************
*                *Підпорядкованість             *
*_______________________________****************              *
* (адреса, телефон платника)  ****************              *
****************************************************************************
*Податковий період 199_ року   ***квартал ***півріччя ***9 місяців ***рік*
*                ***    ***     ***     ***  *
****************************************************************************
*Декларація подається до                          *
*Державної податкової адміністрації в ____________________________________ *
****************************************************************************
 
                     Відмітка про одержання Декларації
                     *********************************
                     *                *
                     *                *
                     *    (дата, штамп ДПА)    *
                     *********************************
 
  Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком
 
*********************************************************************************************
*   *           Показники           *Код *За звітний*Наростаючим *
*   *                           *рядка* квартал *підсумком з *
*   *                           *   *     *початку   *
*   *                           *   *     *звітного року*
*   **************************************************************************************
*   *             1             * 2 *   3  *   4   *
*********************************************************************************************
*  1 *Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (додаток* 1 *     *       *
*   *А, рядок 1.7)                    *   *     *       *
*********************************************************************************************
*  2 *Доходи від операцій з цінними паперами, валютними* 2 *     *       *
*   *цінностями та борговими зобов'язаннями (додаток Б,*   *     *       *
*   *рядок 2.12)                     *   *     *       *
*********************************************************************************************
*  3 *Доходи  від  операцій  з  основними  фондами,* 3 *     *       *
*   *нематеріальними  активами  та  капітальний дохід,*   *     *       *
*   *пов'язаний з видобутком корисних копалин (додаток В,*   *     *       *
*   *рядок 3.7)                      *   *     *       *
*********************************************************************************************
*  4 *Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги* 4 *     *       *
*   *та безоплатно наданих товарів (додаток Г, рядок 4.8) *   *     *       *
*********************************************************************************************
*  5 *Доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної* 5 *     *       *
*   *заборгованостей (додаток Д, рядок 5.13)       *   *     *       *
*********************************************************************************************
*  6 *Доходи від здійснення операцій лізингу (оренди)   * 6 *     *       *
*********************************************************************************************
*  7 *Доходи у вигляді пасивного прибутку, одержані за* 7 *     *       *
*   *межами  митної  території  України з урахуванням*   *     *       *
*   *сплаченого податку                  *   *     *       *
*********************************************************************************************
*  8 *Інші види доходів, що входять до складу об'єкта* 8 *     *       *
*   *оподаткування (додаток Е, рядок 8.14)        *   *     *       *
*********************************************************************************************
*  9 *Сукупний валовий дохід (сума рядків з 1 по 8)    * 9 *     *       *
*********************************************************************************************
* 10 *Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню* 10 *     *       *
*   *зі складу валових доходів з метою оподаткування*   *     *       *
*   *(додаток Є, рядок 10.9)               *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 11 *Скоригований валовий дохід (рядок 9 - рядок 10)   * 11 *     *       *
*********************************************************************************************
* 12 *Витрати,  пов'язані  з підготовкою, організацією,*   *     *       *
*   *веденням  виробництва, продажем продукції (робіт,*   *     *       *
*   *послуг) (додаток Ж)                 *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.1 *витрати,  пов'язані  з  придбанням  матеріальних* 12 *     *       *
*   *активів, виконанням робіт, наданням послуг для їх*   *     *       *
*   *подальшого  використання  у  власній  господарчій*   *     *       *
*   *діяльності (сума рядків з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по*   *     *       *
*   *13 додатка Ж)                    *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.2 *приріст  (убуток) балансової вартості інвентарних* 13 *     *       *
*   *запасів  покупних  товарів, матеріалів, сировини,*   *     *       *
*   *комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах,*   *     *       *
*   *у  незавершеному виробництві та залишках готової*   *     *       *
*   *продукції:  зі  знаком  мінус, якщо різниця має*   *     *       *
*   *позитивне значення (додаток Л, сума рядків з 33.1 по*   *     *       *
*   *33.3), та зі знаком плюс, якщо різниця має від'ємне*   *     *       *
*   *значення (додаток Ж, сума рядків 4, 8, 14)      *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.3 *витрати  на  оплату  праці, включаючи внески на* 14 *     *       *
*   *соціальні заходи (соціальне пенсійне страхування та*   *     *       *
*   *додаткове пенсійне забезпечення) (додаток Ж, сума*   *     *       *
*   *рядків 15, 16, 17)                  *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.4 *сума  коштів  або  вартість  майна,  добровільно* 15 *     *       *
*   *перерахованих  до Державного бюджету України або*   *     *       *
*   *бюджетів  територіальних громад, до неприбуткових*   *     *       *
*   *організацій,  але не більше ніж чотири відсотки*   *     *       *
*   *оподатковуваного  прибутку  попереднього  звітного*   *     *       *
*   *періоду                       *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.5 *сума   коштів,   перерахованих   підприємствами* 16 *     *       *
*   *всеукраїнських  об'єднань  осіб,  які постраждали*   *     *       *
*   *внаслідок   Чорнобильської   катастрофи,   цим*   *     *       *
*   *об'єднанням,  але  не  більше  ніж 10 відсотків*   *     *       *
*   *оподатковуваного  прибутку  попереднього  звітного*   *     *       *
*   *періоду                       *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.6 *сума безнадійної заборгованості у частині, що не* 17 *     *       *
*   *була  віднесена на валові витрати, у разі коли*   *     *       *
*   *відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не*   *     *       *
*   *призвели  до  позитивного  наслідку,  а  також*   *     *       *
*   *заборгованості,  стосовно  якої  закінчився строк*   *     *       *
*   *позовної давності                  *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.7 *сума  податку  на  додану вартість (визначається* 18 *     *       *
*   *відповідно до підпункту 5.3.3 Закону), сплачена у*   *     *       *
*   *складі  ціни  придбання  товарів (робіт, послуг)*   *     *       *
*   *підприємств,  які  не  зареєстровані як платники*   *     *       *
*   *податків на додану вартість             *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.8 *сума  внесених  (нарахованих)  податків,  зборів,* 19 *     *       *
*   *обов'язкових платежів                *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.9 *проведення рекламних заходів:            *   *     *       *
*********************************************************************************************
*12.9.1*стосовно  товарів (робіт, послуг), що продаються* 20 *     *       *
*   *(надаються) платником податку            *   *     *       *
*********************************************************************************************
*12.9.2*з організації прийомів, урочистостей, презентацій і* 21 *     *       *
*   *свят,  придбанням  і  розповсюдженням подарунків,*   *     *       *
*   *включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або*   *     *       *
*   *безоплатного  надання  послуг (виконання робіт) з*   *     *       *
*   *метою  реклами,  але  не  більше двох відсотків*   *     *       *
*   *оподатковуваного  прибутку  за попередній звітний*   *     *       *
*   *(податковий) квартал                 *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.10*витрати  на  утримання  та експлуатацію об'єктів* 22 *     *       *
*   *соціальної інфраструктури              *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.11*коригування сум витрат, не віднесених до складу* 23 *     *       *
*   *валових витрат або не врахованих в минулих звітних*   *     *       *
*   *періодах                       *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.12*витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів   * 24 *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.13*витрати за лізинговими (орендними) операціями    * 25 *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.14*сума  коштів,  внесених  до  страхових  резервів* 26 *     *       *
*   *небанківськими фінансовими установами        *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.15*витрати,  пов'язані  з  нарахуванням  (сплатою)* 27 *     *       *
*   *процентів за борговими зобов'язаннями в зв'язку з*   *     *       *
*   *веденням господарської діяльності (додаток З, сума*   *     *       *
*   *рядків з 29.6 по 29.8)                *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 12.16*інші витрати, пов'язані з підготовкою, організацією,* 28 *     *       *
*   *веденням  виробництва, продажем продукції (робіт,*   *     *       *
*   *послуг) (додаток Ж, рядок 18)            *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 13 *Витрати по операціях з борговими зобов'язаннями та* 29 *     *       *
*   *валютними цінностями (рядок 29.13 додатка З - рядок*   *     *       *
*   *27 декларації)                    *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 14 *Витрати  по  операціях  з  основними фондами та* 30 *     *       *
*   *нематеріальними активами (додаток І, рядок 30.8)   *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 15 *Витрати за іншими операціями (додаток К, рядок 31.6) * 31 *     *       *
*********************************************************************************************
* 16 *Загальна сума валових витрат (сума рядків з 14 по 31* 32 *     *       *
*   *+ рядок 12 ± рядок 13)               *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 17 *Витрати, які за своїм змістом підлягають виключенню* 33 *     *       *
*   *зі  складу валових витрат з метою оподаткування*   *     *       *
*   *(додаток Л, сума рядків з 33.4 по 33.6)       *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 18 *Амортизаційні відрахування (додаток М, рядок 34.6)  * 34 *     *       *
*********************************************************************************************
* 19 *Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом* 35 *     *       *
*   *підлягають зменшенню з метою оподаткування (додаток*   *     *       *
*   *Н, рядок 35.5)                    *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 20 *Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподаткуванню* 36 *     *       *
*   *за ставкою 30 відсотків до перенесення збитків на*   *     *       *
*   *наступні податкові квартали (рядок 11 - рядок 32 +*   *     *       *
*   *рядок 33 - рядок 34 + рядок 35 - рядок 36.3 додатка*   *     *       *
*   *О)                          *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 21 *Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15* 37 *     *       *
*   *відсотків (додаток О, рядок 36.3)          *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 22 *Від'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане за* 38 *     *       *
*   *результатами  попереднього  податкового  кварталу,*   *     *       *
*   *перенесене на наступні податкові квартали      *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 23 *Оподатковуваний прибуток з урахуванням від'ємного* 39 *     *       *
*   *значення  об'єкта  оподаткування,  отриманого  за*   *     *       *
*   *результатами  попереднього  звітного  кварталу і*   *     *       *
*   *перенесеного на наступні податкові квартали, якщо*   *     *       *
*   *алгебраїчна сума рядків 36 та 38 має позитивне*   *     *       *
*   *значення                       *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 24 *Від'ємне  значення  об'єкта  оподаткування,  що* 40 *     *       *
*   *переноситься на наступні податкові квартали, якщо*   *     *       *
*   *алгебраїчна  сума рядків 36 та 38 має від'ємне*   *     *       *
*   *значення                       *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 25 *Податкове зобов'язання (додаток П, рядок 41.4)    * 41 *     *       *
*********************************************************************************************
* 26 *Нарахований податок зменшується (додаток П, рядок* 42 *     *       *
*   *42)                         *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 27 *Сума податку, що підлягає нарахуванню за особовим* 43 *     *       *
*   *рахунком платника (додаток П, рядок 43)       *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 28 *Сума податку, що підлягає зменшенню за особовим* 44 *     *       *
*   *рахунком платника (додаток П, рядок 44)       *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 29 *Залишок  суми податку на дивіденди, що підлягає* 45 *     *       *
*   *перенесенню на наступні податкові періоди (додаток*   *     *       *
*   *П, рядок 45)                     *   *     *       *
*********************************************************************************************
* 30 *Зобов'язання   платника   щодо  утримання  та* 46 *     *       *
*   *перерахування  до  бюджету  податків з доходів у*   *     *       *
*   *джерела їх виплати за рахунок таких виплат (додаток*   *     *       *
*   *Р, рядок 46.7)                    *   *     *       *
*********************************************************************************************
*   *                           *   *     *       *
*********************************************************************************************
 
   Довідково: витрати, понесені  платником  від  проведення
товарообмінних (бартерних) операцій, які відображено в рядку 12
Декларації (з графи 9 додатка С) __________ тис. грн.
 
 Дата подання декларації "___" _________ 199_ р.    Наведена інформація є вірною.
 
 Керівник підприємства _____________________                   М. П.
             (підпис, прізвище)
 
 Головний бухгалтер ____________________
           (підпис, прізвище)
 
******************************************************************
*Проведення  нарахованого  податку на прибуток по особовому*
*рахунку платника податку:                    *
*Сума:___________________ тис. грн. _________________ тис. грн. *
*    (донараховано)         (зменшено)        *
*Дата "__"_________ 199 р. Службова особа ДПА ______________   *
******************************************************************
 
 
                           Додаток А
****************************************************************
*Назва підприємства_______________________________________   *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ  ************************   *
*                 ************************   *
****************************************************************
 
      Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)
 
***************************************************************************
* *        Показники        * Код *За звітний*Наростаючим *
* *                    *рядка* квартал *підсумком з *
* *                    *   *     *початку   *
* *                    *   *     *звітного року*
* ************************************************************************
* *          1          * 2 *   3  *   4    *
***************************************************************************
*1 *Продаж товарів (робіт, послуг)     * 1.1 *     *       *
***************************************************************************
*2 *Здійснення товарообмінних (бартерних) * 1.2 *     *       *
* *операцій                *   *     *       *
***************************************************************************
*3 *Виконання довгострокових договорів   * 1.3 *     *       *
* *(контрактів)              *   *     *       *
***************************************************************************
*4 *Перерахунок   за   довгостроковими* 1.4 *     *       *
* *договорами  (контрактами)  у  разі*   *     *       *
* *заниження суми податкових зобов'язань*   *     *       *
* *у попередніх податкових періодах    *   *     *       *
***************************************************************************
*5 *Продаж  пов'язаним  особам  товарів* 1.5 *     *       *
* *(робіт, послуг)            *   *     *       *
***************************************************************************
*6 *Продаж  товарів  (робіт,  послуг),* 1.6 *     *       *
* *вартість яких було раніше виключено з*   *     *       *
* *валового   доходу   у   зв'язку з*   *     *       *
* *затриманням оплати їх вартості, у разі*   *     *       *
* *незадоволення судом позову платника,*   *     *       *
* *та  сума  нарахованої  пені  на цю*   *     *       *
* *вартість                *   *     *       *
***************************************************************************
*7 *Всього  доходів від продажу товарів* 1.7 *     *       *
* *(робіт, послуг) (сума рядків з 1.1 по*   *     *       *
* *1.6)                  *   *     *       *
***************************************************************************
 
 Керівник підприємства _________________________
              (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер ___________________
           (підпис, прізвище)
 
 
                          Додаток Б
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ  ************************   *
*                 ************************   *
****************************************************************
 
       Доходи від операцій з цінними паперами,
     валютними цінностями та борговими зобов'язаннями
 
*********************************************************************
*   *     Показники      * Код *За звітний*Наростаючим *
*   *               *рядка* квартал *підсумком з *
*   *               *   *     *початку   *
*   *               *   *     *звітного року*
*   ***************************************************************
*   *       1        * 2 *   3  *   4   *
*********************************************************************
* 1 *Доход від операцій з торгівлі *   *     *       *
*   *цінними паперами та      *   *     *       *
*   *деривативами у вигляді:    *   *     *       *
*********************************************************************
* 1.1 *прибутку від торгівлі цінними * 2.1 *     *       *
*   *паперами           *   *     *       *
*********************************************************************
* 1.2 *прибутку від торгівлі     * 2.2 *     *       *
*   *деривативами         *   *     *       *
*********************************************************************
* 2 *Дохід від операцій з     *   *     *       *
*   *валютними цінностями у    *   *     *       *
*   *вигляді:           *   *     *       *
*********************************************************************
* 2.1 *коштів від продажу іноземної * 2.3 *     *       *
*   *валюти            *   *     *       *
*********************************************************************
* 2.2 *різниці   за  результатами*   *     *       *
*   *перерахунку   на  останній*   *     *       *
*   *робочий   день   звітного*   *     *       *
*   *періоду:           *   *     *       *
*********************************************************************
*2.2.1*іноземної валюти (позитивна  * 2.4 *     *       *
*   *різниця)           *   *     *       *
*********************************************************************
*2.2.2*заборгованості в іноземній  * 2.5 *     *       *
*   *валюті: дебіторської     *   *     *       *
*   *(позитивна різниця) та    *   *     *       *
*   *кредиторської (від'ємна    *   *     *       *
*   *різниця)           *   *     *       *
*********************************************************************
* 3 *Дохід від торгівлі борговими *   *     *       *
*   *зобов'язаннями та вимогами у *   *     *       *
*   *вигляді:           *   *     *       *
*********************************************************************
* 3.1 *доходів    від   продажу* 2.6 *     *       *
*   *(розміщення)     платником*   *     *       *
*   *податку      (емітентом)*   *     *       *
*   *облігацій,       ощадних*   *     *       *
*   *сертифікатів та інших цінних*   *     *       *
*   *паперів            *   *     *       *
*********************************************************************
* 3.2 *коштів,  одержаних платником* 2.7 *     *       *
*   *податку (покупцем) у зв'язку*   *     *       *
*   *з  погашенням  таких цінних*   *     *       *
*   *паперів емітентом       *   *     *       *
*********************************************************************
* 3.3 *процентів,      одержаних* 2.8 *     *       *
*   *платником податку (покупцем)*   *     *       *
*   *по операціях з такими цінними*   *     *       *
*   *паперами           *   *     *       *
*********************************************************************
* 3.4 *доходів  заставодавця  від* 2.9 *     *       *
*   *відчуження  його  майна  як*   *     *       *
*   *об'єкта застави з урахуванням*   *     *       *
*   *нарахованих заставодержателем*   *     *       *
*   *процентів           *   *     *       *
*********************************************************************
* 3.5 *доходів заставодержателя від* 2.10*     *       *
*   *продажу майна, що відчужено*   *     *       *
*   *як об'єкт застави       *   *     *       *
*********************************************************************
* 3.6 *грошових сум від продажу на* 2.11*     *       *
*   *аукціоні переданого в заставу*   *     *       *
*   *майна, що перевищують розмір*   *     *       *
*   *забезпечення  цією  заставою*   *     *       *
*   *вимог заставодержателя    *   *     *       *
*********************************************************************
* 4 *Всього доходів від операцій з* 2.12*     *       *
*   *цінними  паперами, валютними*   *     *       *
*   *цінностями   та  борговими*   *     *       *
*   *зобов'язаннями (сума рядків з*   *     *       *
*   *2.1 по 2.11)         *   *     *       *
*********************************************************************
 
 Керівник підприємства _____________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер ________________________
             (підпис, прізвище)
 
                          Додаток В
****************************************************************
*Назва підприємства __________________________________________ *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ  ************************   *
*                 ************************   *
****************************************************************
 
       Доходи від операцій з основними фондами,
     нематеріальними активами та капітальний дохід,
       пов'язаний з видобутком корисних копалин
 
**********************************************************************
*  *      Показники      * Код *За звітний*Наростаючим *
*  *                 *рядка* квартал *підсумком з *
*  *                 *   *     *початку   *
*  *                 *   *     *звітного року*
*  ******************************************************************
*  *        1        * 2 *   3  *   4   *
**********************************************************************
*1 *Прибуток  від продажу основних* 3.1 *     *       *
*  *фондів   групи   1   або*   *     *       *
*  *нематеріальних   активів,  що*   *     *       *
*  *підлягають амортизації      *   *     *       *
**********************************************************************
*2 *Сума   перевищення   вартості* 3.2 *     *       *
*  *основних фондів груп 2 і 3 у*   *     *       *
*  *зв'язку   з   їх   продажем*   *     *       *
*  *(товарообміном)  над балансовою*   *     *       *
*  *вартістю відповідної групи    *   *     *       *
**********************************************************************
*3 *Різниця у вартості:       *   *     *       *
**********************************************************************
*3.1*основних фондів і нематеріальних* 3.3 *     *       *
*  *активів  за  результатами  їх*   *     *       *
*  *індексації (капітальний дохід)  *   *     *       *
**********************************************************************
*3.2*витрат, пов'язаних з видобутком* 3.4 *     *       *
*  *корисних копалин за результатами*   *     *       *
*  *їх   індексації  (капітальний*   *     *       *
*  *дохід)              *   *     *       *
**********************************************************************
*4 *Компенсація  за  основні фонди* 3.5 *     *       *
*  *групи І у зв'язку з їх вимушеною*   *     *       *
*  *заміною, одержана від страхових*   *     *       *
*  *організацій   або   винних у*   *     *       *
*  *заподіяній  шкоді юридичних та*   *     *       *
*  *фізичних осіб          *   *     *       *
**********************************************************************
*5 *Доходи від продажу невиробничих* 3.6 *     *       *
*  *фондів              *   *     *       *
**********************************************************************
*6 *Всього  доходів від операцій з* 3.7 *     *       *
*  *основними    фондами    та*   *     *       *
*  *нематеріальними  активами (сума*   *     *       *
*  *рядків з 3.1 по 3.6)       *   *     *       *
**********************************************************************
 
 Керівник підприємства ____________________________
              (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _______________________________
              (підпис, прізвище)
 
                          Додаток Г
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ  ************************   *
*                 ************************   *
****************************************************************
 
         Доходи у вигляді безповоротної
     фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів
 
**********************************************************************
*  *      Показники      * Код *За звітний*Наростаючим *
*  *                 *рядка* квартал *підсумком з *
*  *                 *   *     *початку   *
*  *                 *   *     *звітного року*
*  ******************************************************************
*  *        1        * 2 *   3  *   4   *
**********************************************************************
*1 *Безповоротна фінансова допомога: *   *     *       *
**********************************************************************
*1.1*сума коштів, переданих платнику* 4.1 *     *       *
*  *податку   без   відповідної*   *     *       *
*  *компенсації чи повернення    *   *     *       *
**********************************************************************
*1.2*сума безнадійної заборгованості,* 4.2 *     *       *
*  *відшкодованої      кредитору*   *     *       *
*  *позичальником  після  списання*   *     *       *
*  *такої безнадійної заборгованості *   *     *       *
**********************************************************************
*1.3*сума  заборгованості  платника* 4.3 *     *       *
*  *податку перед іншою юридичною чи*   *     *       *
*  *фізичною особою, що залишилася*   *     *       *
*  *нестягнутою  після  закінчення*   *     *       *
*  *строку позовної давності     *   *     *       *
**********************************************************************
*1.4*кредит  або  депозит,  наданий* 4.4 *     *       *
*  *платнику    податку    без*   *     *       *
*  *встановлення строків повернення*   *     *       *
*  *його основної суми        *   *     *       *
**********************************************************************
*2 *Безоплатно надані товари     *   *     *       *
*  *(роботи, послуги):        *   *     *       *
**********************************************************************
*2.1*товари,  що надаються платнику* 4.5 *     *       *
*  *податку без грошової або іншої*   *     *       *
*  *компенсації вартості       *   *     *       *
**********************************************************************
*2.2*роботи та послуги, які надаються* 4.6 *     *       *
*  *платнику податку без вимоги про*   *     *       *
*  *компенсацію їх вартості     *   *     *       *
**********************************************************************
*2.3*вартість матеріальних цінностей,* 4.7 *     *       *
*  *переданих  згідно з договорами*   *     *       *
*  *схову та використаних платником*   *     *       *
*  *податку у власному виробничому*   *     *       *
*  *чи господарчому обороті     *   *     *       *
**********************************************************************
*3 *Всього  доходів  у  вигляді* 4.8 *     *       *
*  *безповоротної     фінансової*   *     *       *
*  *допомоги та безоплатно наданих*   *     *       *
*  *товарів (сума рядків з 4.1 по*   *     *       *
*  *4.7)               *   *     *       *
**********************************************************************
 
 Керівник підприємства _______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер __________________________
             (підпис, прізвище)
 
                          Додаток Д
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ  ************************   *
*                 ************************   *
****************************************************************
 
           Доходи від врегулювання
        сумнівної, безнадійної заборгованості
 
*****************************************************************************************************************
*  *                 Показники                 * Код *За звітний*Наростаючим *
*  *                                      *рядка* квартал *підсумком з *
*  *                                      *   *     *початку   *
*  *                                      *   *     *звітного року*
*  *************************************************************************************************************
*  *                   1                   * 2 *   3  *   4   *
*****************************************************************************************************************
* 1 *У разі неповернення заборгованості:                     *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*1.1*за кредитними угодами, по яких минув термін позовної давності        * 5.1 *     *       *
*****************************************************************************************************************
*1.2*за угодами, що передбачають виставлення векселя на користь кредитора в* 5.2 *     *       *
*  *якості забезпечення боргових зобов'язань дебітора на суму опротестованого в*   *     *       *
*  *неплатежі векселя                              *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*1.3*за договорами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини платника* 5.3 *     *       *
*  *податку (дебітора)                             *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*1.4*за договорами, по яких скасовано рішення про визнання їх недійсними з вини* 5.4 *     *       *
*  *дебітора і за умови його неоскарження, що була раніше віднесена до валових*   *     *       *
*  *витрат кредитором або відшкодована за рахунок страхового резерву      *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*1.5*за договорами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини обох сторін* 5.5 *     *       *
*  *(дебітора та кредитора)                           *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*1.6*за  договорами,  які не виконані у встановленому порядку з обставин* 5.6 *     *       *
*  *непереборної сили або через стихійне лихо (форс-мажор), що не вплинули на*   *     *       *
*  *спроможність платника податку (дебітора)                  *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*1.7*за договорами, які не виконані у встановленому порядку через обставини* 5.7 *     *       *
*  *непереборної сили або через стихійне лихо (форс-мажор), якщо кредитор не*   *     *       *
*  *звернувся  до  суду  (арбітражного  суду)  стосовно  стягнення  такої*   *     *       *
*  *заборгованості протягом строків, визначених законодавством         *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*1.8*за договорами, які не виконані підприємствами у встановленому порядку і на* 5.8 *     *       *
*  *майно яких не може бути звернено стягнення, за умови, якщо кредитор не*   *     *       *
*  *звернувся до суду або йому відмовлено в позові               *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
* 2 *При поверненні заборгованості:                       *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*2.1*у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), які були раніше виключені з* 5.9 *     *       *
*  *валового доходу у зв'язку із затриманням оплати їх вартості у разі*   *     *       *
*  *задоволення судом (арбітражним судом) позову платника при надходженні*   *     *       *
*  *коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в*   *     *       *
*  *оплату товарів (робіт, послуг)                       *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*2.2*фізичними особами, раніше визнаними у судовому порядку безвісти відсутніми * 5.10*     *       *
*  *або померлими чи стосовно яких органами слідства було оголошено розшук   *   *     *       *
*  *у випадках, коли ця заборгованість була віднесена до валових витрат або   *   *     *       *
*  *відшкодована за рахунок страхового резерву                 *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*2.3*в погашення заборгованості фізичної особи, попередньо включеної до складу  * 5.11*     *       *
*  *валових витрат або відшкодованої за рахунок страхового резерву, юридичними *   *     *       *
*  *або фізичними особами, визнаними винними в заподіянні шкоди         *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
*2.4*в погашення заборгованості внаслідок завершення ліквідаційної процедури та * 5.12*     *       *
*  *реалізації майна позичальником, попередньо відшкодованої кредитором за   *   *     *       *
*  *рахунок страхового резерву або виключеної з валового доходу         *   *     *       *
*****************************************************************************************************************
* 3 *Всього доходів (сума рядків з 5.1 по 5.12)                 * 5.13*     *       *
*****************************************************************************************************************
 
 Керівник підприємства ____________________
            (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _______________________
            (підпис, прізвище)
 
                          Додаток Е
****************************************************************
*Назва підприємства ______________________________________   *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ************************    *
*                ************************    *
****************************************************************
 
            Інші види доходів,
      що входять до складу об'єкта оподаткування
 
****************************************************************************
* *        Показники        * Код *За звітний*Наростаючим *
* *                    *рядка* квартал *підсумком з *
* *                    *   *     *початку   *
* *                    *   *     *звітного року*
* *************************************************************************
* *          1          * 2 *   3  *   4   *
****************************************************************************
* 1*Попередньо  сплачених  позивачем  сум* 8.1 *     *       *
* *державного  мита, що повертаються на*   *     *       *
* *його користь за рішенням суду      *   *     *       *
****************************************************************************
* 2*Сум одержаних штрафів, неустойок, пені * 8.2 *     *       *
****************************************************************************
* 3*Суми  перевищення одержаних власником* 8.3 *     *       *
* *корпоративних прав коштів або майна над*   *     *       *
* *балансовою вартістю таких корпоративних*   *     *       *
* *прав  у  разі  повної  ліквідації*   *     *       *
* *підприємства              *   *     *       *
****************************************************************************
* 4*Суми перевищення одержаних учасниками* 8.4 *     *       *
* *спільної  діяльності  без  створення*   *     *       *
* *юридичної особи коштів або майна у разі*   *     *       *
* *припинення такої діяльності над сумою*   *     *       *
* *коштів або вартістю майна, які були*   *     *       *
* *передані   для   ведення  спільної*   *     *       *
* *діяльності               *   *     *       *
****************************************************************************
* 5*Сум страхового відшкодування за     * 8.5 *     *       *
* *понесені застраховані збитки      *   *     *       *
****************************************************************************
* 6*Доходи, не враховані в обчисленні    * 8.6 *     *       *
* *валового доходу періодів, що передують *   *     *       *
* *звітному, та виявлені у звітному    *   *     *       *
* *періоді                 *   *     *       *
****************************************************************************
* 7*Надлишкової  суми  страхового резерву* 8.7 *     *       *
* *небанківської фінансової установи    *   *     *       *
****************************************************************************
* 8*Процентів (комісійних) при здійсненні* 8.8 *     *       *
* *кредитно-депозитних операцій      *   *     *       *
****************************************************************************
* 9*Процентів (комісійних), які були раніше* 8.9 *     *       *
* *виключені з валового доходу платника*   *     *       *
* *податку  (кредитора)  у  зв'язку з*   *     *       *
* *затримкою   сплати  процентів  при*   *     *       *
* *здійсненні кредитно-депозитних операцій*   *     *       *
* *у  разі  незадоволення  судом позову*   *     *       *
* *платника податку            *   *     *       *
****************************************************************************
*10*Перевищення   отриманих   сум  над* 8.10*     *       *
* *нарахованими  по  кредитно-депозитних*   *     *       *
* *операціях у разі дострокового погашення*   *     *       *
* *зобов'язань               *   *     *       *
****************************************************************************
*11*Доходи інноваційних центрів, внесених* 8.11*     *       *
* *до  державного реєстру, одержані від*   *     *       *
* *продажу інноваційного продукту     *   *     *       *
****************************************************************************
*12*Доходи, одержані підприємствами, які  * 8.12*     *       *
* *здійснюють виплату виграшів з      *   *     *       *
* *автоматичних розігрувальних пристроїв  *   *     *       *
****************************************************************************
*13*Інші доходи               * 8.13*     *       *
****************************************************************************
*14*Всього доходів (сума рядків з 8.1 по  * 8.14*     *       *
* *8.13)                  *   *     *       *
****************************************************************************
 
 Керівник підприємства _____________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер ________________________
             (підпис, прізвище)
 
                            Додаток Є
************************************************************************
*Назва підприємства ________________________________________________  *
************************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ************************        *
*                ************************        *
************************************************************************
 
    Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню
     зі складу валових доходів з метою оподаткування
 
*********************************************************************************
* *         Показники         * Код *За звітний*Наростаючим *
* *                       *рядка* квартал *підсумком з *
* *                       *   *     *початку   *
* *                       *   *     *звітного року*
* ******************************************************************************
* *           1           * 2 *   3  *   4    *
*********************************************************************************
*1 *Вартість  відвантажених товарів, виконаних* 10.1*     *       *
* *робіт,  наданих  послуг,  не  сплачених*   *     *       *
* *покупцем, у разі звернення платником податку*   *     *       *
* *із заявою до суду (арбітражного суду) про*   *     *       *
* *стягнення заборгованості або про визнання*   *     *       *
* *платника  банкрутом,  а  також у випадку*   *     *       *
* *вчинення виконавчого напису нотаріусом    *   *     *       *
*********************************************************************************
*2 *Суми  несплачених процентів (комісійних) у* 10.2*     *       *
* *разі   звернення   платником   податку*   *     *       *
* *(кредитором) із заявою до суду (арбітражного*   *     *       *
* *суду) або про визнання платника банкрутом, а*   *     *       *
* *також у випадку вчинення виконавчого напису*   *     *       *
* *нотаріусом                  *   *     *       *
*********************************************************************************
*3 *Сума доходу у вигляді процентів, одержаних* 10.3*     *       *
* *платником податку від володіння державними*   *     *       *
* *цінними  паперами та облігаціями місцевих*   *     *       *
* *позик, що придбані ним до 1 липня 1997 р.  *   *     *       *
*********************************************************************************
*4 *Доходи,   отримані  підприємствами,  що* 10.4*     *       *
* *засновані   всеукраїнськими  громадськими*   *     *       *
* *організаціями інвалідів, від продажу товарів*   *     *       *
* *(робіт, послуг) (за винятком доходів від*   *     *       *
* *грального бізнесу)              *   *     *       *
*********************************************************************************
*5 *Доходи, отримані підприємствами від продажу* 10.5*     *       *
* *на території України спеціальних продуктів*   *     *       *
* *дитячого харчування власного виробництва   *   *     *       *
*********************************************************************************
*6 *Сума від перерахунку доходу по завершених* 10.6*     *       *
* *довгострокових договорах (контрактах) у разі*   *     *       *
* *завищення  суми  податкових  зобов'язань у*   *     *       *
* *попередніх податкових періодах        *   *     *       *
*********************************************************************************
*7 *Доходи (крім пасивного прибутку), одержані* 10.7*     *       *
* *за  межами  митної  території України за*   *     *       *
* *наявності міжнародного договору про усунення*   *     *       *
* *подвійного оподаткування           *   *     *       *
*********************************************************************************
*8 *Інші надходження               * 10.8*     *       *
*********************************************************************************
*9 *Всього доходів (сума рядків з 10.1 по 10.8) * 10.9*     *       *
*********************************************************************************
 
 Керівник підприємства ________________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер ___________________________
             (підпис, прізвище)
 
                          Додаток Ж
****************************************************************
*Назва підприємства ______________________________________   *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ  ************************   *
*                 ************************   *
****************************************************************
 
     Витрати, пов'язані з підготовкою, організацією,
   веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг)
 
*********************************************************************************
*   *        Показники         * Код *За звітний*Наростаючим *
*   *                     *рядка* квартал *підсумком з *
*   *                     *   *     *початку   *
*   *                     *   *     *звітного року*
*   ***************************************************************************
*   *          1           * 2 *   3  *   4    *
*********************************************************************************
*1  *З  придбанням  матеріалів,  сировини,*   *     *       *
*   *комплектуючих виробів та напівфабрикатів: *   *     *       *
*********************************************************************************
*1.1 *придбанням   матеріалів,   сировини,* 1 *     *       *
*   *комплектуючих виробів та напівфабрикатів*   *     *       *
*   *(крім тих, що придбані у нерезидентів на*   *     *       *
*   *території   офшорних  зон)  як  за*   *     *       *
*   *національну, так і за іноземну валюту   *   *     *       *
*********************************************************************************
*1.2 *оплатою у звітному періоді матеріалів,* 2 *     *       *
*   *сировини,  комплектуючих  виробів  та*   *     *       *
*   *напівфабрикатів на користь нерезидентів*   *     *       *
*   *на  території  офшорних  зон  як  за*   *     *       *
*   *національну, так і за іноземну валюту   *   *     *       *
*********************************************************************************
*1.3 *придбанням   матеріалів,   сировини,* 3 *     *       *
*   *комплектуючих виробів та напівфабрикатів *   *     *       *
*   *як за національну, так і за іноземну*   *     *       *
*   *валюту у пов'язаних осіб         *   *     *       *
*********************************************************************************
*1.4 *перевищенням   балансової   вартості* 4 *     *       *
*   *матеріалів,   сировини,  комплектуючих*   *     *       *
*   *виробів та напівфабрикатів на складах,*   *     *       *
*   *незавершеному  виробництві  та залишках*   *     *       *
*   *готової  продукції на початок звітного*   *     *       *
*   *кварталу над їх балансовою вартістю на*   *     *       *
*   *кінець того ж кварталу (убуток)      *   *     *       *
*********************************************************************************
*2  *З придбанням покупних товарів:      *   *     *       *
*********************************************************************************
*2.1 *придбанням товарів (крім тих, що придбані* 5 *     *       *
*   *у нерезидентів на території офшорних зон) *   *     *       *
*   *як за національну, так і за іноземну*   *     *       *
*   *валюту для подальшого їх продажу     *   *     *       *
*********************************************************************************
*2.2 *придбанням товарів як за національну, так* 6 *     *       *
*   *і за іноземну валюту для подальшого їх*   *     *       *
*   *продажу у пов'язаних осіб         *   *     *       *
*********************************************************************************
*2.3 *оплатою товарів на користь нерезидентів* 7 *     *       *
*   *на  території  офшорних  зон  як  за*   *     *       *
*   *національну, так і за іноземну валюту для*   *     *       *
*   *подальшого їх продажу у пов'язаних осіб  *   *     *       *
*********************************************************************************
*2.4 *перевищення балансової вартості покупних* 8 *     *       *
*   *товарів на оптових складах, у залишках на*   *     *       *
*   *торговельних  підприємствах  на початок*   *     *       *
*   *звітного  кварталу  та  їх  балансовою*   *     *       *
*   *вартістю  на  кінець  того ж кварталу*   *     *       *
*   *(убуток)                 *   *     *       *
*********************************************************************************
*3  *З наданням послуг, виконанням робіт:   *   *     *       *
*********************************************************************************
*3.1 *наданням  послуг,  виконанням  робіт* 9 *     *       *
*   *платнику податку (крім тих, що здійснені*   *     *       *
*   *у  нерезидентів  на території офшорних*   *     *       *
*   *зон), оплачених як в національній, так і*   *     *       *
*   *в іноземній валюті            *   *     *       *
*********************************************************************************
*3.2 *оплатою  робіт  (послуг)  на  користь* 10 *     *       *
*   *нерезидентів, що розташовані на території*   *     *       *
*   *офшорних   зон,   оплачених   як в*   *     *       *
*   *національній, так і в іноземній валюті  *   *     *       *
*********************************************************************************
*3.3 *наданням  послуг,  виконанням  робіт* 11 *     *       *
*   *платнику   податку,  оплачених  як в*   *     *       *
*   *національній, так і в іноземній валюті*   *     *       *
*   *пов'язаними особами            *   *     *       *
*********************************************************************************
*3.4 *за    довгостроковими    договорами*   *     *       *
*   *(контрактами), якщо об'єкт договору не*   *     *       *
*   *включається до складу основних фондів:  *   *     *       *
*********************************************************************************
*3.4.1*коштів, матеріальних або нематеріальних* 12 *     *       *
*   *активів,  наданих  виконавцю у вигляді*   *     *       *
*   *авансів (передоплат)           *   *     *       *
*********************************************************************************
*3.4.2*вартості об'єкта довгострокового договору* 13 *     *       *
*   *(контракту) або його частини, переданих*   *     *       *
*   *на баланс замовника            *   *     *       *
*********************************************************************************
*3.4.3*перевищенням балансової вартості покупних* 14 *     *       *
*   *матеріалів,   сировини,  комплектуючих*   *     *       *
*   *виробів та напівфабрикатів на складах,*   *     *       *
*   *незавершеному  виробництві  та залишках*   *     *       *
*   *готової  продукції на початок звітного*   *     *       *
*   *кварталу над їх балансовою вартістю на*   *     *       *
*   *кінець того ж кварталу (убуток)      *   *     *       *
*********************************************************************************
*4  *З   оплатою  праці  фізичних  осіб* 15 *     *       *
*   *(працівників), що перебувають з платником*   *     *       *
*   *податку у трудових відносинах чи працюють*   *     *       *
*   *за   договорами   цивільно-правового*   *     *       *
*   *характеру                 *   *     *       *
*********************************************************************************
*5  *З  нарахуванням  зборів на обов'язкове* 16 *     *       *
*   *державне  пенсійне страхування та інші*   *     *       *
*   *види  загальнообов'язкового  (в  т. ч.*   *     *       *
*   *державного)   соціального  страхування*   *     *       *
*   *працівників                *   *     *       *
*********************************************************************************
*6  *Зі сплатою платником податку внесків до* 17 *     *       *
*   *додаткових   пенсійних   планів   за*   *     *       *
*   *працівників  у  межах 15 відсотків їх*   *     *       *
*   *сукупних  доходів,  отриманих  протягом*   *     *       *
*   *податкового періоду            *   *     *       *
*********************************************************************************
*7  *Інші витрати               * 18 *     *       *
*********************************************************************************
*8  *Всього витрат (сума рядків з 1 по 18)   * 19 *     *       *
*********************************************************************************
 
 Керівник підприємства __________________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _____________________________
             (підпис, прізвище)
 
                        Додаток З
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ  ************************   *
*                 ************************   *
****************************************************************
 
         Витрати по операціях з борговими
       зобов'язаннями та валютними цінностями
 
**********************************************************************
*  *      Показники      * Код *За звітний*Наростаючим *
*  *                *рядка* квартал *підсумком з *
*  *                *   *     *початку   *
*  *                *   *     *звітного року*
*  *****************************************************************
*  *        1        * 2 *   3  *   4    *
**********************************************************************
*1  *Операції    з    борговими*   *     *       *
*  *зобов'язаннями та вимогами:   *   *     *       *
**********************************************************************
*1.1 *Придбання  платником  податку* 29.1*     *       *
*  *(покупцем)  облігацій, ощадних*   *     *       *
*  *сертифікатів  та інших цінних*   *     *       *
*  *паперів з обмеженим строком дії *   *     *       *
**********************************************************************
*1.2 *Погашення  платником  податку* 29.2*     *       *
*  *(емітентом)     номінальної*   *     *       *
*  *вартості  облігацій,  ощадних*   *     *       *
*  *сертифікатів  та інших цінних*   *     *       *
*  *паперів з обмеженим строком дії *   *     *       *
**********************************************************************
*1.3 *Нарахування   процентів   за* 29.3*     *       *
*  *цінними  паперами, емітованими*   *     *       *
*  *платником  податку, виплачених*   *     *       *
*  *ним покупцю           *   *     *       *
**********************************************************************
*1.4 *Збитки від продажу (розміщення)* 29.4*     *       *
*  *дисконтних  цінних  паперів,*   *     *       *
*  *емітованих платником податку  *   *     *       *
**********************************************************************
*1.5 *Придбання   заставодержателем* 29.5*     *       *
*  *об'єкта застави за ціною, що*   *     *       *
*  *включає  суму  кредиту  та*   *     *       *
*  *нараховані на неї проценти   *   *     *       *
**********************************************************************
*2  *Витрати,       пов'язані з*   *     *       *
*  *нарахуванням      (сплатою)*   *     *       *
*  *процентів   за   борговими*   *     *       *
*  *зобов'язаннями  у  зв'язку з*   *     *       *
*  *веденням господарської     *   *     *       *
*  *діяльності:           *   *     *       *
**********************************************************************
*2.1 *По підприємствах, засновниками* 29.6*     *       *
*  *яких є нерезиденти       *   *     *       *
**********************************************************************
*2.2 *По  інших підприємствах, крім* 29.7*     *       *
*  *неприбуткових     установ і*   *     *       *
*  *організацій           *   *     *       *
**********************************************************************
*2.3 *Перевищення сплачених сум над* 29.8*     *       *
*  *нарахованими         за*   *     *       *
*  *кредитно-депозитними операціями*   *     *       *
*  *у разі дострокового погашення*   *     *       *
*  *зобов'язань           *   *     *       *
**********************************************************************
*3  *Різниця   за   результатами*   *     *       *
*  *перерахунку на останній робочий*   *     *       *
*  *день звітного періоду:     *   *     *       *
**********************************************************************
*3.1 *іноземної  валюти  (від'ємна* 29.9*     *       *
*  *різниця)            *   *     *       *
**********************************************************************
*3.2 *заборгованості  в  іноземній*29.10*     *       *
*  *валюті: дебіторської (від'ємної*   *     *       *
*  *різниці)   та  кредиторської*   *     *       *
*  *(позитивної різниці)      *   *     *       *
**********************************************************************
*4  *Оплата   послуг  осіб,  що*29.11*     *       *
*  *здійснюють      конверсійні*   *     *       *
*  *(обмінні)    операції   за*   *     *       *
*  *дорученням  платника податку -*   *     *       *
*  *суб'єкта валютного ринку    *   *     *       *
**********************************************************************
*5  *Сума   балансової   вартості*29.12*     *       *
*  *іноземної  валюти  у разі її*   *     *       *
*  *продажу за гривні        *   *     *       *
**********************************************************************
*6  *Всього  витрат (сума рядків з*29.13*     *       *
*  *29.1 по 29.12)         *   *     *       *
**********************************************************************
 
 Керівник підприємства _______________________
            (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
            (підпис, прізвище)
 
                          Додаток І
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ************************    *
*               ************************    *
****************************************************************
 
       Витрати по операціях з основними фондами
          та нематеріальними активами
 
********************************************************************
*  *      Показники      * Код *За звітний*Наростаючим *
*  *                *рядка* квартал *підсумком з *
*  *                *   *     *початку   *
*  *                *   *     *звітного року*
*  ****************************************************************
*  *        1        * 2 *   3  *   4   *
********************************************************************
*1 *Витрат   по   операціях з*   *     *       *
*  *основними    фондами   та*   *     *       *
*  *нематеріальними активами:   *   *     *       *
********************************************************************
*1.1*витрат,      пов'язаних з* 30.1*     *       *
*  *утриманням основних фондів, що*   *     *       *
*  *знаходяться на консервації   *   *     *       *
********************************************************************
*1.2*залишкової  вартості  об'єкта* 30.2*     *       *
*  *основних  фондів  групи  1 у*   *     *       *
*  *розмірі ста неоподатковуваних*   *     *       *
*  *мінімумів доходів громадян, що*   *     *       *
*  *не підлягає амортизації    *   *     *       *
********************************************************************
*1.3*суми  перевищення  балансової* 30.3*     *       *
*  *вартості  над  виручкою  від*   *     *       *
*  *реалізації  основних  фондів*   *     *       *
*  *групи  1  та  нематеріальних*   *     *       *
*  *активів            *   *     *       *
********************************************************************
*1.4*балансової  вартості окремого* 30.4*     *       *
*  *об'єкта основних фондів групи*   *     *       *
*  *1,  який  підлягає вимушеній*   *     *       *
*  *заміні  з  незалежних  від*   *     *       *
*  *платника податку обставин   *   *     *       *
********************************************************************
*1.5*балансової вартості груп 2 і 3* 30.5*     *       *
*  *основних фондів, що не містять*   *     *       *
*  *матеріальних  цінностей  на*   *     *       *
*  *початок звітного періоду    *   *     *       *
********************************************************************
*1.6*витрат, пов'язаних з розвідкою* 30.6*     *       *
*  *(дорозвідкою)  чи  розробкою*   *     *       *
*  *корисних  копалин,  що  не*   *     *       *
*  *призвела до їх відкриття або є*   *     *       *
*  *недоцільною          *   *     *       *
********************************************************************
*1.7*витрати,      пов'язані з* 30.7*     *       *
*  *придбанням   (виготовленням)*   *     *       *
*  *невиробничих   фондів  (без*   *     *       *
*  *врахування  зносу)  та  їх*   *     *       *
*  *поліпшенням у разі їх продажу *   *     *       *
********************************************************************
*2 *Всього витрат (сума рядків з* 30.8*     *       *
*  *30.1 по 30.7)         *   *     *       *
********************************************************************
 
 Керівник підприємства ______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
             (підпис, прізвище)
 
                         Додаток К
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ  ************************   *
*                 ************************   *
****************************************************************
 
          Витрати за іншими операціями
 
*********************************************************************************
* *         Показники         * Код *За звітний*Наростаючим *
* *                       *рядка* квартал *підсумком з *
* *                       *   *     *початку   *
* *                       *   *     *звітного року*
* ******************************************************************************
* *           1           * 2 *   3  *   4    *
*********************************************************************************
*1 *Сума  збитків,  одержана  у  разі повної* 31.1*     *       *
* *ліквідації    підприємства    власником*   *     *       *
* *корпоративних  прав, у випадку, якщо сума*   *     *       *
* *коштів  або  вартість  майна,  отримана у*   *     *       *
* *вигляді  компенсації,  менша  номінальної*   *     *       *
* *вартості корпоративних прав         *   *     *       *
*********************************************************************************
*2 *Сума збитків, одержана учасниками спільної* 31.2*     *       *
* *діяльності без створення юридичної особи, у*   *     *       *
* *разі, якщо сума коштів або вартість майна,*   *     *       *
* *одержана при завершенні спільної діяльності,*   *     *       *
* *менша від балансової вартості матеріальних*   *     *       *
* *цінностей  та  коштів,  переданих  для*   *     *       *
* *здійснення спільної діяльності        *   *     *       *
*********************************************************************************
*3 *Витрати зі сплати процентів по депозитах,* 31.3*     *       *
* *орендних   платежах,   цивільно-правових*   *     *       *
* *договорах для пов'язаних з платником податку*   *     *       *
* *осіб                     *   *     *       *
*********************************************************************************
*4 *Витрати інноваційних центрів, внесених до* 31.4*     *       *
* *державного реєстру, понесені від реалізації*   *     *       *
* *інноваційного продукту            *   *     *       *
*********************************************************************************
*5 *Інші витрати                 * 31.5*     *       *
*********************************************************************************
*6 *Всього витрат (сума рядків з 31.1 по 31.5)  * 31.6*     *       *
*********************************************************************************
 
 Керівник підприємства ______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
             (підпис, прізвище)
 
                          Додаток Л
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ   ************************  *
*                 ************************  *
****************************************************************
 
  Витрати, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу
        валових витрат з метою оподаткування
 
***********************************************************************************
* *          Показники          * Код *За звітний*Наростаючим *
* *                        *рядка* квартал *підсумком з *
* *                        *   *     *початку   *
* *                        *   *     *звітного року*
* ********************************************************************************
* *            1            * 2 *   3  *   4   *
***********************************************************************************
*1 *Сума перевищення балансової вартості покупних* 33.1*     *       *
* *матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та*   *     *       *
* *напівфабрикатів  на  складах,  незавершеному*   *     *       *
* *виробництві та в залишках готової продукції на*   *     *       *
* *кінець звітного кварталу над їх балансовою*   *     *       *
* *вартістю на початок того ж кварталу (приріст) *   *     *       *
***********************************************************************************
*2 *Сума перевищення балансової вартості покупних* 33.2*     *       *
* *товарів на оптових складах, у залишках на*   *     *       *
* *торговельних підприємствах на кінець звітного*   *     *       *
* *кварталу над їх балансовою вартістю на початок*   *     *       *
* *того ж кварталу (приріст)           *   *     *       *
***********************************************************************************
*3 *Сума перевищення балансової вартості покупних* 33.3*     *       *
* *матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та*   *     *       *
* *напівфабрикатів  на  складах,  незавершеному*   *     *       *
* *виробництві та в залишках готової продукції на*   *     *       *
* *кінець звітного кварталу над їх балансовою*   *     *       *
* *вартістю на початок того ж кварталу (приріст)*   *     *       *
* *при  виконанні  довгострокових  договорів*   *     *       *
* *(контрактів)                  *   *     *       *
***********************************************************************************
*4 *Витрати     підприємств,     заснованих* 33.4*     *       *
* *всеукраїнськими  громадськими  організаціями*   *     *       *
* *інвалідів, від продажу товарів (робіт, послуг)*   *     *       *
* *(за винятком витрат, пов'язаних з гральним*   *     *       *
* *бізнесом)                   *   *     *       *
***********************************************************************************
*5 *Витрати підприємств від продажу на території* 33.5*     *       *
* *України  спеціальних  продуктів  дитячого*   *     *       *
* *харчування власного виробництва        *   *     *       *
***********************************************************************************
*6 *Витрати,  пов'язані з діяльністю за межами* 33.6*     *       *
* *митної  території  України  (за  наявності*   *     *       *
* *міжнародного договору про усунення подвійного*   *     *       *
* *оподаткування)                 *   *     *       *
***********************************************************************************
 
 Керівник підприємства ______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
             (підпис, прізвище)
 
                          Додаток М
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ   ************************  *
*                 ************************  *
****************************************************************
 
          Амортизаційні відрахування
 
**********************************************************************
*  *      Показники      * Код *За звітний*Наростаючим *
*  *                *рядка* квартал *підсумком з *
*  *                *   *     *початку   *
*  *                *   *     *звітного року*
*  *****************************************************************
*  *        1        * 2 *   3  *   4   *
**********************************************************************
*1  *Сума амортизаційних відрахувань*   *     *       *
*  *по    основних    фондах,*   *     *       *
*  *нематеріальних активах та від*   *     *       *
*  *вартості  фактично  проведених*   *     *       *
*  *поліпшень    по   об'єктах*   *     *       *
*  *оперативного лізингу:      *   *     *       *
**********************************************************************
*1.1 *група 1             * 34.1*     *       *
**********************************************************************
*1.2 *група 2             * 34.2*     *       *
**********************************************************************
*1.3 *група 3             * 34.3*     *       *
**********************************************************************
*1.4 *нематеріальні активи      * 34.4*     *       *
*  *                *   *     *       *
**********************************************************************
*2  *Амортизація витрат, пов'язаних* 34.5*     *       *
*  *з видобутком корисних копалин  *   *     *       *
*  *                *   *     *       *
*  *                *   *     *       *
**********************************************************************
*3  *Загальна  сума  амортизаційних* 34.6*     *       *
*  *відрахувань (сума рядків з 34.1*   *     *       *
*  *по 34.5)            *   *     *       *
*  *                *   *     *       *
**********************************************************************
 
 Керівник підприємства ______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
             (підпис, прізвище)
 
                       Додаток Н
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ   ************************  *
*                 ************************  *
****************************************************************
 
          Амортизаційні відрахування,
       які за своїм змістом підлягають зменшенню
            з метою оподаткування
 
**************************************************************************
* *       Показники        * Код *За звітний*Наростаючим *
* *                   *рядка* квартал *підсумком з *
* *                   *   *     *початку   *
* *                   *   *     *звітного року*
* ***********************************************************************
* *         1          * 2 *   3  *   4   *
**************************************************************************
*1 *Амортизаційні   відрахування   по* 35.1*     *       *
* *основних  фондах  та нематеріальних*   *     *       *
* *активах, пов'язані зі створенням та*   *     *       *
* *продажем інноваційного продукту    *   *     *       *
**************************************************************************
*2 *Амортизаційні   відрахування   по* 35.2*     *       *
* *основних  фондах  та нематеріальних*   *     *       *
* *активах,  пов'язані  з  діяльністю*   *     *       *
* *резидента  -  платника  податку за*   *     *       *
* *межами України            *   *     *       *
**************************************************************************
*3 *Амортизаційні   відрахування   по* 35.3*     *       *
* *основних  фондах  та нематеріальних*   *     *       *
* *активах,   пов'язані  з  власним*   *     *       *
* *виробництвом  спеціальних  продуктів*   *     *       *
* *дитячого харчування          *   *     *       *
**************************************************************************
*4 *Амортизаційні   відрахування   по* 35.4*     *       *
* *основних  фондах  та нематеріальних*   *     *       *
* *активах, пов'язані з продажем товарів*   *     *       *
* *(робіт,   послуг)  підприємствами,*   *     *       *
* *заснованими      всеукраїнськими*   *     *       *
* *громадськими організаціями інвалідів *   *     *       *
**************************************************************************
*5 *Сума амортизаційних відрахувань (сума* 35.5*     *       *
* *рядків з 35.1 по 35.4)        *   *     *       *
**************************************************************************
 
 Керівник підприємства ______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
             (підпис, прізвище)
 
                       Додаток О
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ   ************************  *
*                 ************************  *
****************************************************************
 
          Прибуток, що оподатковується
     за різними ставками або не підлягає оподаткуванню
 
*****************************************************************************
*  *        Показники        * Код *За звітний*Наростаючим *
*  *                    *рядка* квартал *підсумком з *
*  *                    *   *     *початку   *
*  *                    *   *     *звітного року*
*  *************************************************************************
*  *          1          * 2 *   3  *   4   *
*****************************************************************************
* 1 *Загальна сума прибутку (сума рядків 36* 36.1*     *       *
*  *і 37 декларації)            *   *     *       *
*****************************************************************************
*1.1*Прибуток, що підлягає оподаткуванню за* 36.2*     *       *
*  *ставкою  30  відсотків (рядок 36.1 -*   *     *       *
*  *рядок 36.3)               *   *     *       *
*****************************************************************************
*1.2*Прибуток  від  продажу  інноваційного* 36.3*     *       *
*  *продукту, що підлягає оподаткуванню за*   *     *       *
*  *ставкою  15  відсотків  (рядок  8.11*   *     *       *
*  *додатка Е - рядок 31.4 додатка К -*   *     *       *
*  *рядок 35.1 додатка Н)          *   *     *       *
*****************************************************************************
*1.3*Прибуток, отриманий за межами митної* 36.4*     *       *
*  *території   України,  що  підлягає*   *     *       *
*  *оподаткуванню за ставкою 30 відсотків*   *     *       *
*  *(для  розрахунку  заліку  податку,*   *     *       *
*  *сплаченого за межами України) (рядок*   *     *       *
*  *10.7 додатка Є - рядок 33.6 додатка Л -*   *     *       *
*  *рядок 35.2 додатка Н)          *   *     *       *
*****************************************************************************
*1.4*Прибуток  від  продажу  спеціальних* 36.5*     *       *
*  *продуктів дитячого харчування власного*   *     *       *
*  *виробництва,   що   не   підлягає*   *     *       *
*  *оподаткуванню (рядок 10.5 додатка Є -*   *     *       *
*  *рядок  33.5 додатка Л - рядок 35.3*   *     *       *
*  *додатка Н)               *   *     *       *
*****************************************************************************
*1.5*Прибуток від продажу товарів (робіт,* 36.6*     *       *
*  *послуг), що не підлягає оподаткуванню,*   *     *       *
*  *підприємств,     що    засновані*   *     *       *
*  *всеукраїнськими       громадськими*   *     *       *
*  *організаціями  інвалідів  (рядок 10.4*   *     *       *
*  *додатка Є - рядок 33.4 додатка Л -*   *     *       *
*  *рядок 35.4 додатка Н)          *   *     *       *
*****************************************************************************
 
 Керівник підприємства ______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
             (підпис, прізвище)
 
                       Додаток П
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ   ************************  *
*                 ************************  *
****************************************************************
 
       Податкове зобов'язання платника податку
        та зменшення податкового зобов'язання
 
******************************************************************************
*  *        Показники        * Код *За звітний*Наростаючим *
*  *                     *рядка* квартал *підсумком з *
*  *                     *   *     *початку   *
*  *                     *   *     *звітного року*
*  **************************************************************************
*  *          1          * 2 *   3  *   4   *
******************************************************************************
* 1 *Нарахований податок на прибуток     *   *     *       *
******************************************************************************
*1.1*рядок 39 декларації х 30 : 100      * 41.1*     *       *
******************************************************************************
*1.2*рядок 37 декларації х 15 : 100      * 41.2*     *       *
******************************************************************************
*1.3*рядок 36.4 додатка О х 30 : 100     * 41.3*     *       *
******************************************************************************
*1.4*всього нараховано податку на прибуток  * 41.4*     *       *
******************************************************************************
*1.5*нараховано   податку   на  прибуток* 41.5*     *       *
*  *суб'єктами експериментальної економічної*   *     *       *
*  *зони  "Сиваш" з врахуванням зменшення*   *     *       *
*  *податку на прибуток           *   *     *       *
******************************************************************************
* 2 *Нарахований податок зменшується на (сума* 42 *     *       *
*  *рядків з 42.1 по 42.6):         *   *     *       *
******************************************************************************
*2.1*нараховані авансові внески        * 42.1*     *       *
******************************************************************************
*2.2*донараховану  суму  податку за актами* 42.2*     *       *
*  *перевірок поточного року         *   *     *       *
******************************************************************************
*2.3*суму  податку,  нарахованого юридичною* 42.3*     *       *
*  *особою до бюджетів територіальних громад*   *     *       *
*  *за  місцезнаходженням  філій,  у разі*   *     *       *
*  *прийняття   рішення   щодо   сплати*   *     *       *
*  *консолідованого податку         *   *     *       *
******************************************************************************
*2.4*суму податку, сплаченого від прибутку* 42.4*     *       *
*  *(крім   пасивного),  отриманого  за*   *     *       *
*  *кордоном,  якщо  розмір  податку  на*   *     *       *
*  *прибуток   не  більший  визначеного*   *     *       *
*  *граничного розміру заліку        *   *     *       *
******************************************************************************
*2.5*суму  податку, сплаченого з пасивного* 42.5*     *       *
*  *прибутку,  у  разі, якщо  міжнародним*   *     *       *
*  *договором встановлені інші правила, ніж*   *     *       *
*  *ті, що передбачені цим Законом      *   *     *       *
******************************************************************************
*2.6*суму податку на проценти по операціях з* 42.6*     *       *
*  *безстроковими   цінними   паперами,*   *     *       *
*  *внесеного платником податку (емітентом)*   *     *       *
*  *до бюджету                *   *     *       *
******************************************************************************
* 3 *Вартість  торгових патентів, придбаних* 42.7*     *       *
*  *платником  податку  в межах прибутку,*   *     *       *
*  *одержаного від діяльності, що підлягає*   *     *       *
*  *патентуванню               *   *     *       *
******************************************************************************
* 4 *Сума  коштів та матеріальних активів,* 42.8*     *       *
*  *спрямованих  платником  податку  на*   *     *       *
*  *будівництво      житла      для*   *     *       *
*  *військовослужбовців та членів їх сімей в*   *     *       *
*  *межах    нарахованого   податкового*   *     *       *
*  *зобов'язання,  але не більше фактично*   *     *       *
*  *отриманого прибутку звітного періоду   *   *     *       *
******************************************************************************
* 5 *Сплачена сума податку на дивіденди    * 42.9*     *       *
******************************************************************************
* 6 *Сума податку, яка підлягає нарахуванню*   *     *       *
*  *за особовим рахунком платника:      *   *     *       *
******************************************************************************
*6.1*підлягає нарахуванню - за позитивного* 43 *     *       *
*  *значення різниці між рядками (41.4 - 42-*   *     *       *
*  *42.7 - 42.8 - 42.9)           *   *     *       *
******************************************************************************
*6.2*підлягає  зменшенню  -  за від'ємного* 44 *     *       *
*  *значення різниці між рядками (41.4 - 42*   *     *       *
*  *- 42.7 - 42.9 + 45)           *   *     *       *
******************************************************************************
* 7 *Залишок суми податку на дивіденди, не* 45 *     *       *
*  *перекритий  податком  на прибуток, що*   *     *       *
*  *підлягає перенесенню на наступні звітні*   *     *       *
*  *періоди (позитивне значення різниці між*   *     *       *
*  *рядками 42.9 - (41.4 - 42.7)       *   *     *       *
******************************************************************************
 
 Керівник підприємства ______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
             (підпис, прізвище)
 
                       Додаток Р
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ   ************************  *
*                 ************************  *
****************************************************************
 
   Зобов'язання платника щодо утримання та перерахування до
     бюджету податку з доходів у джерела їх виплати
           за рахунок таких виплат
 
************************************************************************
*  *       Показники       * Код *За звітний*Наростаючим *
*  *                  *рядка* квартал *підсумком з *
*  *                  *   *     *початку   *
*  *                  *   *     *звітного року*
*  ********************************************************************
*  *         1         * 2 *   3  *   4   *
************************************************************************
*1 *Податок  з дивідендів, отриманих* 46.1*     *       *
*  *резидентами,   нарахованих   на*   *     *       *
*  *корпоративні  права,  емітовані*   *     *       *
*  *резидентами України        *   *     *       *
************************************************************************
*2 *Податок з процентів по операціях з* 46.2*     *       *
*  *безстроковими  цінними  паперами,*   *     *       *
*  *крім   цінних   паперів,   що*   *     *       *
*  *засвідчують корпоративні права   *   *     *       *
************************************************************************
*3 *Податок з суми виграшу:      *   *     *       *
************************************************************************
*3.1*у лотерею або інші види ігор чи* 46.3*     *       *
*  *розіграшів   (крім   державних*   *     *       *
*  *грошових лотерей)         *   *     *       *
************************************************************************
*3.2*в  казино,  бінго,  інші ігри у* 46.4*     *       *
*  *гральних місцях (домах)      *   *     *       *
************************************************************************
*4 *Податок на доходи із джерела їх* 46.5*     *       *
*  *походження  з  України, отримані*   *     *       *
*  *тими   нерезидентами,  що  не*   *     *       *
*  *провадять господарської діяльності*   *     *       *
*  *на  території  України  через*   *     *       *
*  *постійне представництво      *   *     *       *
************************************************************************
*5 *Податок з дивідендів, нарахованих* 46.6*     *       *
*  *на корпоративні права, емітовані*   *     *       *
*  *резидентами України, що отримані*   *     *       *
*  *нерезидентами           *   *     *       *
************************************************************************
*6 *Всього  утримано  податків (сума* 46.7*     *       *
*  *рядків з 46.1 по 46.6)       *   *     *       *
************************************************************************
 
 Керівник підприємства ______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
             (підпис, прізвище)
 
                       Додаток С
****************************************************************
*Назва підприємства _______________________________________  *
****************************************************************
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ   ************************  *
*                 ************************  *
****************************************************************
 
              Розрахунок
  фінансових результатів товарообмінних (бартерних) операцій
  за контрактом _____________, загальною вартістю ___________
 
*******************************************************************************************************************************************************
*     *Відвантажено*Відвантажено*   Довідково:   *Одержано в*Віднесено на валові*Віднесено на валові*Віднесено на валові*Віднесено на валові*
*     * в звичайних*  в цінах * витрати з придбання *  цінах * доходи звітного * витрати звітного * доходи з початку * витрати з початку *
*     *  цінах  * контракту *  (виготовлення)  * контракту*  кварталу за  *  кварталу за  * року за контрактом* року за контрактом*
*     *      *      *відвантажених товарів*     *   контрактом  *   контрактом  *          *          *
*     *      *      *   (за графою 3)  *     *          *          *          *          *
*******************************************************************************************************************************************************
*   1  *   2   *   3   *      4     *   5  *     6     *     7     *     8     *     9     *
*******************************************************************************************************************************************************
*На початок*      *      *           *     *          *          *          *          *
*звітного *      *      *           *     *          *          *          *          *
*кварталу *      *      *           *     *          *          *          *          *
*******************************************************************************************************************************************************
*За звітний*      *      *           *     *          *          *          *          *
*квартал  *      *      *           *     *          *          *          *          *
*******************************************************************************************************************************************************
*Всього за *      *      *           *     *          *          *          *          *
*контрактом*      *      *           *     *          *          *          *          *
*******************************************************************************************************************************************************
 
   Примітка: якщо сума по графі 2 перевищує суму по графі 3, то
така сума перевищення додається до валових доходів по графах 6 та
8.
 
 Керівник підприємства ______________________
             (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _________________________
             (підпис, прізвище)

____________  

 
 
 

Опрос