Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к Инструкции Национального банка Украины от 07.07.94 N 1 "По организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины"

Национальный банк
Постановление от 12.12.1997 № 430
Утратил силу

Про затвердження змін та доповнень
до Інструкції Національного банку України
від 07.07.94 N 1 "З організації емісійно-касової роботи
в установах банків України"

Постанова Правління Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 430

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 1997 р. за N 603/2407

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 14 червня 2005 року N 211)

Розглянувши поданий Департаментом готівково-грошового обігу Національного банку України проект змін та доповнень до Інструкції Національного банку України від 07.07.94 N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України", Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції Національного банку України від 07.07.94 N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України" (додається).

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) довести цю постанову до відома регіональних управлінь Національного банку України та комерційних банків. 

3. Ввести в дію зміни та доповнення до Інструкції Національного банку України від 07.07.94 N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України" з 1 січня 1998 року.

 

 

Голова

В. А. Ющенко 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 р. N 430

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 грудня 1997 р. за N 603/2407

Зміни та доповнення
до Інструкції Національного банку України
від 07.07.94 N 1 "З організації емісійно-касової роботи
в установах банків України"

1. У пунктах 12, 52, 53, 94, 143, 283, 286, 306, 308 слова "позабалансовий рахунок N 9960" замінити на слова "позабалансовий рахунок N 9819".

2. У третьому абзаці пункту 52 слова "понад 1 млн. крб." замінити на слова "понад 10 грн.". 

3. У пунктах 79, 283 слова "за рахунком N 035(036)" замінити на слова "за рахунком N 1001".

4. У пункті 82 абзаци 5, 6, 7 викласти в такій редакції:

"У разі виявлення в резервних фондах Центрального сховища, у сховищах та оборотних касах Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ недостач, надлишків або фабричного браку у непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору складається відповідний акт у двох примірниках. Перший примірник акта разом з пакувальним матеріалом, а також з бракованими банкнотами надсилається до Центрального сховища. Центральне сховище складає зведений акт про недостачі з врахуванням надлишків, браку і надсилає його разом з пакувальним матеріалом до Банкнотно-монетного двору. Щомісяця Центральне сховище надає управлінню організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України довідку про недостачі готівки, браковані банкноти, виявлені в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору (по кожному регіональному управлінню НБУ).

Сума недостачі з врахуванням надлишків відшкодовується одержувачу грошей з оборотної (операційної) каси і перераховується на рахунок N 2719 (2749) до відшкодування цих сум винними особами, установами банків. Відшкодування сум недостач здійснюється після одержання акта на недостачу. Питання про відшкодування сум недостачі, виявленої в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору, вирішує Національний банк України.

Сума надлишків грошей, виявлена в упаковці установи банку, оприбутковується оборотною (операційною) касою і відноситься на рахунок N 6800 "Непередбачені доходи". Сума надлишків грошей, виявлена в упаковці Банкнотно-монетного двору, оприбутковується: за операційною касою з віднесенням суми надлишку на рахунок N 6800 "Непередбачені доходи"; за оборотною касою з віднесенням надлишку на рахунки N 3000 "Емітовані банкноти Національного банку України", N 3001 "Емітовані монети Національного банку України".

5. У пунктах 89.5 і 144 слова "з рахунку N 9959" замінити на слова "з позабалансового рахунку N 9821". 

6. У пунктах 94, 306 слова "на позабалансовий рахунок N 9961" замінити на слова "позабалансовий рахунок N 9893".

7. У пунктах 98, 99, 101 вираз "у резервні фонди" замінити на вираз "у сховища".

8. Глава III, розділи 1, 2, 3, 5, 7 викласти в такій редакції; у розділі 6 пункт 118 виключити; у розділі 7 пункти 120 - 125 виключити; доповнити розділом 7-А.

"Розділ 1. Організація резервних фондів
Національного банку України та сховищ установ НБУ

105. Національний банк України створює резервні фонди банкнот і монет у Центральному сховищі та запаси готівки в сховищах Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ, які використовуються для оновлення готівкової маси в обігу та забезпечення грошового обігу білетами і монетами різних номіналів.

Для одержання дозволу на відкриття сховища Кримське республіканське, регіональні управління, установи НБУ, Центральне сховище надсилають до Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України клопотання (один примірник) про видачу дозволу з обгрунтуванням потреби у відкритті сховища і два примірники заповнених паспортів грошових сховищ для реєстрації (додаток N 38).

Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України розглядає матеріали про створення відповідних сховищ і перевіряє наявність усіх необхідних умов щодо забезпечення зберігання цінностей і виконання операцій з ними відповідно до нормативних вказівок Національного банку України.

У разі прийняття позитивного рішення щодо створення і реєстрації грошового сховища один примірник паспорта з реєстраційним номером повертається Кримському республіканському, відповідному регіональному управлінню, установі НБУ, Центральному сховищу, а другий - залишається на зберіганні в Управлінні організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.

У разі відмови в реєстрації Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України повідомляє про це відповідну установу Національного банку України з зазначенням причин.

Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України може вносити пропозиції Правлінню Національного банку України про накладення дисциплінарних стягнень на відповідних керівників Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ, Центрального сховища в разі невиконання ними встановленого порядку здійснення операцій з готівкою, яка зберігається в їх сховищах, і порушення умов забезпечення її схоронності.

108. Керівники Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ зобов'язані вчасно вживати заходів щодо поповнення запасів готівки, вивезення надлишків готівки і зношених грошових білетів, а також зобов'язані встановити контроль за тим, щоб у сховищах були грошові білети і монети усіх номіналів, необхідних для грошового обігу.

Розділ 2. Розпоряджання резервними фондами
та запасами готівки у сховищах

109. Резервні фонди банкнот і монет, які зберігаються у Центральному сховищі, перебувають у віданні виключно Національного банку України і можуть витрачатися або поповнюватися лише на підставі письмових розпоряджень Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу.

110. Право на проведення операцій по перерахуванню готівки, яка зберігається у сховищах Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ, до оборотних кас та з оборотних кас до сховищ надається цим установам.

111. Грошові білети і монети, які зберігаються у сховищах в операційних відділах Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ, знаходяться під безпосередньою матеріальною відповідальністю їх начальників, головних бухгалтерів і завідуючих касами, а ті грошові білети і монети, що зберігаються в резервних фондах Центрального сховища знаходяться під безпосередньою матеріальною відповідальністю завідуючого сховищем цінностей, старшого контролера сховища цінностей і начальника відділу зберігання цінностей. Передоручення обов'язків, пов'язаних із зберіганням готівки, від начальників і головних бухгалтерів операційних відділів Кримського республіканського, регіональних управлінь та установ НБУ, завідуючого сховищем цінностей, старшого контролера сховища цінностей і начальника відділу зберігання цінностей Центрального сховища особам, які їх заміщують, а також надання їм права на виконання операцій з готівкою може здійснюватися лише за наказом керівника відповідної установи НБУ.

Незалежно від передоручення обов'язків щодо зберігання готівки і здійснення операцій за ними начальники і головні бухгалтери операційних відділів Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ (завідуючий сховищем цінностей, старший контролер сховища цінностей і начальник відділу зберігання цінностей Центрального сховища) несуть особисту відповідальність за забезпечення схоронності готівки і дотримання емісійно-касового режиму.

Розділ 3. Підкріплення запасів готівки у сховищах
та вивезення надлишків із сховищ установ НБУ

112. Підкріплення запасів готівки у сховищах Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ та вивезення надлишків придатних банкнот і монет здійснюються у кожному окремому випадку за письмовим розпорядженням управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України (додатки NN 100, 101). Відповідні розпорядження підписуються начальником Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу або його заступником.

Для отримання дозволу на підкріплення або вивезення надлишків готівки Кримське республіканське, регіональні управління, установи НБУ надсилають до Управління організації роботи з готівкою заявку на загальну суму з розподілом за номіналами (додатки NN 98, 99).

Відправлення готівки із сховища Кримського республіканського, регіонального управління, установи НБУ оформлюється видатковим ордером (додаток N 95), з Центрального сховища - видатковим позабалансовим ордером (додаток N 97) у двох примірниках за підписами трьох матеріально відповідальних осіб. Перший примірник призначається для видачі готівки із сховища, другий - для проведення операції по підсистемі "Емісійний день банку".

Про здійснене із сховища відправлення в той же день надсилається повідомлення (додаток N 39) Кримському республіканському, регіональним управлінням, установам НБУ, Центральному сховищу, а також Управлінню організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.

Повідомлення формується за допомогою підсистеми автоматизованої обробки інформації "Емісійний день банку" на підставі видаткового (видаткового позабалансового) ордера. В ньому вказується номер виконаного розпорядження, місце призначення та сума відісланих банкнот і монет з розподілом за номіналами. Повідомлення підписується начальником відділу готівкового обігу і касових операцій і надсилається по цій підсистемі.

Зношені і браковані банкноти та дефектні монети Кримське республіканське, регіональні управління, установи НБУ відправляють до Центрального сховища самостійно, попередньо узгодивши в особому порядку з Центральним сховищем дату відправлення. У повідомленні про відправлення зношених і бракованих банкнот та дефектних монет вказується номер опису.

113. Одержана в підкріплення готівка повинна бути зарахована до сховища повністю у тих сумах, які вказані в супровідних документах.

До зарахування в сховище банкноти і монети перевіряються у встановленому порядку за пачками, корінцями і написами на верхніх накладках (ярликах). Гроші в порушеній упаковці підлягають поаркушному перерахуванню. Надлишкові суми, незалежно від їх розміру, зараховуються в оборотну касу операційного відділу Кримського республіканського, регіонального управління, установи НБУ - одержувача та Центрального сховища і зараховуються на відповідні рахунки: встановлені в упаковці установи банку - на рахунок N 6800; в упаковці Банкнотно-монетного двору - на рахунок N 3000 (3001). Суми недостач, а також фальшивих, неплатіжних банкнот і монет поповнюються з оборотної каси вказаного операційного відділу з зарахуванням цієї суми для сплати відправником.

114. Зарахування одержаної на підкріплення готівки до сховища Кримського республіканського, регіонального управління, установи НБУ оформлюється приходним ордером (додаток N 94), Центрального сховища - приходним позабалансовим ордером (додаток N 96) у двох примірниках за підписами трьох матеріально відповідальних осіб. Перший примірник призначається для зарахування готівки до сховища, другий - для проведення операції по підсистемі "Емісійний день банку".

У день зарахування готівки до сховища управління - одержувач надсилає відправнику і управлінню організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу НБУ відповідне повідомлення (додаток N 39).

Повідомлення формується за допомогою підсистеми автоматизованої обробки інформації "Емісійний день банку" на підставі приходного (приходного позабалансового) ордера. В ньому вказується номер виконаного розпорядження, відправник та сума отриманих банкнот і монет з розподілом за номіналами. Повідомлення підписується начальником відділу готівкового обігу і касових операцій і надсилається по цій підсистемі.

У повідомленнях, які надсилає Центральне сховище при одержанні зношених і бракованих банкнот та дефектних монет, вказується номер опису і загальна сума з розподілом за номіналами.

Розділ 5. Перерахування надлишків готівки
з оборотної каси до сховища

117. Операційні відділи Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ самостійно визначають розмір залишку готівки в оборотній касі на кінець операційного дня. Надлишок готівки в кінці дня із оборотної каси зараховується до сховища.

Перерахування надлишків готівки з оборотної каси та зарахування її до сховища оформлюється приходно-видатковим ордером з розподілом за номіналами у трьох примірниках (додаток N 42) за підписами трьох матеріально відповідальних осіб. Перший примірник призначається для видачі готівки із каси, другий - для зарахування її до сховища, третій - для проведення операції по підсистемі "Емісійний день банку".

Перерахування з оборотної каси до сховища надлишків готівки здійснюється таким чином: банкноти (повними пачками) - у сумах, кратних 1000 гривень, кожного номіналу; монети - від 1 до 5 коп. в сумах, кратних 50 грн., від 10 до 50 коп. - кратних 500 грн. за винятком бракованих банкнот та дефектних монет. Браковані банкноти і дефектні монети можуть зберігатися у сховищі у неповних пачках і неповних упаковках.

Розділ 7. Підкріплення оборотних кас

119. На підставі заявок від комерційних банків про підкріплення операційних кас та на здавання надлишків готівки в оборотну касу, заявки операційного відділу для видачі готівки своїй клієнтурі відділи готівкового обігу і касових операцій Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ надають:

операційному відділу -

а) розпорядження на підкріплення операційних кас комерційних банків та видачі готівки клієнтурі операційного відділу, в якому вказуються суми підкріплень за кожним банком та ОПЕРВ і загальна сума розпорядження з розподілом за номіналами;

б) розпорядження на приймання в оборотну касу надлишків готівки від комерційних банків на загальну суму по кожному банку;

відділу інкасації -

а) заявка на перевезення цінностей.

Розпорядження та заявка підписуються начальником відділу готівкового обігу і касових операцій Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ.

На підставі наданого відділом готівкового обігу і касових операцій розпорядження на видачу готівки комерційним банкам і клієнтурі ОПЕРВ та з врахуванням залишків оборотної каси начальник операційного відділу видає розпорядження на перерахування готівки із сховища до оборотної каси в необхідному розмірі з розподілом за номіналами.

Видача готівки комерційним банкам здійснюється тільки після проведення ними оплати з кореспондентських рахунків.

Перерахування готівки із сховища до оборотної каси оформлюється приходно-видатковим ордером з розподілом за номіналами у трьох примірниках (додаток N 42) за підписами трьох матеріально відповідальних осіб. Перший примірник призначається для зарахування готівки в касу, другий - для видачі готівки із сховища, третій - для проведення операції по підсистемі "Емісійний день банку".

Розділ 7-А. Складання звітності про рух готівки

119.1. Для автоматизації емісійних операцій у відділах готівкового обігу і касових операцій Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ використовується підсистема автоматизованої обробки інформації "Емісійний день банку", за допомогою якої подаються заявки до Національного банку України на підкріплення запасів готівки у сховищах або вивезення надлишків, здійснюється облік усіх емісійних операцій, складаються та надаються НБУ звіти про рух готівки в регіональних управліннях НБУ та Центральному сховищі, проводиться аналіз стану готівкового обігу в регіоні, покупюрної будови готівки в обігу та запасів готівки в сховищах з метою їх вчасного поповнення.

Щодня відділи готівкового обігу і касових операцій Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ звіряють залишок готівки у сховищі, підрахований з допомогою підсистеми "Емісійний день банку", з залишками за книгою обліку грошей у сховищі операційного відділу і до 18 години надсилають управлінню організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України "Звіт про рух готівки" (форма N 760), а Центральне сховище - "Звіт про рух резервних фондів" (форма N 761)."

9. У п'ятому абзаці пункту 127 речення "Високі номінали зношених білетів можуть прийматися неповними пачками" викласти у такій редакції: "Високі номінали (20 - 100 грн.) придатних і зношених білетів можуть прийматися неповними пачками".

10. У пунктах 135, 137, 146, 147, 148, 149, 150, 163, 166, 174, 214 після слів "резервних фондів" дописати слова "(для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах".

11. У пункті 139 після слів "в резервних фондах" дописати слова "і сховищах".

12. У пунктах 143 і 249 слова "позабалансових рахунках N 9957" замінити на слова "позабалансових рахунках N 9810".

13. Пункт 146 доповнити абзацом:

"При розміщенні запасів готівки у двох і більше сховищах Книга обліку готівки ведеться за кожним сховищем окремо. Крім того, ведеться зведена Книга обліку готівки у сховищах установи банку".

14. У пунктах 147(в) і 149 слова "рахунках NN 050, 051, 060, 063" замінити на слова "рахунках NN 1100, 1110, 2210, 1001".

15. У пункті 149.1 речення "Реєстраційний журнал емісійних дозволів на перерахування з фондів в оборотну касу грошових білетів" виключити; вираз "Книга обліку грошей у резервних фондах" замінити на вираз "Книга обліку грошей у сховищі".

16. У четвертому і п'ятому абзацах пункту 151 слова "позабалансовому рахунку N 9961" замінити на слова "позабалансовому рахунку N 9892".

17. Перше речення пункту 168 викласти в такій редакції:

"Виявлені надлишки грошей оприбутковуються за операційною касою і відносяться на рахунок N 6800".

18. Третє речення цього пункту викласти в такій редакції:

"Надлишки грошей, виявлені в резервних фондах, сховищі або в оборотній касі Кримського республіканського, регіонального управління, установи НБУ, Центрального сховища, оприбутковуються за оборотною касою і відносяться: в упаковці установи банку - на рахунок N 6800, в упаковці Банкнотно-монетного двору - на рахунок N 3000(3001)."

19. У пунктах 169, 171, 283 слова "рахунок N 904" замінити на слова "рахунок N 2719".

20. У пункті 171 слова "рахунок N 904" замінити на слова "рахунок N 2732"

21. У першому абзаці пункту 176 слова "встановлені ліміти" замінити на слово "потреби".

22. Пункт 214 доповнити абзацом:

"Плани перевезень складаються таким чином, щоб до кінця місяця всі перевезені цінності були оприбутковані на відповідні балансові рахунки. Залишку на рахунках з обліку цінностей у дорозі на кінець місяця, як правило, не повинно бути".

23. Перше речення пункту 218 доповнити словами "і відносяться на відповідні балансові та позабалансові рахунки, на яких обліковуються цінності в дорозі."

24. У першому абзаці пункту 308 слова "1000 карбованців" замінити на слова "1 гривню".

Додатки

25. У додатках NN 1, 2, 4, 8, 11, 15 - 20, 28 - 30, 32, 36 - 38, 53, 59, 60, 63, 65, 67, 74 - 77, 79, 80, 86, 88, 92, 93 слово "карбованці" замінити на слово "гривні". 

26. У додатку N 4 слова "п. 124" виключити.

27. У додатку N 25 слова "рахунок N 99" замінити на слова "рахунок N 9819", доповнити словами "п. 94".

28. У додатку N 29 слова "п. 117" виключити.

29. У додатку N 31 слова "п. 115" виключити; слова "03, 06" замінити на слово "1001"; слово "05" замінити на слово "2210"; слово "9941" виключити; слово "9957" замінити на слово "9810"; слово "9958" виключити; слово "9959" замінити на слово "9821"; слово "9960" замінити на слово "9819".

30. У додатку N 37 слова "з рахунка N 9960" замінити на слова "з позабалансового рахунка N 9819"; слова "З зарахуванням на рахунок N 03" замінити на слова "Із зарахуванням на позабалансовий рахунок N 9002"; слова "З зарахуванням на рахунок N 9960" замінити на слова "Із зарахуванням на позабалансовий рахунок N 9819".

31. Додаток N 39 викласти в новій редакції:

 

 

 

 

 
 

Додаток N 39
(до пп. 112, 114)

 

Національний банк України
__________ управління НБУ
"__" ______________ 199_ р.
N _____

________________ управління НБУ
 
Департамент готівково-грошового
обігу

 

 

 

Згідно з розпорядженням N ______ від ____________________ 199__ р.
операційним відділом _____________________________________________
___________________________ управління Національного банку України
надіслані на адресу
отримані від _____________________________________________________
 (необхідне підкреслити)
в сумі ______________________________________________________ грн.
у тому числі: (за індексами і номіналами)
 
Начальник відділу готівкового обігу і
касових операцій                __________________
                           підпис

32. Додатки NN 40, 43, 44 виключити.

33. У додатку N 41 слова "п. 117" виключити; слово "99" виключити; слова "у резервні фонди з оборотної каси" виключити; на зворотному боці слово "крб." замінити на слово "грн.".

34. Додаток N 42 викласти в новій редакції:

 

 

 

 

 
 

Додаток N 42
(до пп. 117, 119)

 

 

 

Приходно-видатковий ордер N ____
"___" ________________ 199__ р.

 

 

 

 

 
 
 
Прийняти у сховище (касу),
Видати із сховища (каси)
(необхідне підкреслити)

*********************
*ДЕБЕТ          * СУМА * 
*рахунок N    *              *
*********************
*КРЕДИТ *                    *
*рахунок N*                   *
*********************           

 

 

 

******************************************************************
Найменування за номіналами       *      Сума
******************************************************************
індекс "1" - придатна гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "2" - зношена гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "3" - бракована гривня     *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
Індекс "5" - придатна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "6" - дефектна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "7" - ювілейна монета      *
2 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
125 грн.                *
200 грн.                *
500 грн.                *
                    *
Разом                 *
Усього                 *
******************************************************************
 
Сума літерами ____________________________________________________
________________________________________________ ________________
___________________________ грн. _______ коп.
 
Начальник ОПЕРВ
Головний бухгалтер ОПЕРВ
Завідуючий касою (сховищем)

35. У додатку N 45 слова "п. 124" виключити; слово "99" виключити; слова "з резервних грошових фондів" виключити.

36. У додатку N 46-А слова "060, 063" замінити на слово "1001".

37. Додаток N 50 викласти в новій редакції:

 

 

 

 

 
 

Додаток N 50
(до пп. 146, 147, 149, 163)

 

 

 

 Титульна сторінка
 
        ************************************
        *  Національний банк України   *
        *                 *
        *       Книга        *
        *                 *
        *   обліку грошей у сховищі   *
        *                 *
        * з _________ по _________ 199_ р. *
        ************************************
 
******************************************************************
 Найменування за номіналами *Залишок на____  * Залишок на_____
              *      199_ р. *     199_ р.
******************************************************************
індекс "1" - придатна гривня*         *
1 грн.           *         *
2 грн.           *         *
5 грн.           *         *
10 грн.           *         *
20 грн.           *         *
50 грн.           *         *
100 грн.          *         *
              *         *
Разом            *         *
******************************************************************
індекс "2" - зношена гривня *         *
1 грн.           *         *
2 грн.           *         *
5 грн.           *         *
10 грн.           *         *
20 грн.           *         *
50 грн.           *         *
100 грн.          *         *
              *         *
Разом            *         *
******************************************************************
індекс "3" - бракована   *         *
       гривня     *         *
1 грн.           *         *
2 грн.           *         *
5 грн.           *         *
10 грн.           *         *
20 грн.           *         *
50 грн.           *         *
100 грн.          *         *
              *         *
Разом            *         *
******************************************************************
Індекс "5" - придатна    *         *
       розмінна монета*         *
1 коп.           *         *
2 коп.           *         *
5 коп.           *         *
10 коп.           *         *
25 коп.           *         *
50 коп.           *         *
1 грн.           *         *
2 грн.           *         *
              *         *
Разом            *         *
******************************************************************
індекс "6" - дефектна    *         *
       розмінна монета*         *
1 коп.           *         *
2 коп.           *         *
5 коп.           *         *
10 коп.           *         *
25 коп.           *         *
50 коп.           *         *
1 грн.           *         *
2 грн.           *         *
              *         *
Разом            *         *
******************************************************************
індекс "7" - ювілейна монета*         *
2 грн.           *         *
10 грн.           *         *
20 грн.           *         *
50 грн.           *         *
100 грн.          *         *
125 грн.          *         *
200 грн.          *         *
500 грн.          *         *
              *         *
Разом            *         *
Усього           *         *
******************************************************************
 
Сума літерами ____________________________________________________
________________________________________________ ________________
___________________________ грн. _______ коп.
 
Начальник ОПЕРВ
Головний бухгалтер ОПЕРВ
Завідуючий касою (сховищем)

38. Остання сторінка додатка N 50 залишається в попередній редакції.

39. У додатку N 51 слова "N рахунку" замінити на слова "код валюти".

40. Доповнити додатками N 94 - N 101 такого змісту (додаються):

 

 

 

 

 
 

Додаток N 94
(до п. 114)

 

 

 

Приходний ордер N ____
"___" ___________________ 199_  р.

 

 

 

 

 
 
 
Прийняти у сховище
__________________
(від установи НБУ)
 

**************************
*ДЕБЕТ              *       СУМА  *
*рахунок N 3009*                    *
**************************
*КРЕДИТ     *                          * 
*рахунок N   *                          * 
**************************

 

 

 

згідно з _______________________ від "___"________________199_ р.
******************************************************************
Найменування за номіналами       *      Сума
******************************************************************
індекс "1" - придатна гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "2" - зношена гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "3" - бракована гривня     *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
Індекс "5" - придатна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "6" - дефектна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "7" - ювілейна монета      *
2 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
125 грн.                *
200 грн.                *
500 грн.                *
                    *
Разом                 *
Усього                 *
******************************************************************
 
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ грн. _______ коп.
 
Начальник ОПЕРВ
Головний бухгалтер ОПЕРВ
Прийняв завідуючий касою
(сховищем)

 

 

 

 

 
 

Додаток N 95
(до п. 112)

 

 

 

Видатковий ордер N ____
"___" _____________________ 199_  р. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Видати із сховища
_________________
(установі НБУ)

**************************
*ДЕБЕТ                    * СУМА *
*рахунок N               *              * 
**************************
*КРЕДИТ                  *             * 
*рахунок N 3009       *             * 
**************************

 

 

 

згідно з _________________ від "___"___________________ 199_ р.
******************************************************************
Найменування за номіналами       *      Сума
******************************************************************
індекс "1" - придатна гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "2" - зношена гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "3" - бракована гривня     *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
Індекс "5" - придатна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "6" - дефектна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "7" - ювілейна монета      *
2 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
125 грн.                *
200 грн.                *
500 грн.                *
                    *
Разом                 *
Усього                 *
******************************************************************
 
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ грн. _______ коп.
 
Начальник ОПЕРВ
Головний бухгалтер ОПЕРВ
Видав завідуючий касою (сховищем)

 

 

 

 

 
 

Додаток N 96
(до п. 114)

 

 

 

Національний банк України

Центральне сховище

Сховище N ____

Приходний позабалансовий ордер N ____
"___" ____________________ 199_  р. 

 

 

 

    

  

 

 
 
 
 
Прийняти у резервні фонди
_________________________
(від установи НБУ)

*********************
*ДЕБЕТ           * СУМА * 
*рахунок N      *             * 
*********************
*КРЕДИТ        *             * 
*рахунок N      *             * 
*********************

 

 

 

згідно з _________________ від "___"___________________ 199_ р.
******************************************************************
Найменування за номіналами       *      Сума
******************************************************************
індекс "1" - придатна гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "2" - зношена гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "3" - бракована гривня     *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
Індекс "5" - придатна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "6" - дефектна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "7" - ювілейна монета      *
2 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
125 грн.                *
200 грн.                *
500 грн.                *
                    *
Разом                 *
Усього                 *
******************************************************************
 
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ грн. _______ коп.
 
Начальник відділу зберігання цінностей
Старший контролер сховища цінностей
Прийняв завідуючий сховищем цінностей

 

 

 

 

 
 

Додаток N 97
(до п. 112)

 

 

 

Національний банк України

Центральне сховище

Сховище N ____

Видатковий позабалансовий ордер N ____
"___" ____________________ 199_  р. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Видати з резервних фондів
_______________________
(установі НБУ)

*********************
*ДЕБЕТ          * СУМА * 
*рахунок N     *             * 
*********************
*КРЕДИТ        *             * 
*рахунок N      *             * 
*********************

 

 

 

згідно з _________________ від "___"___________________ 199_ р.
******************************************************************
Найменування за номіналами       *      Сума
******************************************************************
індекс "1" - придатна гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "2" - зношена гривня      *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "3" - бракована гривня     *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
5 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
Індекс "5" - придатна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "6" - дефектна розмінна монета *
1 коп.                 *
2 коп.                 *
5 коп.                 *
10 коп.                *
25 коп.                *
50 коп.                *
1 грн.                 *
2 грн.                 *
                    *
Разом                 *
******************************************************************
індекс "7" - ювілейна монета      *
2 грн.                 *
10 грн.                *
20 грн.                *
50 грн.                *
100 грн.                *
125 грн.                *
200 грн.                *
500 грн.                *
                    *
Разом                 *
Усього                 *
******************************************************************
 
Сума літерами ____________________________________________________
_______________________________________ _________________________
___________________________ грн. _______ коп.
 
Начальник відділу зберігання цінностей
Старший контролер сховища цінностей
Видав завідуючий сховищем цінностей

 

 

 

 

 
 

Додаток N 98
(до п. 112)

 

Національний банк України
__________ управління НБУ
"__" ______________ 199_ р.
N _____

Національний банк України
Департамент готівково-грошового
обігу
 

 

 

 

 Прошу  дозволу  на  підкріплення  запасів  готівки  в
сумі ___________________ грн.,
у тому числі: (за індексами і номіналами).
 
   Начальник управління            ___________________
                           підпис

 

 

 

 

 
 

Додаток N 99
(до п. 112)

 

Національний банк України
__________ управління НБУ
"__" ______________ 199_ р.
N _____

Національний банк України
Департамент готівково-грошового
обігу
 

 

 

 

 Прошу дозволу на вивезення надлишків готівки із сховища в
сумі ___________________ грн.,
у тому числі: (за індексами і номіналами).
 
   Начальник управління            ___________________
                           підпис

 

 

 

 

 
 

Додаток N 100
(до п. 112)

 

Національний банк України
Департамент
готівково-грошового обігу
"__" ______________ 199_ р. 
N _____

Національний банк України
__________ управлінню НБУ
 
 
 

 

 

 

 Дозволяємо отримати  підкріплення  запасів  готівки  від
___________________________________________ згідно з Вашою заявкою
       установа НБУ
N ___ від "__" ___________________ 199_ р. у сумі __________ грн.,
у тому числі: (за індексами і номіналами).
 
   Начальник управління
   організації роботи з готівкою       ___________________
                           підпис

 

 

 

 

 
 

Додаток N 101
(до п. 112)

 

Національний банк України
Департамент
готівково-грошового обігу
"__" ______________ 199_ р.
N _____

Національний банк України
__________ управлінню НБУ 
 
 
 

 

 

 

 Видати із сховища готівку ___________________________________
                     установа НБУ
В сумі ________________________ грн.,
у тому числі: (за індексами і номіналами).
 
 
   Начальник управління
   організації роботи з готівкою       ___________________
                            підпис
 

 

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу

 
Н. В. Дорофєєва

 

Опрос