Идет загрузка документа (176 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Регламента любительской радиосвязи Украины

Государственный комитет связи Украины
Приказ от 22.08.1997 № 124
Утратил силу

Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України

Наказ Державного комітету зв'язку України
від 22 серпня 1997 року N 124

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 1997 р. за N 564/2368

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України
 від 19 лютого 2001 року N 22

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
 від 21 липня 2011 року N 177)

На виконання Закону України "Про зв'язок" і з метою подальшого розвитку аматорського радіозв'язку в Україні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і подати на державну реєстрацію в Міністерство юстиції Регламент аматорського радіозв'язку України (додається).

2. Начальнику центру "Укрчастотнагляд" Карпенку О. Є. забезпечити видання Регламенту аматорського радіозв'язку України. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника УСНТП Орленка М. П.

 

Голова Державного комітету зв'язку
 

Д. А. Худолій 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник Головного управління
з питань радіочастот
при Кабінеті Міністрів України

 
 
І. П. Міхальчук 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
зв'язку України
від 22 серпня 1997 р. N 124

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 листопада 1997 р. за N 564/2368

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ
аматорського радіозв'язку України

(У Регламенті слова "ДІЕ області (АР Крим)" замінено словами "регіональний підрозділ ДІЕ" у відповідних відмінках, слово "Укрчастотнагляд" в усіх відмінках  замінено словами "Центр "Укрчастотнагляд" у відповідних відмінках, слова "дозвіл на право експлуатації" в усіх відмінках замінено словами "дозвіл на експлуатацію" у відповідних відмінках, слова "дозвіл на право виготовлення" в усіх відмінках замінено словами "дозвіл на виготовлення" у відповідних відмінках, згідно з наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 19 лютого 2001 року N 22)

1. Загальні положення

1.1. Регламент аматорського радіозв'язку України (далі - Регламент) розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України "Про зв'язок", Законом України "Про радіочастотний ресурс України", рекомендаціями Міжнародної спілки радіоаматорів, встановлює порядок та правила функціонування аматорського радіозв'язку в Україні.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

1.2. Положення цього Регламенту є обов'язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл на експлуатацію аматорських радіостанцій, розташованих на території України, на мобільних засобах, повітряних та водних суднах, на штучних супутниках Землі та земних станціях супутникового зв'язку.

(пункт 1.2 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

1.3. Використання радіочастотного ресурсу України аматорською службою радіозв'язку та аматорською супутниковою службою радіозв'язку визначається цим Регламентом аматорського радіозв'язку України.

(пункт 1.3 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

1.4. Виготовлення (придбання), встановлення та експлуатація аматорських передавальних радіостанцій в Україні здійснюється на дозвільній основі.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

1.5. Пункт 1.5 вилучено

 (згідно з наказом Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

2. Терміни, визначення та скорочення

У Регламенті нижченаведені терміни, визначення та скорочення вживаються у таких значеннях:

Адміністрація зв'язку та радіочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв'язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.

Аматорська служба - служба радіозв'язку, яка використовується з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку і проведення технічних досліджень, що здійснюється радіоаматорами, тобто особами, які мають на це належний дозвіл і займаються цією діяльністю виключно з особистої зацікавленості, без здобуття матеріального зиску і не займаються підприємницькою діяльністю.

Аматорська радіостанція (АРС) - радіостанція аматорської або аматорської супутникової служби.

Аматорська супутникова служба (АСС) - служба радіозв'язку, яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках Землі, використовується з тією ж метою, що й аматорська служба.

Амплітудна модуляція (АМ) - модуляція несівного коливання, при якій змінним параметром є амплітуда коливань.

Знакодрукування (ЗД) - вид телеграфії з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді друкованого тексту.

Категорії служб радіозв'язку (КСР) - при призначенні смуг частот для використання декількома радіослужбами, ці служби розподіляються на такі категорії: первинна, дозволена і вторинна. Дозволена і первинна служби користуються рівними правами, крім випадків, коли під час складання частотних планів первинній службі надається право вибору частот. Станціям первинної і дозволеної служб надається право пріоритетного використання смуги частот і право вимагати захисту від завад, що створюються іншими службами. Станції вторинної служби:

- не повинні створювати шкідливих радіозавад станціям первинної або дозволеної служби і не можуть вимагати захисту від радіозавад з боку станцій первинної або дозволеної служби;

- можуть вимагати захисту від завад з боку станцій тієї ж або іншої вторинної служби.

Кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

Небажані випромінювання - випромінювання, що складаються з побічних та позасмугових.

Необхідна ширина смуги - ширина смуги частот, достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень з необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах.

Одна бічна смуга (ОБС) - смуга частот, розміщена вище або нижче несівної частоти, яку займають спектральні складові, викликані процесом модуляції несівного коливання (хвилі).

Оператор аматорської станції - особа, яка чинним порядком набула прав на експлуатацію АРС.

Передавання даних (ПД) - вид електрозв'язку з множинним доступом до каналу зв'язку на основі комутації частин інформації визначеної довжини та структури (комутації пакетів) за визначеним порядком.

Побічне випромінювання - випромінювання на частоті або частотах, розташованих за межами необхідної ширини смуги, рівень якого може бути знижений без шкоди для відповідної передачі повідомлень. До побічних випромінювань належать гармонійні випромінювання, паразитні випромінювання, продукти інтермодуляції і частотного перетворення, але до них не належать позасмугові випромінювання.

Позасмугове випромінювання - випромінювання на частоті або на частотах, безпосередньо прилеглих до необхідної ширини смуги частот, яке є результатом процесу модуляції, але не містить побічних випромінювань.

Присвоєна смуга радіочастот - смуга радіочастот, у межах якої дозволяється випромінювання передавачем радіостанції. Ширина присвоєної смуги частот дорівнює необхідній ширині смуги частот плюс подвоєне абсолютне значення допустимого відхилення частоти.

Радіоаматорська аварійна служба (РАС) - аматорська служба забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях.

Радіозавада - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, що перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню радіосигналів та призводить до погіршення якості, помилок або втрат інформації.

Радіостанція (РС) - один або декілька передавачів та приймачів або їх комбінацій, допоміжне обладнання та антенно-фідерні пристрої, розташовані у визначеному місці для здійснення служби радіозв'язку.

Телебачення - вид електрозв'язку, призначений для передачі змінних зображень нерухомих або рухомих об'єктів.

Телеграфія (ТЛГ) - вид електрозв'язку для передавання текстової інформації з використанням сигнального коду.

Телефонія - вид електрозв'язку, призначений, головним чином, для обміну інформацією у вигляді мови.

Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд") - спеціально уповноважений радіочастотний орган АЗРЧ України з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, видачі дозволів на розроблення, виробництво, придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону спеціальним та загальним користувачам; здійснення радіочастотного моніторингу, обліку та державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними користувачами. Центр "Укрчастотнагляд" виконує функції Державної інспекції електрозв'язку України (ДІЕ).

Фазова модуляція (ФМ) - кутова модуляція несівного коливання, при якій фаза несівної змінюється пропорційно миттєвим значенням модулювального сигналу.

Цифрові види зв'язку - цифрові методи зв'язку, дозволені в тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1B. До таких методів роботи відносяться: знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне управління.

Частотна модуляція (ЧМ) - кутова модуляція несівного коливання, при якій відхилення частоти модульованого сигналу змінюється пропорційно миттєвим значенням частоти модулювального сигналу.

(розділ 2 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

3. Класифікація аматорських станцій

3.1. За призначенням АРС поділяються на:

радіостанції для зв'язку;

радіостанції для супутникового зв'язку;

ретранслятори;

радіомаяки;

спортивні радіостанції;

автоматичні АРС цифрового зв'язку.

(пункт 3.1 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом Державного
комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

3.2. За технічними характеристиками (вихідна потужність, діапазони робочих частот, класи випромінювання) аматорські радіостанції для зв'язку поділяються на категорії:

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

початкову;

третю;

другу;

першу.

3.3. За принципом користування АРС поділяються на:

індивідуальні, користувачами яких є окремі радіоаматори;

(абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

колективні (клубні), користувачами яких є колективи радіоаматорів, що об'єднуються навколо юридичних осіб (організації, підприємства, установи, учбові заклади та заклади культури, громадські організації тощо).

3.4. За місцем розташування АРС поділяються на:

стаціонарні, які змонтовані і використовуються за місцем постійного проживання користувачів АРС (розташування колективної АРС);

пересувні, які тимчасово перенесені і розташовані стаціонарно або в польових умовах (для участі в змаганнях);

рухомі, що розташовані на рухомих об'єктах і призначені для роботи під час руху та під час зупинок;

(абзац четвертий пункту 3.4 в редакції наказу Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

портативні переносні радіостанції вагою до 1 кг, які мають особисте джерело живлення і пристосовані для роботи при перенесенні.

(абзац п'ятий пункту 3.4 в редакції наказу Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

4. Технічні вимоги до аматорських радіостанцій та вимоги техніки безпеки

4.1. До складу АРС повинні входити:

4.1.1. Комплект передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури, яка при роботі не повинна перевищувати максимально дозволених рівнів вихідної потужності передавача і повинна забезпечувати роботу тільки в межах смуг частот та класами випромінювання, вказаними в дозволі на експлуатацію АРС. При спільному використанні АРС членами однієї сім'ї передавальна апаратура повинна забезпечувати можливість роботи з рівнями вихідної потужності відповідно до вимог дозволу кожного із членів сім'ї. Потужність установлюється оператором АРС відповідно категорії, яку він має.

(абзац перший пункту 4.1.1 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

Кожна одиниця передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури повинна бути зареєстрована в дозволі на експлуатацію АРС.

4.1.2. Приймальна радіоапаратура.

4.1.3. Антенні пристрої з фідерними лініями (включаючи грозозахист). Встановлення зовнішніх антенних пристроїв на дахах будівель повинно бути погоджене з адміністративними органами, у веденні яких ці будівлі знаходяться.

4.1.4. Допоміжні пристрої для контролю параметрів радіопередавальної апаратури.

4.1.5. Інструмент та інвентар.

4.2. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи випромінювання радіостанцій для зв'язку і радіостанцій для супутникового зв'язку наведені в табл. 1. 

(пункт 4.2 в редакції наказу Державного комітету
зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

4.2.1. Питання видачі дозволів на використання АРС в режимах роботи, що не передбачені даним Регламентом, розглядаються Адміністрацією зв'язку та радіочастот України.

(пункт 4.2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
  комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

4.3. Дозволені цим Регламентом смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені в таблиці 2.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
  комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

4.4. Стабільність частоти передавачів АРС для зв'язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу і повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц. 

(абзац перший пункту 4.4 в редакції наказу Державного
комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

Рівні послаблення будь-якої складової побічного та/чи позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у таблиці 3.

(абзац другий пункту 4.4 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

При використанні цифрових видів зв'язку параметри вихідного сигналу повинні бути не гірші ніж в режимі J3E (ОБС) на частотах нижче 30 МГц та не гірші ніж в режимі F3E (ЧМ) на частотах вище 30 МГц.

4.5. У передавачів АРС з односмуговою модуляцією (ОБС) несівне коливання (частота) і неробоча бічна смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

(абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

На частотах нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга (LSB), а в смугах частот вище 10 МГц - верхня бічна смуга (USB).

(абзац другий пункту 4.5 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

4.6. Вихідна потужність (Рвих) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні у режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). У останньому випадку потужність розраховується за формулою:

 2
       U екв           2
   Рвих = *******(Br)  або Рвих = I екв х R(Br)
       R

де:

Uекв - напруга на активному навантаженні, В;

Iекв - струм в активному навантаженні, А;

R - величина опору активного навантаження, Ом.

Таблиця 1

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної
потужності та класи випромінювання передавачів АРС

(по категоріях)

**********************************************************************************
*           *    Потужність, Вт    *             *
*   Смуги частот,  ********************************  Клас         *
*    МГц      *     Категорія      *  випромінювання    *
*           ********************************             *
*           * 1  *  2  * 3  * поч. *             *
**********************************************************************************
*   "1.810 - 1.840 * 10  *  5  * -  *  -  *    CW        *
*   "1.840 - 1.850 * 10  *  5  * -  *  -  *   SSB, CW       *
*   "1.838 - 1.842 * 10  *  5  * 5  *  5  * цифровий зв'язок     *
*   "1.850 - 1.900 * 10  *  5  * 5  *  5  *   SSB, CW       *
*   "1.900 - 2.000 * 10  *  5  * 5  *  5  *  AM, SSB, CW      *
*           *   *    *   *    *             *
*    3.500 - 3.600 * 200 *  100 * 40 *  -  *    CW        *
*    3.580 - 3.620 * 200 *  100 * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*    3.600 - 3.650 * 200 *  100 * 40 *  -  *   SSB, CW       *
*   "3.650 - 3.700 * 200 *  100 * -  *  -  *   SSB, CW       *
*   "3.700 - 3.800 * 200 *  -  * -  *  -  *   SSB, CW       *
*   "3.730 - 3.740 * 200 *  100 * -  *  -  *    SSTV       *
*           *   *    *   *    *             *
*   *7.000 - 7.100 * 200 *  100 * 40 *  -  *    CW        *
*   *7.035 - 7.045 * 200 *  -  * -  *  -  *SSTV, цифровий зв'язок  *
*   *7.040 - 7.100 * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*           *   *    *   *    *             *
*   "10.100 - 10.150 * 200 *  100 * -  *  -  *    CW        *
*   "10.140 - 10.150 * 200 *  -  * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*           *   *    *   *    *             *
*   *14.000 - 14.250 * 200 *  100 * -  *  -  *    CW        *
*   *14.070 - 14.112 * 200 *  -  * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*   *14.100 - 14.150 * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*   *14.150 - 14.250 * 200 *  -  * -  *  -  *    SSB        *
*   *14.225 - 14.235 * 200 *  -  * -  *  -  *    SSTV        *
*   14.250 - 14.350 * 200 *  -  * -  *  -  *   SSB, CW       *
*           *   *    *   *    *             *
*  *"18.068 - 18.168 * 200 *  100 * -  *  -  *    CW        *
*  *"18.100 - 18.110 * 200 *  100 * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*  *"18.110 - 18.168 * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*           *   *    *   *    *             *
*   *21.000 - 21.450 * 200 *  100 * 40 *  -  *    CW        *
*   *21.080 - 21.120 * 200 *  100 * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*   *21.150 - 21.250 * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*   *21.250 - 21.450 * 200 *  -  * -  *  -  *    SSB        *
*   *21.335 - 21.345 * 200 *  -  * -  *  -  *    SSTV        *
*           *   *    *   *    *             *
*  *"24.890 - 24.990 * 200 *  100 * -  *  -  *    CW        *
*  *"24.920 - 24.930 * 200 *  100 * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*  *"24.930 - 24.990 * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*           *   *    *   *    *             *
*   28.000 - 28.100 * 200 *  100 * 40 *  -  *    CW        *
*   28.100 - 28.200 * 200 *  100 * 40 *  5  * цифровий зв'язок, CW   *
*   28.200 - 28.800 * 200 *  100 * 40 *  5  *    SSB, CW      *
*   28.675 - 28.685 * 200 *  -  * -  *  -  *    SSTV       *
*   28.800 - 29.300 * 200 *  100 * 40 *  5  *  SSB, AM, CW      *
*   *29.300 - 29.550 * 200 *  100 * -  *  -  *    SAT        *
*   29.550 - 29.700 * 200 *  100 * 40 *  5  *  FM, SSB, CW      *
*           *   *    *   *    *             *
*  "144.000 - 144.035* 5  *  -  * -  *  -  *    EME        *
*  "144.035 - 144.150* 5  *  5  * 5  *  5  *    CW        *
*  "144.150 - 144.400* 5  *  5  * 5  *  5  *    SSB        *
*  "144.500 - 145.800* 5  *  5  * 5  *  5  * SSB, CW, FM, RTTY, SSTV *
*  "144.800 - 144.990* 5  *  5  * 5  *  5  * цифровий зв'язок, AM  *
*  "145.000 - 145.800* 5  *  5  * 5  *  5  *    FM        *
*  *"145.800 - 146.000* 5  *  5  * 5  *  5  *    SAT        *
*           *   *    *   *    *             *
*  "430.000 - 432.000* 5  *  5  * 5  *  5  *    FM        *
*  "432.000 - 432.025* 5  *  -  * -  *  -  *    EME        *
*  "432.025 - 432.150* 5  *  5  * 5  *  5  *    CW        *
*  "432.150 - 432.500* 5  *  5  * 5  *  5  *   SSB, CW       *
*  "432.500 - 435.000* 5  *  5  * 5  *  5  * SSB, FM, AM, RTTY, CW  *
*      "432.500  * 5  *  5  * 5  *  5  *    SSTV       *
*  "433.625 - 433.725* 5  *  5  * 5  *  5  * цифровий зв'язок    *
*  *"435.000 - 438.000* 5  *  5  * 5  *  5  *    SAT        *
*  "438.000 - 440.000* 5  *  5  * 5  *  5  *    FM        *
*  "438.025 - 438.175* 5  *  5  * 5  *  5  * цифровий зв'язок    *
*           *   *    *   *    *             *
**"1260.000 - 1270.000 * 5  *  5  * 5  *  5  *    SAT        *
* "1270.000 - 1296.000 * 5  *  5  * 5  *  5  *    FM        *
* "1270.700 - 1270.710 * 5  *  5  * 5  *  5  * цифровий зв'язок    *
* "1296.000 - 1296.025 * 5  *  -  * -  *  -  *    EME        *
* "1296.025 - 1296.150 * 5  *  5  * 5  *  5  *    CW        *
* "1296.150 - 1296.500 * 5  *  5  * 5  *  5  *   SSB, CW       *
* "1296.500 - 1300.000 * 5  *  5  * 5  *  5  *   SSB, FM, CW     *
 *     "1296.500 * 5  *  5  * 5  *  5  *    SSTV       *
*      "1296.600 * 5  *  5  * 5  *  5  *    RTTY       *
* "1298.725 - 1300.000 * 5  *  5  * 5  *  5  * цифровий зв'язок    *
*           *   *    *   *    *             *
**"2400.000 - 2450.000 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
**"5650.000 - 5670.000 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
* "10000.0 - 10500.0 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
* *"24000.0 - 24050.0 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
* "24050.0 - 24250.0 * 5  *  5  * 5  *    *  FM, CW, SSB      *
* *47000.0 - 47200.0 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
* *75500.0 - 76000.0 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
* "119980.0 - 120000.0 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
* *142000.0 - 144000.0 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
**"144000.0 - 149000.0 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
**"241000.0 - 248000.0 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
* *248000.0 - 250000.0 * 5  *  5  * 5  *  -  *  FM, CW, SSB      *
**********************************************************************************

Позначення:

1.810 - 1.840

- смуги частот, виділені на вторинній основі

7.000 - 7.100

- смуги частот, що можуть використовуватись АСС

 

(позначення до табл. 1 пункту 4.6 в редакції наказу Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

____________ 
Примітки:

1. В смугах частот, виділених  для  зв'язків з використанням Місяця як пасивного ретранслятора, за клопотанням заявника Центром "Укрчастотнагляд" може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 100 Вт.

(пункт 1 примітки до таблиці 1 пункту 4.6 із змінами,
 внесеними згідно з наказом Державного комітету зв'язку
 та  інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

2.  Для участі в міжнародних змаганнях по радіозв'язку за клопотанням заявника АРС першої категорії Центр "Укрчастотнагляд" надає дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 1000 Вт (на частотах до 30 МГц) і до 100 Вт (на частотах вище 30 МГц).

(пункт 2 примітки до таблиці 1 пункту 4.6 із змінами,
 внесеними згідно з наказом Державного комітету зв'язку
 та  інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

3. Пункт 3 вилучено

 (згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
  інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22,
у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3)

3.  Щільність потоку потужності випромінювання  космічних станція АСС біля поверхні Землі не повинна  перевищувати мінус 110 дБВт/м2.

4. Центр "Укрчастотнагляд" визначає обмеження (заборону) на використання окремих смуг частот у конкретних регіонах України.

(примітки до таблиці 1 пункту 4.6 доповнено пунктом 4
 згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

Таблиця 2

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної
потужності, класи випромінювання ретрансляторів,
радіомаяків та спортивних АРС

**********************************************************************************
*         *Вихідна *Клас *                       *
*Смуги частот, МГц *потуж- *випро-*        Примітки           *
*         *ність, *міню- *                       *
*         * Вт  *вання *                       *
**********************************************************************************
*               Ретранслятори                   *
**********************************************************************************
*145,000 - 145,800 * 15  * FM  *1. Відстань між каналами "R" - 25 кГц.    *
*         *    *   *2. Відстань між каналами "RX" - 12,5 кГц.  *
*         *    *   *3. Вихідна частота ретранслятора вища за   *
*         *    *   *  вхідну на 600 кГц.            *
*         *    *   *4. Вхідна частота каналу R0 - 145,000 МГц.  *
*         *    *   *5. Вхідна частота каналу R0X- 145,0125 МГц. *
*         *    *   *6. Канал R8 (вихідна частота 145,800 МГц)  *
*         *    *   *  бажано не застосовувати.         *
**********************************************************************************
*430,000 - 439,425 *  5  * FM  *1. Відстань між каналами - 25 кГц.      *
*         *    *   *2. Вихідна частота ретранслятора каналів "RU"*
*         *    *   *  вища за вхідну на 1,6 МГц.        *
*         *    *   *3. Вихідна частота ретранслятора каналів "R" *
*         *    *   *  вища за вхідну на 7,6 МГц.        *
*         *    *   *4. Вхідна частота каналу RU0 - 433,000 МГц. *
*         *    *   *5. Вхідна частота каналу R70 - 431,050 МГц. *
**********************************************************************************
*1270,000-1299,000 *  5  * FM  *1. Відстань між каналами- 25 кГц.      *
*         *    *   *2. Вихідна частота ретранслятора каналів "RS"*
*         *    *   *  вища за вхідну на 28 МГц.         *
*         *    *   *3. Вихідна частота ретранслятора каналів "R" *
*         *    *   *  вища за вхідну на 35 МГц.         *
*         *    *   *4. Вихідна частота ретранслятора каналів "RM"*
*         *    *   *  вища за вхідну на 6 МГц.         *
*         *    *   *5. Вхідна частота каналу RS1 - 1270,000 МГц. *
*         *    *   *6. Вхідна частота каналу RM0- 1291,000 МГц. *
*         *    *   *7. Вхідна частота каналу R20 - 1293,150 МГц. *
**********************************************************************************
*                Радіомаяки                    *
**********************************************************************************
*28,200 - 28,300  * 5   * CW  *                       *
*144,400 - 144,490 * 5   * CW  *                       *
*432,800 - 433,000 * 5   * CW  *                       *
*1296,800-1297,000 * 5   * CW  *                       *
*2320,800-2320,990 * 5   * CW  *                       *
**********************************************************************************
*         Радіопередавачі для спортивної пеленгації           *
**********************************************************************************
* 3,500 - 3,650  * 5   * CW  *                       *
* 3,600 - 3,650  * 5   * AM  *                       *
*144,000 - 145,800 * 5   * CW  *                       *
*144,500 - 145,500 * 5   * AM  *                       *
**********************************************************************************
*        Радіостанції для комплексних аматорських змагань         *
**********************************************************************************
*1,830 - 2,000   * 5   * CW  *                       *
*1,860 - 2,000   * 5   * SSB *                       *
*3,500 - 3,650   * 5   * CW  *                       *
*3,600 - 3,650   * 5   * SSB *                       *
**********************************************************************************

Таблиця 3

Мінімально допустимі рівні послаблення складових
побічного та (або) позасмугового випромінювання

*****************************************************************************
*Робочий діапазон * Вихідна потужність, Вт  * Рівень послаблення, дБ    *
* частот, МГц   *             *               *
*****************************************************************************
*  до 30     *для всіх рівнів потужності*40 (але не більше 50 мВт)   *
*****************************************************************************
*від 30 до 235  *     до 25      *40 (але не більше 75 мкВт)  *
*         ***********************************************************
*         *    більше 25     *60 (але не більше 1 мВт)   *
*****************************************************************************
*від 235 до 960  *     до 25      *40 (але не більше 25 мкВт)  *
*         ***********************************************************
*         *    більше 25     *60 (але не більше 25 мкВт)  *
*****************************************************************************
*від 960 та вище *     до 10      *40 (але не більше 100 мкВт)  *
*         ***********************************************************
*         *    більше 10     *50 (але не більше 100 мкВт)  *
*****************************************************************************

4.7. Вимоги техніки безпеки

4.7.1. Користувачі (оператори) АРС зобов'язані неухильно дотримуватися правил техніки електробезпеки та протипожежної безпеки, державних санітарних норм і попереджувати випадки порушення цих правил та норм іншими особами.

(пункт 4.7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
  комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

4.7.2. Користувачі індивідуальних, керівники колективних АРС та їх заступники несуть відповідальність за дотримання правил техніки електробезпеки та протипожежної профілактики в приміщенні АРС та в місцях розташування їх антенних споруд.

(пункт 4.7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
  комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

4.7.3. Радіоапаратура АРС повинна бути в корпусах, які виключають можливість випадкового дотику до частин, які перебувають під напругою.

(пункт 4.7.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
  комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

4.7.4. Корпуси радіоапаратури, що живляться від мережі змінного струму, повинні бути надійно заземлені.

4.7.5. Заземлення апаратури повинно здійснюватись шляхом підключення до зовнішнього заземлення або до контуру заземлення будівлі.

У випадках, коли підключення до контуру заземлення неможливе, допускається використання для заземлення труб водопроводу (холодна вода).

Використання для заземлення труб і радіаторів опалення та газової мережі категорично забороняється.

4.7.6. Всі з'єднання в колі заземлення апаратури АРС повинні бути виконані методами зварювання, опресування або гвинтового скручення з наступним пропаюванням.

4.7.7. Всі кола живлення радіоапаратури АРС повинні бути захищені плавкими запобіжниками.

4.7.8. Рекомендується передбачити можливість підключення центральних жил фідерів антенних пристроїв до заземлення.

4.7.9. Всі операції з настроювання, регулювання, заміни комплектуючих компонентів радіоапаратури, як правило, повинні проводитися при повному вимкненні напруги живлення від джерела змінного струму.

(пункт 4.7.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
  комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

4.7.10. При роботах з радіоапаратурою без зняття напруги живлення необхідно користуватися інструментом з ізольованими ручками та іншими захисними засобами.

4.7.11. При роботі з антенними пристроями необхідно дотримуватися вимог безпеки щодо робіт, які проводяться на висоті. Роботи рекомендується проводити у взутті, що забезпечує достатнє зчеплення з дахом будівлі.

4.7.12. Забороняється підійматися на щогли і проводити роботи з антенними пристроями під час грози або при її наближенні, при сильному вітрі, ожеледиці, сильному дощі та снігопаді.

4.7.13. Металеві щогли, ізольовані за електричною схемою від землі, необхідно обладнати грозозахисним пристроєм для заземлення.

4.7.14. При виникненні пожежі в приміщенні АРС її користувач (оператор) зобов'язаний:

- негайно вжити заходів щодо відключеная радіоапаратури від мережі живлення;

- спробувати погасити пожежу власними силами;

- якщо погасити пожежу власними силами не вдається, викликати пожежну команду.

Використання пінних вогнегасників на АРС категорично забороняється.

5. Розташування аматорських радіостанцій

5.1. Кожна АРС повинна бути зареєстрована регіональним підрозділом ДІЕ у дозволі на експлуатацію АРС і розташована за місцем постійного проживання чи перебування її користувача.

5.2. Користувач індивідуальної АРС несе відповідальність за те, щоб під час його відсутності ніхто із сторонніх осіб не зміг привести АРС в дію. Забороняється встаноблення індивідуальної АРС в загальній кімнаті гуртожитку та приміщеннях загального користування (коридори, вітальні тощо).

5.3. Колективні (клубні) АРС повинні встановлюватися в окремих приміщеннях, в яких забезпечується збереження апаратури і виключена можливість доступу до неї сторонніх осіб. Забороняється розташування колективних (клубних) АРС у прохідних кімнатах та коридорах. По закінченні роботи колективної (клубної) АРС приміщення повинно бути надійно зачинене. Відчинити приміщення, де розташована колективна АРС, при відсутності її керівника або його заступників може представник засновника колективної АРС (клубу, гуртка тощо) або представник адміністрації установи, в якій розташована АРС, з обов'язковим складанням акта про вчинення цих дій. 

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
  комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

5.4. АРС можуть встановлюватися на механічних транспортних засобах за окремим дозволом регіонального підрозділу ДІЕ.

6. Кваліфікаційні вимоги до операторів аматорських радіостанцій

6.1. Оператор АРС початкової категорії повинен знати:

- елементарні принципи радіотелефонії та розповсюдження радіохвиль (коротких та УКХ);

- розподіл дозволених для даної категорії діапазонів за класами випромінювання;

- порядок проведення аматорського радіозв'язку;

- положення даного Регламенту;

- аматорський, Q- та Z-коди;

- вимоги техніки безпеки при роботі на АРС;

- настроювати та користуватися АРС;

- уміти правильно передавати і приймати мовну інформацію радіотелефоном.

6.2. Оператор АРС третьої категорії повинен знати:

- елементарні теоретичні і практичні основи електро- та радіотехніки;

- основи розповсюдження коротких та ультракоротких радіохвиль;

- розподіл аматорських діапазонів за класами випромінювання;

- будову та практичну роботу телефонних, телеграфних АРС та допоміжних пристроїв (вимірювачів коефіцієнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв та ін.);

- основи будови та роботи антен; ліній передачі потужності;

- аматорський, Q- та Z-коди;

- правила безпеки при роботі на АРС;

- вимоги даного Регламенту.

Оператор АРС третьої категорії повинен вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 60 знаків на хвилину.

(абзац десятий пункту 6.2 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

6.3. Оператор АРС другої категорії додатково до вимог, наведених у п. 6.2 цього Регламенту, повинен:

- знати фонетичну абетку та вміти правильно вимовляти і приймати вирази цієї абетки;

- вміти визначати несправності АРС, що потребують негайного припинення роботи;

- вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 80 знаків на хвилину.

(абзац четвертий пункту 6.3 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

6.4. Оператор АРС першої категорії додатково до вимог, наведених у пп. 6.2, 6.3 цього Регламенту повинен знати:

- основні закони електро- та радіотехніки;

- особливості розповсюдження радіохвиль;

- англійську мову в обсязі, достатньому для приймання сигналів лиха та прохання про допомогу;

- схемотехнічні та теоретичні принципи побудови різних АРС, допоміжних та антенно-фідерних пристроїв;

- вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 100 знаків на хвилину.

(абзац шостий пункту 6.4 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

6.5. Кваліфікація оператора АРС визначається при складанні претендентом іспиту кваліфікаційно-технічній комісії (КТК). За результатами іспиту заявнику видається довідка про складання кваліфікаційного іспиту.

6.6. КТК здійснюють свою діяльність на основі Положення про кваліфікаційно-технічні комісії по визначенню кваліфікації операторів аматорських радіостанцій в Україні, затвердженого Центром "Укрчастотнагляд" 17.11.97 р.

6.7. КТК створюються обласними (АР Крим) ДІЕ і працюють на громадських засадах. У кожній області (АР Крим) можуть працювати декілька кваліфікаційно-технічних комісій.

6.8. До складу КТК можуть залучатися спеціалісти в галузі радіо і радіоаматори, що мають дозвіл (ліцензію) на експлуатацію АРС першої категорії.

6.9. Перелік питань для складання кваліфікаційних іспитів затверджується Центром "Укрчастотнагляд".

6.10. Пункт 6.10 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

7. Порядок одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС та дозволу на експлуатацію аматорської передавальної радіостанції

7.1. Право на одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС та дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції мають:

- громадяни України, не обмежені у громадянських правах згідно з чинним законодавством України;

- громадяни інших держав, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;

- громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в'їзною візою і мають СЕРТ-ліцензію або національний документ на право експлуатації АРС.

(абзац четвертий пункту 7.1 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

Право на одержання дозволу на встановлення та експлуатацію колективних АРС, аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають об'єднання радіоаматорів (клуби, гуртки тощо) за письмовим поданням підрозділів Ліги радіоаматорів України.

(абзац п'ятий пункту 7.1 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

7.2. Для одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС заявник - фізична особа сплачує заявний збір за діючими тарифами та подає до регіонального підрозділу ДІЕ:

- заяву-анкету (додаток 1) - один примірник;

(абзац другий пункту 7.2 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

- одну фотокартку розміром 3 х 4 см; 

(абзац третій пункту 7.2 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

- довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2);

- квитанцію про сплату заявного збору.

Громадяни, які не досягли повноліття, додатково подають заяву повнолітньої особи (як правило, батьків, опікунів), котра дає згоду на видачу заявнику дозволу та бере на себе відповідальність за виконання заявником вимог даного Регламенту.

(абзац шостий пункту 7.2 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

Для військовослужбовців Збройних Сил України необхідно додатково мати письмовий дозвіл посадових осіб об'єднання (з'єднання, військових частин).

Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в'їзною візою, додатково подають копію паспорта.

7.3. Для одержання дозволу на виготовлення (придбання) колективної АРС заявник - юридична особа подає до регіонального підрозділу ДІЕ:

- заяву, у якій бере на себе відповідальність по забезпеченню умов роботи АРС;

- документи, визначені в п. 7.2 цього Регламенту, на кандидатури керівника АРС та його заступників (не більше двох осіб).

Категорія колективної АРС визначається за найвищою операторською категорією керівника АРС або його заступника.

За бажанням керівника колективної АРС та його заступників їм може не видаватися індивідуальний позивний сигнал.

7.4. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви і документів регіональний підрозділ ДІЕ розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення.

7.5. Після отримання дозволу на виготовлення (придбання) АРС (додаток 3) заявник повинен в термін не пізніше шести місяців з дня видачі дозволу встановити апаратуру АРС, підготувати її до роботи та пред'явити до контролю виготовлену (придбану) радіостанцію.

Якщо у вказані терміни виготовлена (придбана) радіостанція не пред'явлена для контролю або термін дозволу не продовжено, заявник втрачає право на виготовлення (придбання) аматорської передавальної станції.

7.6. Для отримання дозвілу на експлуатацію АРС заявник повинен подати до регіонального підрозділу ДІЕ:

- акт технічного огляду радіостанції (додаток 4);

- технічний паспорт на радіостанцію (у разі використання радіоапаратури промислового виробництва);

- квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного збору.

абзац п'ятий пункту 7.6 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

7.7. Акт технічного огляду радіостанції складається представником регіонального підрозділу ДІЕ або уповноваженими ДІЕ - членами кваліфікаційно-технічних комісій.

7.8. На всій території України видаються дозволи на експлуатацію АРС єдиного зразка (додатки 5, 6).

(абзац перший пункту 7.8 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

У разі використання переносної або мобільної АРС на частотах вище 30 МГц особі, що має дозвіл, на підставі її заяви видається витяг з основного дозволу (додаток 7).

(абзац другий пункту 7.8 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

7.9. Термін дії дозволу на експлуатацію АРС - 5 років.

Особа, що має дозвіл, зобов'язана до 1-го лютого поточного року сплатити щорічний експлуатаційний збір згідно з діючими тарифами. Сплата експлуатаційного збору підтверджує чинність дозволу на поточний рік.

Для щорічного підтвердження чинності дозволу колективної АРС юридична особа - засновник АРС зобов'язана додатково у вказані терміни подати письмову інформацію про місце розташування та склад керівництва АРС.

7.9.1. Якщо у вказані терміни чинність дозволу не підтверджена, то чинність дозволу на експлуатацію АРС призупиняється.

7.9.2. Якщо чинність дозволу не підтверджена без поважних причин протягом двох років, то дозвіл на експлуатацію АРС анулюється.

7.9.3. У випадку анулювання дозволу її користувач зобов'язаний в п'ятиденний термін здати дозвіл в регіональний підрозділ ДІЕ.

7.9.4. По закінченні терміну дії дозволу, за умови виконання всіх вимог п. 7.9 даного Регламенту, користувачу АРС регіональний підрозділ ДІЕ продовжує дозвіл на експлуатацію АРС терміном дії на наступні п'ять років без заяви.

7.10. У разі потреби за заявою користувача індивідуальної АРС, йому додатково видається на зазначений термін дозвіл  (licence) на експлуатацію АРС (додаток 8) тільки для використання за межами України.

7.11. Для підвищення категорії АРС особа, що має дозвіл, подає до регіонального підрозділу ДІЕ заяву-анкету (додаток 1), довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2) та сплачує заявний збір згідно з діючими тарифами.

7.12. Отримання дозволу на право встановлення та експлуатації ретрансляторів здійснюється згідно з Положенням про порядок використання УКХ ЧМ ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазоні 145 МГц, затвердженим Центром "Укрчастотнагляд" 25.03.97.

7.13. Дозвіл на експлуатацію спортивних АРС видається регіональним підрозділом ДІЕ на ім'я відповідальної особи, призначеної організаторами змагань. До заяви на отримання дозволу подаються відомості про кількість учасників та район змагань, час їх проведення.

7.14. Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в'їзною візою і мають національний документ (licence) на право експлуатації АРС, для отримання тимчасового дозволу на експлуатацію АРС з території України подають до Центру "Укрчастотнагляд":

(абзац перший пункту 7.14 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

- заяву-анкету (додаток 9);

- копію паспорта;

- копію національного дозволу (licence) на експлуатацію АРС;

- квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного збору.

7.15. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви і документів Центр "Укрчастотнагляд" розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення. Якщо документи надійшли не в повному сладі, Центр "Укрчастотнагляд" сповіщає заявника і встановлює новий термін.

7.16. При отриманні тимчасового дозволу сплачуються реєстраційний та експлуатаційний збори згідно з діючими тарифами.

(абзац перший пункту 7.16 із змінами, внесеними
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

Тимчасовий дозвіл (додаток 10) видається чинністю до одного року.

8. Правила проведення аматорського радіозв'язку

8.1. Документація АРС

8.1.1. На кожній АРС повинні знаходитися такі документи:

- дозвіл на експлуатацію АРС;

- Регламент аматорського радіозв'язку України;

- апаратний журнал.

8.1.2. Апаратний журнал АРС ведеться у довільній формі і обов'язково повинен містити наступну інформацію:

- позивний сигнал кореспондента;

- дату, час, діапазон, клас випромінювання проведеного радіозв'язку;

- оцінку сигналу RST або RS (передану і прийняту).

Апаратний журнал для ретрансляторів та радіомаяків повинен містити інформацію про час їх вмикання та вимкнення.

(пункт 8.1.2 доповнено новим абзацом п'ятим
згідно з наказом Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного журналу на магнітних носіях.

При використанні портативних переносних або рухомих АРС ведення апаратного журналу та наявність цього Регламенту не є обов'язковими.

(абзац сьомий пункту 8.1.2 в редакції наказу Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

8.2. Правила аматорського радіозв'язку

8.2.1. Радіостанції аматорської та аматорської супутникової служб України повинні вести передачі тільки у смугах частот, класами випромінювання та з рівнем вихідної потужності згідно з одержаним дозволом.

8.2.2. Радіозв'язок із службовими та іншими неаматорськими радіостанціями допускається тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на частотах аматорських діапазонів. Про такий зв'язок користувач АРС зобов'язаний невідкладно повідомити регіональний підрозділ ДІЕ.

(пункт 8.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

8.2.3. Радіозв'язок між АРС повинен проводитися відкритим текстом на радіоаматорську тематику і повинен обмежуватися повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю". Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку відкритим текстом, обирається ними без будь-яких обмежень.

(пункт 8.2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

8.2.4. Користувач (оператор) зобов'язаний передавати позивний сигнал своєї АРС на початку і в кінці кожного сеансу радіозв'язку, але не менш, ніж один раз на 10 хвилин.

8.2.5. Користувачі (оператори) АРС, які використовують станції вторинної служби, не повинні створювати радіозавад роботі станцій первинної служби і зобов'язані на вимогу останніх негайно змінити робочу частоту або вжити інших заходів щодо усунення радіозавад.

(пункт 8.2.5 в редакції наказу Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

8.2.6. При радіозв'язках телеграфом (ТЛГ) АРС повинні використовувати тільки міжнародний код Морзе (додаток 11).

8.2.7. При радіозв'язках телефоном (ОБС, АМ, ЧМ) рекомендується передавати літери позивного сигналу за допомогою слів фонетичної абетки (додаток 12).

8.2.8. При проведенні радіозв'язків обмін інформацією може вестися із застосуванням виразів Q-коду, Z-коду та радіоаматорського коду (додатки 13, 14 і 15).

8.2.9. Радіозв'язок між АРС України та інших країн забороняється, якщо Адміністрацією зв'язку України обмежено проведення таких радіозв'язків.

8.2.10. Документом про підтвердження проведеного аматорського радіозв'язку є картка-квитанція (QSL). Форма QSL може бути довільною, у якій обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, частота, вид випромінювання та якість зв'язку.

8.3. Обмеження при здійсненні аматорського радіозв'язку

Користувачам (операторам) АРС забороняється:

8.3.1. Використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між адміністраціями зацікавлених країн.

8.3.2. Застосовувати нерадіоаматорські коди і шифри.

8.3.3. Робота неприсвоєним позивним сигналом або без передачі позивного сигналу.

8.3.4. Робота в недозволеному АРС діапазоні, або недозволеними АРС класами випромінювання.

8.3.5. Обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, суто комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмисні радіозавади.

8.3.6. Вживання нецензурних слів і виразів.

8.3.7. Робота АРС класом випромінювання, не передбаченим в даній смузі частот.

8.3.8. Використання передавача з незадовільною якістю сигналу і тоном гірше Т-6.

8.3.9. Проводити перестройку передавача по діапазону в режимі випромінювання.

8.3.10. Робота АРС в час роботи телебачення при наявності радіозавад від її передавача роботі справних телевізійних приймачів промислового виготовлення, що підключені до настроєних та узгоджених зовнішніх телевізійних антен промислового виготовлення.

8.3.11. Експлуатація АРС, які не відповідають вимогам техніки безпеки.

8.3.12. Експлуатація АРС з перевищенням дозволеного максимального рівня вихідної потужності передавача.

8.3.13. Допуск до управління АРС осіб, що не мають права бути операторами АРС.

9. Позивні сигнали АРС в Україні

9.1. Радіостанціям аматорської та аматорської супутникової служб в Україні призначаються позивні сигнали згідно з вимогами Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.

(пункт 9.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

9.2. Позивні сигнали призначаються регіональними підрозділами ДІЕ і зазначаються у дозволі на експлуатацію АРС з використанням літер латинської абетки.

(пункт 9.2 в редакції наказу Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

9.3. Структура позивних сигналів, порядок їх видачі регламентуються Положенням про структуру та порядком призначення позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні.

9.4. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "А" - у стаціонарних умовах, літера "Р" - у польових.

9.5. При роботі АРС у межах території України з рухомих наземних об'єктів до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "М".

9.6. При роботі АРС з плаваючих об'єктів, які є власністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "ММ".

9.7. При роботі АРС з літаючих об'єктів, що є власністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "АМ".

9.8. При наявності СЕРТ-ліцензії або тимчасового дозволу (licence) на експлуатацію АРС із території України, іноземні громадяни при управлінні АРС із території України додають перед особистим позивним сигналом через дріб літери "UT".

(пункт 9.8 в редакції наказу Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

9.9. При використанні вищезгаданих додатків до позивних сигналів користувач (оператор) АРС зобов'язаний при радіозв'язку передавати своє місцезнаходження.

9.10. АРС України можуть видаватися спеціальні та укорочені позивні сигнали. Структура та порядок їх видачі регламентуються Положенням про структуру та порядком призначення спеціальних та укорочених позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні.

10. Оформлення тимчасового і постійного перенесення АРС у межах території України та тимчасового і повного припинення роботи АРС

10.1. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України на термін до одного року її користувач повинен попередньо повідомити регіональний підрозділ ДІЕ, на територію якої здійснюється перенесення АРС.

10.2. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України на термін до одного місяця її користувач без попереднього повідомлення ДІЕ має право на експлуатацію АРС тільки на частотах вище 30 МГц.

10.3. При зміні постійного місцезнаходження в межах області (АР Крим) користувач (керівник) АРС в десятиденний термін повинен подати в регіональний підрозділ ДІЕ заяву про зміну дозволу за новим місцезнаходженням.

10.4. При зміні постійного місцезнаходження за межі області (АР Крим) користувач АРС зобов'язаний здати дозвіл в ДІЕ, що його видала, і отримати завірену довідку про його здачу. На основі даної довідки за користувачем АРС зберігається право за новим місцем проживання отримати дозвіл на експлуатацію АРС тієї ж категорії, яку він мав, без здачі кваліфікаційного іспиту.

10.5. Оформлення тимчасового та повного припинення роботи АРС здійснюється ДІЕ за заявою її користувача.

10.6. При повному припиненні роботи АРС її користувач зобов'язаний в п'ятнадцятиденний термін:

здати дозвіл на експлуатацію АРС в регіональний підрозділ ДІЕ;

вивести передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію з експлуатації.

В даному випадку за користувачем АРС, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, протягом шести місяців зберігається право:

розібрати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію на деталі;

або передати чи реалізувати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію іншій фізичній або юридичній особі, яка має чинний дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції або дозвіл на виготовлення (придбання) аматорської радіостанції.

11. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну

11.1. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну визначається чинним законодавством України.

11.2. Ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну громадянам України дозволяється при наявності дозволу на експлуатацію АРС або дозволу на виготовлення (придбання) АРС, а іноземним громадянам - при наявності тимчасового дозволу (licence) на експлуатацію АРС з території України.

11.3. Дія п. 11.2 не поширюється на ввезення передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій з комерційними цілями, що регулюється іншими актами законодавства України.

11.4. При тимчасовому ввезенні (вивезенні) аматорських радіостанцій, радіоаматор, при наявності дозволу (licence) на експлуатацію АРС, повинен вносити зазначені в дозволі (licence) АРС в митну декларацію з зобов'язанням зворотного їх вивезення (ввезення).

(розділ 11 доповнено пунктом 11.4 згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

12. Забезпечення аварійного радіозв'язку

12.1. АРС України можуть бути залучені для організації аварійного радіозв'язку (як в межах України так і міжнародного зв'язку) у надзвичайних ситуаціях з правом передачі інформації від (для) третіх осіб у відповідності з чинним законодавством України, Регламентом радіозв'язку (Резолюція N 640) та міжнародними домовленостями і угодами.

12.2. У рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС). Діяльність РАС регламентується окремими документами, погодженими з АЗРЧ.

(пункт 12.2 в редакції наказу Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

12.3. У повсякденній роботі АРС, що беруть участь в роботі РАС, зобов'язані дотримуватись вимог даного Регламенту.

В залежності від умов проходження радіохвиль та часу доби станціям РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 14 292 кГц, 7090 кГц, 3649 кГц.

12.4. Пункт 12.4 вилучено 

(згідно з наказом Державного комітету зв'язку
та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22,
 у зв'язку з цим пункт 12.5 вважати пунктом 12.4)

12.4. Під час надзвичайних ситуацій всі АРС зобов'язані сприяти роботі радіостанцій РАС.

13. Відповідальність користувачів (операторів) АРС за порушення вимог даного Регламенту

13.1. За виготовлення (придбання), експлуатацію АРС без відповідного дозволу Центру "Укрчастотнагляд" та регіональних підрозділів ДІЕ, а також за передачу або реалізацію аматорських передавальних радіостанцій особам, які не мають відповідного дозволу, користувачі (керівники) цих АРС, в залежності від характеру допущених ними порушень, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.2. За порушення вимог даного Регламенту в тих випадках, коли ці порушення не тягнуть за собою відповідальності згідно з чинним законодавством України, на користувачів (керівників) АРС можуть накладатись наступні стягнення:

попередження;

закриття АРС на термін до трьох місяців;

закриття АРС на термін до одного року;

закриття АРС та анулювання дозволу.

13.3. Стягнення накладаються регіональними підрозділами ДІЕ самостійно на підставі факту порушення, зафіксованого службою радіомоніторингу Центру "Укрчастотнагляд", або за зверненням радіоаматорської організації чи юридичних або фізичних осіб (при документальному підтвердженні).

(пункт 13.3 в редакції наказу Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

13.4. При необхідності накласти стягнення регіональний підрозділ ДІЕ повідомляє користувача (керівника) АРС про своє рішення. Користувач (керівник) АРС зобов'язаний виконати рішення ДІЕ негайно після отримання повідомлення.

Користувач (керівник) АРС може оскаржити рішення відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Попередження накладається за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.6. Забороняється робота станції на строк до трьох місяців за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.7, 8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту. 

13.7. Забороняється робота АРС на строк до одного року за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.7, 8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 цього Регламенту.

13.8. АРС закривається, ліцензія на її експлуатацію анулюється за порушення вимог одного з пунктів: 7.9.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 цього Регламенту.

13.9. Штраф згідно з чинним законодавством України накладається за порушення вимог одного з пунктів: 13.6, 13.7 цього Регламенту.

14. Контроль за роботою аматорських радіостанцій

14.1. Згідно із Законом України "Про радіочастотний ресурс України" організація і проведення радіочастотного моніторингу здійснюється АЗРЧ і Центром "Укрчастотнагляд" та регіональними підрозділами ДІЕ.

(пункт 14.1 в редакції наказу Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

14.2. При домовленості між Центром "Укрчастотнагляд" і громадськими об'єднаннями радіоаматорів та розробці і затвердженні відповідного положення про контроль аматорського зв'язку, радіочастотний моніторинг в смугах частот, які розподілені для аматорського радіозв'язку, може здійснюватись громадськими об'єднаннями радіоаматорів та окремими радіоаматорами, яким офіційно буде надано повноваження громадського контролера. 

(пункт 14.2 в редакції наказу Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

14.3. Користувачі (керівники) АРС повинні забезпечувати представникам Центру "Укрчастотнагляд", ДІЕ вільний доступ до документації, апаратури та споруд АРС для здійснення функції контролю.

(пункт 14.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та  інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

14.4. Результати контролю фіксуються письмово (актом) з обов'язковим засвідченням (підписом) користувача (керівника) АРС про ознайомлення з результатами контролю.

 

 

 

(У додатках до Регламенту цифри "199__ р." замінено цифрами "200__ р.", цифри поштового індексу "252179" замінено цифрами "03179", слова "ДІЕ ______________ області" замінено словами "регіональний підрозділ ДІЕ _______________________" у відповідних відмінках, слова "Державний комітет зв'язку України" замінено словами "Державний комітет зв'язку та інформатизації України", згідно з наказом Державного  комітету зв'язку та інформатизації України від 19 лютого 2001 року N 22)


 

 

 

 

 
 
 

Додаток 1
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

*************      ******************************************
* Місце  *      *Позивний сигнал ______________________ *
*  для   *      *      (літерами латинськоі абетки)*
*фотокартки *      *Дозвіл N___видано"__"_________200__ р. *
*************      ******************************************
            У регіональний підрозділ Державної
 інспекції електрозв'язку _______________
 гр._____________________________
             ________________________________
             ________________________________

ЗАЯВА-АНКЕТА

   Прошу видати дозвіл  на  експлуатацію аматорської
радіостанції  індивідуального  (колективного)   користування
_______________ категорії.
 (прописом)
   Про себе повідомляю наступне:
 
1. Прізвище ______________________________________________________
2. Ім'я __________________________________________________________
3. По батькові ___________________________________________________
4. Дата народження (рік, число, місяць) __________________________
5. Місце народження ______________________________________________
__________________________________________________________________
6. Паспорт: серія __________ N ___________, виданий ______________
__________________________________________________________________
7. Номер телефону: домашній ____________, службовий _____________
8. Адреса розташування аматорської радіостанції:
стаціонарної _____________________________________________________
                 (повна поштова адреса)
__________________________________________________________________
 
мобільної_________________________________________________________
 
   Зобов'язуюсь  неухильно  виконувати  вимоги  Регламенту
аматорського радіозв'язку  України  та  своєчасно  сплачувати
щорічний експлуатаційний збір.
 
   До заяви-анкети додаю:
 
   Довідку про складання кваліфікаційного іспиту
 
N _______________, дата видачі "__" ____________ 200__ р.
 Дата заповнення "__" _____200__ р. Підпис заявника __________
 
   Рішення регіонального підрозділу ДІЕ ________________________
 __________________________________________________________________
             (зміст рішення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
   МП      Начальник регіонального підрозділу ДІЕ _________
 __________________              ____________________
    (підпис)                  (прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 2
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

ДОВІДКА  N  _____ 
про складання кваліфікаційного іспиту

 
   Громадянин "__" _____________ 200__ р. склав кваліфікаційний
іспит  за  програмою  оператора  аматорської  радіостанції
______________ категорії по розділах:
 
Електро-, радіотехніка ........................   зараховано
 
Вимоги техніки безпеки .......................   зараховано
 
Рядок вилучено
 Регламент аматорського радіозв'язку України     зараховано
 
Приймання текстів кодом Морзе на слух
(зн./хв.) ......................................
 
Передача текстів кодом Морзе від руки
(зн./хв.) ......................................
 
Громадянин
за своїми знаннями та досвідом роботи
може здійснювати експлуатацію аматорської
радіостанції __________ категорії.
       (прописом)
 
Довідка дійсна протягом одного року з дня складання іспиту.
 
Члени кваліфікаційно-технічної комісії: 1. __________  _________
                      (підпис)  (прізвище)
                    2. __________  _________
                    3. __________  _________

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 3
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

ДОЗВІЛ
   на виготовлення
(придбання) аматорської
радіостанції

Рішенням регіонального підрозділу ДІЕ__ від "__" ________ 200_ р.
Гр._______________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   дозволяється виготовлення (придбання) та монтаж передавальної
(приймально-передавальної) аматорської радіостанції _____________
категорії індивідуального (колективного) користування.
 
   Особі, якій наданий даний дозвіл, дозволяється ввезення в
Україну  передавальної  (приймально-передавальної)  аматорської
радіостанції, придбаної за кордоном,   згідно   з   чинним
законодавством України. 
 Експлуатація радіостанції без дозвілу  на  експлуатацію
аматорської радіостанції -
 
          КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
 
   Термін дії даного дозволу - шість місяців.
 
     НАЧАЛЬНИК регіонального підрозділу ДІЕ __________________
 ___________________            _______________________
   (підпис)                   (прізвище)
 
   МП

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 4
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

АКТ
технічного огляду

 
  N_________              від"__"_________200_ р.
 Представником регіонального підрозділу ДІЕ _______________ гр.
___________________ (посвідчення ДІЕ N _____) був проведений
технічний огляд аматорської радіостанції __________ категорії
індивідуального (колективного) користування, що  відкривається
вперше (діючої, тимчасово закритої).
 
1. Користувач (керівник) АРС ___________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
2. Позивний сигнал _______________________________________________
 
3. Адреса розташування АРС _______________________________________
 
4. Вимоги щодо розташування АРС та вимоги безпеки:
 
  АРС розташована на __ поверсі в приміщенні площею ____ кв. м;
 
  наявність у приміщенні факторів підвищеної електронебезпеки;
 
  правила техніки безпеки та пожежної профілактики в приміщенні.
 
5. Наявність на АРС обов'язкової документації ____________________
 
6. Комплект апаратури АРС:
 
  в наявності є ___ передавач(ів)/прийомо-передавач(ів)
 
  робочі діапазони ______________________________________________
 
  конструкція____________________________________________________
 
  тип або марка _________________________________________________
 
  кількість вихідних каскадів (підсилювачів потужності): ________
 
  - тип вихідного приладу _______________________________________
 
  - напруга живлення (аноду), В _________________________________
 
7. Результати вимірювання вихідної потужності (Рвих)
 
***************************************************************************************
*Діапазон, *    * Діапазон, *    * Діапазон, *    * Діапазон, *     *
* МГц   * Рвих,Вт*  МГц   * Рвих,Вт*  МГц  * Рвих,Вт*  МГц   *Рвих,Вт  *
***************************************************************************************
*1,8    *    *  10   *    *   21  *    *      *     *
***************************************************************************************
*3,5    *    *  14   *    *   24  *    *      *     *
***************************************************************************************
* 7    *    *  18   *    *   28  *    *      *     *
***************************************************************************************
 
   8. Висновки про відповідність  параметрів  передавальної
(приймально-передавальної) апаратури вимогам для даної категорії
АРС ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   9. Зауваження _______________________________________________
 
   10. Термін усунення виявлених  недоліків  і  повторного
технічного огляду АРС: не пізніше ________________________________
_______________________________________________________.
 
   11. Висновки про усунення  раніше  виявлених  недоліків
________________
 
 
Підписи:     Представник ДІЕ _________________ (____________)
         Користувач (керівник) АРС ____________ (________)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 5
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ

ДОЗВІЛ N  ______
на експлуатацію аматорської радіостанції
_______ категорії індивідуального (колективного) користування

Прізвище, ім'я, по батькові користувача
(керівника) радіостанції
                       ********************
             Позивний сигнал  *         *
                       ********************
Адреса розташування радіостанції
Назва установи - засновника колективної радіостанції
 
   Експлуатація аматорської радіостанції дозволяється в смугах
частот, з рівнями вихідної потужності та класами випромінювання у
відповідності з таблицею (див. додаток 6).
 
   Особі, якій надано даний дозвіл, дозволяється ввезення в
Україну  передавальної  (приймально-передавальної)  аматорської
радіостанції, придбаної за кордоном, та тимчасове  вивезення
передавальних    (приймально-передавальних)    радіостанцій,
зареєстрованих в даному дозволі, згідно з чинним законодавством 
України. 
 Дата видачі _________________    Термін чинності до __________
 
        Начальник регіонального підрозділу ДІЕ ___________
 МП
 
_________________               ____________________
  (підпис)                    (прізвище)
 
       Зареєстрована аматорська радіоапаратура
 
*****************************************************************
*   N  *  Тип  *  Заводський номер * Підпис/печатка  *
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************

Примітка. Кожна позиція повинна бути завірена підписом та печаткою Державної інспекції електрозв'язку.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 19.02.2001 р. N 22)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 6
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України (зворотня
сторона бланка дозволу)

 

 

 

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної
потужності та класи випромінювання передавачів АРС

**********************************************************************************
*           *    Потужність, Вт    *             *
*   Смуги частот,  ********************************  Клас         *
*    МГц      *     Категорія      *  випромінювання    *
*           ********************************             *
*           * 1  *  2  * 3  * поч. *             *
**********************************************************************************
*    "1.810-1.840  * 10  *  5  * -  *  -  *    CW        *
*    "1.840-1.850  * 10  *  5  * -  *  -  *   SSB,CW       *
*    "1.838-1.842  * 10  *  5  * 5  *  5  * цифровий зв'язок     *
*    "1.850-1.900  * 10  *  5  * 5  *  5  *   SSB,CW       *
*    "1.900-2.000  * 10  *  5  * 5  *  5  *  AM, SSB, CW      *
*           *   *    *   *    *             *
*    3.500-3.600  * 200 *  100 * 40 *  -  *    CW        *
*    3.580-3.620  * 200 *  100 * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*    3.600-3.650  * 200 *  100 * 40 *  -  *   SSB, CW       *
*    "3.650-3.700  * 200 *  100 * -  *  -  *   SSB, CW       *
*    "3.700-3.800  * 200 *  -  * -  *  -  *   SSB, CW       *
*    "3.730-3.740  * 200 *  100 * -  *  -  *    SSTV       *
*           *   *    *   *    *             *
*    *7.000-7.100  * 200 *  100 * 40 *  -  *    CW        *
*    *7.035-7.045  * 200 *  -  * -  *  -  *SSTV, цифровий зв'язок  *
*    *7.040-7.100  * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*           *   *    *   *    *             *
*   "10.100-10.150  * 200 *  100 * -  *  -  *    CW        *
*   "10.140-10.150  * 200 *  -  * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*           *   *    *   *    *             *
*   *14.000-14.250  * 200 *  100 * -  *  -  *    CW        *
*   *14.070-14.112  * 200 *  -  * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*   *14.100-14.150  * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*   *14.150-14.250  * 200 *  -  * -  *  -  *    SSB        *
*   *14.225-14.235  * 200 *  -  * -  *  -  *    SSTV        *
*   14.250-14.350  * 200 *  -  * -  *  -  *   SSB, CW       *
*           *   *    *   *    *             *
*  *"18.068-18.168  * 200 *  100 * -  *  -  *    CW        *
*  *"18.100-18.110  * 200 *  100 * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*  *"18.110-18.168  * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*           *   *    *   *    *             *
*   *21.000-21.450  * 200 *  100 * 40 *  -  *    CW        *
*   *21.080-21.120  * 200 *  100 * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*   *21.150-21.250  * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*   *21.250-21.450  * 200 *  -  * -  *  -  *    SSB        *
*   *21.335-21.345  * 200 *  -  * -  *  -  *    SSTV        *
*           *   *    *   *    *             *
*  *"24.890-24.990  * 200 *  100 * -  *  -  *    CW        *
*  *"24.920-24.330  * 200 *  100 * -  *  -  * цифровий зв'язок     *
*  *"24.930-24.990  * 200 *  100 * -  *  -  *    SSB        *
*           *   *    *   *    *             *
*   28.000-28.100  * 200 *  100 * 40 *  -  *    CW        *
*   28.100-28.200  * 200 *  100 * 40 *  5  * цифровий зв'язок, CW   *
*   28.200-28.800  * 200 *  100 * 40 *  5  *    SSB, CW      *
*   28.675-28.685  * 200 *  -  * -  *  -  *    SSTV       *
*   28.800-29.300  * 200 *  100 * 40 *  5  *  SSB, AM, CW      *
*   *29.300-29.550  * 200 *  100 * -  *  -  *    SAT        *
*   29.550-29.700  * 200 *  100 * 40 *  5  *  FM, SSB, CW      *
*           *   *    *   *    *             *
*  "144.000-144.035  * 5  *  -  * -  *  -  *    EME        *
*  "144.035-144.150  * 5  *  5  * 5  *  5  *    CW        *
*  "144.150-144.400  * 5  *  5  * 5  *  5  *    SSB        *
*  "144.500-145.800  * 5  *  5  * 5  *  5  * SSB, CW, FM, RTTY SSTV *
*  "144.800-144.990  * 5  *  5  * 5  *  5  * цифровий зв'язок, AM  *
*  "145.000-145.800  * 5  *  5  * 5  *  5  *    FM        *
* *"145.800-146.000  * 5  *  5  * 5  *  5  *    SAT        *
**********************************************************************************

Примітка. Частоти, що перевищують 146 МГц, використовуються згідно з табл. N 1 Регламенту аматорського радіозв'язку України.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 7
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

*****************************************************************
* ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА  *              *
*   ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ   *              *
* ЦЕНТР "УКРЧАСТОТНАГЛЯД"    *              *
*                 *              *
*  ВИТЯГ З ДОЗВОЛУ N _______   *              *
* на  експлуатацію  аматорської *              *
*радіостанції_____________ катего- *              *
*рії індивідуального користування *              *
*(переносної, мобільної)     *              *
*                 *              *
*Позивний сигнал _________________ * Користувач аматорської  *
*Користувач ______________________ *радіостанції зобов'язаний  *
*                 *  дотримуватись вимог   *
*Адреса              * Регламенту аматорського  *
*_________________________________ *  радіозв'язку України.  *
*                 *              *
*Тип радіостанції_________________ *  Будь-які зміни даних,  *
*Заводський номер_________________ *   вказаних у витягу   *
*                 * з дозволу, повинні бути  *
*Робочі частоти __________________ *     узгоджені     *
*Місце розташування ______________ * з регіональним підрозділом * *Особливі умови: з правом провозу *ДІЕ ______________________. *
*через кордон           *              *
*Термін дії: до __________________ *              *
*                 *              *
*Начальник регіонального підрозділу*              * *ДІЕ ______________________    *              *
*МП                *              *
*  ________      __________ *              *
*  (підпис)      (прізвище) *              *
*  Дата видачі "__"______200_ р.*              *
*****************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 9
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

 НАЧАЛЬНИКУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ
             РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ
             03179, м. Київ, пр. Перемоги, 15-й км.

ЗАЯВА-АНКЕТА
на оформлення тимчасового дозволу application for a temporary amateur radio licence

 
   1. Прізвище _________________________________________________
    Surname
   2. Ім'я, по батькові ________________________________________
    Given names
   3. Дата і місце народження __________________________________
    Date and place of birth
   4. Громадянство _____________________________________________
    Citizenship
   5. Адреса постійного місця проживання _______________________
    Permanent home address
   6. Номер паспорта ___________________________________________
    Passport number
   7. Позивний сигнал __________________________________________
    Call sign
   8. Категорія АРС ____________________________________________
    Class of licence
   9. Необхідний період чинності тимчасового дозволу ___________
    Required period for a temporary licence
   10. Місце розташування АРС __________________________________
     Location of ARS installation
   11. Дані про колишні дозволи в Україні ______________________
     The details of former licences in Ukraine
   12. Апаратура, що ввозиться _________________________________
     Equipment to be brought
 
   Я  зобов'язуюсь  повністю  дотримуватись  вимог  чинного
законодавства України щодо Служби аматорського радіозв'язку.
 
   I pledge oneself  that  I'll  completely  observe  all
governmental regulations established for  Amateur  Radio  in
Ukraine.
 
 
Підпис заявника _________________    Дата ____________________
Applicant's signature          Date
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 10
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ

ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ  N ____  
на експлуатацію аматорської радіостанції ______________ категорії   індивідуального користування

Прізвище, ім'я, по батькові корис-
тувача радіостанції
                     ********************
    Позивний сигнал         *         *
                     ********************
Адреса розташування радіостанції
 
   Експлуатація аматорської радіостанції дозволяється в смугах
частот з рівнями вихідної потужності та класами випромінювання,
затвердженими для даної категорії радіостанції.
 
   Особі, якій надано даний тимчасовий дозвіл, дозволяється
тимчасове    ввезення    в    Україну    передавальної
(приймально-передавальної) апаратури аматорської радіостанції_____
__________________________________________________________________
Дата видачі ________________     Термін чинності: до _________
 
   Начальник українського державного центру
   радіочастот та нагляду за зв'язком
 
   МП
 
__________________   _____________________
  (підпис)         (прізвище)
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 11
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

КОД МОРЗЕ

******************************************************************
*    Букви     *          *Цифри, *       *
************************          *знаки *       *
*латинської*української*  Код Морзе   *розділу*  Код Морзе *
* абетки * абетки  *          *    *       *
******************************************************************
*  A   *   А   *  *-       *  1  * *----   *
******************************************************************
*  B   *   Б   *  -***      *  2  * **---   *
******************************************************************
*  C   *   Ц   *  -*-*      *  4  * ***--   *
******************************************************************
*  D   *   Д   *  -**       *  4  * ****-   *
******************************************************************
*  E   *   Е   *  *        *  5  * *****   *
******************************************************************
*  F   *   Ф   *  **-*      *  6  * -****   *
******************************************************************
*  G    *  Г, Ґ  *  --*       *  7  * --***   *
******************************************************************
*  H   *   Х   *  ****      *  8  * ---**   *
******************************************************************
*  I   *  І,Ї  *  **       *  9  * ----*   *
******************************************************************
*  J   *   Й   *  *---      *  0  * -----   *
******************************************************************
*  K   *   К   *  -*-       *    *       *
********************************************    *       *
*  L   *   Л   *  *-**      *    *       *
******************************************************************
*  M   *   М   *  --       *(в цифрових текстах) *
******************************************************************
*  N   *   Н   *  -*       *  9  * -*     *
******************************************************************
*  O   *   О   *  ---       *  0  * -     *
******************************************************************
*  P   *   П   *  *--*      *    *       *
******************************************************************
*  Q   *   Щ   *  --*-      *  (.) * ******   *
******************************************************************
*  R   *   Р   *  *-*       *  (,) * *-*-*-   *
******************************************************************
*  S   *   С   *  ***       *  (/) * -**-*   *
******************************************************************
*  T   *   Т   *  -        *  (?) * **--**   *
******************************************************************
*  U   *   У   *  **-       *  (!) * --**--   *
******************************************************************
*  V   *   Ж   *  ***-      *  (:) * ---***   *
******************************************************************
*  W   *   В   *  *--       *  (;) * -*-*-*   *
******************************************************************
*  X   *   Ь   *  -**-      * [(][)]* -*--*-   *
******************************************************************
*  Y   *   И   *  -*--      *  (') * *----*   *
******************************************************************
*  z   *   З   *  --**      *  (-) * -****-   *
******************************************************************
*     *   Є   *  **-**      *  (') * *-**-   *
******************************************************************
*     *   Ч   *  ---*      *  знак* -***-   *
*     *      *          *розділу*       *
******************************************************************
*     *   Ш   *  ----      *    *       *
********************************************    *       *
*     *   Ю   *  **--      *    *       *
********************************************    *       *
*     *   Я   *  *-*-      *    *       *
******************************************************************

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 12
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

ФОНЕТИЧНА АБЕТКА 

*****************************************************************
*    Українська      *      Англійська      *
*****************************************************************
* Літера  *    Слово   *  Літера  *    Слово   *
*****************************************************************
*      *         *       *         *
*  А    *   АНДРІЙ   *   A    *    ALFA   *
*  Б    *   БОГДАН   *   B    *    BRAVO   *
*  В    *   ВАСИЛЬ   *   C    *   CHARLIE   *
*  Г    *  ГРИГОРІЙ   *   D    *    DELTA   *
*  Ґ    *   ГУДЗИК   *   E    *    ECHO    *
*  Д    *  ДМИТРО    *   F    *   FOXTROT   *
*  Е    *   ЕНЕЙ    *   G    *    GOLF    *
*  Є    *   ЄВГЕН   *   H    *    HOTEL   *
*  Ж    *   ЖУК    *   I    *    INDIA   *
*  З    *  ЗЕНОВІЙ   *   J    *   JULLIETT  *
*  И    *   ІГРЕК   *   K    *    KILO   *
*  І    *   ІВАН    *   L    *    LIMA   *
*  Ї    *   ЇЖАК    *   M    *    MIKE   *
*  Й    *   ЙОСИП    *   N    *   NOVEMBER   *
*  К    *  КІЛОВАТ   *   O    *    OSCAR   *
*  Л    *   ЛЕВКО    *   P    *    PAPA   *
*  М    *   МАРІЯ   *   Q    *   QUEBEC   *
*  Н    *  НАТАЛКА   *   R    *    ROMEO   *
*  О    *   ОЛЬГА   *   S    *    SIERRA   *
*  П    * ПАВЛО, ПЕТРО  *   T    *    TANGO   *
*  Р    *   РОМАН    *   U    *   UNIFORM   *
*  С    *   СТЕПАН   *   V    *    VICTOR   *
*  Т    *   ТАРАС   *   W    *   WHISKEY   *
*  У    *   УКРАЇНА   *   X    *    X-RAY   *
*  Ф    *   ФЕДІР   *   Y    *   YANKEE   *
*  Х    *  ХРИСТИНА   *   Z    *    ZULU   *
*  Ц    *   ЦЕНТР   *       *         *
*  Ч    *  ЧОЛОВІК   *       *         *
*  Ш    *   ШУРА    *       *         *
*  Щ    *   ЩУКА    *       *         *
*  Ю    *   ЮРІЙ    *       *         *
*  Я    *   ЯКІВ    *       *         *
*  Ь    *  ЗНАК (ІКС)  *       *         *
*****************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 13
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

ВИТЯГ
з міжнародного Q-коду

Q-КОД

Значення*

Q-КОД

Значення*

QRA

Моя станція...називається

QRY

Номер Вашої черги...

QRB

Віддаль між нашими станціями

QRZ

Вас викликає...

QRG

Ваша точна частота

QSA

Сила Ваших сигналів...

QRH

Ваша частота змінюється...

QSB

Сила Ваших сигналів змінюється

QRI

Тон Вашої передачі...

QSD

Ваша маніпуляція має дефекти

QRJ

Ваші сигнали дуже слабкі

QSK

Я можу Вас слухати в паузах між моїми сигналами.

QRK

Розбірливість Ваших сигналів...

 

Можете переривати мене

QRL

Я зайнятий

QSL

Прийом підтверджую

QRM

Я відчуваю завади від інших станцій

QSN

Я чув Вас (або...) на частоті...

 

 

QSO

Я можу зв'язатись... безпосередньо

QRN

Мені заважають атмосферні завади

QSP

Я передам...

 

 

QSU

Передавайте або відповідайте на цій частоті (або на частоті...)

QRO

Збільшіть потужність передавача

 

 

QRP

Зменшіть потужність передавача

QSW

Я буду передавати на цій частоті (або на частоті...)

QRQ

Передавайте швидше

 

 

QRS

Передавайте повільніше

QSY

Перейдіть на іншу частоту

QRT

Припиніть передачу

QSZ

Передавайте кожне слово або групу двічі

QRU

Для Вас нічого немає

 

 

QRV

Я готовий

QTC

В мене є для Вас повідомлення

QRW

Прошу повідомити..., що я його викликаю

QTH

Я знаходжусь в... (назва пункту)

 

 

QTR

Точний час...годин... хвилин...

QRX

Зачекайте

QUA

В мене є відомості від... (позивний сигнал)

* Скорочення Q-коду приймає форму питання, коли безпосередньо за ним іде знак питання.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 14
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

ВИТЯГ
з міжнародного Z-коду

Z-КОД

Значення

ZAN

Я абсолютно нічого не приймаю

ZAP

Будь ласка, підтвердіть прийом

ZCK

Перевірте Вашу маніпуляцію

ZCL

Передавайте Ваш позивний сигнал розбірливіше

ZDF

Ваша частота змінюється

ZFO

Ваші сигнали завмирають

ZGS

Ваші сигнали стають голоснішими

ZGW

Ваші сигнали стають слабшими

ZOK

Приймаю Вас впевнено

ZRN

У Вас поганий тон

ZSU

Ваші сигнали неможливо розібрати

ZWO

Передавайте слова один раз

ZWT

Передавайте слова двічі

* Скорочення Z-коду приймає форму питання, коли безпосередньо за ним іде знак питання.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 15
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

 

 

 

ВИТЯГ
з радіоаматорського коду

*************************************************************************************
*Скорочення*    Значення       *Скорочення *     Значення       *
*або слово *               *або слово *               *
*************************************************************************************
*  1   *      2        *   1   *       2        *
*************************************************************************************
*   ABT *Приблизно, коло       *    AM *Амплітудна модуляція     *
*   AC *Змінний струм        *   ANS *Відповідь, відповідати    *
*ADR, ADS *Адреса            *    AR *Кінець передачі        *
*AER, ANT *Антена            *   ARE *Є (множина)          *
*  AFTER *Після            *   ARS *Аматорська радіостанція    *
*   AGN *Знову            *    AS *Почекайте           *
*   ALL *Все             *    AT *До, в, при          *
*  ALSO *Також            * AТ FIRST *Спершу            *
*   AM *Час після опівночі      * AT TIMES *Часами            *
* AT LAST *Нарешті           *   COAX *Коаксіальний кабель      *
*  AWARD *Радіоаматорський диплом   *   COLD *Холодно            *
*  BALUN *Узгоджуючий         *  CONDX *Умови проходження       *
*     *трансформатор        *      *радіохвиль          *
*  BAND *Діапазон (смуга частот)   * CONGRATS *Поздоровлення         *
*   BCI *Завади радіомовленню     *COPY, CPY *Приймати           *
*  BCNU *Буду радий зустріти знову  *    CQ *Всім, всім          *
* BD, BAD *Поганий, погано       *    CU *До зустрічі          *
*  BEAM *Тип антени          *  CUANG *Зустрінемось знову      *
*  BEST *Найкращий          *   CUL *Зустрінемось пізніше     *
*  BFR, *Перед, до того        *    CW *Телеграфна передача      *
* BEFORE *               *      *               *
*   BK *Закінчення передачі,     *    DC *Постійний струм        *
*     *робота напівдуплексом    *      *               *
*BOX, POB *Поштова (абонентська)    *    DE *Від (перед позивним      *
*     *скринька           *      *сигналом)           *
*   BUT *Але, крім          *  DIRECT *Безпосередньо         *
*   BY *За посередництвом, при    *    DR *Дорогий (звернення)      *
*     *допомозі           *      *               *
*    C *Градус Цельсія        *   DSB *Двосмугова модуляція з    *
*     *               *      *подавленою частотою-но-    *
*     *               *      *сієм             *
*  CALL *Позивний сигнал,       *      *               *
*     *викликати          *      *               *
*   CAN *Можу             *   DUPE *Повторний зв'язок       *
*  CANT *Не можу           *   DWN *Нижче             *
*  CARD *QSL-листівка         *    DX *Дальній зв'язок, рідкий    *
*     *               *      *кореспондент         *
*   CFM *Підтверджую,         *   EME *Зв'язок з відбиттям від    *
*     *підтвердження        *      *Місяця            *
* CHEERIO *Бажаю успіху         *    ES *І (та)            *
*   CL *Закінчення роботи станції  *    EX *Колишній (про позивний    *
*     *               *      *сигнал)            *
*CLD, CLG *Викликати          *    IN *В               *
*  CLEAR *Ясно (про погоду)      *   INFO *Інформація          *
*     *Чисто (про завади)      *      *               *
* CLOUDY *Хмарно            *  INPUT *Потужність, що        *
*     *               *      *підводиться; вхід       *
*   C/О *При допомозі         *   FAIR *Хороша, ясна (про погоду)   *
*   FAX *Фототелеграф         *    HW *Як справи, як мене чуєте?   *
*   FB *Чудово, прекрасно      *    HZ *Герц             *
*FER, FOR *Для, за           *    I *Я               *
*  FINE *Хороший, прекрасний     *   IARU *Міжнародний Союз       *
*     *               *      *радіоаматорів         *
*   FM *Частотна модуляція      *   IRC *Купон Міжнародного      *
*     *               *      *поштового Союзу        *
*  FONE *Телефон           *    IS *Є               *
*  FREQ *Частота           *    IT *Це              *
*  FROST *Мороз            *   ITU *Міжнародний Союз       *
*     *               *      *електрозв'язку        *
* GA, GD *Добрий день         *    K *Передавайте          *
*   GE *Добрий вечір         * KС, KHZ *Кілогерц           *
*   GL *Всього найкращого      *    KN *Прошу передавати тільки    *
*     *               *      *станцію, яку викликали    *
*   GLD *Радий, задоволений      *    KW *Кіловат            *
*   GM *Добрий ранок         *  LATER *Пізніше            *
*   GMT *Час за Грінвічем       *    LF *Низька частота        *
*   GND *Земля (грунт), заземлення  *   LID *Поганий оператор       *
*   GO *Давайте, починайте      *  LOCAL *Місцевий           *
*  GOOD *Хороший           *   LOG *Апаратний журнал       *
*   GP *Тип антени          *   LSB *Нижня бокова смуга      *
*  GUHOR *Я Вас не чую         *   LSN *Слухати            *
*   HAM *Аматор-короткохвильовик,   *   LTP *Лист             *
*     *який має передавач      *      *               *
*  HEAR *Слухати           *   LUCK *Успіх, щастя         *
*   HF *Висока частота        * MC, MHZ *Мегагерц           *
*   HI *Вираз сміху         *   MEET *Зустрічати          *
*  HOPE, *Сподіваюсь          *   MGR *Менеджер           *
*   HPE *               *      *               *
*   HOT *Гарячий           *   MIKE *Мікрофон           *
*   HQ *Штаб-квартира        *   MIN *Хвилина            *
*   HR *Тут             *   MISD *Не прийняв, пропустив     *
*   HVI *Тяжкий, сильні (завади)   *   MODE *Клас випромінювання      *
*   MSG *Повідомлення         *   QSL *Посилати QSL-листівку,    *
*     *               *      *підтвердження         *
*   NET *Радіоаматорська мережа    *   QSLL *Свою QSL-листівку вишлю    *
*     *               *      *після отримання Вашої     *
*   NEW *Новий            *   QUAD *Тип антени          *
*  NEXT *Наступний          *    R *Прийняв правильно,      *
*     *               *      *зрозумів           *
*   NIL *Нічого, для Вас нічого немає *   RAIN *Дощ              *
*  NICE *Приємний, хороший      *   RCD *Прийнято           *
*   NO *Ні              *   RCV *Приймаю            *
*   NOT *Не              * RCVR, RX *Радіоприймач         *
*   NR *Біля, поблизу; номер     *   RIG *Апаратура станції       *
*   NW *Тепер            *   RPRT *Повідомлення         *
* OB, OC, *Приятель, друг        *   RPT *Повторити           *
*   OM *               *      *               *
*   OK *Прийняв правильно,      *   RST *Оцінка сигналу станції    *
*     *зрозумів           *      *               *
*   OLD *Старий            *   RTTY *Телетайп           *
*   ON *На              *   SAE *Конверт із заповненою     *
*     *               *      *зворотньою адресою      *
*  ONLY *Тільки            *      *               *
* OP, OPR *Оператор           *   SAME *Той же, такий же       *
*   OR *Або             *   SASE *Конверт із маркою і      *
*     *               *      *заповненою зворотньою     *
*     *               *      *адресою            *
* OUR, UR *Наш             *      *               *
* OUTPUT *Вихідна потужність, вихід  *SIG, SIGS *Сигнал            *
*   PA *Підсилювач потужності    *    SK *Повний кінець         *
*   PEP *Пікова потужність      *   SKED *Розклад роботи, зв'язок по  *
*     *               *      *домовленості         *
*   PSE *Будь ласка          *    SO *Так, так що          *
*  PSED *Задоволений, радий      * SOON, SN *Скоро             *
*   PTT *Система "натисни-говори"   *SOLID STATE*Напівпровідниковий (виріб)  *
*   PWR *Потужність          *SRI, SORRY *Вибачте            *
*   QRP *Станція малої потужності   *   SSB *Односмугова модуляція з    *
*     *               *      *подавленими          *
*     *               *      *частотою-носієм та другою   *
*     *               *      *боковою смугою        *
*  QRPP *Станція дуже малої      *   SSTV *Телебачення з повільною    *
*     *потужності          *      *розгорткою          *
*   STN *Станція           *    VY *Дуже             *
* STRONG *Сильно, сильний       *   WARM *Тепло             *
*  SURE *Впевненість, будьте     *   WAVE *Хвиля             *
*     *впевнені           *      *               *
*   SW *Короткі хвилі        *   WEAK *Слабкий            *
*   SWL *Радіоаматор-спостерігач,   *WID, WITH *З               *
*     *спостереження        *      *               *
*   SWR *Коефіцієнт стоячої хвилі   *   WIND *Вітер             *
*  TEST *Випробування, дослідна    *WKD, WRKD *Працював, працювали      *
*     *робота, змагання       *      *               *
*   ТFC *Регулярний радіозв'язок,   *   WKG *Працюю, працюючий       *
*     *обмін            *      *               *
*TKS, TNX *Дякую            * WL, WELL *Добре             *
*   TO *До, в, на          *   WRK *Робота, робити        *
*  TRCVR *Трансивер          *    WW *Весь світ, всесвітній     *
*   TU *Дякую            *    WX *Погода            *
*  TUBE *Лампа            *   XUSE *Вибачення           *
*   TVI *Завади телебаченню      *   XTAL *Кварцевий, кристал      *
*   TX *Радіопередавач        *   XYL *Жінка             *
*   TXT *Текст            *   YAGI *Тип антени          *
* U, YOU *Ви, ти            *   YES *Так              *
*UFB, VFB *Дуже добре, чудово      *    YL *Дівчина            *
*   UHF *НВЧ             *   YOU *Ви, ти            *
*  UNLIS *Нелегальна станція      *    Z *Всесвітній час        *
*   UR *Ваш             *    73 *Найкраще побажання      *
*   URS *Ваші             *    88 *Привіт та поцілунок      *
*   USB *Верхня бокова смуга     *      *               *
*   UT *Всесвітній час        *      *               *
*   UTC *Всесвітній координований   *      *               *
*     *час             *      *               *
*   VHF *УКХ             *      *               *
*   VIA *Через            *      *               *
*   VOX *Система управління від    *      *               *
*     *голосу оператора станції   *      *               *
*************************************************************************************

____________ 
 

Опрос