Идет загрузка документа (77 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил обязательной сертификации металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования

Госстандарт
Приказ, Правила от 07.04.1997 № 186
Утратил силу

Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації металообробного та деревообробного обладнання

Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 7 квітня 1997 року N 186 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 1997 р. за N 415/2219

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 10 жовтня 2000 року N 586

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації металообробного та деревообробного обладнання (додаються).

2. Керівникам органів із сертифікації металообробного та деревообробного обладнання довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю. Г. 

 

 

Голова Держстандарту України

Т. Кисільова

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
від 7 квітня 1997 р. N 186 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 вересня 1997 р. за N 415/2219

ПРАВИЛА
обов'язкової сертифікації металообробного та деревообробного обладнання

1. Галузь застосування

1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення обов'язкової сертифікації металообробного та деревообробного обладнання (далі - продукція) в державній системі сертифікації продукції (далі - Система).

1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації металообробного та деревообробного обладнання (ОС), акредитованих випробувальних лабораторій, центрів (ВЛ, ВЦ), а також підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, в тому числі іноземних.

2. Терміни та визначення

2.1. Використані в документі поняття, терміни та їх визначення відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення", ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення", ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис".

3. Загальні положення

3.1. Сертифікацію продукції в Системі проводять ОС, що акредитовані в Системі в установленому порядку.

3.2. Об'єктами сертифікації в Системі є: металообробне та деревообробне обладнання та устаткування, комплекси обладнання, автоматичні лінії, роботи, засоби механізації та переносні електричні машини, які виготовлені в Україні або ввозяться на її територію.

(пункт 3.2 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

3.3. Обов'язкова сертифікація продукції в Системі проводиться на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна, охорони навколишнього природного середовища (далі - вимоги безпеки).

3.4. Обов'язкова сертифікація виконується за схемами, наведеними в додатку N 1.

3.5. Добровільна сертифікація продукції в Системі проводиться на відповідність вимогам, які за актами законодавства та нормативними документами не віднесені до обов'язкових.

3.6. Порядок обов'язкової сертифікації імпортної продукції в Системі встановлюється органом із сертифікації відповідно до цих Правил, Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211, та Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097.

(пункт 3.6 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

3.7. Порядок проведення сертифікації продукції передбачає:

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;

- відбір зразків продукції для випробувань;

- ідентифікацію та випробування зразків продукції;

- обстеження виробництва або атестацію виробництва, сертифікацію (оцінку) системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

(позиція шоста пункту 3.7 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

- аналіз одержаних результатів випробувань та обстеження або атестації виробництва, сертифікації (оцінки) системи якості (якщо це передбачено схемою сертифікації), прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності і укладання угоди; 

(позиція сьома пункту 3.7 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

- реєстрацію та видачу сертифіката відповідності;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;

- визнання результатів сертифікації продукції, проведеної поза Системою;

- інформацію про результати робіт із сертифікації продукції.

4. Порядок сертифікації металообробного та деревообробного обладнання

4.1. Подання заявки на сертифікацію

4.1.1. Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник подає до ОС заявку (додаток N 2), яка реєструється в журналі обліку заявок.

При цьому заявник повинен надати органу із сертифікації письмову гарантію, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим ОС. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що виробляється серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов'язки, що й заявник.

(абзац другий підпункту 4.1.1 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.1.2. До заявки, на вимогу ОС, додається інформація про заявника, виготовлювача та заявлену на сертифікацію продукцію, копія платіжного доручення про внесення на розрахунковий рахунок ОС заявочного збору.

4.2. Розгляд заявки та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації

4.2.1. ОС під час розгляду заявки:

- аналізує надану заявником інформацію та документи;

- визначає схему сертифікації (додаток N 1);

- визначає акредитовані в Системі органи із сертифікації, випробувальні лабораторії, центри й інші організації, а також аудиторів Системи, які будуть виконувати роботи з перевірки виробництва, випробувань, технічного нагляду та інші роботи із сертифікації;

- узгоджує порядок, терміни та вартість проведення робіт із заявником і співвиконавцями робіт.

4.2.2. За результатами розгляду заявки ОС готує договір на проведення сертифікації та рішення за заявкою (додаток N 3) і надсилає їх заявнику.

Копії цього рішення надаються:

- ВЛ (ВЦ), які будуть проводити випробування;

- органам та особам, які будуть проводити перевірку виробництва;

- організаціям і особам, які будуть проводити технічний нагляд та інші роботи із сертифікації;

- територіальному центру стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС) за місцем розташування заявника.

Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен бути більше одного місяця з дня одержання заявки та внесення плати згідно з договором.

4.2.3. Якщо на сертифікацію заявлені одиничний виріб або мала партія виробів імпортованої в Україну продукції, ОС надсилає до митниці, куди надійшла така продукція, листа (підписується керівником ОС і скріплюється печаткою) з проханням видати заявнику вироби для проведення їх монтажу та сертифікації. У листі зазначається перелік виробів і термін проведення сертифікації.

Зі свого боку заявник надає митниці гарантійного листа, в якому зобов'язується у визначений ОС термін надати митниці сертифікат відповідності на заявлену продукцію або, в разі відмови у видачі сертифіката відповідності, повернути її.

4.3. Відбір зразків продукції для випробувань

4.3.1. Відбір зразків для випробувань здійснює ОС або, за його письмовим дорученням, уповноважений представник, незалежний від заявника.

4.3.2. Відбираються зразки з тих виробів, які пройшли приймальний контроль виготовлювача і готові до реалізації. Кількість зразків має відповідати кількості, зазначеній в рішенні ОС за заявкою на сертифікацію.

4.3.3. Відбір зразків проводиться у присутності представника заявника. Під час відбору зразків встановлюються походження продукції та належність зразків до відповідної партії.

Відібрані зразки на випробування ізолюються від решти продукції і тимчасово передаються на відповідальне зберігання заявнику (якщо відсутній заводський номер, зразки опломбовуються).

4.3.4. Відбір зразків оформлюється актом відбору зразків (додаток N 4). Один примірник акта залишається в заявника, другий - ОС, третій надсилається до ВЛ (ВЦ).

4.3.5. Доставку відібраних зразків продукції у ВЛ (ВЦ) і повернення їх після випробувань заявник здійснює за свій рахунок.

4.4. Ідентифікація та випробування зразків продукції

4.4.1. Ідентифікація та випробування зразків продукції з метою сертифікації проводяться акредитованою ВЛ (ВЦ), визначеною в рішенні ОС за заявкою на сертифікацію. Під час проведення ідентифікації та випробувань за бажанням заявника може бути присутній його представник.

Ідентифікація продукції включає в себе звірення конструкції поданого для випробувань зразка та його технічного стану за змістом нормативних документів. Якщо виявлено невідповідності, роботи призупиняються, про що заявника письмово повідомляють протягом двох діб. Одночасно ця інформація доводиться до ОС. Якщо заявник у 10-денний термін після одержання повідомлення не поінформував про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів, випробування продукції з метою сертифікації припиняються.

4.4.2. Разом із зразками до ВЛ (ВЦ) надаються:

- акт відбору зразків;

- комплект експлуатаційних документів;

- нормативні документи (крім державних стандартів України), згідно з вимогами яких проводяться випробування;

- комплект конструкторських документів - технічні умови, креслення загального виду, електричні та кінематичні схеми і т. ін. (на вимогу ОС).

4.4.3. ВЛ (ВЦ) проводить реєстрацію зразків та їх ідентифікацію відповідно до документів, які надані заявником.

Під час ідентифікації встановлюються:

- відповідність реєстраційних даних зразка, наведених в акті відбору, даним, зазначеним на фірмовій табличці виробу та в експлуатаційних документах;

- відповідність реєстраційних даних покупного повнокомплектного обладнання (наприклад, силова шафа, гідравлічна станція і т. ін.), наведених в акті відбору зразка, даним, зазначеним на фірмовій табличці цього обладнання та в експлуатаційних документах;

- комплектність постачання.

4.4.4. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікації, на випробування не приймаються.

4.4.5. Експертиза експлуатаційних та конструкторських документів виконується згідно з вимогами чинних нормативних документів.

Експертизі підлягають:

- експлуатаційні документи;

- електричні та кінематичні схеми;

- технічні умови на продукцію або технічне завдання чи контракт (за наявності);

- креслення основних складальних одиниць (за необхідності).

У разі одержання негативних результатів експертизи, випробування з метою сертифікації не проводяться. ВЛ (ВЦ) надає інформацію про негативні результати експертизи заявнику та ОС. Випробування розпочинаються тільки після усунення невідповідностей, які виявлені під час експертизи.

4.4.6. Випробування зразків продукції проводяться згідно з нормативними документами, визначеними в рішенні ОС за заявкою на сертифікацію, і робочою програмою-методикою випробувань, яку розробляє ВЛ (ВЦ) за показниками безпеки на підставі типової програми та методики оцінки безпеки, а за іншими показниками - згідно з нормативними документами, визначеними в рішенні ОС за заявкою на сертифікацію, з урахуванням методів, що викладені в технічних умовах. Робоча програма-методика випробувань погоджується з ОС.

4.4.7. У разі одержання негативних результатів випробувань хоча б за одним з показників випробування з метою сертифікації припиняються; інформація про це надається заявнику та ОС. Повторні випробування можуть бути проведені після подання до ОС нової заявки та переконливих доказів про проведення заявником коригувальних заходів і усунення причин, що викликали невідповідність.

4.4.8. За рішенням ОС випробування продукції можуть бути проведені у виготовлювача, постачальника або споживача. У цьому випадку випробування виконуються фахівцями ВЛ (ВЦ) з використанням засобів випробувань та вимірювань, які належать ВЛ (ВЦ).

Якщо продукція є великогабаритною чи нетранспортабельною або потребує монтажу на місці експлуатації чи використання унікального випробувального обладнання тощо, то допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії.

(підпункт 4.4.8 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 10.10.2000 р. N 586)

4.4.9. За результатами випробувань складаються протоколи випробувань відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Протоколи випробувань підписуються виконавцями робіт і затверджуються керівником ВЛ (ВЦ). Один примірник протоколів випробувань залишається у ВЛ (ВЦ), другий надається заявнику, третій - ОС.

4.4.10. Зразки продукції, що пройшли випробування (у тому числі руйнівні), повертаються заявнику протягом одного місяця після прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката відповідності.

4.5. Обстеження виробництва, атестація виробництва, сертифікація (оцінка) системи якості 

(пункт 4.5 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.1. Обстеження, атестацію виробництва чи сертифікацію (оцінку) системи якості виготовлювача проводить орган із сертифікації і/або за його дорученням, акредитовані в Системі органи із сертифікації систем якості, що визначені в рішенні органу із сертифікації за заявкою на сертифікацію. 

(підпункт 4.5.1 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.2. У разі наявності у виготовлювача виданих у Системі атестата виробництва або сертифіката на систему якості, які поширюються на продукцію, заявлену на сертифікацію, роботи за пунктом 4.5.1 цих Правил не виконуються.

4.5.3. Обстеження виробництва здійснюється з метою встановлення відповідності виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції. 

(підпункт 4.5.3 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.4. Необхідність проведення обстеження виробництва визначає ОС за згодою заявника під час прийняття рішення за заявкою на сертифікацію продукції. Порядок проведення обстеження виробництва встановлюється ОС з урахуванням особливостей виробництва конкретної продукції згідно з вимогами ДСТУ 3957-2000.

(підпункт 4.5.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.5. Для виконання робіт з обстеження виробництва наказом керівника ОС призначається комісія в складі, як правило, не більше 3 фахівців. Програма з обстеження виробництва затверджується керівником ОС.

(підпункт 4.5.5 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.6. Порядок виконання робіт з обстеження виробництва повинен передбачати:

- попередню оцінку готовності підприємства до обстеження виробництва на підставі наданої ним інформації;

- перевірку й оцінку виробництва безпосередньо на підприємстві;

- оформлення результатів обстеження виробництва. 

(підпункт 4.5.6 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.7. У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС припиняє роботи за заявкою на термін проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей.

(підпункт 4.5.7 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.8. Повторне обстеження виробництва проводиться за рішенням ОС за повною або скороченою процедурою. 

(підпункт 4.5.8 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.9. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника для забезпечення стабільного відтворення показників продукції, що підтверджуються під час сертифікації.

4.5.10. Атестація виробництва проводиться за ініціативою заявника або за рішенням ОС і виконується ОС. Порядок проведення атестації виробництва встановлюється ОС з урахуванням особливостей виробництва конкретної продукції згідно з вимогами ДСТУ 3414-96.

4.5.11. Порядок проведення робіт з атестації виробництва повинен передбачати:

- попередню оцінку;

- складання програми та методики атестації;

- перевірку виробництва і атестацію його технічних можливостей;

- технічний нагляд за атестованим виробництвом.

4.5.12. Результати атестації оформляються атестатом виробництва, який видається заявнику.

4.5.13. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає атестацію виробництва, має термін дії не більше трьох років.

4.5.14. Сертифікація (оцінка) систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із сертифікації систем якості згідно з вимогами ДСТУ 3419-96.

(підпункт 4.5.14 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.15. Сертифікація систем якості виконується з ініціативи заявника або за рішенням ОС, якщо це передбачено схемою сертифікації.

(підпункт 4.5.15 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.16. Сертифікація системи якості стосовно виробництва визначеної продукції проводиться з метою засвідчення відповідності системи якості вимогам ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003 і забезпечення впевненості в тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів, що продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник уживає заходів щодо вироблення такої продукції на постійній основі.

(підпункт 4.5.16 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.5.17. Порядок сертифікації систем якості повинен передбачати:

- попередню оцінку системи якості;

- остаточну перевірку і оцінку системи якості;

- оформлення результатів перевірки;

- технічний нагляд за сертифікованою системою якості протягом терміну дії сертифіката.

4.5.18. Результати сертифікації системи якості оформлюються сертифікатом на систему якості, який видається заявнику, а його копія - ОС.

4.5.19. У разі наявності сертифіката на систему якості, яка поширюється на виробництво продукції, заявленої на сертифікацію, заявник додає до заявки копію цього сертифіката.

4.5.20. ОС після одержання заявки і копії сертифіката на систему якості надсилає до органу із сертифікації систем якості запит щодо документального підтвердження задовільного функціонування на підприємстві системи якості. Після одержання документів, що підтверджують функціонування системи якості відповідно до вимог нормативних документів, які поширюються на систему, і позитивних результатів їх аналізу ОС визначає схему сертифікації продукції, що передбачає сертифікацію системи якості.

4.5.21. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає сертифікацію системи якості, має термін дії не більше трьох років.

4.6. Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності

4.6.1. На підставі позитивного рішення за результатами аналізу протоколів випробувань, які надаються акредитованими ВЛ (ВЦ), та (якщо це передбачено схемою сертифікації) акта обстеження виробництва, атестата виробництва або сертифіката на систему якості виготовлювача ОС готує рішення про видачу сертифіката відповідності і повідомляє про своє рішення заявника.

4.6.2. У разі сертифікації серійної продукції на підставі позитивного рішення щодо видачі сертифіката відповідності ОС готує і підписує із заявником угоду, у якій:

- заявнику надається право застосування знака відповідності та маркування ним кожної одиниці сертифікованої продукції;

- встановлюються терміни дії сертифікатів відповідності на всі сертифіковані види обладнання та інструменту;

- обумовлюються умови контролю, який забезпечується виготовлювачем, і умови технічного нагляду, який забезпечується ОС;

- встановлюється порядок інформування про внесення змін до конструкції;

- встановлюються вартість та порядок оплати робіт з технічного нагляду;

- встановлюються умови припинення або зупинення дії сертифіката відповідності;

- установлюється термін дії угоди та інші умови.

(пункт 4.6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.7. Оформлення сертифіката відповідності згідно з ДСТУ 3498-96, його реєстрація і видача

4.7.1. За наявності позитивного рішення (пункт 4.6.1 цих Правил) і укладеної із заявником угоди ОС оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи та видає оригінал заявнику. Копія сертифіката надсилається до Держстандарту України.

Інформація про видачу сертифіката на серійну продукцію надсилається до ЦСМС за місцем розташування заявника. Сертифікат відповідності набирає чинності з дня його реєстрації.

4.7.2. Термін дії сертифіката відповідності визначається ОС з урахуванням визначеної схеми сертифікації та терміну дії атестата виробництва або сертифіката на систему якості, однак не може бути більше трьох років.

Термін дії сертифіката, встановлений угодою, не продовжується. Порядок укладення нової угоди і надання сертифіката відповідності визначає ОС в кожному конкретному випадку з урахуванням результатів технічного нагляду.

4.7.3. На підставі сертифіката відповідності та укладеної угоди заявник має право маркувати кожний виріб, документацію, упаковку знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93 та видає покупцеві продукції (на його вимогу) копії сертифіката відповідності.

4.8. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва

4.8.1. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва виконується ОС або, за його дорученням, іншими організаціями та особами, що визначені в рішенні за заявкою на сертифікацію. Технічний нагляд проводиться в тому разі, коли він передбачений схемою сертифікації.

4.8.2. Залежно від схеми (моделі) сертифікації застосовують такі види технічного нагляду:

- проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в порядку, терміни та в кількості, установлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (за потреби);

- проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в порядку, терміни та в кількості, установлених у програмі технічного нагляду;

- проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в порядку, терміни та в кількості, установлених у програмі технічного нагляду, а також технічний нагляд за системою якості підприємства - виробника продукції.

(підпункт 4.8.2 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.8.3. За результатами технічного нагляду ОС вживає заходів відповідно до підпунктів 6.9.3 - 6.9.7 ДСТУ 3413-96.

(підпункт 4.8.3 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.8.4. Порушенням вимог, що ставляться до продукції під час сертифікації, вважається виявлення в результаті технічного нагляду:

- невідповідності продукції вимогам нормативних документів, щодо яких проводилась сертифікація;

- відсутності умов для забезпечення випуску продукції з показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;

- порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності.

(підпункт 4.8.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.8.5. Рішення про зупинку дії угоди і/або сертифіката відповідності може бути прийняте в разі:

- наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

- невиконання заявником пропозицій ОС за результатами технічного нагляду;

- відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більш як 6 місяців;

- невиконання заявником умов угоди. 

(підпункт 4.8.5 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.8.6. Для проведення технічного нагляду ОС затверджує програму та встановлює терміни нагляду.

Технічний нагляд проводиться безпосередньо у виготовлювача, який повинен забезпечити виконавцям цього нагляду умови для проведення робіт, доступ до необхідної документації та виробничих приміщень і т. ін.

Після закінчення роботи виконавець складає звіт за результатами технічного нагляду (один примірник звіту надсилається заявнику, другий - ОС).

4.8.7. Обсяг, порядок і періодичність технічного нагляду в кожному конкретному випадку встановлюються договором та зазначаються у програмі технічного нагляду.

ОС може прийняти рішення про позачергове проведення технічного нагляду на підставі інформації про стан продукції, яка надходить від споживачів та органів контролю. Обсяг та порядок такого нагляду визначається ОС у кожному конкретному випадку.

4.8.8. За результатами технічного нагляду ОС може припинити або зупинити дію сертифіката відповідності. Підставою для припинення або зупинення дії сертифіката відповідності може бути:

негативний результат контрольних випробувань;

порушення виготовлювачем вимог нормативних документів, конструкторської документації на продукцію;

порушення виготовлювачем вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування тощо;

внесення виготовлювачем змін до конструкторської або технологічної документації, які призводять до погіршення показників, що підтверджуються під час сертифікації;

припинення або зупинення дії атестата виробництва чи сертифіката на систему якості виробництва продукції;

порушення заявником умов договору.

4.8.9. ОС може прийняти рішення про зупинення дії сертифіката відповідності, якщо через проведення коригувальних заходів, погоджених з ОС, виготовлювач може усунути причини невідповідності та без повторних випробувань у ВЛ (ВЦ) підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів. 

В інших випадках сертифікат відповідності анулюється.

(підпункт 4.8.9 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.8.10. Інформацію про своє рішення щодо припинення дії або анулювання сертифіката відповідності ОС в триденний термін надсилає заявнику, Держстандарту України та центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем розташування заявника.

(підпункт 4.8.10 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.8.11. Коригувальні заходи для усунення невідповідностей, виявлених органом із сертифікації, виконуються заявником у термін, зазначений у рішенні ОС про зупинення дії сертифіката відповідності, але не більше одного місяця.

(підпункт 4.8.11 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

4.8.12. Для поновлення дії сертифіката відповідності заявник у визначений ОС термін повинен надати ОС докази щодо проведення ним коригувальних заходів і усунення причин, які викликали невідповідність. На підставі наданих заявником доказів і додаткової перевірки (за необхідності) ОС приймає рішення про поновлення дії сертифіката відповідності.

Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо після їх проведення продукція відповідає вимогам нормативних документів.

4.8.13. Усі витрати на проведення коригувальних заходів та перевірку усунення невідповідностей несе заявник.

4.8.14. Інформацію про своє рішення щодо поновлення дії сертифіката відповідності ОС в триденний термін надсилає заявнику, Держстандарту України та ЦСМС за місцем розташування заявника.

4.8.15. Дія сертифіката відповідності зупиняється з моменту виключення його з Реєстру Системи.

4.9. Визнання результатів сертифікації продукції, проведеної поза Системою

4.9.1. Рішення про визнання результатів сертифікації продукції, що проводиться закордонним органом із сертифікації, приймає ОС відповідно до вимог ДСТУ 3417-96.

4.9.2. Об'єктами визнання є:

- сертифікати відповідності;

- протоколи за результатами випробувань;

- атестати (сертифікати) на виробництво або сертифікати на систему якості виробництва продукції.

4.9.3. Для визнання результатів сертифікації, проведеної поза Системою, до ОС подається заявка.

До заявки додаються завірені копії сертифіката відповідності, протоколу випробувань, атестата (сертифіката) виробництва (за наявності), сертифіката на систему якості (за наявності) та/або інші офіційні документи і матеріали, які підтверджують проведення сертифікації закордонним органом із сертифікації.

4.9.4. Іноземні сертифікати відповідності та протоколи випробувань підлягають визнанню за таких умов:

- укладено двосторонню угоду про взаємне визнання результатів сертифікації між Держстандартом України і національним органом із сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, яка ввозиться в Україну;

- іноземний сертифікат видано в державній системі сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, яка ввозиться в Україну;

- продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка) як така, що виготовлена за стандартами і/або нормативними документами, які чинні в Україні;

- вимоги до продукції, що ввозиться в Україну, відповідають вимогам чинних нормативних документів, відповідно до яких проводиться її сертифікація в Україні.

4.9.5. За умови виконання сукупності правил, наведених у пункті 4.9.4 цих Правил, на іноземний сертифікат ОС видає свідоцтво про визнання згідно з ДСТУ 3498-96. Свідоцтво про визнання реєструється в Реєстрі Системи.

4.9.6. У разі невиконання умов пункту 4.9.4 (принаймні однієї з умов) визнання іноземних сертифікатів проводиться згідно з вимогами цих Правил на підставі рішення ОС.

4.9.7. Документом про визнання іноземних сертифікатів є свідоцтво про визнання (в разі повного визнання) або сертифікат відповідності (в разі часткового визнання), що видані в Системі.

Результати сертифікації, проведеної поза Системою, можуть бути визнані:

- без додаткових процедур сертифікації;

- із впровадженням додаткових процедур сертифікації;

- у разі позитивних результатів сертифікації продукції в Системі.

4.9.8. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, проведеної поза Системою, передбачає:

- розгляд заявки та аналіз наданої документації;

- прийняття рішення про можливість видачі свідоцтва про визнання або сертифіката відповідності;

- оформлення та реєстрацію свідоцтв про визнання або сертифікатів відповідності;

- технічний нагляд за продукцією.

4.9.9. ОС розглядає документацію, проводить її аналіз та експертизу.

4.9.10. ОС, що розглядає документацію, має право звернутися із запитом про додаткову інформацію до заявника.

4.9.11. ОС може прийняти рішення про повне або про часткове визнання результатів сертифікації продукції, проведеної поза Системою.

4.9.12. ОС оформлює свідоцтво про визнання або сертифікат відповідності.

4.9.13. У разі значних розбіжностей між нормативними документами щодо показників (характеристик) продукції ОС приймає рішення про проведення сертифікації продукції згідно з вимогами Системи.

4.9.14. Зразки для сертифікації надаються заявником.

4.9.15. Термін дії визнання сертифікатів відповідності, протоколів випробувань та інших документів держав-імпортерів визначається ОС.

4.9.16. Технічний нагляд за продукцією, що імпортується, виконується згідно з рішенням ОС.

5. Конфіденційність

5.1. ОС та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

6. Розгляд спірних питань

6.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови йому у видачі сертифіката відповідності чи припинення або зупинення дії сертифіката, він повинен подати (письмово) заяву до ОС не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення.

6.2. Заява розглядається ОС у місячний термін з дня її надходження.

6.3. До заяви додаються такі документи:

- листування із спірного питання між заявником, ВЛ (ВЦ), ОС, ЦСМС;

- відповідні матеріали випробувань, обстеження або атестації виробництва, сертифікації системи якості чи аналізу функціонування сертифікованої системи якості, технічного нагляду;

- технічна документація на продукцію (за необхідності).

6.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з ВЛ (ВЦ) для надання пояснень.

6.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- видати чи визнати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити зупинення дії сертифіката відповідності;

- поновити дію сертифіката відповідності.

6.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання. Якщо на думку ОС, що розглядав спірне питання, необхідно внести зміни або переглянути стандарти та інші нормативні документи на продукцію, що використовувалися під час сертифікації, то відповідні пропозиції він вносить до Держстандарту України.

6.7. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право протягом десяти днів з дня одержання рішення звернутися до Держстандарту України, а також до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

7. Розрахунки між ОС і заявником

7.1. Основні засади системи розрахунків такі:

- оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від їх результатів;

- витрати заявників на проведення робіт із сертифікації продукції відносяться на її собівартість ( Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію").

7.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції

7.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові взаємовідносини встановлюються між:

- ОС;

- органами із сертифікації систем якості;

- ВЛ (ВЦ);

- заявником.

7.2.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з обов'язковою сертифікацією продукції:

- підготовчі;

- експертні;

- щодо атестації, випробування, контролю та реєстрації.

7.2.3. Вартість робіт із сертифікації продукції визначається згідно з Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487.

(підпункт 7.2.3 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

7.2.4. Оплата робіт із сертифікації продукції проводиться на підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС згідно з нижчевикладеними схемами:

- заявник укладає договір на проведення усіх робіт з органом із сертифікації. Із одержаних за договором коштів орган із сертифікації сплачує за проведення відповідних робіт ВЛ (ВЦ);

- заявник згідно з рішенням органу із сертифікації за заявкою укладає окремі договори про виконання видів робіт з органом із сертифікації, органами із сертифікації систем якості, ВЛ (ВЦ) або іншими організаціями, що зазначені в рішенні за заявкою. 

(підпункт 7.2.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

 

 

 

СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ МЕТАЛООБРОБНОГО ТА ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ

Продукція, що сертифікується 

Назва робіт 

Документи, що видаються органом із сертифікації продукції 

Обстеження виробництва 

Атестація виробництва 

Сертифікація (оцінка) системи якості 

Випробування з метою сертифікації 

Технічний нагляд 

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться щодо кожного виробу 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Партія продукції (виробів) 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. У разі потреби проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою 

Проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється угодою  

Не проводиться 

Проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані у порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться органом із сертифікації системи якості 

Проводяться в порядку, що визначений органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

(додаток 1 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 586)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Правил обов'язкової сертифікації
металообробного та деревообробного
обладнання

 

 
 
 
 
 

Керівнику органу із сертифікації
___________________________________
(найменування, прізвище, ініціали,
___________________________________
адреса)

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

   1.___________________________________________________________
    (найменування підприємства-виготовлювача, постачальника
__________________________________________________________________
       (далі - заявник), (адреса, код ЄДРПОУ*)
 
в особі___________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
 
заявляє, що_______________________________________________________
  (назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)
 
яка(ий) виготовляється____________________________________________
           (масово, серійно, партіями (шт., тис. шт.,
__________________________________________________________________
         від N до N виробу), одноразово)
за________________________________________________________________
      (назва та позначення нормативного документа)
відповідає вимогам________________________________________________
          (назва та позначення нормативного документа)
 
******************************************************************
і просить  провести  сертифікацію  цієї  продукції у Системі
сертифікації  УкрСЕПРО  на  відповідність  вимогам  наведених
нормативних документів.
 
   2. Випробування з метою сертифікації просимо провести _______
                           (найменування
__________________________________________________________________
акредитованої випробувальної лабораторії (центру), адреса. У разі
__________________________________________________________________
   відсутності відомостей цей пункт не наводиться)
 
   3. Заявник зобов'язується:
 
   - виконувати всі умови сертифікації;
 
   - забезпечувати стабільність  показників  (характеристик)
продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;
 
   - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.
 
   4. Додаткові відомості ______________________________________
__________________________________________________________________
 
 
   Керівник підприємства _______________   ___________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
   Головний бухгалтер  _______________   ___________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
   "___"____________199_ р.
 
    М. П.

________________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Правил обов'язкової сертифікації
металообробного та деревообробного
обладнання

 

 
 

Назва та адреса органу
із сертифікації продукції

РІШЕННЯ N
від "___"__________199_ р. за заявкою на проведення сертифікації продукції

   Розглянувши заявку _________________________________________
            (найменування підприємства - виготовлювача
__________________________________________________________________
        або постачальника продукції)
 
_________________________________від______________________________
                        (дата)
на сертифікацію __________________________________________________
        (назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної
__________________________________________________________________
              продукції)
 
повідомляємо:
 
   1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам___________________________________________________________
        (позначення та назва нормативних документів)
 
   2. Схема сертифікації міститиме (непотрібне викреслити):
 
   - обстеження виробництва;
 
   - атестацію виробництва продукції, що сертифікується;
 
   - сертифікацію системи якості виробництва продукції;
 
   - аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості продукції;
 
   - відбір зразків продукції для випробувань;
 
   - випробування зразків продукції;
 
   - технічний нагляд за сертифікованою продукцією.
 
   3. Обстеження виробництва* буде проведено в період з_________
до_________ _____________________________________________________
     (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження)
 
   4. Атестацію виробництва продукції*, що сертифікується, буде
проведено в період з___ до___ ____________________________________
                (назва та адреса організації,
__________________________________________________________________
          що проводитиме атестацію)
 
   5. Сертифікацію системи якості виробництва продукції*, що
сертифікується, буде проведено з __ до __ ________________________
                      (назва та адреса
__________________________________________________________________
   організації, що проводитиме сертифікацію системи якості)

_________________________
     
*  Пункт включається у разі необхідності

 
   6. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості продукції* буде проведено в період
 
з____ до____  ___________________________________________________
       (назва та адреса організації, що проводитиме аналіз)
 
   7. Відбір зразків продукції для випробувань буде проведено в
період з_____до______ __________________________________________
               (назва та адреса організації,
__________________________________________________________________
   що відбиратиме зразки для випробувань)
 
   8. Випробування продукції з метою  сертифікації  будуть
проведені в період з _____ до ______ ____________________________
                      (назва та адреса
__________________________________________________________________
        акредитованої лабораторії (центру)
 
   9. Технічний нагляд за сертифікованою  продукцією  буде
проводити_________________________________________________________
           (назва організації та її адреса)
 
   Про періодичність і форми проведення технічного нагляду буде
повідомлено додатково.
 
   10. Для проведення робіт із сертифікації до органу із
сертифікації продукції необхідно подати такі нормативні документи
та технічну документацію*:
 
__________________________________________________________________
  (позначення та назва нормативного або технічного документа)
 
   11. Роботи проводяться на підставі господарчого договору.
 
 
   Керівник органу із
   сертифікації продукції ________ ______________________
              (підпис) (прізвище та ініціали)
 
     М. П.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 4
до Правил обов'язкової сертифікації
металообробного та деревообробного
обладнання

 

 
 

Назва та адреса органу
із сертифікації продукції

АКТ 
ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ 

від ______________199__ р.

   На___________________________________________________________
      (назва підприємства, організації, адреса, код ЄДРПОУ)*
__________________________________________________________________
 
мною,_____________________________________________________________
   (посада, прізвище, ініціали представника, що проводив відбір
__________________________________________________________________
               зразків)
в присутності_____________________________________________________
      (посада, прізвище, ініціали представника підприємства)
 
відповідно до рішення N _________ від ____________________________
 
за заявкою _______________________________________________________
 
відібрані зразки продукції _______________________________________
                  (назва продукції, модель)
Заводський N відібраного зразка ____________, назва і заводські NN
покупного повнокомплектного обладнання, яким оснащено зразок _____
__________________________________________________________________
 
Зразки передані на відповідальне зберігання ______________________
                          (посада,
__________________________________________________________________
 прізвище, ініціали представника підприємства, його підпис, дата)

___________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

 

   Представник органу
   із сертифікації,
   що проводив відбір  _________________ _____________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
   Представник заявника _________________ _____________________
                (підпис)    (прізвище, ініціали)

____________ 

Опрос