Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил обязательной сертификации пищевых продуктов

Госстандарт
Приказ, Правила от 02.06.1997 № 322
Утратил силу

Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації харчових продуктів

Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 2 червня 1997 року N 322

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 1997 р. за N 259/2063

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 6 травня 2015 року N 451)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 1996 р. N 1371 "Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації харчових продуктів, що додаються.

2. Директорам державних центрів стандартизації, метрології та сертифікації:

- довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності;

- інформувати щомісячно Держстандарт України про кількість виданих сертифікатів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Верещагу Є. М.

4. Скасувати в Україні чинність КНД 50-050-95.

 

 

Голова Держстандарту України

Т. Кисільова

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 2 червня 1997 р. N 322

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 липня 1997 р. за N 259/2063

ПРАВИЛА ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила обов'язкової сертифікації харчових продуктів (далі - Правила) встановлюють порядок та вимоги до проведення обов'язкової сертифікації харчових продуктів (далі - продукція) в Державній системі сертифікації продукції (далі - Система).

1.2. Вимоги цих Правил є обов'язковими для органів із сертифікації харчових продуктів (далі - органи із сертифікації), що акредитовані у Системі, а також для підприємств незалежно від форм власності, в тому числі іноземних, які виробляють або постачають продукцію в Україну.

1.3. Використані в документі поняття, терміни та їх визначення відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення".

1.4. Об'єктами сертифікації у Системі є продукція, що:

- виготовлена в Україні;

- ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;

- ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;

- ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію, але має позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

У визначених законодавством випадках для сертифікації у Системі продукції рослинного та тваринного походження, що ввозиться в Україну або вивозиться з неї, повинен бути дозвіл Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства сільського господарства і продовольства України та (чи) Головної державної інспекції карантину рослин України.

1.5. Обов'язкова сертифікація продукції у Системі проводиться на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров'я людей та охорони довкілля.

1.6. Порядок обов'язкової сертифікації конкретного виду імпортної продукції у Системі встановлює орган із сертифікації відповідно до цих Правил, Порядку ввезення на митну територію України продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов'язковій сертифікації, затвердженого наказом Державної митної служби України і Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10 травня 1994 року N 107/126 (державний реєстр. N 103/312 від 19.05.94 р.), і Порядку проведення робіт з сертифікації продукції іноземних виробництв за схемами з обстеженням, атестацією та сертифікацією систем якості, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 2 серпня 1996 року N 329 (державний реєстр. N 458/1483 від 16.08.96 р.).

1.7. Вартість усіх робіт із сертифікації продукції у Системі оплачується заявником на договірних умовах.

1.8. Порядок проведення сертифікації продукції передбачає:

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- відбір, ідентифікацію та випробування зразків продукції;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або аналіз функціонування сертифікованої системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

- оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції;

- видачу сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

- визнання іноземного сертифіката, що підтверджує відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва.

2. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1. Подання заявки на сертифікацію

2.1.1. Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник подає до акредитованого в Системі органу із сертифікації заявку (додаток N 1).

2.1.2. Якщо заявка подається громадянином-суб'єктом підприємницької діяльності, в реквізиті "Назва підприємства-виробника, постачальника (далі - заявник), адреса, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)" робиться запис: "Виробник, що мешкає за адресою: ..." чи "Постачальник, що мешкає за адресою: ..." Якщо код ЄДРПОУ не присвоєний, то зазначається номер і дата видачі документа, що засвідчує право громадянина займатися підприємницькою діяльністю.

2.1.3. Якщо заявник не має даних для заповнення реквізитів "Назва та позначення нормативного документа виробника", "Позначення та назви нормативних документів", "Назва акредитованої у Системі випробувальної лабораторії...", ці реквізити заповнює орган із сертифікації, до якого подано заявку.

2.1.4. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція, що ввозиться вперше, не позначена як така, що відповідає вимогам стандартів, чинних в Україні, реквізит "Назва та позначення нормативного документа виробника" заявником не заповнюється. Орган із сертифікації зазначає у цьому реквізиті вихідні дані (номер документа, дату його видачі і ким виданий) висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи, що виданий уповноваженим закладом Міністерства охорони здоров'я України стосовно можливості продажу, використання чи споживання продукції в Україні. Для заповнення реквізиту заявник додає до заявки оригінал висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи.

2.1.5. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція, не позначена як така, що відповідає вимогам стандартів, чинних в Україні, в реквізиті заявки "Назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції" зазначається назва продукції. Код ОКП і код ТН ЗЕД не зазначаються.

2.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації

2.2.1. Заявку розглядає орган із сертифікації, який:

- реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу про сертифікацію продукції підприємства-виробника (включаючи іноземного), в якій надалі зберігається все листування і внутрішні документи органу із сертифікації стосовно будь-якої продукції цього виробника;

- проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення реквізитів та наявності документів, передбачених пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 цих Правил;

- визначає схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою, необхідність попереднього обстеження виробництва і атестації виробництва чи аналізу функціонування сертифікованої системи якості;

- визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії, які мають провести випробування продукції за заявкою, кількість зразків для випробувань, правила їх відбору, організацію, що буде проводити технічний нагляд, а також узгоджені терміни проведення окремих видів робіт із сертифікації та їхню вартість;

- визначає перелік необхідних додаткових документів, які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою;

- укладає договір із заявником на проведення робіт із сертифікації продукції;

- приймає рішення за заявкою (додаток N 2).

2.2.2. Орган із сертифікації надсилає заявнику і випробувальній(ним) лабораторії(ям) рішення за заявкою. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен бути більше 15 днів від її реєстрації. Копія підписаного рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію.

2.2.3. Правила вибору схеми (моделі) сертифікації продукції

а) Схема (модель) сертифікації заявленої продукції визначається органом із сертифікації за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації. Вибір схеми (моделі) проводиться відповідно до пункту 2.2.3б і залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних.

б) Для сертифікації продукції вітчизняного виробництва та імпортної застосовуються такі схеми (моделі):

- сертифікація кожної партії;

- сертифікація з обстеженням виробництва;

- сертифікація з атестацією виробництва;

- сертифікація з оцінкою сертифікованої системи якості.

в) Схеми (моделі) сертифікації з атестацією виробництва або з оцінкою сертифікованої системи якості застосовуються лише за бажанням виробника (включаючи іноземного) продукції, що випускається серійно, одержати сертифікат на термін дії з правом самостійно застосовувати його до кожної випущеної партії продукції.

2.3. Відбір, ідентифікація та випробування зразків продукції

2.3.1. Відбір зразків продукції для випробувань проводить орган із сертифікації або, за його дорученням, інша незалежна від виробника організація.

2.3.2. Кількість зразків продукції для випробувань (кількість упаковок, загальна маса, точкова маса, кількість і розміщення точок відбору) встановлюється органом із сертифікації відповідно до вимог міжнародних та (або) державних стандартів на цю продукцію. За відсутності стандартів правила відбору зразків (їхня кількість) встановлюються органом із сертифікації залежно від обсягів випуску (партії).

2.3.3. Відбір зразків представником органу із сертифікації проводиться виключно в присутності представника виробника (постачальника) і оформляється актом відбору зразків (додаток N 3) із зазначенням таких відомостей:

- місце і дата відбору зразків;

- назва продукції;

- назва виробника продукції;

- розмір партії продукції;

- дата виготовлення або граничні дати виготовлення партії;

- характеристика продукції в споживчій упаковці;

- термін та умови зберігання продукції;

- кількість зразків для випробувань та зразків-свідків для зберігання.

Акт оформляється в трьох примірниках і підписується особою, що проводила відбір, та представником підприємства-виробника (постачальника). Один примірник залишається у виробника (постачальника), другий (разом із зразками-свідками) надсилається до органу із сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) - в акредитовану випробувальну лабораторію, яка зазначена в рішенні за заявкою.

Відібрані зразки для випробувань та зберігання маркують і пломбують.

2.3.4. Підприємство-виробник (постачальник) передає відібрані для випробувань та зберігання зразки продукції у випробувальну лабораторію та орган із сертифікації за свої кошти.

2.3.5. Ідентифікація продукції проводиться органом із сертифікації за результатами аналізу інформації, що наведена на етикетці чи в маркуванні, візуального огляду продукції, визначення (у разі необхідності) в акредитованих випробувальних лабораторіях органолептичних та фізико-хімічних показників продукції та звірення їх із вимогами чинних в Україні нормативних документів на аналогічну продукцію за загальною назвою.

2.3.6. Ідентифікація продукції, в тому числі імпортної, повинна проводитися з урахуванням таких вимог:

- продукція повинна мати етикетки або чітке маркування, де в доступній для сприйняття формі українською мовою зазначаються: загальна назва; маса (об'єм); склад, який включає перелік використаних в процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок, барвників тощо; калорійність (якщо це передбачено для даного продукту); дату виготовлення; термін придатності до споживання (крім продукції, термін придатності якої не обмежений); умови зберігання; найменування та адреса виробника; інша інформація, передбачена чинними в Україні нормативними документами, що поширюються на цю продукцію;

- не підлягає ідентифікації продукція без етикеток або чіткого маркування, без належної інформації, з наявними ознаками пошкодження упаковок і така, для якої термін придатності до споживання не зазначений або вичерпаний;

- у разі неможливості ідентифікувати імпортну продукцію за результатами звірення (за загальною назвою) її органолептичних і фізико-хімічних показників з вимогами чинних в Україні нормативних документів на аналогічну продукцію, можливість прийняття цієї продукції на обов'язкову сертифікацію вирішується на підставі висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи, передбаченого пунктом 2.1.4 цих Правил;

- за результатами ідентифікації представник органу із сертифікації разом із заявником чи уповноваженою особою заявника складають акт ідентифікації (додаток N 4 або N 5).

2.3.7. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікації, на сертифікацію не приймаються.

2.3.8. Загальні відомості про відібрані зразки (дата, назва продукції, кількість, заявник та його адреса, прізвище особи, що відбирала зразки тощо) заносяться в спеціальний "Журнал обліку зразків", який ведеться в лабораторії. У разі необхідності зразки позначаються номерами, етикетками або іншим чином, про що робиться запис у журналі.

2.3.9. Частина зразків продукції, що використана для ідентифікації, підлягає списанню або поверненню заявнику.

2.3.10. Випробувальна лабораторія повинна забезпечувати умови зберігання зразків продукції для випробувань, а також зразків-свідків згідно з вимогами нормативного документа на продукцію протягом усього терміну зберігання.

2.3.11. Списання або повернення заявнику використаних для ідентифікації зразків скріплюється підписами заявника або його представника і відповідальної особи лабораторії в графі про списання у "Журналі обліку зразків". Залишок зразків продукції приймається випробувальною лабораторією на відповідальне зберігання до закінчення випробувань і, залежно від їх результатів, або повертається під розписку заявнику або зберігається випробувальною лабораторією як зразок-свідок сертифікованої продукції. Термін зберігання зразка-свідка не повинен бути більше терміну придатності продукції до споживання.

2.3.12. Випробування зразків продукції проводять виключно акредитовані в Системі випробувальні лабораторії, які визначені органом із сертифікації в рішенні за заявкою.

Самостійне прийняття випробувальною лабораторією рішень про проведення випробувань зразків з метою сертифікації продукції не допускається.

2.3.13. Зразки продукції випробовуються на відповідність усім вимогам чинних в Україні нормативних документів, що зазначені в рішенні за заявкою, в тому числі на відповідність обов'язковим вимогам, а також іншим вимогам (якщо продукція імпортна) відповідно до пункту 2.1.4 цих Правил.

Використані зразки продукції, що в повному обсязі випробувані за показниками безпеки, списують або повертають заявнику.

2.3.14. За результатами випробувань випробувальна(і) лабораторія(ї) подає до органу із сертифікації протокол(и) випробувань продукції. Протокол(и) повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником випробувальної лабораторії. Якщо випробування проводилось у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі тільки на технічну компетентність, протокол випробувань повинен бути підписаний також представником органу із сертифікації, який (за дорученням органу із сертифікації) брав участь у випробуваннях.

2.3.15. Протокол випробувань повинен містити:

- посилання на позначення та назву чинних нормативних документів на методи випробувань;

- графу "Вимоги нормативного документа до продукції", в якій записують конкретну норму, визначену нормативним документом;

- графу "Результати вимірювань (випробувань)", в якій записують числовий результат вимірювань.

Примітка. Записи на зразок "Відповідає", "В нормі" чи "Не виявлено" не допускаються для показників, що підлягають вимірюванню. Якщо результат вимірювань (випробувань) нижче межі чутливості застосованого приладу чи методу вимірювань (випробувань), в зазначеній графі робиться запис: "Менше ніж..." і наводиться визначене числове значення межі чутливості приладу або методу вимірювань (випробувань).

2.4. Атестація виробництва

2.4.1. Атестація виробництва продукції в Системі проводиться згідно з вимогами ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення".

2.5. Сертифікація системи якості

2.5.1. Сертифікація системи якості підприємства-виробника продукції проводиться органом із сертифікації систем якості виключно за бажанням заявника.

2.5.2. За наявності у заявника сертифіката на систему якості, що поширюється на виробництво заявленої на сертифікацію продукції, заявник додає до заявки копію цього сертифіката.

2.5.3. Орган із сертифікації, після одержання заявки і копії сертифіката на систему якості, надсилає запит до органу із сертифікації систем якості щодо документального підтвердження задовільного функціонування на підприємстві системи якості. Після одержання документів, що підтверджують відповідність функціонування системи якості вимогам нормативних документів, які поширюються на систему, і за позитивними результатами їх аналізу орган із сертифікації визначає схему (модель) сертифікації з оцінкою сертифікованої системи якості.

2.6. Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності

2.6.1. Протокол випробувань розглядається органом із сертифікації з метою визначення відповідності:

- номенклатури перевірених показників номенклатурі показників, зазначених у рішенні за заявкою;

- вимогам, що встановлені пунктами 2.3.14 і 2.3.15 цих Правил;

- застосованих методів та засобів випробувань вимогам нормативного документа на методи випробувань.

2.6.2. До розгляду протоколу не повинні залучатися посадові особи органу із сертифікації, які безпосередньо брали участь у випробуваннях продукції як представники органу.

2.6.3. На підставі позитивних результатів розгляду протоколу та виконання інших робіт, що передбачені в рішенні за заявкою, орган із сертифікації видає сертифікат відповідності. Термін дії сертифіката на партію продукції не повинен бути більше терміну придатності сертифікованої продукції до споживання.

У разі негативних результатів сертифікаційних випробувань орган із сертифікації протягом доби інформує про це державний орган за місцезнаходженням заявника, який здійснює нагляд за виробництвом або реалізацією продукції.

2.6.4. Якщо схемою (моделлю) сертифікації, наведеною в рішенні за заявкою, передбачена атестація виробництва чи використання сертифікованої системи якості, орган із сертифікації за позитивними результатами цієї роботи (як зазначено у пунктах 2.4 і 2.5 цих Правил) приймає рішення про термін дії сертифіката відповідності, що видається заявнику.

Термін дії сертифіката у цьому разі не повинен бути більше терміну дії атестата виробництва чи сертифіката системи якості.

Під час оформлення сертифіката відповідності в реквізиті "Сертифікат поширюється на..." робиться запис: "Серійно виготовлену продукцію з урахуванням терміну її придатності до споживання".

2.7. Оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції

2.7.1. Зразок-свідок сертифікованої продукції - це відібраний за встановленими в Системі правилами зразок серійної продукції, на яку виданий в установленому порядку сертифікат відповідності. Зразок-свідок зберігається органом із сертифікації, акредитованою випробувальною лабораторією чи іншою організацією на випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження показників продукції (вирішення спірних проблем тощо).

2.7.2. Пломбування зразка-свідка сертифікованої продукції виконує відповідальна особа органу із сертифікації або, за рішенням органу, відповідальна особа випробувальної лабораторії, що проводила випробування з метою сертифікації, на підставі позитивного рішення органу із сертифікації щодо можливості видачі сертифіката відповідності на продукцію за заявкою.

Повідомлення про необхідність пломбування зразка-свідка випробувальній лабораторії надсилає орган із сертифікації, який розглядає результати проведених робіт із сертифікації.

2.7.3. Пломбування зразка-свідка виконується за методом, що виключає підміну, заміну чи доступ до продукції без руйнування пломби випробувальної лабораторії.

2.7.4. Відомості про пломбування зразка-свідка зазначаються в "Акті про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції за заявкою N __ на сертифікацію продукції" (додаток N 6).

2.7.5. Питання про місце зберігання зразків-свідків продукції вирішується органом із сертифікації.

Зразки-свідки повертаються заявнику після закінчення терміну дії сертифіката відповідності, що оформляється окремим документом.

2.7.6. Акт про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції, за умови заповнення всіх передбачених реквізитів, підписів та печаток, подається на затвердження керівнику органу із сертифікації до одержання заявником сертифіката відповідності на продукцію.

Один примірник акта зберігається органом із сертифікації у справі про сертифікацію продукції підприємства-виробника, другий - передається в організацію, яка зберігає зразок-свідок.

2.8. Видача сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи

2.8.1. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрацію в Реєстрі Системи виконує орган із сертифікації, який розглядав результати робіт із сертифікації продукції за заявкою.

2.8.2. За позитивними висновками розгляду результатів робіт із сертифікації заявнику видається оригінал сертифіката відповідності (додаток N 7).

2.8.3. Заповнення реквізитів, передбачених сертифікатом відповідності, є обов'язковим.

Реквізит "код ТН ЗЕД" заповнюється за результатами ідентифікації продукції і визначення на їх підставі коду за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (перші чотири знаки).

У разі, коли заходи, передбачені в реквізитах форм сертифікатів відповідності, не проводилися, в реквізиті робиться запис: "Не проводилось", "Не маркується", "Не наноситься".

У сертифікаті відповідності, що видається на партію продукції, зазначаються відомості про розмір партії, дата виготовлення продукції та номер і дата підписання договору (контракту), за яким ця партія ввезена в Україну.

2.8.4. На зворотньому боці форми (бланка) сертифіката відповідності в реквізиті - "Випробувань, що проведені випробувальною(ними) лабораторією(ями)" для вітчизняної продукції зазначаються також відомості щодо:

- назви державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, яка дала дозвіл виробнику на виготовлення і реалізацію продукції в Україні з зазначенням реєстраційного номера, дати його видачі та прізвища, ініціалів і посади особи, уповноваженої Міністерством охорони здоров'я України.

2.8.5. Реєстраційний номер сертифіката відповідності в Реєстрі Системи визначає уповноважена особа органу із сертифікації.

2.8.6. Копія виданого сертифіката відповідності зберігається органом із сертифікації у справі про сертифікацію продукції заявника. Другий примірник копії подається до Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації.

2.9. Визнання іноземних сертифікатів, що підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів

2.9.1. Визнанню в Системі підлягають сертифікати, видані уповноваженими органами інших держав (далі - іноземний сертифікат), шляхом укладання угод про визнання результатів сертифікації продукції або прийняття рішення про визнання згідно з ДСТУ 3417-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується".

Свідченням про визнання іноземних сертифікатів є сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання (додаток N 8).

2.10. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва

2.10.1. У разі коли сертифікат відповідності видано підприємству-виробнику на певний термін і за договором йому надане право самостійно застосовувати цей сертифікат до кожної одиниці виготовленої продукції, технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва проводить орган із сертифікації чи, за його дорученням, інша організація.

2.10.2. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією полягає у проведенні періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у виробника чи в торговельних організаціях. Залежно від схеми (моделі) сертифікації застосовуються одночасно і такі види технічного нагляду:

- періодичний технічний нагляд за станом виробництва або за атестованим виробництвом сертифікованої продукції;

- періодична оцінка ефективності функціонування сертифікованої системи якості у виробника.

2.10.3. Періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та порядок проведення, зміст та періодичність проведення технічного нагляду за атестованим виробництвом і періодичність оцінки ефективності функціонування системи якості встановлює орган із сертифікації продукції в кожному конкретному випадку і регламентує їх у програмі технічного нагляду, яка розробляється органом із сертифікації продукції і затверджується його керівником.

2.10.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає і подає до органу із сертифікації звіт, в якому зазначаються можливі причини невідповідностей встановленим вимогам (за наявності) та пропонуються коригувальні заходи.

2.10.5. Орган із сертифікації може прийняти рішення про проведення додаткових випробувань і (чи) перевірок залежно від інформації про стан сертифікованої продукції, яка надходить від споживачів і органів контролю.

2.10.6. Орган із сертифікації може тимчасово припинити або зупинити дію сертифіката відповідності у випадках:

- виявлення невідповідності продукції вимогам, що встановлені під час сертифікації;

- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо;

- внесення виробником змін до нормативних документів, методів випробувань, складу тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узгодження з органом із сертифікації;

- порушення умов договору заявником.

2.10.7. Орган із сертифікації продукції в триденний термін надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо зупинення або припинення дії сертифіката відповідності до Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, його територіального органу та заявнику.

2.10.8. Рішення про тимчасове припинення дії сертифіката відповідності може бути скасоване у тому разі, якщо проведенням коригувальних заходів виробник може усунути невідповідності та причини їх виникнення в місячний термін і підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам без проведення випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії.

В інших випадках дія сертифіката відповідності зупиняється.

2.10.9. Коригувальні заходи проводяться виробником продукції зразу ж після одержання рішення органу із сертифікації. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює орган із сертифікації, що видав сертифікат відповідності.

Усі витрати щодо проведення коригувальних заходів та контролю за їх виконанням несе виробник сертифікованої продукції.

2.10.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо:

- продукція після їх виконання відповідає вимогам нормативних документів;

- внесено зміни до виробничого процесу, що виключають виготовлення продукції, яка вимагатиме повторного проведення коригувальних заходів;

- невідповідна продукція вилучена із складів, оптових баз, закладів торгівлі, у споживачів, доопрацьована або знищена чи проведені інші дії, які забезпечують належну ефективність вжитих заходів.

2.10.11. Повідомлення про успішне виконання коригувальних заходів із рекомендацією про відновлення дії сертифіката відповідності надсилається організацією, що контролює, до органу із сертифікації, яким прийняте рішення про проведення коригувальних заходів.

3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

3.1. Органи із сертифікації продукції та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю.

4. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

4.1. Заявник має право оскаржити рішення про відмову йому у видачі сертифіката відповідності чи про припинення або зупинення дії сертифіката відповідності, він повинен подати (письмово) заяву до органу із сертифікації не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення.

4.2. Заява розглядається органом із сертифікації в десятиденний термін з дня її надходження.

4.3. До заяви додаються такі документи:

- листування із спірного питання між виробником, випробувальною лабораторією, територіальним органом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, органом із сертифікації;

- відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;

- зразок-свідок продукції;

- технічна документація на продукцію (при необхідності).

4.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з випробувальної лабораторії для надання пояснень.

4.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- видати чи визнати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити зупинення дії сертифіката відповідності;

- поновити дію сертифіката відповідності.

4.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після його прийняття. Якщо на думку органу із сертифікації, який розглядав спірне питання, необхідно вжити заходів щодо стандартів та інших нормативних документів на продукцію, що використовувалися під час сертифікації, то відповідні пропозиції він надсилає до Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації.

4.7. У разі незгоди з рішенням заявник мар право звернутися до Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації протягом десяти днів з дня одержання рішення або безпосередньо до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів

 

Назва органу із сертифікації
продукції, адреса

 
 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції в Системі сертифікації УкрСЕПРО

   1. __________________________________________________________
     (назва підприємства-виготовлювача, постачальника (далі -
          заявник), адреса, код ЄДРПОУ*)
 
в особі _________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)
 
заявляє, що ____________________________________________________
       (назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної
__________________________________________________________________
              продукції)
 
виготовлена у вигляді партії в кількості,______________,
                     (шт., т, куб. м)
випускається серійно** за _______________________________________
               (назва та позначення нормативного
__________________________________________________________________
           документа виготовлювача)
 
відповідає вимогам________________________________________________
          (позначення та назва нормативних документів)
 
   і  просить  провести  сертифікацію  цієї  продукції  на
відповідність вимогам  наведених  нормативних  документів  за
правилами Системи сертифікації УкрСЕПРО.
 
   2. Випробування з метою сертифікації прошу провести в _______
__________________________________________________________________
    (назва акредитованої в Системі сертифікації УкрСЕПРО
__________________________________________________________________
  випробувальної лабораторії та її адреса. В разі відсутності
__________________________________________________________________
        відомостей, цей пункт не наводиться)
 
   3. Заявник зобов'язується:
 
   - виконувати всі умови сертифікації;
 
   - забезпечувати стабільність  показників  (характеристик)
продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;
 
   - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.
 
   4. Додаткові відомості ______________________________________
__________________________________________________________________
 
   Керівник підприємства  _____________________________________
                (підпис) (прізвище та ініціали)
   Головний бухгалтер  ________________________________________
                (підпис) (прізвище та ініціали)
 
   Печатка                   Дата
******************
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
** Вноситься потрібне.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів

 

Назва та адреса органу
із сертифікації продукції

 
 

РІШЕННЯ
за заявкою

   Розглянувши заявку _________________________________________
               (назва підприємства-виробника чи
__________________________________________________________________
           постачальника продукції)
 
від _________________ на сертифікацію ___________________________
     (дата)
__________________________________________________________________
 (назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)
 
   Повідомляємо:
 
   1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам___________________________________________________________
       (позначення та назва нормативних документів)
 
   2. Схема  (модель)  сертифікації  міститиме  (непотрібне
викреслити):
 
   - попереднє обстеження виробництва;
 
   - атестацію виробництва продукції, що сертифікується;
 
   - аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості продукції, що подається на сертифікацію;
 
   - відбір зразків продукції для випробувань;
 
   - випробування зразків продукції з метою сертифікації;
 
   - технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції.
 
   3. Попереднє обстеження виробництва* буде проведене в період
з__________  до ___________
  (дата)     (дата)
__________________________________________________________________
   (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження)
 
   4. Атестація виробництва* продукції, що сертифікується, буде
проведена в період з _______________ до ______________
             (дата)        (дата)
__________________________________________________________________
   (назва та адреса організації, що проводитиме атестацію)
 
   5. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості* продукції, що сертифікується, буде проведено в період з
_____________ до ____________
  (дата)     (дата)
__________________________________________________________________
    (назва та адреса організації, що проводитиме аналіз)
 
   6. Відбір зразків продукції для випробувань* буде проведено
в період з _____________ до _______________
        (дата)      (дата)
__________________________________________________________________
  (назва та адреса організації, що проводитиме відбір зразків)
 
   7. Випробування продукції з метою  сертифікації  будуть
проведені з ________________ до_______________
         (дата)       (дата)
__________________________________________________________________
  (назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії)
 
   8. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції
 
буде проводити____________________________________________________
         (назва організації та її адреса)
 
   Про періодичність і форми проведення технічного нагляду буде
повідомлено додатково.
 
   9. Для проведення робіт із сертифікації до органу  із
сертифікації продукції необхідно подати такі нормативні документи
і технічну документацію*:
__________________________________________________________________
   (позначення та назва нормативного і технічного документа)
 
   10. Роботи проводяться на підставі господарського договору
від ________ N _____
 
 
   Керівник органу
   із сертифікації продукції ____________ ______________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
   Печатка                  Дата
 
************************
* Пункт включається в разі необхідності.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів

АКТ
відбору зразків від ____________ 19__ р.

   На __________________________________________________________
         (найменування підприємства, місця
__________________________________________________________________
             відбору зразків)
мною(нами) _______________________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали)
 
в присутності ____________________________________________________
       (посада, прізвище, ініціали представника заявника)
 
відібрано зразки продукції, заявленої на сертифікацію:
********************************************************************************************
*     *       *    *   *         * Кількість чи маса відібраних *
*     *  Виробник  *    *   *   Дата     *      зразків      *
* Назва *(підприємство,*Одиниця*Розмір*виготовлення та  *********************************
*продукції*  країна)  *виміру *партії*термін реалізації *   для   *   для    *
*     *       *    *   *         * випробувань * зразка-свідка  *
********************************************************************************************
*  1  *   2    *  3  *  4 *     5    *    6   *    7    *
********************************************************************************************
 
   Транспортні документи _______________________________________
              (товаро-транспортна накладна,
__________________________________________________________________
          рахунок-фактура та ін.)
 
   Відібрані зразки направлено на випробування _________________
__________________________________________________________________
          (найменування лабораторії)
 
контрольні запечатано, опломбовано, N акта опломбування _________
 
   Відвантаження та продаж продукції, від якої відібрано зразки,
до одержання сертифіката відповідності забороняється.
 
   Зразки піддаються руйнуванню при випробуваннях, що означає їх
утилізацію.
 
   Заявник забирає зразки-свідки після закінчення терміну дії
сертифіката відповідності з відміткою в журналі обліку зберігання
зразків-свідків.
 
   Зразки відібрано
 
   __________      ______________   ____________________
   (посада)        (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
   __________      ______________   ____________________
   (посада)        (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
Представник ______________________________________________________
           (підприємство-заявник)
 
   __________      ______________   ____________________
   (посада)        (підпис)     (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 4
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів

       Місце               Дата

АКТ

ідентифікації ____________________________________________________
             (назва продукції)
 
що випускається __________________________________________________
         (назва підприємства та місце його розташування)
 
   Представник органу із сертифікації __________________________
 
__________________________________________________________________
 (назва органу із сертифікації, посада, місце роботи, прізвище,
__________________________________________________________________
         ім'я та по батькові представника)
 
та уповноважений представник заявника ___________________________
                      (назва підприємства)
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
склали цей акт як свідчення того, що _____________________________
                      (назва продукції)
 
яка (який, яке) випускається за _________________________________
                 (позначення та назва нормативного
__________________________________________________________________
           документа на продукцію)
відповідає вимогам щодо складу вихідної сировини, визначеного ____
__________________________________________________________________
  (назва затвердженого технічного або технологічного документа)
 
технології виготовлення, визначеної _____________________________
                 (назва технологічного документа)
 
умов виробництва, визначених _____________________________________
                     (назва документа,
 
__________________________________________________________________
 що визначає санітарно-гігієнічні умови виготовлення продукції)
 
методів приймання, контролю та випробувань, маркування, пакування,
зберігання і транспортування, визначених _________________________
                      (позначення та назви
__________________________________________________________________
           нормативних документів)
 
Органолептичні характеристики ___________________________________
                     (назва продукції)
 
перевіряються з періодичністю ___________ раз(и)(ів) на рік.
 
   Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки _________________
                         (назва продукції)
 
________________________ ідентифіковані і можуть бути представлені
 
на випробування з метою сертифікації.
 
 
   Представник органу
   із сертифікації   _____________   ______________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
   Представник
   заявника       _____________   ______________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 5
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів

        Місце               Дата

АКТ

ідентифікації ____________________________________________________
                (назва продукції)
 
що випускається _________________________________________________
         (назва підприємства та місце його розташування)
 
   Представник(и) _____________________________________________
                (органу із сертифікації,
__________________________________________________________________
        посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
та уповноважений представник заявника ____________________________
 
__________________________________________________________________
   (назва підприємства, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
склали цей акт як свідчення того, що відібрані зразки продукції за
зовнішнім виглядом (маркування і пакування) відповідають вимогам,
передбаченим законодавством України.
 
   За органолептичними  характеристиками ____________________,
             (перерахувати перевірені характеристики)
 
фізико-хімічними показниками ___________________________________
                (перерахувати перевірені показники)
 
продукція ідентифікована як _____________________________________,
 
повинна відповідати вимогам ______________________________________
                (назва нормативного документа)
за показниками безпеки.
 
   Відібрані зразки продукції ідентифіковані і можуть бути
передані на випробування з метою сертифікації. Зразки продукції,
що пройшли випробування за органолептичними характеристиками та
фізико-хімічними показниками, повернені заявнику.
 
 
   Представник(и) органу
   із сертифікації    ______________  _____________________
               (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
              ______________  _____________________
               (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 
   Представник заявника ______________  _____________________
               (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 6
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу з сертифікації

 

 
 

______________________________
(назва органу із сертифікації

 

 
 

______________________________
продукції)

 

 
 

______________________________
(прізвище та ініціали) (підпис)

 

 

"___" ___________ 199__ р.

АКТ
про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції за заявкою N ___ на сертифікацію продукції

   Зразок-свідок продукції _____________________________________
                 (назва продукції, заводський,
_________________________________________________________________,
      або умовний номер зразка, дата виготовлення)
 
що виготовлений  _______________________________________________,
           (назва підприємства-виробника продукції)
 
відповідає  зразкам   цієї   продукції,  які  піддавались
випробуванням з метою сертифікації в _____________________________
                (назва випробувальної лабораторії,
__________________________________________________________________
          дата проведення випробувань)
 
   ОПЛОМБОВАНИЙ
   печаткою
 
   ___________________________________
   (назва випробувальної лабораторії)
 
   ___________________________________
   (прізвище та ініціали, посада особи,
 
   ___________________________________
     яка виконала пломбування)
 
                        (дійсне зображення
                       печатки лабораторії)
 
   Підпис ____________________ Дата _____________________
 
 
       РОЗМІЩЕНИЙ (ПЕРЕДАНИЙ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ В
 
__________________________________________________________________
      (назва організації, що забезпечує зберігання
__________________________________________________________________
           зразка-свідка продукції)
на термін до _____________________________________________________
        (дата закінчення дії сертифіката на продукцію)
 
   Відповідальний за зберігання ________________________________
               (прізвище, ініціали та посада особи,
__________________________________________________________________
    яка відповідає за зберігання зразка-свідка продукції)
 
   Керівник організації, яка забезпечує зберігання зразка-свідка
 
   _____________________________  ____________   ___________
   (посада, прізвище та ініціали)   (підпис)     (дата)
 
   Печатка

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 7
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів

(Малий герб)

Форма 1

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
(ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ)

   Серія ВА                   N 000000

Система сертифікації УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

                     Зареєстрований у Реєстрі
                   Системи сертифікації УкрСЕПРО
   (Логотип)                "____"_________199 р.
                    N
                 Дійсний до "____"_________199 р.
 
ВИДАНИЙ _________________________________________________________
     назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса
______________________________________  _________________________
                        код ЄДРПОУ
 
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ПОСВІДЧУЄ, ЩО ІДЕНТИФІКОВАНА НАЛЕЖНИМ
ЧИНОМ ПРОДУКЦІЯ __________________________________________________
           назва продукції, тип, вид, марка і т. ін.
__________________________________________________________________
           код ТН ЗЕД, код ОКП
 
ВИПРОБУВАНА І ВІДПОВІДАЄ УСІМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ, ЩО
ВСТАНОВЛЕНІ В ____________________________________________________
          позначення та назви нормативних документів
__________________________________________________________________
        (за необхідності наводяться пункти)
 
СЕРТИФІКАТ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ________________________________________
              наводиться необхідне: виріб, зав. N___
__________________________________________________________________
  партію в кількості ________ (шт., кг, і т. ін.) зав. NN _ ;
__________________________________________________________________
        час випуску продукції з виробництва
 
   Контроль відповідності сертифікованої  продукції  вимогам
нормативних документів під час випуску з виробництва здійснюється
шляхом ___________________________________________________________
      наводиться необхідне: періодичних випробувань
__________________________________________________________________
      зразків (проб) продукції, технічного нагляду
__________________________________________________________________
       за виробництвом сертифікованої продукції,
__________________________________________________________________
   атестованим виробництвом, сертифікованою системою якості
 
СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ _______________________________________________
         назва органу з сертифікації, що видав сертифікат,
__________________________________________________________________
   його адреса, номер атестата акредитації і дата реєстрації
 
ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ (для продукції, що ввозиться в
Україну)
 
 
   Керівник органу
   з сертифікації продукції ____________  ____________________
                 підпис    ініціали, прізвище
 
   "____"__________" 199 р.
 
   Печатка
 
   До уваги постачальників, покупців та контролюючих органів:
 
копія сертифіката не дійсна без оригіналу підпису і печатки
органу, що його видав або центру стандартизації, метрології та
сертифікації Держстандарту України (ЦСМС).
 
                          (зворотний бік)
   1. Виданий на підставі:
 
   - випробувань, що проведені випробувальною(ними) лабораторією
(ями)
********************************************************************
* Назва акредитованої *  Номер протоколу  * Реєстраційний номер *
*випробувальної лабора-* випробувань, дата *АВЛ у Реєстрі Системи*
* торії (АВЛ), адреса *  затвердження   *   УкрСЕПРО    *
********************************************************************
*           *           *           *
*           *           *           *
*           *           *           *
*           *           *           *
*           *           *           *
********************************************************************
 
   - обстеження виробництва ___________________________________
                N акта обстеження, дата реєстрації
 
   - атестації виробництва  ___________________________________
              N атестата, дата реєстрації, термін дії
 
   - сертифікації системи якості _______________________________
            N сертифіката, дата реєстрації, термін дії
 
   2. Маркування продукції здійснюється знаком відповідності
згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься на кожний виріб відповідно до
вимог ____________________________________________________________
     позначення нормативного документа на продукцію
__________________________________________________________________
 
   Місце знаходження знака відповідності________________________
__________________________________________________________________
       опис місця знаходження знака на продукції
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3.  Виробник  (постачальник)  повинен   забезпечувати
відповідність продукції вимогам нормативних документів, наведених
у цьому сертифікаті. За умови порушення вимог сертифікат може бути
анульований рішенням органу з сертифікації або Держстандарту
України.
 
   Печатка

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 8
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів

(Малий герб)

Форма 1

 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
(ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ)

   Серія АА                      N 000000

Система сертифікації УкрСЕПРО

СВІДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ

                     Зареєстрований у Реєстрі
                   Системи сертифікації УкрСЕПРО
   (Логотип)                "____"_________199 р.
                  N______________________________
                 Дійсний до "____"_________199 р.
ВИДАНЕ ___________________________________________________________
    заявник (виробник, постачальник, отримувач), його адреса
__________________________________________________________________
НА ПРОДУКЦІЮ  ___________________________________________________
               назва, тип, вид, марка
__________________________________________________________________
       партія в кількості (шт.; кг; м і т. ін.)
__________________________________________________________________
                            код ТН ЗЕД
ЯКА ВІДПОВІДАЄ  _________________________________________________
           позначення та назви нормативних документів,
__________________________________________________________________
       чинних в Україні, з зазначенням пунктів
НА ПІДСТАВІ  ____________________________________________________
    назва сертифіката (документа), що засвідчує відповідність,
__________________________________________________________________
       його реєстраційний номер та дата видачі
__________________________________________________________________
 
ВИДАНОГО   _____________________________________________________
           назва органу, що видав документ,
__________________________________________________________________
          який засвідчує відповідність
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО _______________________________________________
           міжнародна, регіональна, двостороння угода
__________________________________________________________________
         або інший документ, номер, дата
__________________________________________________________________
 
СВІДОЦТВО ВИДАНЕ ________________________________________________
          назва органу з сертифікації, що видав свідоцтво
__________________________________________________________________
    про визнання, його адреса, номер атестата акредитації
__________________________________________________________________
            органу з сертифікації
 
ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
 
   Керівник органу
   з сертифікації продукції _____________   _________________
                 підпис     ініціали, прізвище
   "___"_________ 199 __ р.
 
   Печатка

До уваги постачальників, покупців та контролюючих органів:

Копія свідоцтва про визнання не дійсна без оригіналу підпису і печатки органу, що його видав або центру стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України (ЦСМС). 

____________ 

 
 
 

Опрос