Идет загрузка документа (222 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил обязательной сертификации подъемных сооружений и крановой продукции

Госстандарт
Приказ, Правила от 24.01.1997 № 37
Утратил силу

Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд та кранової продукції

Наказ Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації
від 24 січня 1997 року N 37 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 1997 р. за N 110/1914

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31 серпня 2000 року N 526,
 від 31 серпня 2000 року N 528

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд та Правила обов'язкової сертифікації кранової продукції (додаються).

2. Наказ Держстандарту України від 28 листопада 1996 р. N 501 "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд та кранової продукції" вважати таким, що втратив чинність.

3. Керівникам органів із сертифікації підіймально-транспортного обладнання довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств, установ та організацій, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю. Г. 

 

 

Голова Держстандарту України

Т. Кисільова

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Держстандарту України
від 24 січня 1997 р. N 37

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 квітня 1997 р. за N 110/1914

ПРАВИЛА
ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ПІДІЙМАЛЬНИХ СПОРУД

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації кранів вантажопідіймальних та відповідного обладнання (далі - підіймальних споруд - ПС) в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система).

1.2. Ці Правила є обов'язковими для органів із сертифікації ПС (далі - ОС), випробувальних лабораторій (центрів), а також підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, в тому числі іноземних.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Використані в документі поняття, терміни та їх визначення відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення", ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення", ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис" та ДНАОП N 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Сертифікацію ПС в Системі проводять органи із сертифікації продукції, що акредитовані в Системі в установленому порядку з урахуванням ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

3.2. Об'єктами обов'язкової сертифікації в Системі є ПС, що:

- виготовлені в Україні;

- ввозяться в Україну із-за кордону.

ПС іноземного виробництва, що ввозяться в Україну, повинні відповідати вимогам нормативних документів, чинних в Україні.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

3.3. ПС, призначені для експорту, сертифікуються згідно з цими Правилами, якщо інше не зазначено в укладених угодах з країнами, до яких постачається продукція.

3.4. Обов'язкова сертифікація ПС в Системі проводиться на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей та охорони навколишнього природного середовища.

3.5. Добровільна сертифікація ПС в Системі проводиться на відповідність вимогам нормативних або інших документів, які узгоджені між постачальником і споживачем і які не визначені як обов'язкові.

3.6. Заявником на сертифікацію може бути виробник, постачальник, споживач продукції.

3.7. Вартість робіт із сертифікації ПС в Системі визначається згідно з договором між замовником і виконавцем.

3.8. Порядок проведення сертифікації ПС передбачає:

- подання заявки на сертифікацію;

- експертизу заявки та її реєстрацію;

- експертизу технічної документації;

- прийняття рішення за заявкою і визначення схеми сертифікації;

- обстеження виробництва, атестацію виробництва чи сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- відбір, ідентифікацію зразків ПС та їх випробування;

- аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

(позиція сьома пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

- видачу сертифіката відповідності, укладення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

(позиція восьма пункту 3.8 в редакції наказу  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

- визнання результатів сертифікації ПС, проведеної іноземними організаціями;

- технічний нагляд за виробництвом сертифікованих ПС, атестованим виробництвом, сертифікованою системою якості виробництва продукції;

- інформування про результати сертифікації ПС.

3.9. Порядок обов'язкової сертифікації імпортних ПС в Системі встановлює ОС відповідно до цих Правил, Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097, Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211.

(пункт 3.9 в редакції наказу  Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

3.10. Для виконання робіт із сертифікації ОС може залучати представників Держнаглядохоронпраці України, головних міжгалузевих організацій з кранобудування, територіальних органів Держстандарту України та компетентних фахівців інших підприємств і організацій (за погодженням з їх керівниками).

Абзац другий пункту 3.10 виключено

 (згідно з наказом  Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

3.11. Сертифікація ПС в Системі проводиться за однією із схем (додаток N 1). Схема сертифікації установлюється ОС.

4. ПРАВИЛА СЕРТИФІКАЦІЇ ПІДІЙМАЛЬНИХ СПОРУД

4.1. Подання і розгляд заявки на проведення сертифікації ПС в Системі

4.1.1. Для проведення сертифікації ПС в Системі заявник (включаючи іноземного) надсилає ОС заявку (додаток N 2).

4.1.2. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС, в реквізиті "Найменування підприємства-виготовлювача, постачальника (далі - заявник), адреса, код ЄДРПОУ*" позначення коду не наводиться.

_______________
* ЄДРПОУ - єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

4.1.3. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС, не позначена виробником стосовно того, що вона відповідає вимогам нормативних документів, чинних в Україні, реквізит "Назва та позначення нормативного документа" заявником не заповнюється. ОС зазначає в цьому реквізиті тип ПС, його індекс (виконання) за технічною документацією іноземного підприємства-виробника.

(пункт 4.1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.1.4. До заявки щодо ПС, яка виготовляється серійно вітчизняним виробником, додаються "паспорт ПС, для кранів - паспорт" за типовою формою ДНАОП N 0.00-1.03-93 та технічні умови, а щодо імпортних ПС - технічна та експлуатаційна документація підприємства-виробника, що містить інформацію в обсязі, такому, як для вітчизняного виробника. Технічна та експлуатаційна документація повинна бути викладена українською (російською) мовою. Переклад має виконуватися уповноваженою організацією з перекладів технічної літератури.

(абзац перший пункту 4.1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

Заміна технічної документації підприємства-виробника рекламними проспектами або іншими виданнями не допускається.

4.1.5. ОС розглядає заявку вітчизняного виробника за умови наявності дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлення ПС, що підлягає сертифікації.

4.1.6. Заявку розглядає виконавча група ОС з обов'язковою участю представників органів Держнаглядохоронпраці (експертно-технічних центрів), (при потребі) яка:

(абзац перший пункту 4.1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

- реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу про сертифікацію ПС підприємства-виробника (включаючи іноземне), в якій зберігається усе листування і внутрішні документи ОС стосовно будь-яких ПС цього виробника;

- проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення реквізитів, наявності документів, передбачених пунктом 4.1.4 цих Правил, та наявності реєстраційного номера технічних умов, якщо ПС випускається вітчизняним виробником за технічними умовами;

- проводить (самостійно або із залученням інших виконавчих груп ОС та фахівців інших організацій) експертизу технічної та експлуатаційної документації відповідно до вимог чинних в Україні стандартів, інших нормативних документів та ДНАОП N 0.00-1.03-93;

- визначає перелік необхідних додаткових документів, які повинен подати заявник для проведення сертифікації ПС за заявкою;

- за позитивними результатами експертизи поданої документації визначає схему сертифікації ПС, необхідність обстеження виробництва, атестації виробництва чи сертифікації системи якості, аналізу функціонування сертифікованої системи якості;

(позиція п'ята пункту 4.1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

- визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії, які мають провести випробування ПС, кількість зразків ПС, їх складові частини і матеріали для випробувань, правила їх відбору;

- узгоджує терміни проведення окремих видів робіт із сертифікації та їхню вартість;

- готує і подає на підпис керівнику ОС документи за прийнятою формою для укладення договору із заявником;

- готує і подає на підпис керівнику ОС проект рішення за заявкою (додаток N 3).

4.1.7. Виконавча група ОС вручає заявнику рішення за заявкою.

Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен бути більше ніж 30 днів з дня її реєстрації. Копія підписаного рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію ПС і надсилається (з урахуванням схеми (моделі) сертифікації): 

- органу із сертифікації систем якості;

- випробувальним лабораторіям (центрам), які будуть проводити випробування;

- територіальному центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем розташування заявника;

- Держнаглядохоронпраці України;

- виконавцю технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

(пункт 4.1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.1.8. На підставі заявки і позитивного рішення ОС надсилає заявнику разом із супровідним листом договір про організацію і проведення необхідного комплексу робіт із сертифікації ПС.

Частину другу пункту 4.1.8 виключено

 (згідно з наказом Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації від 31.08.2000 р. N 526)

4.1.9. За погодженням із заявником ОС може виконувати роботи окремими етапами - за окремими договорами, разовими гарантійними листами, а також за прямими договорами з випробувальними лабораторіями (центрами).

4.1.10. Після підписання договору заявник попередньо оплачує вартість проведення робіт, передбачених договором, або, за погодженням сторін, вартість кожного окремого етапу. У разі негативного результату сертифікації заявник не звільняється від оплати виконаних робіт.

4.2. Експертиза технічної документації

4.2.1. Експертизу технічної документації проводить виконавча група ОС самостійно або із залученням фахівців інших установ і організацій, які не брали участі у розробці поданої документації.

Допускається проведення експертизи документації ПС головними науково-дослідними і спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на розробку ПС і які не є розробниками поданої документації. Усю відповідальність за необ'єктивність та необгрунтованість висновків експертизи несе в цьому випадку ОС.

4.2.2. Для виконання експертних робіт і проведення наступних сертифікаційних випробувань заявник повинен подати до ОС у двох примірниках (один - для ОС, другий - для випробувальної лабораторії (центру) такі документи:

- паспорт ПС і технічні умови;

- складальні креслення і специфікації ПС, основних механізмів, вузлів, металоконструкцій і їх основних елементів, кабіни;

- технічний опис конструкції ПС;

- інструкції з монтажу та експлуатації;

- копії дозволів Держнаглядохоронпраці України на виготовлення ПС;

- копії протоколів приймально-здавальних та періодичних випробувань;

- копії актів і протоколів приймання міжвідомчою комісією дослідних зразків ПС;

- виписку з розрахунку металоконструкцій ПС (або весь розрахунок), що містить: схему розрахунку, значення розрахункових перерізів, результати розрахунків для найбільш небезпечних перерізів. Обсяг документації визначає ОС у залежності від схеми сертифікації. 

Під час проведення експертизи ОС залишає за собою право додатково вимагати інші необхідні для оцінки безпеки ПС креслення, документи, а також копії національних стандартів і ТУ на комплектуючі вироби.

(пункт 4.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.2.3. Якщо сертифікуються дослідні зразки або установча партія, то додатково додаються:

- акт і протокол приймальних випробувань;

- довідка про усунення недоліків, виявлених під час приймальних випробувань;

- копія дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлення дослідного зразка або установчої партії підіймальних споруд.

4.2.4. Експертиза документації повинна передбачати оцінку:

- повноти і комплектності поданих документів для достовірної оцінки відповідності конструкції ПС, правил їх експлуатації вимогам чинних нормативних документів;

- відповідності оформлення документів вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93 та стандартів, що є чинними в Україні;

- наявності та правильності віднесення ПС і їхніх механізмів до певних груп класифікації (режимів роботи);

- відповідності основних технічних даних і характеристик ПС (вантажовисотні характеристики, геометричні параметри, швидкості, час повної зміни вильоту, кути повороту, кути нахилів, що долаються, місця управління, способи управління, способи живлення ПС і його механізмів електричним струмом, характеристики стійкості, розрахункові характеристики, маркування) вимогам стандартів з урахуванням групи класифікації;

(позиція четверта пункту 4.2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

- відповідності вантажозахоплювальних органів ПС вимогам стандартів;

- відповідності і достатності приладів і пристроїв безпеки, сигналізаторів та запобіжних пристроїв вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93 та стандартів;

- відповідності кабіни та органів керування ПС вимогам стандартів;

- відповідності властивостей матеріалів основних (розрахункових) елементів металоконструкцій ПС вимогам стандартів, а також правильності розрахунків та вибору матеріалів металоконструкцій, деталей і електродів або зварювальної проволоки.

4.2.5. Обсяг експертизи документації ПС в кожному конкретному випадку встановлює ОС з урахуванням часу поставлення ПС на виробництво, серійності виготовлення тощо.

4.2.6. За результатами експертизи складається експертний висновок, який підписується всіма виконавцями і затверджується керівником ОС.

В експертному висновку зазначають усі виявлені відхилення від вимог стандартів, чинних в Україні, та рекомендації щодо проведення подальших робіт із сертифікації ПС.

Проведення подальших робіт із сертифікації ПС не допускається, якщо:

- виявлені відхилення документації ПС від вимог ДНАОП N 0.00-1.03-93, які не погоджені з Держнаглядохоронпраці України;

- виявлені відхилення документації ПС від вимог стандартів, що не можуть бути усунуті в погоджені терміни заявником або за його замовленням іншою організацією без таких змін конструкції ПС, що потребують проведення випробувань його на відповідність вимогам, що перевіряються під час випробувань з метою сертифікації.

У випадку неможливості проведення подальших робіт із сертифікації заявнику надсилається експертний висновок із зазначенням виявлених відхилень і пояснень, а подана заявка анулюється.

4.2.7. У разі позитивних результатів експертизи технічна документація залишається в розпорядженні ОС.

4.2.8. Для сертифікації ПС разового замовлення, в тому числі імпортних, заявник подає на експертизу технічне завдання з подальшим поданням документації в терміни, погоджені з ОС.

4.3. Вибір схеми сертифікації ПС

4.3.1. Схема сертифікації ПС визначається ОС за погодженням із заявником залежно від виду ПС, кількості або серійності, стану виробництва, термінів діє наявних дозволів Держнаглядохоронпраці України.

4.3.2. У разі позитивних результатів робіт на попередніх етапах подальші роботи із сертифікації продовжуються за обраною схемою, у разі негативних - наступні етапи не виконуються, заявка анулюється, договір на проведення сертифікації розривається. Розірвання договору не звільняє заявника від оплати виконаних робіт.

4.4. Обстеження виробництва

4.4.1. Обстеження виробництва ПС проводить виконавча група ОС.

Допускається виконувати обстеження виробництва головним науково-дослідним і спеціалізованим організаціям, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України на розробку ПС за рішенням Держстандарту України.

(абзац другий пункту 4.4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

Усю відповідальність за об'єктивність та обгрунтованість висновків за результатами обстеження виробництва несе в цьому випадку ОС.

У будь-якому випадку для проведення обстеження виробництва залучається (за погодженням) представник територіального органу Держнаглядохоронпраці України за місцем розташування виробника ПС.

Склад виконавчої групи, що проводить обстеження виробництва, у кожному випадку визначається наказом керівника ОС.

4.4.2. Обстеження виробництва ПС передбачає перевірку:

- наявності дозволу органів Держнаглядохоронпраці України на виготовлення ПС;

- наявності документів, що підтверджують систематичне проведення перевірок знань персоналу підприємства відповідно до Положення про порядок перевірки знань правил, норм і інструкцій Держнаглядохоронпраці України;

- довідки про участь у роботі зварників, що склали іспити відповідно до Правил атестації зварників;

- додержання встановленого порядку проведення випробувань ПС усіх видів, а також стану випробувальної бази підприємства та метрологічного забезпечення випробувань;

- порядку складання, оформлення та зберігання протоколів, актів та інших документів з випробувань ПС;

- наявності обліку виготовлених ПС та виявлених недоліків, а також вжитих заходів для усунення недоліків;

- відповідності матеріалів, що застосовуються виробником для виготовлення ПС, вимогам документації, а також наявності документів, які підтверджують якість матеріалів;

- наявності і достатності технологічної документації виконання зварних робіт, а також додержання вимог цієї документації;

- стану контролю зварних з'єднань і їх відповідності вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93.

4.4.3. Обсяг перевірок під час проведення обстеження виробництва в кожному конкретному випадку встановлюється ОС з урахуванням ДСТУ 3957 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції, часу поставлення ПС на виробництво, серійності виготовлення тощо.

(абзац перший пункту 4.4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

Обсяг перевірок визначається програмою обстеження виробництва ПС, проект якої готується відповідною виконавчою групою і затверджується керівником ОС.

4.4.4. За результатами перевірки виконавча група складає акт обстеження виробництва ПС, який підписується усіма членами групи і затверджується керівником ОС.

(абзац перший пункту 4.4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

З актом повинен бути ознайомлений керівник підприємства-виробника ПС.

В акті зазначають усі виявлені недоліки та рекомендації щодо проведення подальших робіт із сертифікації ПС.

У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС припиняє роботи за заявкою на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання ОС переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій. Повторне обстеження виробництва може здійснюватися за повною або скороченою процедурою, коли перевіряють лише ті елементи виробництва, які мали невідповідності. 

(абзац четвертий пункту 4.4.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.4.5. Обстеження виробництва іноземного виробника ПС додатково виконується відповідно до Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633.

(пункт 4.4.5 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.5. Атестація виробництва

4.5.1. Атестація виробництва ПС проводиться ОС або, за його дорученням, акредитованими в Системі органами із сертифікації систем якості, якщо це передбачено схемою проведення сертифікації ПС або за бажанням заявника.

4.5.2. Атестація виробництва виконується відповідно до вимог ДСТУ 3414 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення та інших нормативних документів Системи.

(пункт 4.5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.5.3. Атестація виробництва ПС іноземного виробника додатково проводиться відповідно до вимог, визначених пунктом 4.4.5 цих Правил.

4.6. Сертифікація систем якості

4.6.1. Сертифікація систем якості виробника проводиться акредитованим у Системі органом із сертифікації систем якості у тих випадках, коли вона передбачена схемою проведення сертифікації ПС або за бажанням заявника.

4.6.2. Сертифікація систем якості проводиться на відповідність вимогам ДСТУ 3419 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.

(пункт 4.6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.6.3. Сертифікація систем якості виробництва ПС іноземного виробника додатково виконується відповідно до вимог, визначених пунктом 4.4.5 цих Правил.

4.7. Відбір та ідентифікація зразків і їх випробування

4.7.1. Заявник у термін, зазначений у договорі, повинен подати зразки ПС для ідентифікації і проведення випробувань. Подається заява на ідентифікацію (додаток N 4).

Абзац другий пункту 4.7.1 виключено

 (згідно з наказом Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.7.2. Відбір зразків проводиться представником ОС або, за його дорученням, представником незалежної випробувальної лабораторії (центру), яка буде проводити випробування. Зразки відбираються із числа виробів, що пройшли приймальний контроль виробника і готові до реалізації. Результати відбору зразків оформляються актом відбору зразків (додаток 4).

(пункт 4.7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

Кількість зразків для випробувань зазначена у рішенні ОС.

4.7.3. Ідентифікація зразків проводиться ОС або, за його дорученням, іншою уповноваженою ним організацією, при цьому для ПС, що імпортується, в акті ідентифікації ПС зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки), яка передбачає:

(абзац перший пункту 4.7.3 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

- розгляд результатів експертизи технічної документації. Якщо експертиза не проводилася раніше, вона проводиться під час ідентифікації зразків. Відповідність документації, що підлягає експертизі, документації, за якою був виготовлений відібраний зразок, повинна гарантуватися заявником;

- звірення відібраних зразків за документацією, за якою виготовлялись зразки;

- перевірку відповідності основних комплектуючих виробів, зазначених у паспорті на ПС, установленим на відібраних зразках (тип, зав. N, наявність сертифікатів);

- перевірку відповідності маркування, інформаційних табличок, знаків безпеки і попереджувального пофарбування вимогам нормативних документів;

- перевірку комплектності зразка;

- перевірку стосовно видимих пошкоджень, корозії, порушень пофарбування і герметичності з'єднань.

4.7.4. Результати ідентифікації оформлюються актом ідентифікації (додаток N 5), який підписується представником ОС та заявником (їхня участь у роботі з ідентифікації зразків обов'язкова).

4.7.5. Випробування ПС на відповідність вимогам нормативних документів проводяться акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями (центрами).

4.7.6. Випробування проводяться на зразках ПС, які пройшли приймально-здавальні випробування. Зразки, що пройшли випробування з метою сертифікації, залишаються власністю заявника.

4.7.7. До початку сертифікаційних випробувань заявник подає (у разі потреби) до ОС:

- акти і протоколи приймально-здавальних випробувань ПС та її окремих вузлів;

- акт про відповідність робіт із монтажу ПС вимогам інструкції з монтажу і експлуатації, робочої документації ПС та нормам правил безпечної експлуатації;

- акт про якість виконаних під час монтажу зварних з'єднань;

- відомість про відхилення від проекту, допущені при виготовленні ПС;

- документи на застосовані матеріали;

- результати вхідного контролю, відповідність марок присадкових матеріалів і флюсів;

- прізвища зварників, номери їхніх посвідчень, протоколи випробувань контрольних зразків.

(пункт 4.7.7 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.7.8. Випробування ПС, остаточне складання якої проводиться у виготовлювача, виконується на спеціально обладнаному випробувальному полігоні або, за відсутності полігону, на складальній дільниці підприємства-виготовлювача.

4.7.9. Випробування ПС, остаточне складання якої проводиться у споживача, виконується на місці її використання.

Якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною чи потребує монтажу на місці експлуатації або використання унікального випробувального обладнання тощо, то допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої лабораторії.

(пункт 4.7.9 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.7.10. Випробування ПС проводяться виключно випробувальними лабораторіями (центрами), які акредитовані в Системі. При проведенні випробувань у випробувальній лабораторії (центрі), що акредитована лише на технічну компетентність, протокол випробувань повинен підписати представник ОС, під контролем якого проводяться ці випробування.

4.7.11. За результатами випробувань випробувальна лабораторія (центр) подає протокол випробувань ПС до ОС, а копію - заявнику.

4.7.12. В разі одержання негативних результатів, хоча б за одним з показників, випробування з метою сертифікації припиняються, а письмова інформація про це протягом двох діб надсилається заявнику і ОС.

(абзац перший пункту 4.7.12 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

Повторні випробування можуть бути продовжені тільки після подання нової заявки до ОС та переконливих доказів заявника щодо проведення ним коригувальних заходів на усунення причин, що викликали невідповідність.

4.7.13. Оцінка результатів випробувань проводиться ОС після одержання протоколу випробувань, при цьому оцінюється їхня повнота, об'єктивність, достовірність.

4.8. Оформлення результатів сертифікації

4.8.1. ОС оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи та вручає заявнику.

4.8.2. Сертифікат відповідності видається:

- на одиничні вироби за наявності позитивного протоколу випробувань, що виданий акредитованою в Системі випробувальною лабораторією;

- на партію виробів (із зазначенням її кількості) за наявності позитивних результатів випробувань;

(позиція друга пункту 4.8.2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

- на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну, встановленого угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці випущеної продукції.

4.8.3. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію, що випускається підприємством серійно, встановлюється ОС з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, результатів обстеження виробництва, терміну сертифіката системи якості або атестата виробництва, однак не більше ніж три роки.

Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії направляє до ОС заявку відповідно до пункту 4.1.1.

(пункт 4.8.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.8.4. В разі внесення змін до складу ПС або технології її виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередити про це ОС, який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або обстеження виробництва продукції.

4.9. Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва

4.9.1. Технічний нагляд за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатами відповідності, під час виробництва ПС здійснює ОС або, за його дорученням, інші організації. Пропонується поєднувати терміни його проведення з термінами планових обстежень заводів-виготовлювачів, що проводяться органами Держнаглядохоронпраці України (органи сертифікації систем якості, ДЦСМС).

У разі проведення сертифікації ПС за схемою "Продукція, що випускається серійно" періодичність та форми технічного нагляду визначає ОС за результатами сертифікації, складності конструкції та технології виготування ПС, терміну ліцензійної угоди. Періодичність технічного нагляду повинна бути:

- з терміном дії ліцензійної угоди до 2 років - не менш одного разу;

- з терміном дії ліцензійної угоди до 3 років - не менш двох разів.

Обсяг та форми технічного нагляду визначає Програма технічного нагляду, яка розробляється ОС і затверджується його керівником.

(пункт 4.9.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.9.2. За результатами технічного нагляду ОС складає акт, в якому також зазначаються (за наявності невідповідності встановленим вимогам) можливі причини та заходи їх усунення.

4.9.3. ОС може прийняти рішення про проведення додаткових випробувань і (або) перевірок залежно від інформації споживачів і органів контролю про стан сертифікованої продукції чи її виробництва. Орган з сертифікації має право доручати проведення випробувань сертифікованих ПС з метою технічного нагляду лише у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі. 

(пункт 4.9.3 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.9.4. ОС може тимчасово припинити або зупинити дію сертифіката у разі:

- виявлення невідповідності продукції вимогам, що встановлені під час сертифікації;

- виявлення випадку травмування групового або із смертельним наслідком, причиною (однією з причин) якого стали недоліки у конструкції (за офіційним висновком Держнаглядохоронпраці України);

- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо;

- внесення змін виробником до нормативних документів, методів випробувань, складу продукції тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС;

- відсутності умов для забезпечення випуску продукції за показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;

- порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;

- наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

- невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за результатами технічного нагляду;

- відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більш як 6 місяців;

- невиконання заявником умов ліцензійної угоди;

- відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду.

(пункт 4.9.4 доповнено абзацами згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

4.9.5. Рішення про тимчасове припинення або зупинення дії сертифіката відповідності може бути скасоване у випадку, якщо за допомогою проведення коригувальних заходів виробник може усунути невідповідність та причини її виникнення у місячний термін і через проведення випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі) підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам. У противному разі припиняється або зупиняється дія сертифіката у встановленому порядку.

4.9.6. Коригувальні заходи проводяться виробником продукції зразу ж після одержання відповідного рішення ОС. Контроль за виконанням коригувальних заходів, вжитих для усунення причин виявлених невідповідностей, здійснює ОС. Усі витрати, пов'язані з коригувальними заходами та контролем за їх виконанням, несе виробник сертифікованої продукції.

5. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ІМПОРТУЄТЬСЯ

5.1. Сертифікація ПС, що імпортуються, проводиться відповідно до вищезазначених вимог розділу 4 цих Правил та вимог Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

5.2. Визнання результатів робіт із сертифікації ПС, що імпортуються, здійснюється на основі положень прийнятих міжурядових угод з цих питань, а також рішень Міждержавної Ради із стандартизації, метрології та сертифікації.

5.3. Об'єктами визнання у Системі є протоколи випробувань, сертифікати (знаки) відповідності та інші документи на продукцію, що імпортується.

5.4. Рішення про визнання сертифікатів, виданих органами сертифікації інших держав (міжнародних систем) на вітчизняну чи імпортовану продукцію, що має використовуватися в Україні, приймає ОС Системи, керуючись ДСТУ 3417 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

5.5. Процедура визнання результатів сертифікації передбачає прийняття рішення про визнання на основі підтвердження відповідності ПС обов'язковим вимогам, що встановлені законодавчими актами України та нормативними документами, міжнародними та національними стандартами інших держав, чинними в Україні.

5.6. Свідоцтвом про визнання іноземних сертифікатів є сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання, видані в Системі.

Результати сертифікації можуть бути визнані на підставі рішення про визнання:

- без додаткових процедур сертифікації;

- із проведенням додаткових процедур сертифікації;

- у разі позитивних результатів сертифікації ПС в Системі.

5.7. Процедура визнання результатів сертифікації передбачає:

- розгляд заявки та аналіз наданої документації;

- прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

- оформлення та реєстрацію сертифіката відповідності та свідоцтва про визнання;

- технічний нагляд за ПС.

5.8. Заявник продукції має надати ОС таку документацію:

- сертифікати або інші документи, що підтверджують відповідність ПС конкретним вимогам;

- нормативні документи на ПС (в разі необхідності);

- протоколи випробувань;

- атестат (сертифікат) виробництва, сертифікат на систему якості (за наявності).

5.9. ОС розглядає документацію, проводить її аналіз та експертизу.

5.10. ОС, що розглядає документацію, має право звернутися із запитом про додаткову інформацію.

5.11. ОС може прийняти рішення про повне або часткове визнання результатів сертифікації ПС.

5.12. ОС оформляє сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання.

5.13. У разі значних розбіжностей між нормативними документами щодо показників (характеристик) ПС ОС приймає рішення про повне проведення сертифікації ПС згідно з вимогами Системи.

5.14. Зразки для сертифікації надаються заявником.

5.15. Визнання сертифікатів, протоколів випробування та інших документів держав-імпортерів вважаються дійсними протягом терміну, визначеного ОС.

5.16. Технічний нагляд за ПС, що імпортуються, виконується згідно з рішенням ОС.

5.17. ПС, що монтуються або остаточно складаються на місцях їх використання, підлягають сертифікаційним випробуванням у споживача (заявника). Для проходження кордону в цьому випадку видається сертифікат з обмеженим терміном дії, який визначається ОС. Сертифікат видається на підставі позитивної експертизи технічної документації, результатів обстеження виробництва та нагляду за виготовленням, а також протоколів випробувань і контролю вузлів ПС та іноземних сертифікатів на складові частини та виріб у цілому.

Сертифікаційні випробування у цьому випадку виконуються в повному обсязі згідно з умовами, викладеними в пункті 4.7 цих Правил, після монтажу і налагодження ПС у споживача.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

6.1. Органи із сертифікації ПС та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

7. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ 

7.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови видачі йому сертифіката відповідності чи припинення або зупинення дії сертифіката, він повинен подати (письмово) заяву до ОС не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення ОС.

7.2. Заява розглядається ОС в місячний термін від дня її надходження. До розгляду спірних питань залучаються співробітники ОС, які не приймали рішення щодо відмови видачі чи припинення або зупинення дії сертифіката відповідності.

7.3. До заяви додаються такі документи:

- листування із спірного питання між заявником, випробувальною лабораторією, територіальним органом Держстандарту України, ОС;

- відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;

- технічна документація на продукцію (за необхідністю).

7.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з випробувальної лабораторії для надання пояснень.

7.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- видати чи визнати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити призупинення або зупинення дії сертифіката відповідності;

- відновити дію сертифіката відповідності.

7.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання. Якщо на думку ОС, що розглядав спірне питання, необхідно вжити заходів щодо стандартів та інших нормативних документів на продукцію, що використовувалися під час сертифікації, то відповідні пропозиції він подає до Держстандарту України.

7.7. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право звернутися до Держстандарту України (протягом десяти днів від дня одержання рішення), а також до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

8. РОЗРАХУНКИ МІЖ ОРГАНОМ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ І ЗАЯВНИКОМ

8.1. Основні засади системи розрахунків такі:

- оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її результатів;

- витрати заявників на проведення робіт із сертифікації продукції відносяться на собівартість продукції відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

8.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції

8.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові взаємовідносини встановлюються між:

- органом із сертифікації;

- випробувальними лабораторіями (центрами);

- заявником.

8.2.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з обов'язковою сертифікацією продукції:

- експертні;

- щодо атестації, випробування, контролю та реєстрації.

8.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції проводиться на підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС відповідно до одного з нижчевикладених варіантів:

- заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС. Із одержаних за договором коштів ОС сплачує за проведення відповідних робіт випробувальним лабораторіям (центрам);

- заявник укладає окремі договори на виконання видів робіт з ОС, випробувальними лабораторіями (центрами) або іншими організаціями, що зазначені у рішенні за заявкою.

8.2.4. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції здійснюється за Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487. 

(розділ 8 доповнено пунктом 8.2.4 згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 526)

 

 

 

Схеми (моделі) сертифікації підіймальних споруд у Системі УкрСЕПРО

Продукція, що
підлягає сертифікації

Назва робіт 

Документи, які видаються органом із сертифікації продукції

Обстеження
виробництва

Атестація
виробництва

Сертифікація
(оцінка)
системи якості

Випробування
з метою сертифікації 

Технічний нагляд 

А. Підіймальні споруди та їх комплектуючі, що складаються на підприємстві виготовлювача 

Одиничний виріб 

Не проводиться

Не проводиться 

Не проводиться

Проводяться щодо кожного виробу 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Партія продукції (виробів) 

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. Проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою

Продукція, що випускається серійно

Проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою 

  

Не проводиться

Проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

  

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться органом із сертифікації систем якості

Проводяться в порядку, що визначений органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

Б. Підіймальні споруди, що складаються у споживача

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться: щодо основних складальних одиниць - у виготовлювача; щодо кожного виробу після монтажу та здавальних випробувань - у споживача 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача

Проводиться шляхом випробування зразків складних частин продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. Проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою

  

Проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків складних частин продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою 

  

Не проводиться

Проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків складних частин продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

  

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться органом із сертифікації систем якості

Проводяться: на відібраних зразках основних складальних одиниць - у виготовлювача; на одному із виробів після монтажу та здавальних випробувань - у споживача або виготовлювача, у порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості  

 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. _______________________________________________________________
                 (найменування підприємства-виготовлювача, постачальника (далі - заявника), 

_________________________________________________________________
                                адреса, код за ЄДРПОУ*)

в особі ___________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові та посада) 

заявляє, що _______________________________________________________
                       (назва продукції, код за ОКПО, код за
ТН ЗЕД для імпортної 

_________________________________________________________________,
                                                      продукції) 

виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення, у вигляді партії в розмірі ______________________________, виготовляється серійно за

_________________________________________________________________,
                       (назва та позначення нормативних документів виробника) 

відповідає вимогам _________________________________________________
                                           (позначення та назва нормативних документів) 

_________________________________________________________________,

і просить провести сертифікацію цієї продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам наведених нормативних документів.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести _________________
                                                                                                                   (найменування акредитованої

_________________________________________________________________
випробувальної лабораторії (центру), адреса. У разі відсутності відомостей цей
                      пункт не наводиться) 

3. Заявник зобов'язується:

- виконати всі умови сертифікації; 

- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності; 

- сплатити всі витрати за проведення сертифікації. 

4. Додаткові відомості: заявник гарантує, що ця продукція не заявлена на сертифікацію в інші органи з сертифікації.

 

Керівник підприємства 

_________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер 

_________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище)

М. П. 

 

"___"_______________ 200__ р.

________________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

 

 

 

 

РІШЕННЯ N ______
 від "___" _______________ 200__ р.
за заявкою на проведення сертифікації продукції

Розглянувши заявку _______________________________________________
                             (найменування підприємства-виготовлювача або постачальника продукції) 

______________________________________ від ________________________
                                                                                             (дата) 

на сертифікацію __________________________________________________
                                  (назва продукції, код за ОКПО, код за
ТН ЗЕД для імпортної продукції) 

повідомляємо:

1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам

_________________________________________________________________
                              (позначення та назва нормативних документів) 

2. Схема (модель) сертифікації містить (непотрібне закреслити):

- обстеження виробництва;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується;

- сертифікацію системи якості виробництва продукції;

- аналіз ефективності і функціонування сертифікованої системи якості продукції;

- випробування зразків продукції;

- технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції.

3. Обстеження виробництва* буде проведено в період з _______ до_______

_________________________________________________________________
                                       (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження) 

4. Атестація виробництва продукції*, що сертифікується, буде проведена в період з _____ до ______

________________________________________________________________
                             (назва та адреса організації, що проводитиме атестацію) 

5. Сертифікація системи якості виробництва продукції*, що сертифікується, буде проведена в період з ____ до _____

_______________________________________________________________
                                            (назва та адреса організації, що проводитиме аналіз) 

6. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені в період з ______ до _______

_______________________________________________________________
                             (назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії (центру)

7. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме

_________________________________________________________________
                                                                (назва організації та її адреса) 

Про періодичність проведення та форми технічного нагляду буде повідомлено додатково.

8. Роботи проводяться на підставі господарського договору.

 

Керівник органу із
сертифікації продукції 

 
____________________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище, ініціали) 

____________
* Пункт уключається у разі потреби.

 

 

 

 

АКТ
відбору зразків

від _________________ 200__ р.

На ______________________________________________________________
                                        (назва підприємства, організації, адреса, код за ОКПО) 

мною, ___________________________________________________________
                                          (посада, прізвище, ініціали представника органу)

_________________________________________________________________,

у присутності _____________________________________________________
                                            (посада, прізвище, ініціали представника підприємства) 

__________________________________________________________________

відібрані зразки ___________________________________________________
                                                      (назва, тип, модель, кількість, зав. N) 

відповідно до рішення N ______ від __________________________________
 
за заявкою _______________________________________________________

із кількості пред'явлених ___________________________________________
                                                           (кількість, зав. N) 

________________________________________________________________

 

Представник органу
із сертифікації

 
_________________
(підпис) 

 
________________________
(ініціали та прізвище) 

Представник заявника

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 5
до Правил обов'язкової
сертифікації підіймальних
споруд
 

 

 
 

Назва та адреса органу
із сертифікації продукції

АКТ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

__________________________________________________________________
            (назва продукції)
що випускається __________________________________________________
         (найменування підприємства та його розташування)
_________________                 _______________
  (дата)                       (місто)
 
   Представник органу із сертифікації продукції ________________
 
__________________________________________________________________
   (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові)
 
   та уповноважений представник ________________________________
                   (найменування підприємства)
 
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
склали цей акт як свідчення того, що відібрані зразки ____________
 
__________________________________________________________________
            (назва продукції)
 
для випробувань з метою її сертифікації відповідають вимогам _____
 
__________________________________________________________________
      (позначення та назва нормативного документа)
 
щодо маркування та комплектації.
 
   Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки _________________
 
__________________________________________________________________
            (назва продукції)
 
ідентифіковані і можуть бути пред'явлені на випробування з метою
сертифікації.
 
 
 Представник органу
 із сертифікації продукції ______________  _____________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Представник заявника   ______________  _____________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
    М. П.

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Держстандарту України
від 24 січня 1997 р. N 37

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 квітня 1997 р. за N 110/1914

ПРАВИЛА
ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення обов'язкової сертифікації кранової продукції (КП) в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система), що проводиться органом із сертифікації кранової продукції (ОС КП).

1.2. Правила є обов'язковими для ОС КП, акредитованих випробувальних лабораторій (центрів), а також підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, в тому числі іноземних.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1. У цих Правилах є посилання на такі документи:

ДСТУ 2296-93 "Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування";

ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення";

ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис".

3. ВИЗНАЧЕННЯ 

3.1. Поняття, терміни та визначення, використані в цьому документі, відповідають ДСТУ 2462-94, ДСТУ 3278-95, ДСТУ 3498-96, ДНАОП N 0.00-1.03-93.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Сертифікацію КП у Системі проводять органи із сертифікації продукції, що акредитовані в Системі в установленому порядку з урахуванням ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

4.2. Обов'язкова сертифікація КП у Системі проводиться на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна, охорони навколишнього природного середовища. Сертифікаційні випробування КП проводяться акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями (центрами).

4.3. Добровільна сертифікація КП у Системі проводиться на відповідність вимогам нормативних або інших документів, які узгоджені з постачальником та споживачем.

4.4. Порядок обов'язкової сертифікації імпортної КП в Системі встановлює ОС відповідно до цих Правил, Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097, Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211.

(пункт 4.4 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

4.5. Якщо сертифікація проводиться в межах міжнародної угоди (системи), то порядок сертифікації, видача сертифіката відповідності та інші правила і вимоги визначаються цією угодою (системою).

4.6.Порядок проведення сертифікації КП передбачає:

- подання і розгляд заявки на сертифікацію;

- визначення схеми сертифікації;

- експертизу технічної документації;

- обстеження виробництва або атестацію виробництва КП, що сертифікується, або аналіз функціонування сертифікованої системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- відбір та ідентифікацію зразків КП для випробувань;

- випробування зразків КП;

- видачу сертифіката відповідності, укладення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

(позиція сьома пункту 4.6 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;

- інформацію про результати робіт із сертифікації КП.

4.7. Для виконання робіт із сертифікації продукції ОС КП може залучати головні міжгалузеві організації з кранобудування, територіальні органи Держстандарту України, технічний комітет зі стандартизації ТК-16 "Крани, підіймальне устаткування та відповідне обладнання", інженерно-консультативну фірму "Підйом", компетентних спеціалістів інших підприємств та організацій.  

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

5. ПРАВИЛА СЕРТИФІКАЦІЇ КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

5.1. Подання і розгляд заявки на сертифікацію

5.1.1. Для проведення сертифікації КП в Системі заявник подає до ОС КП заявку (додаток N 1). ОС КП реєструє заявку в журналі обліку заявок.

Для іноземного виробника заявка подається в порядку, що встановлений наказом Держстандарту України від 18.08.98 р. N 633.

(абзац другий пункту 5.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

5.1.2. Розгляд заявки передбачає встановити:

- правильність її виконання;

- відповідність заявленої продукції галузі акредитації ОС КП;

- придатність зазначених у заявці нормативних документів для цілей сертифікації продукції;

- схему сертифікації (за узгодженням із заявником);

- можливість проведення випробувань у зазначеній заявником лабораторії або визначає її;

- необхідність додаткових відомостей про кількість продукції, що випускається, та умови її виробництва (з'ясовує через заявника і (або) територіальний орган Держстандарту України).

5.1.3. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею (додаток N 2) у кожному разі не повинен бути більше одного місяця з дня її реєстрації та внесення плати згідно з договором. Рішення за заявкою надсилають заявнику.

Копії рішення надсилають:

- випробувальній лабораторії, яка буде проводити випробування;

- територіальному органу Держстандарту України за місцем розташування заявника;

- органу із сертифікації систем якості (за необхідності).

5.2. Схема сертифікації визначається ОС КП залежно від специфіки продукції, технології та умов її виробництва (додаток N 3).

5.3. Експертиза технічної документації

5.3.1. Експертиза за рішенням ОС КП може виконуватися силами ОС КП, незалежними аудиторами, атестованими в Системі на право проведення даної роботи, а також кваліфікованими спеціалістами в галузі кранобудування. До експертизи не допускаються особи, причетні до проектування та виготовлення продукції, що сертифікується. Експертиза виконується з метою визначення відповідності технічної документації вимогам чинних в Україні нормативних документів.

5.3.2. Для виконання експертних робіт і проведення наступних сертифікаційних випробувань заявник повинен подати до ОС КП такі документи у двох примірниках (один - для ОС КП, другий - для випробувальної лабораторії):

- паспорт крана та технічні умови;

- складальні креслення та специфікації крана, основних механізмів, вузлів, металоконструкцій та їх основних елементів, кабіни;

- схеми електричні принципові та гідравлічні принципові з переліком елементів;

- технічний опис конструкції крана;

- інструкції з монтажу та експлуатації;

- копію дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлення КП;

- копії протоколів приймально-здавальних та періодичних випробувань;

- копії актів і протоколів приймання міжвідомчою комісією (МВК);

- виписку з розрахунку металоконструкції крана (або весь розрахунок), яка містить: розрахункову схему, величини розрахункових навантажень, розрахункові сполучення навантажень, геометричні характеристики основних розрахункових перерізів, результати розрахунків для найбільш небезпечних перерізів, розрахунковий прогин в центрі прогону та на консолях (при наявності консолей).

Примітка. Обсяг документації визначає ОС у залежності від схеми сертифікації. 

(пункт 5.3.2 доповнено приміткою згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

Для проведення експертизи ОС КП залишає за собою право додатково вимагати інші необхідні (для оцінки безпеки крана) креслення, документи, а також копії національних стандартів і технічних умов на комплектуючі вироби, що застосовані у виготовленні крана.

5.3.3. Якщо сертифікуються дослідні зразки або установча серія, то додаються:

- акт і протокол приймальних випробувань;

- довідка про усунення недоліків, що були виявлені під час приймальних випробувань;

- копія дозволу Держнаглядохоронпраці України на серійне виготовлення КП.

5.3.4. У результаті експертизи оформляється експертний висновок. Копія негативного висновку надсилається заявнику та Держнаглядохоронпраці України.

5.3.5. У разі позитивного результату експертизи роботи із сертифікації продовжуються за визначеною схемою, негативного - наступні етапи не виконуються, заявка анулюється, договір на проведення сертифікації розривається. Розірвання договору не звільняє заявника від оплати виконаних робіт.

5.3.6. Якщо роботи проводяться за заявкою на партію або серію виробів, то експертизою визначаються типопредставники для проведення випробувань та їх кількість.

5.3.7. Копії технічної документації, поданої на експертизу, після закінчення сертифікації залишаються в розпорядженні ОС КП.

5.4. Обстеження виробництва

5.4.1. Обстеження виробництва проводиться з урахуванням ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції з метою перевірки умов виробництва, які забезпечують стабільний рівень характеристик і показників КП, відповідності конструкторської та технологічної документації вимогам нормативних документів, чинних в Україні, стану виробничого обладнання та наявності системи контролю показників технологічного процесу, технічної можливості підприємства виготовляти продукцію у відповідності з вимогами нормативних документів, а також з метою видачі рекомендацій щодо періодичності проведення та форм технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, способів та правил відбору зразків продукції для випробувань і т.ін.

(пункт 5.4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

5.4.2. Обстеження виробництва проводиться комісією експертів ОС КП. Склад комісії експертів та програма її роботи затверджуються керівником ОС КП.

5.4.3. Порядок виконання робіт з обстеження виробництва повинен передбачати:

- експертизу нормативної, конструкторської та технологічної документації, наданої підприємством;

- перевірку виробництва;

- оформлення акта обстеження виробництва.

5.4.4. Експертиза нормативної, технічної та технологічної документації повинна передбачати:

- перевірку відповідності показників і характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам стандартів та інших нормативних документів, що поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення, наявності документа, що підтверджує поставлення продукції на виробництво;

- оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією, для встановлення повної відповідності продукції вимогам стандартів та іншої нормативної документації;

- оцінку системи контролю показників технологічного процесу, включаючи контроль сировинних матеріалів;

- перевірку наявності системи необхідного метрологічного забезпечення засобів вимірювань та випробувального обладнання, що застосовуються.

Якщо для обстеження виробництва необхідні додаткові відомості, комісія одержує їх від підприємства.

5.4.5. За результатами обстеження виробництва комісія оформляє акт у двох примірниках.

У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС припиняє роботи за заявкою на час проведення підприємством - заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання ОС переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій. Повторне обстеження виробництва може здійснюватися за повною або скороченою процедурою, коли перевіряють лише ті елементи виробництва, які мали невідповідності. 

(пункт 5.4.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

5.4.6. Використовувати схему сертифікації, що передбачає обстеження виробництва, до одного і того ж виробника продукції ОС КП має право не більше трьох разів, а термін дії виданого за цією схемою сертифіката відповідності не може бути більше одного року.

5.5. Атестація виробництва

5.5.1. Атестація виробництва проводиться з урахуванням ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника для забезпечення стабільної якості продукції, що відповідає вимогам нормативних документів.

(пункт 5.5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

5.5.2. Атестація виробництва проводиться за ініціативою заявника або за рішенням ОС КП і виконується органом ОС КП. Порядок проведення атестації виробництва встановлюється органом ОС КП з урахуванням особливостей виробництва конкретної продукції та вимог нормативних документів Системи.

5.5.3. Порядок проведення робіт з атестації виробництва повинен передбачати:

- попередню оцінку;

- складання програми та методики атестації;

- перевірку виробництва і атестацію його технічних можливостей;

- технічний нагляд за атестованим виробництвом.

5.5.4. Результати атестації оформляються атестатом виробництва, який вручається заявнику.

5.5.5. Термін дії сертифіката відповідності, виданого за схемою, що передбачає атестацію виробництва, не може бути більше трьох років.

5.6. Сертифікація систем якості

5.6.1. Сертифікація систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із сертифікації систем якості з урахуванням вимог нормативних документів Системи.

5.6.2. Сертифікація систем якості виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС КП, якщо це передбачено схемою сертифікації.

5.6.3. Сертифікація системи якості стосовно виробництва визначеної продукції проводиться з урахуванням ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення з метою підтвердження того, що виробник може постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів.

(пункт 5.6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

5.6.4. Порядок сертифікації систем якості повинен передбачати:

- попередню оцінку системи якості;

- остаточну перевірку і оцінку системи якості;

- оформлення результатів перевірки;

- технічний нагляд за сертифікованою системою якості в період терміну дії сертифіката.

5.6.5. Результати сертифікації системи якості оформлюються сертифікатом на систему якості, який вручається заявнику, а його копія - ОС КП.

5.6.6. У разі наявності сертифіката на систему якості, яка поширюється на виробництво продукції, заявленої на сертифікацію, заявник додає до заявки копію цього сертифіката.

5.6.7. ОС КП після одержання заявки і копії сертифіката на систему якості надсилає до органу із сертифікації систем якості запит щодо документального підтвердження задовільного функціонування на підприємстві системи якості. Після одержання документів, що підтверджують функціонування системи якості відповідно до вимог нормативних документів, які поширюються на систему, і позитивних результатів їх аналізу ОС КП визначає схему сертифікації продукції, що передбачає сертифікацію системи якості.

5.6.8. Термін дії сертифіката відповідності, виданого за схемою, що передбачає сертифікацію системи якості, не може бути більше трьох років.

5.7. Відбір та ідентифікація зразків продукції

5.7.1. Кількість зразків КП для випробувань та порядок їх відбору визначають за нормативною документацією, що встановлює вимоги безпеки.

5.7.2. Якщо нормативною документацією не встановлено обсягу вибірки зразків КП, необхідного для проведення випробувань з метою сертифікації, то кількість зразків і правила їх відбору встановлюються ОС КП.

5.7.3. Заявник у термін, зазначений в договорі, повинен подати зразки КП для відбору, ідентифікації і проведення випробувань. Результати відбору зразків оформляються актом відбору зразків (додаток 4). 

(пункт 5.7.3 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

5.7.4. Ідентифікація продукції проводиться ОС КП або за його дорученням випробувальною лабораторією (центром) та іншою уповноваженою ним організацією, при цьому для КП, що імпортується, в акті ідентифікації КП зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки). Якщо випробувальна лабораторія (центр) акредитована тільки на технічну компетентність, ідентифікація проводиться за участю уповноваженого представника ОС КП. В обох випадках ідентифікація проводиться в присутності заявника.

(пункт 5.7.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

5.7.5. Ідентифікація продукції включає в себе звірення конструкції поданого для випробувань зразка та його технічного стану за змістом нормативних документів.

Якщо виявлено невідповідності, роботи призупиняються, про що заявника письмово повідомляють протягом двох діб. Одночасно ця інформація доводиться до ОС КП. Якщо заявник у 10-денний термін після одержання повідомлення не поінформував про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів, випробування продукції з метою сертифікації припиняються.

5.7.6. Рішення про порядок продовження сертифікації приймає ОС КП не пізніше десяти днів з дня подання пропозиції заявником.

5.7.7. За результатами ідентифікації складається акт ідентифікації у трьох примірниках незалежно від результату ідентифікації (додаток N 5).

5.7.8. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікацію, на випробування з метою сертифікації не приймаються.

5.8. Випробування зразків КП

5.8.1. Випробування проводяться на зразках КП, конструкція, склад і технологія виготовлення яких повністю відповідає виробам, що постачаються споживачу (замовнику). Зразки, що пройшли випробування з метою сертифікації, залишаються власністю заявника.

5.8.2. Для проведення випробувань КП заявник подає до ОС КП:

- акти та протоколи приймально-здавальних випробувань КП та її окремих вузлів;

- акт приймання кранового шляху;

- акт перевірки контуру заземлення кранового шляху;

- акт про відповідність робіт з монтажу крана вимогам інструкції з монтажу і експлуатації, робочої документації крана та нормам правил безпечної експлуатації;

- акт про якість виконаних під час монтажу зварних з'єднань;

- акт за результатами перевірки опору ізоляції;

- відомість відхилень від проекту, допущених при виготовленні крана;

- сертифікати (за наявності) на застосовані метал і електроди, документи щодо відповідності марок присадкових матеріалів та флюсів, результати вхідного контролю;

- прізвища зварників, номери їх посвідчень, протокол випробувань контрольних зразків;

- сертифікат виробника канатів, ланцюгів (за наявності);

- документ про ступінь захисту електрошаф.

5.8.3. Випробування КП, остаточне складання якої проводиться у виробника, виконуються на спеціально обладнаному випробувальному полігоні або при відсутності полігону - на складальному майданчику заводу-виробника.

Примітка. Якщо продукція є великогабаритною чи нетранспортабельною або потребує монтажу на місці експлуатації чи використання унікального випробувального обладнання тощо, допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії. 

(пункт 5.8.3 доповнено приміткою згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

5.8.4. Випробування КП, остаточне складання якої проводиться у споживача, виконується на місці її використання.

5.8.5. Після завершення випробувань із позитивним результатом випробувальна лабораторія надсилає протокол випробувань в ОС КП, а копію - заявнику.

5.8.6. В разі одержання негативних результатів, хоча б за одним із показників, випробування з метою сертифікації припиняються, інформація про це надсилається заявнику і ОС КП.

(абзац перший пункту 5.8.6 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

Повторні випробування можуть проводитися тільки після подання заявником нової заявки до ОС КП та певних доказів проведення підприємством коригувальних заходів для усунення причин, що викликали невідповідність.

5.8.7. Оцінка результатів випробувань проводиться ОС КП після одержання протоколу випробувань (оцінюється їх повнота, об'єктивність, достовірність і точність).

5.9. Видача сертифіката відповідності

5.9.1. Сертифікат відповідності оформляє і видає виключно ОС КП.

5.9.2. Сертифікат відповідності видається:

1) на одиничний виріб за наявності позитивного протоколу випробувань, виданого випробувальною лабораторією, акредитованою в Системі;

2) на партію виробів за наявності позитивного протоколу випробувань, виданого випробувальною лабораторією, акредитованою в Системі;

(підпункт 2 пункту 5.9.2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

3) на продукцію, що випускається серійно, залежно від прийнятої схеми сертифікації:

- за наявності позитивного протоколу випробувань, виданого випробувальною лабораторією, акредитованою в Системі, і зареєстрованого в Реєстрі Системи сертифіката на систему якості;

- за наявності позитивного протоколу випробувань, виданого випробувальною лабораторією, акредитованою в Системі, і зареєстрованого в Реєстрі Системи атестата виробництва;

- за наявності позитивного протоколу випробувань, виданого випробувальною лабораторією, акредитованою в Системі, і позитивного акта обстеження виробництва.

5.9.3. Термін дії сертифіката встановлюється ОС КП (але не більше ніж на три роки) залежно від результатів сертифікації, схеми сертифікації, терміну дії нормативної документації, сертифіката на систему якості і атестата виробництва.

Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніш як за три місяці до закінчення його дії направляє до ОС заявку відповідно до пункту 5.1.1. 

(пункт 5.9.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

Якщо норма на характеристику, що сертифікується, змінена, то дія сертифіката припиняється з дати введення зміни.

5.9.4. Для продукції, в тому числі призначеної на експорт, сертифікаційні випробування якої проводяться на місці її використання, сертифікат відповідності видається без проведення випробувань КП у зборі на підставі фактично проведених випробувань, але з обмеженим терміном дії (від 3 до 6 місяців). Після проведення випробувань КП у зборі сертифікат видається на певний строк з урахуванням вимог пункту 5.9.3 цих Правил.

5.9.5. Сертифікат відповідності оформлюється згідно з ДСТУ 3498-96, реєструється в Реєстрі Системи і вручається заявнику.

5.9.6. Сертифікат набирає чинності з моменту його реєстрації в Реєстрі Системи.

5.9.7. ОС КП веде облік виданих ним сертифікатів і копії їх надсилає до Держстандарту України.

5.9.8. Одночасно з виданням заявнику сертифіката відповідності на продукцію, що випускається серійно, ОС КП укладає з ним ліцензійну угоду на право використання знаку відповідності згідно з ДСТУ 2296-93.

(абзац перший пункту 5.9.8 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

5.9.9. Заявник зобов'язаний інформувати ОС КП:

- про внесення змін до конструкції або технології виготовлення сертифікованої КП, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, - не пізніше ніж за шість місяців до їх впровадження у виробництво;

- про надходження усіх рекламацій і претензій на сертифіковану КП -  негайно. 

5.10. Технічний нагляд за сертифікованою КП під час її виробництва

5.10.1. У разі, коли сертифікат відповідності видано заявнику на певний термін і за договором йому надано право самостійно застосовувати цей сертифікат до виготовленої продукції, технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва проводить ОС КП чи за його дорученням інша організація.

У разі проведення сертифікації КП за схемою "Продукція, що випускається серійно" періодичність та форми технічного нагляду визначає ОС за результатами сертифікації, складності конструкції та технології виготування ПС, терміну ліцензійної угоди. Періодичність технічного нагляду повинна бути:

- під час чинності ліцензійної угоди до 2 років - не менш одного разу;

- під час чинності ліцензійної угоди до 3 років - не менш двох разів.

Обсяг та форми технічного нагляду визначає Програма технічного нагляду, яка розробляється ОС і затверджується його керівником. 

(пункт 5.10.1 доповнено абзацами другим - п'ятим згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

5.10.2. Залежно від схеми сертифікації застосовують такі види технічного нагляду:

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних організаціях;

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних організаціях, а також періодичний технічний нагляд за атестованим виробництвом сертифікованої продукції;

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних організаціях, а також періодична оцінка ефективності функціонування сертифікованої системи якості у заявника;

- проведення періодичного контролю за технологічним процесом виробництва сертифікованої продукції.

5.10.3. Періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та порядок проведення, періодичність оцінки стану виробництва та ефективності функціонування системи якості встановлює ОС КП в кожному конкретному випадку і регламентує їх в програмі технічного нагляду, яка розробляється ОС КП і затверджується його керівником.

Орган із сертифікації має право доручати проведення випробувань сертифікованої КП з метою технічного нагляду лише у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі. 

(пункт 5.10.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

5.10.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає і подає до ОС КП звіт, в якому зазначаються можливі причини невідповідностей встановленим вимогам (за наявності) та пропонуються коригувальні заходи.

Один примірник звіту вручається заявникові.

5.10.5. ОС КП може прийняти рішення про проведення додаткових випробувань і (або) перевірок залежно від інформації про стан сертифікованої продукції, яка надходить від споживачів і органів контролю.

5.10.6. ОС КП може прийняти рішення про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності у випадках:

- виявлення невідповідностей продукції вимогам, встановленим під час сертифікації;

- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо;

- внесення заявником змін до нормативних документів, методів випробувань, складу продукції тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС КП;

- порушення умов договору заявником;

- відсутності умов для забезпечення випуску продукції з показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;

- порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;

- наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

- невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за результатами технічного нагляду;

- відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більш як 6 місяців;

- невиконання заявником умов ліцензійної угоди;

- відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду. 

(пункт 5.10.6 доповнено абзацами шостим - дванадцятим згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

5.10.7. ОС КП в триденний термін надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо зупинення або припинення дії виданого сертифіката відповідності до Держстандарту України, його територіального органу та заявника.

5.10.8. Рішення ОС КП про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності може бути скасовано у випадку, якщо проведенням коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам.

5.10.9. Коригувальні заходи виконуються заявником продукції зразу ж після одержання рішення ОС КП про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює ОС КП, що видав сертифікат.

Усі витрати на проведення коригувальних заходів та контроль за їх виконанням несе заявник сертифікованої продукції.

5.10.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо після їх виконання продукція відповідає вимогам нормативних документів.

5.10.11. Продукція, на яку була зупинена або припинена дія сертифіката відповідності, може заявлятися на повторну сертифікацію заявником після виконання ним коригувальних заходів, спрямованих на усунення порушень, виявлених під час технічного нагляду. В такому разі роботи із сертифікації проводяться без урахування результатів попередньої сертифікації даної продукції.

5.11. Сертифікація зразків КП, що виготовляється в одному примірнику

5.11.1. Сертифікація зразків унікальних кранів, а також іншої КП, що виготовляється за оригінальним проектом в одному примірнику, виконується за спрощеною схемою з вилученням етапу оцінки стану виробництва (атестації виробництва або сертифікації системи якості). Із схеми сертифікації відповідно виключається технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції. За бажанням заявника ці етапи можна ввести до схеми сертифікації.

5.11.2. У зв'язку з тим, що остаточне складання цієї продукції виконується, як правило, у споживача, то в разі позитивної експертизи проекту і за необхідності (наприклад, для перетину кордону) видається сертифікат з обмеженим терміном дії згідно з вимогами пункту 5.9.4 цих Правил. Надалі, після монтажу і налагодження кранової продукції та проведення сертифікаційних випробувань (за позитивними результатами), видається сертифікат відповідності з терміном дії згідно з вимогами Системи і пункту 5.9.3 цих Правил.

5.11.3. Сертифікаційні випробування, як правило, виконуються разом з приймальними випробуваннями.

6. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВА

6.1. Порядок сертифікації КП у разі, коли відсутні міждержавні угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності або результатів сертифікації продукції

6.1.1. До укладення контракту організація-замовник повинна поінформувати постачальника про діючі в Україні вимоги безпеки.

6.1.2. До укладення контракту на постачання КП з-за кордону заявник повинен подати до ОС КП:

- на закупівлю серійних зразків - заявку на сертифікацію, а після одержання рішення та укладення договору - комплект технічної документації в обсязі згідно з пунктом 5.3.2 цих Правил;

- на закупівлю зразка(ів), що підлягає(ють) проектуванню, - гарантійний лист на оплату робіт і технічну документацію в обсязі згідно з комерційною пропозицією іноземної фірми.

6.1.3. Сертифікація КП, що імпортується, проводиться відповідно до вищезазначених вимог розділу 5 цих Правил та вимог Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633.

(пункт 6.1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

6.1.4. У випадку закупівлі серійних зразків ОС КП виконує експертизу технічної документації. Експертний висновок надсилається заявнику. Позитивний висновок дає право заявнику укласти контракт на постачання обладнання.

6.1.5. У випадку закупівлі зразка(ів), що підлягає(ють) проектуванню, ОС КП готує технічний висновок згідно з наданою документацією, який надсилається заявнику. Позитивний висновок дає право заявнику укласти контракт на проектування та постачання обладнання.

Після укладення контракту заявник подає заявку на проведення сертифікації. Після одержання рішення за заявкою, укладення договору на проведення сертифікації і закінчення проектування заявник подає до ОС КП технічну документацію в обсязі згідно з пунктом 5.3.2 цих Правил.

ОС КП виконує експертизу технічної документації. Негативний експертний висновок надсилається заявнику і є водночас підставою для скасування заявки на сертифікацію і розірвання контракту, якщо іноземна фірма відмовиться допрацювати технічну документацію відповідно до діючих в Україні вимог. Для продовження робіт із сертифікації необхідне подання нової заявки.

6.1.6. Для КП, що імпортується в Україну, випробування зразків з метою сертифікації проводяться за тими ж правилами, що і для продукції вітчизняних підприємств-виробників КП.

6.1.7. Випробування КП з метою сертифікації у виробника можуть бути проведені:

- силами ОС КП із залученням випробувальних лабораторій (центрів) України або інших країн, акредитованих у Системі;

- зарубіжним органом із сертифікації в присутності представника ОС КП за контрактом.

6.1.8. Перед випробуваннями проводиться ідентифікація продукції згідно з пунктом 5.7.4 цих Правил.

6.1.9. Якщо випробування КП проведені ОС КП, то з урахуванням результатів експертизи технічної документації, результатів обстеження виробництва, нагляду за виготовленням та позитивних результатів випробувань і на підставі поданих фірмою сертифікатів на метал, матеріали і комплектуючі вироби та на КП в цілому, протоколів приймальних випробувань ОС КП оформляє за правилами Системи сертифікат відповідності на заявлену КП.

6.1.10. Якщо випробування КП проведені зарубіжним органом із сертифікації в присутності представника ОС КП, то сертифікат відповідності може бути оформлений без проведення сертифікаційних випробувань в Україні після одержання КП або сертифікат оформлюється після поставлення КП до України та проведення додаткових процедур із сертифікації. Рішення з даного питання приймає ОС КП. В останньому випадку для ввезення продукції видається сертифікат з обмеженим терміном дії згідно з пунктом 5.9.4 цих Правил.

6.1.11. КП, яку монтують або остаточно складають на місці її використання, підлягає сертифікаційним випробуванням у споживача (заявника). У такому випадку для ввезення через кордон також видається сертифікат з обмеженим терміном дії, що оформлюється на підставі позитивних результатів експертизи технічної документації, результатів обстеження виробництва та нагляду за виготовленням, а також протоколів випробувань і контролю вузлів КП та іноземних сертифікатів на складові та виріб у цілому. Сертифікаційні випробування, в такому випадку, виконуються в повному обсязі після монтажу і налагодження КП у споживача.

6.1.12. Перед сертифікаційними випробуваннями в Україні проводиться ідентифікація КП відповідно до вимог пункту 5.7.4 цих Правил.

6.1.13. Сертифікаційні випробування можуть поєднуватися з приймально-здавальними випробуваннями КП.

6.1.14. У разі виявлення в процесі випробувань невідповідності КП окремим вимогам безпеки договір на сертифікацію не розривається, якщо заявник (виробник) погоджується усунути цю невідповідність. Після усунення невідповідності проводяться необхідні процедури сертифікації - вартість сертифікаційних робіт відповідно зростає.

6.1.15. Роботи із сертифікації продукції, що імпортується, проводяться за рахунок заявника. Можлива оплата окремих етапів робіт або роботи в цілому фірмою-виробником КП.

6.1.16. За рішенням ОС КП сертифікація може виконуватися за одним договором на всі роботи або за договорами на окремі етапи робіт. Можливі також, за погодженням з ОС КП, прямі договори між заявником і безпосереднім виконавцем сертифікаційних робіт.

6.1.17. Сертифікат із обмеженим терміном дії не є підставою для реєстрації КП в органах Держнаглядохоронпраці України та для одержання дозволу на запуск КП в роботу.

6.2. Порядок визнання сертифікатів чи інших документів, які підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів і які видані на цю продукцію за кордоном

6.2.1. Сертифікати та протоколи випробувань продукції, видані уповноваженими органами інших країн (далі - іноземний сертифікат), підлягають визнанню в Системі при дотриманні сукупності таких умов:

- якщо Держстандартом України укладено двосторонню угоду про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з національним органом із сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що ввозиться в Україну;

- іноземний сертифікат видано в державній системі сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що ввозиться в Україну;

- продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка) як така, що виготовлена за міждержавними або іншими нормативними документами, що є чинними в Україні;

- зазначені в іноземному сертифікаті номенклатура усіх обов'язкових вимог до продукції і норми цих вимог повністю відповідають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам, чинним в Україні.

6.2.2. При виконанні сукупності умов, наведених у пункті 6.2.1 цих Правил, ОС КП, керуючись ДСТУ 3417 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, видає свідоцтво про визнання іноземного сертифіката згідно з ДСТУ 3498-96. Свідоцтво про визнання реєструється в Реєстрі Системи.

(пункт 6.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 31.08.2000 р. N 528)

6.2.3. У разі невиконання принаймні однієї з умов, наведених у пункті 6.2.1 цих Правил, визнання іноземних сертифікатів проводиться після виконання додаткових процедур:

- подання і розгляду заявки про визнання результатів сертифікації КП;

- експертизи документації, наданої заявником (іноземних сертифікатів, протоколів випробувань, нормативних документів на КП, сертифікатів на систему якості, атестатів (сертифікатів) виробництва (за їх наявності);

- проведення випробувань КП (в разі необхідності);

- аналізу результатів експертизи документації і випробувань КП;

- технічного нагляду за КП.

6.2.4. ОС КП має право зробити запит щодо додаткової інформації.

6.2.5. Зразки для сертифікації надаються заявником.

6.2.6. За позитивними результатами додаткових процедур визнання результатів сертифікації ОС КП приймає рішення про видачу свідоцтва про визнання або сертифіката відповідності.

6.2.7. У разі значних розбіжностей в документації, наданої заявником, з вимогами чинних в Україні нормативних документів щодо показників КП, що підлягають сертифікації, ОС КП приймає рішення про проведення сертифікації КП згідно з вимогами Системи.

6.2.8. Технічний нагляд за КП, що імпортується, виконується згідно з рішенням ОС КП.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

7.1. ОС КП повинен забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

8. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

8.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови видачі йому сертифіката відповідності чи зупинення або припинення дії сертифіката, він повинен подати (письмово) заяву до ОС КП не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення ОС КП.

8.2. Заява розглядається ОС КП в місячний термін з дня її надходження.

8.3. До заяви додаються такі документи:

- листування із спірного питання між заявником, випробувальною лабораторією, територіальним органом Держстандарту України, ОС КП;

- відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;

- технічна документація на продукцію (за необхідністю).

8.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з випробувальної лабораторії для надання пояснень.

8.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- видати чи визнати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити призупинення дії сертифіката відповідності;

- відновити дію сертифіката відповідності.

8.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання. Якщо на думку ОС КП необхідно вживати заходів щодо стандартів та інших нормативних документів на продукцію, що використовувалися під час сертифікації, то відповідні пропозиції він надсилає до Держстандарту України.

8.7. У разі незгоди з рішенням ОС КП заявник має право звернутися до Держстандарту України (протягом десяти днів з дня одержання рішення), а також до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

9. РОЗРАХУНКИ МІЖ ОРГАНОМ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ І ЗАЯВНИКОМ

9.1. Основні засади системи розрахунків такі:

- оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її результатів;

- витрати заявників на проведення робіт із сертифікації продукції відносяться на її собівартість відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

9.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції

9.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові взаємовідносини встановлюються між:

- органом із сертифікації кранової продукції;

- випробувальними лабораторіями (центрами);

- заявником.

9.2.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з обов'язковою сертифікацією продукції:

- підготовчі;

- експертні;

- щодо атестації, випробування, контролю та реєстрації.

9.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції виконується на підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС КП відповідно до одного з нижчевикладених варіантів:

- заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС КП. Із одержаних за договором коштів ОС КП сплачує за проведення відповідних робіт випробувальним лабораторіям (центрам);

- заявник укладає окремі договори на виконання видів робіт з ОС КП, випробувальними лабораторіями (центрами) або іншими організаціями, що зазначені у рішенні за заявкою.

9.2.4. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції здійснюється за Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487. 

(пункт 2.9 доповнено підпунктом 9.2.4 згідно з наказом Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 31.08.2000 р. N 528)

 

 

 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. ________________________________________________________________
                      (найменування підприємства-виготовлювача, постачальника (далі - заявник),
__________________________________________________________________
                                                                      адреса, код ЄДРПОУ*) 

в особі ____________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові та посада) 

заявляє, що ________________________________________________________
                                              (назва продукції, код ОКПО, код
ТН ЗЕД для імпортної
__________________________________________________________________
                                                                                               продукції) 

виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення, у вигляді партії в розмірі ____________________________________, виготовляється серійно за

__________________________________________________________________,
                                         (назва та позначення нормативних документів виробника) 

відповідає вимогам _________________________________________________
                                                                        (позначення та назва нормативних документів)
__________________________________________________________________,

і просить провести сертифікацію цієї продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам наведених нормативних документів.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести _______________
                                                                                                                   (найменування акредитованої
________________________________________________________________.
випробувальної лабораторії (центру), адреса. У разі відсутності відомостей цей пункт
                                                                         не наводиться) 

3. Заявник зобов'язується:

- виконати всі умови сертифікації;

- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;

- сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

4. Додаткові відомості: Заявник гарантує, що ця продукція не заявлена на сертифікацію в інші органи з сертифікації.

____________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

Керівник підприємства 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.

М. П.

 

РІШЕННЯ N _______

від "___" _____________ 200_ р.
за заявкою на проведення сертифікації продукції

Розглянувши заявку ________________________________________________
                                  (найменування підприємства-виготовлювача або постачальника продукції) 

________________________________________ від ______________________
                                                                                                                                         (дата) 

на сертифікацію ___________________________________________________
                                            (назва продукції, код ОКПО, код
ТН ЗЕД для імпортної продукції) 

повідомляємо:

1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам
________________________________________________________________
                                             (позначення та назва нормативних документів) 

2. Схема (модель) сертифікації міститиме (непотрібне закреслити):

- обстеження виробництва;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується;

- сертифікацію системи якості виробництва продукції;

- аналіз ефективності і функціонування сертифікованої системи якості продукції;

- випробування зразків продукції;

- технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції.

3. Обстеження виробництва* буде проведено в період з _______ до_______
_________________________________________________________________
                                     (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження) 

4. Атестація виробництва продукції*, що сертифікується, буде проведена в період з _____ до ____
_________________________________________________________________
                                     (назва та адреса організації, що проводитиме атестацію) 

5. Сертифікація системи якості виробництва продукції*, що сертифікується, буде проведена в період з ____ до _____ ____________________________________
                                                                               (назва та адреса організації, що проводитиме аналіз) 

6. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені в період з ______ до ______
_________________________________________________________________
                                   (назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії (центру) 

7. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме
 _________________________________________________________
                                                              (назва організації та її адреса) 

Про періодичність проведення та форми технічного нагляду буде повідомлено додатково.

8. Роботи проводяться на підставі господарського договору.

____________
* Пункт включається при потребі.

Керівник органу із сертифікації продукції 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

Схеми (моделі) сертифікації підіймальних споруд у Системі УкрСЕПРО

Продукція, що сертифікується 

Назва робіт 

Документи, які видаються органом із сертифікації продукції 

Обстеження виробництва 

Атестація виробництва 

Сертифікація (оцінка) системи якості 

Випробування з метою сертифікації 

Технічний нагляд 

А. Підіймальні споруди та їх комплектуючі, що складаються на підприємстві виготовлювача 

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться по кожному виробу 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Партія продукції (виробів) 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. Проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року 

Продукція, що випускається серійно 

Проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації і
включає перевірки виробництва та контрольні випробування
зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою 

  

Не проводиться 

Проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування
зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

  

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться органом із сертифікації систем якості 

Проводяться в порядку, що визначений органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

Б. Підіймальні споруди, що складаються у споживача 

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться:
щодо основних складальних одиниць - у виготовлювача;
щодо кожного виробу після монтажу та здавальних випробувань - у споживача 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача 

Проводиться через випробування зразків складних частин продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. Проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року 

  

Проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків складних частин продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою 

  

Не проводиться  

Проводиться 

Не проводиться 

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації після монтажу та здавальних випробувань у споживача або у виготовлювача 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків складних частин продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

  

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться органом із сертифікації систем якості 

Проводяться:
на відібраних зразках основних складальних одиниць - у виготовлювача;
на одному із виробів після монтажу та здавальних випробувань - у споживача або виготовлювача, в порядку, що визначений органом з сертифікації продукції та систем якості 

Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації продукції та систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості  

 

 

 

 

АКТ
відбору зразків

від ________________ 200_ р.

На _______________________________________________________________
                                           (назва підприємства, організації, адреса, код ОКПО) 

мною, ____________________________________________________________
                                             (посада, прізвище, ініціали представника органу)
__________________________________________________________________,

у присутності ______________________________________________________
                                                (посада, прізвище, ініціали представника підприємства)
__________________________________________________________________

відібрані зразки ____________________________________________________
                                                                            (назва, тип, модель, кількість, зав. N) 

відповідно до рішення N ______ від ___________________________________

за заявкою ________________________________________________________

із кількості пред'явлених _____________________________________________
                                                                                                  (кількість, зав. N)
__________________________________________________________________. 

Представник органу із сертифікації 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Представник заявника 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 5
до Правил обов'язкової
сертифікації кранової
продукції
 

 

 
 

Назва та адреса органу
із сертифікації продукції

АКТ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ

__________________________________________________________________
            (назва продукції)
 
що випускається __________________________________________________
         (найменування підприємства та його розташування)
 
_________________                 ________________
   (дата)                      (місто)
 
   Представник органу із сертифікації продукції
 
__________________________________________________________________
   (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові)
 
   та уповноважений представник ________________________________
                   (найменування підприємства)
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
склали цей акт як свідчення того, що відібрані зразки _____
 
__________________________________________________________________
            (назва продукції)
 
для випробувань з метою її сертифікації відповідають вимогам
__________________________________________________________________
      (позначення та назва нормативного документа)
 
щодо маркування та комплектації
 
   Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки _________________
 
__________________________________________________________________
            (назва продукції)
 
ідентифіковані і можуть бути пред'явлені на випробування з метою
сертифікації.
 
 
 Представник органу
 із сертифікації продукції _______________  ____________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Представник заявника    _______________  ____________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
    М. П.

____________
 
 
 

Опрос