Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи, учета и предъявления к оплате простых векселей в уплату вывозной (экспортной) пошлины

Минфин
Порядок, Приказ от 23.11.1993 № 95
Утратил силу

Про затвердження Порядку видачі, обліку і пред'явлення до оплати простих векселів у сплату вивізного (експортного) мита

Наказ Міністерства фінансів України
від 23 листопада 1993 року N 95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 1993 р. за N 186

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 2 квітня 2012 року N 425)

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. N 6-93 "Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" (із змінами і доповненнями, внесеними Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. N 54-93 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності"), НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок видачі, обліку і пред'явлення до сплати простих векселів у сплату вивізного (експортного) мита, що додається.

 

 

В. о. Міністра

П. К. Германчук 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства фінансів України 
від 23 листопада 1993 р. N 95 

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 грудня 1993 р. за N 186  

ПОРЯДОК
ВИДАЧІ, ОБЛІКУ І ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДО ОПЛАТИ ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВ У СПЛАТУ ВИВІЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

Цей Порядок розроблений відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. N 6-93 "Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" (із змінами і доповненнями, внесеними Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. N 54-93 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності").

I. Видача векселя

1. Простий вексель у сплату вивізного (експортного) мита (надалі - вексель) видається суб'єктом підприємницької діяльності, який вивозить товари за межі України (надалі - векселедавець) з метою відстрочення сплати вивізного (експортного) мита на товари, які вивозяться. 

Відстрочення сплати вивізного (експортного) мита шляхом видачі векселя провадиться по товарах, щодо яких період між днем оформлення вантажних митних декларацій на вивіз товарів та терміном виконання експортного контракту становить:

- понад 6 робочих днів, якщо місце, в якому повинен відбуватись платіж по векселю, знаходиться у межах області, на території якої розташований митний орган, який нараховує вивізне (експортне) мито;

- понад 10 робочих днів, якщо місце, в якому повинен відбуватись платіж по векселю, знаходиться за межами області, на території якої розташований митний орган, який нараховує вивізне (експортне) мито.

2. Вексель виписується на суму вивізного (експортного) мита, нарахованого митним органом в іноземній валюті, в якій визначена митна вартість товару (надалі - вексельна сума).

Вексель виписується в іноземній валюті, в якій визначена митна вартість товару.

Місцем, в якому повинен відбутись платіж, визначається місцезнаходженням банку векселедавця. При цьому зазначається повна юридична адреса (місцезнаходження) банку векселедавця і розрахунковий рахунок векселедавця.

Датою складання векселя визначається дата заповнення вантажних митних декларацій.

Вексель видається терміном на певний день. Терміном платежу по векселю є:

а) термін (день) виконання експортного контракту, якщо період між датою складання векселя і терміном (днем) виконання експортного контракту не перевищує 90 (дев'яносто) календарних днів;

б) день, наступний після 90 (дев'яносто) календарних днів з дня заповнення вантажних митних декларацій - в інших випадках.

Митний орган при прийнятті векселя перевіряє правильність зазначення терміну платежу. Для цього митний орган при оформленні вантажних митних декларацій має право вимагати пред'явлення експортного контракту чи копії з нього.

3. Для видачі векселя використовуються вексельні бланки згідно з додатком 2 до Правил виготовлення і використання вексельних бланків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. N 528.

Зразок заповнення векселя наведений у додатку 1 до цього Порядку.

Митний орган при прийнятті векселя перевіряє дотримання форми складання векселя.

4. З векселя складається дві копії.

5. Вексель разом з копіями з нього подається митному органу.

Митний орган повідомляє векселедавцю необхідні відомості щодо рахунку, на який має бути сплачене вивізне (експортне) мито. При цьому митний орган має право вимагати розписку векселедавця в отриманні такого повідомлення.

II. Облік векселів

6. Облік векселів ведеться митним органом України в спеціальному журналі за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений печаткою митного органу.

III. Пред'явлення векселя до оплати

7. Протягом робочого дня, наступного за днем отримання векселя, митний орган передає вексель, разом з копіями з нього, на інкасо банку, який обслуговує цей митний орган, з дорученням щодо отримання платежу по векселю в державний бюджет. Для цього на звороті векселя пишеться бланковий індосамент у вигляді: "На інкасо. Платіть наказу". На копії векселя банк робить відмітку про прийняття векселя на інкасо і повертає цю копію митному органу. Друга копія векселя залишається у банку.

8. Банк, що обслуговує митний орган, не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання векселя, спецзв'язком передає отриманий вексель банку векселедавця, зазначеному у векселі. Банк векселедавця, до настання терміну платежу за векселем, повідомляє векселедавця про надходження векселя на інкасо шляхом надсилання останньому письмового повідомлення та повідомлення по телефону.

9. Векселедавець, незалежно від того чи надійшло від його банку повідомлення, зазначене у пункті 8 цього Порядку, у зазначений у векселі термін сплачує відповідному митному органу, який нараховував вивізне (експортне) мито, вексельну суму, перераховану у валюту України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на день платежу. Допускається дострокова повна сплата вексельної суми. Сплата вексельної суми провадиться із застосуванням платіжного доручення, в тексті якого додатково до встановленого зазначається таке: "У сплату вивізного (експортного) мита по векселю від ...". При цьому місяць зазначається літерами.

Митний орган у встановленому порядку здійснює перерахування сплаченої вексельної суми до державного бюджету.

10. Оплачений вексель повертається векселедавцю.

IV. Заключні положення

11. У випадку неоплати векселя у зазначений термін, банк-векселедержатель (банк векселедавця) на наступний день після закінчення терміну платежу за векселем, але не пізніше 12 години наступного за цим терміном дня, подає вексель державній нотаріальній конторі за місцем знаходження платника для здійснення протесту про неоплату.

12. Протест векселів про неоплату провадиться нотаріусами в порядку, встановленому чинним законодавством.

13. Опротестований вексель видається банку векселедавця, який протягом наступних двох робочих днів передає опротестований вексель спецзв'язком банку митного органу, зазначеному у пункті 7 цього Порядку, який в свою чергу протягом двох робочих днів передає опротестований вексель митному органу.

Митний орган закреслює бланковий індосамент, написаний на звороті векселя, і видає розпорядження про безспірне стягнення вексельної суми. Вексель подається в банк, що обслуговує митний орган, разом з розпорядженням про безспірне стягнення. Банк, що обслуговує митний орган, не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання розпорядження про безспірне стягнення, передає спецзв'язком опротестований вексель разом з розпорядженням про безспірне стягнення до банку векселедавця, який приймає розпорядження до виконання. При цьому розпорядження видається у валюті векселя, а стягнення недоїмки провадиться банком у валюті України виходячи з вексельної суми і відповідного валютного (обмінного) курсу Національного банку України на день фактичної сплати недоїмки (вексельної суми).

Опротестований вексель повертається векселедавцю після повної сплати недоїмки по вивізному (експортному) миту (вексельної суми).

14. Векселедавець оплачує банку витрати останнього по здійсненню протесту у неплатежі та інші витрати щодо обробки векселів.

15. Пеня, інші фінансові санкції та адміністративні штрафи за несвоєчасну сплату вексельної суми визначаються виходячи з вексельної суми, перерахованої у валюту України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на день платежу по векселю. День платежу по векселю визначається відповідно до вимог, викладених у частині п'ятій пункту 2 цього Порядку.

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економіки  

А. І. Даниленко 

 

 

 

 

 
 

Додаток 1
до Порядку видачі, обліку і пред'явлення до оплати простих векселів у сплату вивізного (експортного) мита

Зразок заповнення векселя,
що видається у сплату вивізного (експортного) мита

   ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ
 
дол. США  2000
**************************
(валюта)  (сума цифрами)
 
  м. Київ    26 липня 1993 р.  м.Київ     24.10.93
******************************************************************
Місце складання  Дата складання  Місце платежу  Дата платежу
 
******************************************************************
" 24 "  жовтня 1993 р. ми заплатимо проти цього векселя наказу
****** *********    
 
 Київської митниці -----------------------------------------------
******************************************************************
  найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен
  бути здійснений
 
 
доларів США        дві тисячі -----------------------------
******************************************************************
  валюта        сума прописом
 
до державного бюджету вивізного (експортного) мита
*****************************************
*Підлягає сплаті в 252011, м.Київ, вул. *  Завод "Керамік"
*         ******************** *    м.Київ,
* Лєскова, Акціонерний банк "Ажіо"   * вул. Костянтинівська, 7
*************************************** *
*     місце платежу        * печатка підписи керівника
*  розрахунковий рахунок N 600502   *     і головного бух-
* ************************************* *     галтера
*   (найменування банківської     *
*                    *  (підпис і точна адреса
* ************************************* *    векселедавця)
*       установи)         *
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 2
до Порядку видачі, обліку і пред'явлення до оплати простих векселів у сплату вивізного (експортного) мита

 

 
 

___________________________
(найменування митного органу)

Журнал
обліку векселів у сплату вивізного (експортного) мита 19___ рік N ________ на _______ аркушах з ___ по ___ облікові номери

 

 

 

 

 

Почато ______________

 

 

Закінчено ___________

 

 
 

Зберігати ___________
 

Обліковий номер (номер по порядку)

Номер справи, де
зберігаються
документи

Повне юридичне найменування векселедавця

Валюта та сума векселя (сума - цифрами та прописом)

Дата складання векселя

Строк платежу по векселю (число, місяць літерами, рік)

Відмітки про передачу векселя на інкасо
 (дата і підпис)

____________ 
 

Опрос