Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового устава среднего общеобразовательного учебно-воспитательного заведения

Минобразования
Устав, Приказ от 05.08.1993 № 292
Утратил силу

Про затвердження Типового статуту середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу

Наказ Міністерства освіти України
від 5 серпня 1993 року N 292

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 1993 р. за N 153

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 19 вересня 2014 року N 1060)

Додатково див. наказ
 Міністерства освіти і науки України
 від 29 квітня 2002 року N 284

На виконання Закону України "Про освіту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий статут середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

Текст Типового статуту опублікувати у газеті "Освіта" та Інформаційному збірнику Міністерства освіти України після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

2. Начальникам управлінь освіти Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на основі Типового статуту організувати розробку, затвердження та державну реєстрацію статутів підпорядкованих їм закладів освіти.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мороза О. Г. 

 

 

Міністр

П. М. Таланчук

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства освіти України
від 5 серпня 1993 р. N 292 

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 1993 р. за N 153  

ТИПОВИЙ СТАТУТ
СЕРЕДНЬОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ

Київ - 1993 р.

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ради закладу
від "__" __________ 199_ р. 
протокол N ___

 

 

 

CТАТУТ

______________________________________________________________
(офіційна назва середнього загальноосвітнього навчально-виховного
закладу - початкової школи, неповної середньої загальноосвітньої
школи, середньої загальноосвітньої школи, школи-інтернату,
спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею,
середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу
або об'єднання),
що знаходиться у_______________________________________ власності
(державній, приватній, колективній)
______________________________________________________________
(вказується державна, кооперативна, громадська організація, підприємство,
установа, фізична особа)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Реєстраційний N___
Зареєстровано в _______________________
_______________________________________
             (назва державного органу управління) 

Свідоцтво про державну реєстрацію
N___ від "___" ____________ 199_ р.

 

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ________________________________________________________
          (назва середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу) 
(далі - заклад освіти)
здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Закону України про освіту, Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, власного статуту.

2. Засновником (ами) закладу освіти є ______________________
_________________________________________________________________
                                (вказуються засновники закладу освіти) 

Засновник(и) або уповноважений ним(и) орган здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

3. Головною метою закладу освіти є задоволення потреб громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті.

4. Головними завданнями закладу освіти є:

виховання морально і фізично здорового покоління;

створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;

розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

________________________________________________________________ .
                 (вказуються інші завдання, що не суперечать чинному законодавству) 

Заклад освіти створює сприятливі умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості.

5. Діяльність середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу будується на принципах доступності; гуманізму; демократизму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського самоврядування;

_______________________________________________________________ .
             (вказуються інші принципи, що не суперечать чинному законодавству) 

6. Відповідно до рішення ___________________________________
_________________________________________________________________
              (центральних органів - відносно державних закладів освіти; місцевих
                   органів державної виконавчої влади - відносно закладів освіти 
                                                  всіх форм власності) 

від ____________199 р. за N___ __________________________________
                                                                         (назва закладу)
має статус_____________________________________________________ .
                                            (вказати вид навчально-виховного закладу)

7. Відповідно до рішення ________________________________________
______________________________________________________________
                            (центральних органів - відносно державних закладів освіти; місце-
                                 вих органів державної виконавчої влади - відносно закладів освіти
                                                                    всіх форм власності)
про реєстрацію  статуту, _________________________________________
                                                                (назва закладу освіти)
є юридичною особою,  має печатку,  штамп, бланки зі своєю назвою, рахунки в установах банків.

Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад та власним статутом.

9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань, визначених Законом України про освіту та Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад;

дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

Випускники закладу освіти одержують документи про освіту встановленого зразка.

10. У закладі освіти визначена(і) ___________________ мова(и)
                                                                               (назва мов/и навчання)
навчання і запроваджено поглиблене вивчення _______________________
________________________________________________________________ .
                                (назва предмета/ів для поглибленого вивчення)

11. Юридична адреса закладу освіти:
_________________________________________________________________
                                 (індекс, область, район, місто, селище, село) 
_________________________________________________________________
                                    (назва вулиці, N будинку, NN телефонів) 

12. Заклад освіти має право:

користуватися пільгами, що передбачені державою;

проходити в установленому порядку державну акредитацію;

визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

визначати контингент учнів;

спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;

здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

встановлювати форму для учнів;

об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

_________________________________________________________________
      (можуть бути визначені інші права, що не суперечать чинному законодавству) 

13. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти у закладі освіти встановлюється така мережа класів, груп продовженого дня, факультативів тощо:

_________________________________________________________________
                        (дається перелік підрозділів, класів / курсів, груп продовженого 
                             дня, ступенів навчання, факультативів, гуртків, спецкурсів і класів /
                         груп з очною, заочною формами навчання, їх наповнюваність тощо)

14. В складі закладу освіти функціонують:
_________________________________________________________________
(дається перелік методичних об'єднань, творчих груп, психологічної, медичної служб тощо).

15. Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником, місцевим органом державного управління і здійснюється ___________

_________________________________________________________________
                                          (вказується назва медичного закладу) 

16. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

17. Заклад освіти планує свою роботу самостійно. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти базових навчальних планів із конкретизацією шкільного компонента освіти та профілю навчання.

Навчальний план затверджується засновником та/або державним органом управління освітою.

У вигляді додатків до нього подається:

розклад уроків;

щоденний, тижневий та річний режим закладу освіти.

18. Відповідно до навчального плану закладу освіти педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

19. У закладі освіти варіантність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:

державний - визначається Міністерством освіти;

шкільний - визначається навчально-виховним закладом з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

   20. Заклад освіти здійснює навчально-виховний процес за
__________________________ формою навчання, а на другому-третьому
(вказується форма навчання)
ступенях для осіб, які працюють і бажають здобути загальну серед-
ню освіту, створюється _________________________________________ .
               (вказується форма навчання)

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення закладу освіти, складання екзаменів екстерном.

   21. Приймання учнів до закладу освіти провадиться __________
____________________ згідно з наказом директора, що видається на
(вказується термін)
підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або
осіб, які їх замінюють) та результатів _________________________
_______________________________________________________________ .
(вказуються інші можливі умови зарахування, передбачені чинним
законодавством та Положенням про середній загальноосвітній навча-
льно-виховний заклад)
   До першого класу зараховуються діти ________________________
                     (вказується вік дітей)
років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомо-
гою психодіагностичного обстеження. Таке обстеження провадиться
__________________________________________________________________
            (вказується ким)
за критеріями, що визначаються Міносвіти України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво).

Приймання учнів до інших класів здійснюється ________________

__________________________________________________________________
                         (умови приймання учнів до інших класів визначаються згідно з чинним
                          законодавством та Положенням про середній загальноосвітній 
                                         навчально-виховний заклад) 

Перевага в зарахуванні до закладу освіти учнів надається ___

_________________________________________________________________
            (переваги в зарахуванні учнів визначаються згідно з чинним законодавством та 
                 Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад) 

22. У школах першого-другого ступенів для ________________ класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчально-виховного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Встановлюється такий порядок комплектування груп продовженого дня
 ________________________________________________________ .
                  (визначається порядок комплектування груп)

 Визначається така організації їх роботи ________________________
_________________________________________________________________

23. Структура навчального року за чвертями, півріччями, семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюються закладом освіти в межах часу, передбаченого навчальним планом.

Навчальні заняття у закладі освіти розпочинаються, як правило, 1 вересня і закінчуються у перших класах ____________, у 2 - 11 класах - __________ . Навчальний рік поділяється на навчальні чверті: перша - з ______ до ________, друга - з ________ до _______, третя - з ______ до _______, четверта - з ________ до _________; або семестри: перший з ________ до ______ , другий з _______ до ________. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншою 34 тижнів (у першому класі - 30 тижнів).

Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України).

24. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації запроваджується такий графік шкільних канікул: осінні - 7 днів, з _________ до ______, зимові - 16 днів (з________ до _______), весняні - 7 днів (з_______ до__________) і літні - 8 тижнів (з ____________ до _____________).

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів, влітку - 8 тижнів.

Для учнів перших класів закладом освіти установлюються додаткові тижневі канікули: 7 днів з ___________ по _____________.

25. Тривалість уроку у першому класі чотирирічної (трирічної) початкової школи становить _________, в усіх інших класах - _______.
(визначити згідно з п.21 Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад)

26. У закладі освіти встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша перерва _________; друга перерва _________; третя перерва____; четверта перерва ____; п'ята перерва _____.

27. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом (при його наявності), радою закладу освіти і затверджується його директором.

Тривалість навчального тижня щорічно визначається радою закладу освіти, при умові дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, що передбачений навчальним планом.

Тижневий режим роботи закладу освіти фіксується у розкладі уроків.

28. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться _________________________________________
_______________________________________________________________,
               (індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи) 
що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдаровань.

29. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем. У першому класі домашні завдання учням не даються.

30. У закладі освіти встановлюється така система оцінювання знань учнів
 _____________________________________________________________.
(визначити згідно з п. 27 Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний
заклад)

Оцінки в балах за рішенням ради закладу освіти виставляються
за _______________________________________.
          (тему, чверть чи півріччя/семестр) 

Річні підсумкові оцінки виставляються обов'язково.

У документ про освіту (свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої чотирибальної системи оцінювання знань учнів.

31. Четверні, річні, підсумкові оцінки оголошуються класним керівником (головою екзаменаційної комісії). У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з четвертною, річною, підсумковою оцінкою йому надається право оскаржити її до ради закладу освіти у місячний термін і скласти екзамен з відповідного предмета. Для цього за поданням ради зазначеного закладу відповідним структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади створюється комісія. Висновки цієї комісії є остаточними.

32. Оцінки з поведінки у закладі освіти _______________________________
________________________________________________________________ .
(визначити згідно з п. 29 Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад)

33. Учні, які мають позитивні річні підсумкові оцінки, переводяться до наступного класу.

34. Учні, які за підсумками навчального року не засвоїли хоча б один із предметів в обсязі державних стандартів освіти, вважаються невстигаючими.

Невстигаючі учні __________________________________________________
(визначити згідно з п. 31 Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад)

35. Навчання у закладі освіти завершується складанням випускних екзаменів, за результатами яких видаються документи про освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Випускникам закладу освіти, які не засвоїли хоча б одного із предметів в обсязі державних стандартів освіти, видається лише довідка, у якій зазначаються оцінки, в тому числі незадовільні.

36. Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

37. Учасниками навчально-виховного процесу закладу освіти є:

учні;

педагогічні працівники;

інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

батьки (особи, які їх замінюють);

представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

38. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законом України про освіту та даним статутом.

39. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення _______________________________________________.
(визначити згідно з ст. 53 Закону України про освіту)

 40. Учні мають право:

обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;

користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;

на інформацію з усіх галузей знань;

брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
_______________________________________________________________.
(інші права визначаються згідно з ст. 46 Закону України про освіту)

41. Учні зобов'язані:

виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;

систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

бережливо ставитись до майна закладу освіти;

дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

_______________________________________________________________.
(інші обов'язки визначаються згідно з ст. 47 Закону України про освіту)

42. Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках - професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні працівники приймаються на роботу до закладу освіти директором за погодженням із радою закладу.

43. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

користування подовженою оплачуваною відпусткою;

одержувати компенсації при втраті роботи в зв'язку із змінами в організації роботи закладу освіти;

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;

_______________________________________________________________.
(інші права визначаються згідно з ст. 50, 52 Закону України про освіту)

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

44. Педагогічні працівники зобов'язані:

виконувати статут закладу освіти, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою;

_______________________________________________________________.
(інші обов'язки визначаються згідно з ст. 51 Закону України про освіту)

45. У закладі освіти періодично проводиться атестація педагогічних працівників.

Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти.

46. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, не виконують посадові обов'язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

47. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільнюється директором закладу освіти згідно з чинним законодавством.

Їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

48. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу освіти.

49. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;

_______________________________________________________________.
(інші права визначаються згідно з ст. 55 Закону України про освіту)

50. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природніх здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов; культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

сприяти здобуттю дітьми освіти у закладі освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

______________________________________________________________.
(інші обов'язки визначаються згідно з ст. 54 Закону України про освіту)

Заклад освіти подає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків.

51. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

52. У навчально-виховному процесі закладу освіти мають право брати участь ____________________________________________________
_________________________________________________________________
(вказується конкретно - представники яких підприємств, установ, науково-дослідних
центрів, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій)

в межах, визначених чинним законодавством і статутом закладу освіти.

Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і несуть обов'язки, що визначаються даним статутом та договором із закладом освіти.

53. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу;

________________________________________________________________.
(можуть бути визначені інші права, що не суперечать чинному законодавству)

54. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися статуту закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

дотримуватися етики поведінки та моралі;

захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків;

________________________________________________________________.
(можуть бути визначені інші права, що не суперечать чинному законодавству)

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

55. Управління закладом освіти здійснюється його засновником і
_____________________________________________________________.
(вказується структурний підрозділ місцевого органу державної виконавчої влади)

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснюється його директором та органами громадського самоврядування.

Директор призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства.

56. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти
є ____________________________ колективу. Делегати загальних зборів
(загальні збори/конференція)
(конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:  

працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

учнів закладу освіти другого-третього ступеня - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу освіти ____, учнів _____, батьків і представників громадськості _____.

Термін їх повноважень становить _____________________.

Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори (конференція) скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу освіти, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради закладу про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

затверджують основні напрями вдосконалення діяльності навчально-виховного закладу, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради закладу освіти; у разі, коли директор не справляється зі своїми обов'язками, порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді;

________________________________________________________________.
        (визначаються інші функції,що не суперечать чинному законодавству) 

57. У період між загальними зборами (конференцією) вищим органом громадського самоврядування є рада закладу освіти. В окремих випадках функції ради можуть виконувати загальні збори.

До ради закладу освіти обираються пропорціонально представники від працівників цього закладу, учнів (другого-третього ступеня), батьків і громадськості загальними зборами (конференцією) відкритим або таємним голосуванням.

Рада закладу освіти скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором закладу освіти.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рада закладу освіти:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

затверджує режим роботи закладу;

підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій;

вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників закладу освіти;

приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів і випускників навчально-виховного закладу за успіхи у навчанні (праці);

у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учня із закладу освіти і за наявності підстав порушує клопотання перед директором про його подальше навчання у відповідному класі;

разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;

разом із засновником або уповноваженим ним органом, громадськими організаціями, директором закладу освіти створює умови для педагогічної освіти батьків;

розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи закладу освіти і приймає відповідні рішення;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів закладу освіти для розв'язання перспективних проблем удосконалення його діяльності;

розподіляє кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу);

погоджує умови оренди приміщень, споруд і обладнання, створення малих підприємств закладу освіти та кооперативів;

визначає структуру системи громадського самоврядування закладу освіти;

_______________________________________________________________.
                (визначаються інші функції, що не суперечать чинному законодавству) 

58. Директор закладу освіти:

забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені закладу освіти;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує після погодження з радою закладу освіти кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

за погодженням з радою закладу освіти призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників та визначає їх функціональні обов'язки;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу освіти;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

________________________________________________________________.
               (визначаються інші функції, що не суперечать чинному законодавству) 

59. У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

Педагогічна рада:

розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

обгрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення невстигаючих учнів для повторного навчання у тому самому класі або, за певних умов, переведення їх до наступного класу;

організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

60. Учнівські збори закладу освіти (класу) - колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою закладу освіти є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори закладу освіти (класу):

обирають органи учнівського самоврядування закладу освіти (класу);

висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

________________________________________________________________.

61. Батьківські збори закладу освіти (класу) - колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори закладу освіти (класу):

обирають органи батьківського самоврядування;

обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування закладу освіти;

залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

вносять на розгляд ради закладу освіти, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та закладі освіти;

запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу і закладу освіти, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків;

________________________________________________________________.

62. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

63. Майно закладу освіти складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу освіти.

64. Майно закладу освіти належить йому на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту закладу та укладених ним угод.

65. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

66. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

67. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база закладу освіти, крім класних приміщень, включає кімнати для уроків праці в початкових класах, навчальні кабінети, майстерні (слюсарна, токарна, домоводства, комбінована, радіотехнічна), а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотеку, архів, радіоцентр, медичний, лінгафонний і комп'ютерний кабінети, їдальню та буфет, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

68. Відповідно до рішення _________________________________
_______________________________________________________
                   (вказується орган державної виконавчої влади) 
N___ від "___" _____________ 199__р. заклад має земельну ділянку, де розміщують спортивні та географічний майданчики, навчальнодослідну ділянку, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

   69. Рішенням _______________________________________________
          (вказується орган державної виконавчої влади)
N___ від "___" _____________ 199__р. для проведення навчально-до-
слідної роботи заклад освіти має присадибну ділянку площею ____.
   70. Заклад освіти має ____________________ для учнів та пе-
             (інтернат, гуртожиток)
дагогічних працівників.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

71. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису. Джерелами формування кошторису навчально-виховного закладу є:

   кошти засновника (ів);
   кошти _________________________ бюджету,  що надходять у
      (місцевого, державного)
розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної се-
редньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі дер-
жавних стандартів освіти;
   кошти, отримані від надання зазначеним закладом додаткових
освітніх послуг;
   прибутки від  реалізації  продукції  навчально-виробничих
майстерень, підприємств, цехів і господарств, від здавання в
оренду приміщень, споруд, обладнання;
   кредити банків;
   добровільні грошові  внески і пожертвування підприємств,
установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і
фізичних осіб.

Для здійснення статутних повноважень заклад освіти може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

72. У закладі освіти утворюється фонд загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше одного відсотка витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу) закладу освіти зберігаються на рахунку в установах банків і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором закладу освіти. Не використані за звітний період кошти фонду вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

Облік і витрачання коштів фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу) провадиться закладом освіти у порядку, що передбачений для бюджетних коштів.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу) здійснюють рада закладу освіти, органи державної виконавчої влади.

73. Кошти закладу освіти зберігаються на його рахунках в установах банку і знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання закладом розрахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

74. Порядок ведення бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається чинним законодавством. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік ведеться ________________________________

_________________________________________________________________
(визначається згідно з п.49 Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад)

75. Заклад освіти має право користуватись коротко- і довготерміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується закладом для здійснення його поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної та соціально-культурної бази з наступним погашенням кредиту за рахунок коштів закладу.

76. Заклад освіти має право придбавати і орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу; здавати в оренду майно.

77. Діловодство закладу освіти організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти порядку.

Звітність закладу освіти встановлюється відповідно до вимог державної статистики.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

78. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

79. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ, ОБЛІК I ЗВІТНІСТЬ

80. Контроль за дотриманням закладом освіти державних стандартів освіти здійснюється засновником та __________________________

_________________________________________________________________
               (вказується орган державного управління, що здійснює контроль) 

81. Основною формою контролю за діяльністю закладу є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

82. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником закладу освіти відповідно до чинного законодавства.

83. Міністерство освіти, ___________________________________
_________________________________________________________________
(вказуються інші центральні органи управління галузевими, відомчими державними закладами освіти)

приймають рішення у зв'язку з порушенням статуту.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

84. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник.

Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

85. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику (ам).

86. У випадку реорганізації права та зобов'язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

87. Ліквідація закладу освіти відбувається у формах позбавлення його статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

88. Ліквідація та/або реорганізація закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

89. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

90. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

____________ 

Опрос