Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке заключения договоров на выполнение геофизический работ в скважинах, бурящихся на нефть и газ

Госкомгеологии, Государственный комитет нефтяной; газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины
Приказ, Инструкция от 15.02.1996 № 19/29
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ  

Наказ Державного комітету України по геології і використанню надр,
Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України
від 15 лютого 1996 року N 19/29

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 1996 р. за N 276/1301

Рішення про державну реєстрацію наказу скасовано
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 18 травня 2015 року N 734/5)
Наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств
 та інших органів виконавчої влади 2 червня 2015 року

Наказ скасовано
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 14 січня 2016 року N 8/12)

З метою встановлення єдиного порядку при укладанні та виконанні договорів при проведенні геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту газ, що додається.

2. Забезпечення підприємств і організацій Держкомгеології України і Держнафтогазпрому України примірниками Інструкції доручити Державному геофізичному підприємству "Укргеофізика" (Толкунов А. П.) на госпрозрахунковій основі в місячний термін після отримання заявки.

3. Керівникам підприємств і організацій Держкомгеології України і Держнафтогазпрому України - Замовникам і Підрядчикам геофізичних робіт вжити необхідних заходів для своєчасного впровадження та дотримання вимог Інструкції.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Головне управління науково-технічного прогресу і Відділ геофізичних робіт Держкомгеології України (Ільїн К. В., Кривченков Б. С.) та Управління розвитку геологорозвідувальних робіт та розробки родовищ нафти і газу Держнафтогазпрому України (Євдощук М. І.). 

  

Голова Держкомгеології України  

М. М. Гавриленко  

Голова Держнафтогазпрому України  

Є. М. Довжок  

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України
від 15 лютого 1996 р. N 19/29

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 1996 р. за N 276/1301

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ У СВЕРДЛОВИНАХ, ЩО БУРЯТЬСЯ НА НАФТУ І ГАЗ

Ця Інструкція обов'язкова як для підприємств та організацій Держкомгеології України і Держнафтогазпрому України, так і підприємств (організацій) незалежно від форм власності, які виконують геофізичні роботи у свердловинах, що буряться на нафту і газ, або є замовниками цих робіт.

1. Загальні положення

1.1. Геофізичні дослідження у свердловинах (далі - ГДС), що буряться на нафту і газ, прострілювально-підривні роботи (далі - ППР), випробування пластів і відбір порід приладами на кабелі та бурильних трубах (далі все разом - геофізичні роботи) виконуються підрядним способом у відповідності з цією Інструкцією і договорами, які укладаються між геологорозвідувальними, буровими, нафтогазодобувними та іншими підприємствами (організаціями) (далі - Замовник) і геофізичними експедиціями (далі - Підрядчик).

1.2. Під час укладання та виконання договорів на проведення геофізичних робіт у свердловинах Замовник і Підрядчик зобов'язані керуватися чинним законодавством, затвердженими для Замовника планами буріння свердловин і цією Інструкцією.

1.3. Договір на виконання геофізичних робіт у свердловинах є основним документом, який встановлює обсяг геолого-виробничого завдання Замовника, що передається Підрядчику, особливі умови виконання геофізичних робіт у свердловинах і визначає права та обов'язки Замовника і Підрядчика.

1.4. Невиконання зобов'язань договору є порушенням договірної дисципліни і тягне майнову відповідальність сторони, яка допустила це порушення, у порядку, встановленому даною Інструкцією.

1.5. Договір між Замовником і Підрядчиком укладається строком на один рік з поквартальним розподілом обсягу робіт.

Для виконання разових робіт договір укладається на період їх виконання.

1.6. Загальний річних обсяг робіт, що належить виконати за договором, визначається Замовником у натуральному виразі.

1.7. Геофізичні роботи у свердловинах виконуються Підрядчиком у відповідності із затвердженими інструкціями щодо проведення цих робіт та нормами часу за заявками Замовника.

2. Порядок укладання договорів

2.1. Замовник надсилає Підрядчику не пізніше як за місяць до початку календарного року або робіт, якщо вони починаються всередині року, за місяць до початку разових робіт перелік геологічних і технічних завдань, що ставляться перед геофізичною експедицією, та даних, необхідних для розрахунку обсягів геофізичних робіт і кількості геофізичних загонів для їх виконання, у тому числі: кількість свердловин, проектні інтервали ГДС.

2.1.1. Замовник доводить до Підрядчика обсяги робіт в натуральних показниках з поквартальним розподілом згідно з Переліком і розрахунком вартості геофізичних робіт у свердловинах (додаток N 1), а також окремо дані по свердловинах (призначення, проектна глибина, конструкція, тип розрізу, густина бурового розчину, очікувані пластові тиски і температури).

2.1.2. Комплекси геофізичних робіт для нафтових і газових свердловин складаються з урахуванням необхідності вирішення конкретних завдань для даного регіону (площі), визначення підрахункових параметрів за результатами геофізичних досліджень у свердловинах.

Особливі умови виконання геофізичних робіт у свердловинах Замовника, які необхідно зазначити у договорі, повинні бути викладені у листі Замовника.

2.2. У 10-денний строк, після одержання даних від Замовника, Підрядчик проводить підрахунок вартості геофізичних робіт і готує проект договору на виконання цих робіт у свердловинах у п'яти примірниках.

2.3. Договір на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, повинен бути складений за формою згідно з додатком N 2.

2.3.1. Другий примірник договору повинен бути завізований головним геологом (головним геофізиком) і начальником планово-економічної служби організації Підрядчика.

2.3.2. Проект договору, підписаний керівником організації Підрядчика, надсилається Замовнику одночасно з Переліком і розрахунком вартості геофізичних робіт, підписаним начальником планово-економічного відділу експедиції ГДС.

2.4. Замовник у 10-денний строк після одержання документів, зазначених у п. 2.3.2 цієї Інструкції, виконує перевірку розрахунку вартості робіт, підписує договір і три примірники цих документів повертає Підрядчику.

2.4.1. Єдиним документом, що визначає комплекс та інтервальність ГДС, є геолого-технічний наряд (ГТН) на свердловину, який складається Замовником, узгоджується з експедицією ГДС і використовується для складання договору.

2.5. Планово-економічний відділ організації Підрядчика після укладання договорів з усіма Замовниками повинен скласти Зведений перелік і розрахунок вартості геофізичних робіт у свердловинах за формою згідно з додатком N 3 за підписом начальника експедиції та начальника планово-економічного відділу і направити його разом з одним примірником усіх договорів на підприємство організації Підрядчика.

Один примірник договорів із замовниками, яких обслуговує окремо діюча партія з геофізичних досліджень у свердловинах, необхідно направити цій партії для керівництва під час виконання робіт.

2.6. Розбіжності між Замовником і Підрядчиком, що виникають під час укладання договору, розв'язують згідно з чинним законодавством.

3. Порядок розрахунків

3.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться за розцінками на ГДС, які розраховуються згідно з Методичними рекомендаціями з розрахунку кошторисних норм і розцінок на геофізичні дослідження у свердловинах на нафту і газ, затвердженими Держкомгеології України 15.07.93 і Держнафтогазу України 04.10.93.

У разі зміни індексу цін, тарифних ставок та інше розцінки коректуються та надсилаються Замовнику на ознайомлення. Зауваження до розцінок Замовник подає Підрядчику протягом 10 днів. Якщо за цей час Замовник не подасть зауважень, скоректовані розцінки вважаються узгодженими.

3.2. Замовник проводить щомісячне авансування геофізичних робіт у свердловинах в розмірі 1/12 від річного обсягу. У разі невиконання цієї умови проводиться попередня оплата робіт у розмірі від 25 до 50 відсотків від обсягу замовлених робіт.

Підрядчик подає Замовнику акти виконаних робіт, які у межах авансу приймаються без оплати.

Виконані обсяги геофізичних досліджень понад одержаний аванс, роботи, пов'язані з ліквідацією аварій з вини Замовника, а також роботи, що оцінені як брак теж з вини Замовника, оплачуються Замовником в установленому порядку.

Оплата за виконані роботи проводиться Замовником не пізніше 10-ти днів після виставлення рахунку.

За кожний день прострочення оплати нараховується пеня у розмірі 3 відсотків від суми платежу.

3.3. Замовник відшкодовує Підрядчику фактичні затрати з польового забезпечення спеціалістів і робітників, компенсує затрати на додаткову заробітну плату у подвійному розмірі за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, а у нічний час - у підвищеному розмірі, встановленому трудовою угодою та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

3.4. Замовник може виділяти Підрядчику додаткові кошти на науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-методичні роботи і впровадження нової техніки в розмірі до 20 відсотків від вартості виконаного обсягу робіт Підрядчиком.

3.5. Замовник оплачує додатково роботи, пов'язані з розмноженням діаграм на кольоровому графопобудовувачі, крім діаграм, зареєстрованих стандартними зондами для даного геологічного регіону (стандартного каротажу).

3.6. У вартість геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, включається податок на добавлену вартість.

3.7. Додаткові роботи, які не передбачені договором і розцінками на ГДС, оплачуються Замовником за окремими договорами. Це:

- роботи по складанню заключного звіту і обгрунтуванню підрахункових параметрів;

- складання висновку з прогнозування аномально високого пластового тиску (АВПТ);

- спеціальні роботи, які виконуються під час ліквідації прихвату бурового інструмента з використанням торпед із шашок термостійких (ТШТ), детонаційного шнура (ТДШ), кумулятивних осьових (ТКО).

3.8. Акти на виконані роботи оформляються і підписуються з боку Замовника - геологом або буровим майстром, з боку Підрядчика - начальником геофізичного загону або працівником, який його заміщає, скріплюються печаткою Замовника і приймається до оплати.

3.9. У договорі повинна бути вказана повна сума коштів на виконання зазначених обсягів промислово-геофізичних робіт у свердловинах, а також обумовлений порядок зміни цієї суми.

4. Майнова відповідальність

4.1. У разі невиконання Підрядчиком заявки з вини Замовника* останній сплачує Підрядчику:

вартість виклику, проїзду до свердловини та назад і спускопідйомних операцій геофізичного загону згідно з діючими розцінками - у випадку безрезультативності спроби виконання замірів внаслідок незадовільної підготовки свердловини;

вартість виклику, проїзду до свердловини та назад і відшкодування у розмірі 10 відсотків вартості всіх замовлених робіт, що передбачені заявкою на дану свердловину, - у випадку виїзду геофізичного загону на свердловину внаслідок непідготовленості свердловини (бурової) або неможливості підвезти до бурової автомашини з обладнанням, апаратурою і матеріалами через непідготовленість під'їзної дороги і ненадання Замовником засобів буксирування;

вартість виклику - у випадку відміни заявки до початку строку виконання робіт і виїзду геофізичної партії на свердловину;

вартість додаткового часу, витраченого у разі виконання робіт в нестандартних умовах, визначена за розцінками на загоно-годину.

____________
* До вини Замовника відносяться:

- відміна заявки;

- ненадання транспорту для буксирування на свердловину у разі бездоріжжя;

- непідготовленість свердловини, що пов'язана з неможливістю забезпечення спуско-підіймання геофізичних приладів протягом відведеного Замовником часу на ГДС.

4.2. У випадку, якщо геофізична партія виконала роботу, однак до початку її мала простій з вини Замовника, очікуючи підготовки свердловини, або внаслідок несвоєчасного подання транспорту, Замовник відшкодовує Підрядчику фактичні витрати, пов'язані з чергуванням загону.

4.3. В усіх випадках простою підготовленої для геофізичних робіт свердловини з вини Підрядчика* останній сплачує Замовнику вартість простою свердловини, яка визначається розрахунками планово-економічного відділу організації Замовника на час простою.

____________
* До вини Підрядчика відносяться:

- несправність апаратури та обладнання;

- обрив кабеля на усті свердловини;

- аварія через перепуск кабеля у свердловині;

- перфорація не у заданому інтервалі.

4.4. У випадку аварії (обрив кабеля або свердловинного приладу), що стались з вини Замовника, він зобов'язаний за свій рахунок провести роботи по вилученню із свердловини кабеля або приладу, а у разі їх пошкодження - відшкодувати Підрядчику витрати за ремонт, а також вартість предметів, залишених у свердловині або доведених до непридатності.

4.5. У випадку аварії, що сталася з вини Підрядчика, ловильні роботи по витяганню кабеля або приладу виконуються Замовником. Вартість ловильних робіт сплачує Підрядчик.

У разі розбіжностей у сторін щодо визначення причин аварії вони вдаються до технічної експертизи вищестоящих організацій, рішення яких обов'язкове для сторін. Претензії по спорах без подання актів розгляду не підлягають.

4.6. У разі виконання досліджень у свердловинах з перевищенням нормативного часу з вини Підрядчика у зв'язку з виходом з ладу геофізичної апаратури або обладнання Підрядчик оплачує Замовнику вартість простою бурової, яка визначається як різниця між фактично втраченим часом і нормативом.

4.7. У випадку, якщо з вини Підрядчика графічні матеріали виявляються бракованими, повторні заміри виконуються Підрядчиком за свій рахунок. Крім того, Підрядчик сплачує Замовнику штраф за простій свердловини у розмірі 20 відсотків від вартості часу повторного задіяння (простою) свердловини.

У разі затримки з вини Замовника з доставкою графічних матеріалів зі свердловини, останні здаються пізніше строків, установлених договором, на час затримки з доставкою. Затримка з доставкою графічних матеріалів оформлюється двостороннім актом Замовника і Підрядчика.

4.8. У разі порушення установлених договором строків подання графічних матеріалів Підрядчик сплачує Замовнику за кожний прострочений день пеню у розмірі 10 відсотків від вартості виконаних робіт; у разі прострочення більше 5 днів - додатково пеню у розмірі 3 відсотків за кожний день.

4.9. За необгрунтовану відмову, повну або часткову від акцепту рахунку Замовник оплачує Підрядчику штраф у розмірі 5 відсотків суми, від акцепту якої він відмовився.

4.10. У разі неправильного вирішення геологічного завдання (продуктивний-непродуктивний об'єкт, нафтогазонасичений, водонасичений, колектор-неколектор та ін.), проведення перфорації не в заданому інтервалі) (особливо в тих випадках, коли така перфорація приводить до необхідності проведення складних ізоляційних робіт або навіть ліквідації свердловини) Підрядчик несе відповідальність, якщо за рішенням комісії, утвореної з представників Замовника і Підрядчика, або експертизи визначена його вина. Комісія визначає й міру відповідальності Підрядчика.

4.11. Якщо одна з сторін договору достроково припиняє дію договору без законних підстав (законні підстави визначені в п. 5.8 цієї Інструкції), то вона зобов'язана відшкодувати збитки (провести оплату за фактично виконані роботи на час припинення договору, а також неодержані доходи), про що зазначається в договорі.

5. Контроль за виконанням договірних зобов'язань

5.1. Відповідальними за виконання договірних зобов'язань призначаються за наказом працівники як організації Замовника, так і організації Підрядчика (головні геологи або інші працівники).

5.2. Замовник не пізніше першого числа кожного місяця повинен подавати Підрядчику графік виконання геофізичних робіт у свердловинах на місяць.

5.3. Контроль за виконанням договірних зобов'язань Замовника з дотримання вимог до підготовки свердловин для геофізичних робіт, строків подавання заявок на виконання цих робіт і якості результатів виконаних робіт здійснює начальник геологічного відділу організації Замовника або працівник, який його заміщає.

5.4. Контроль за виконанням заявок на проведення геофізичних робіт у свердловинах здійснює начальник виробничого відділу організації Підрядчика або працівник, який його заміщає.

5.5. Контроль за якістю виконаних геофізичних робіт у свердловинах та своєчасністю відправлення Замовнику копій діаграм і заключних звітів здійснює начальник геологічного відділу організації Підрядчика або працівник, який його заміщає.

5.6. Контроль за дотриманням договірних зобов'язань з обсягу геофізичних робіт у свердловинах, їх вартості та правильності застосування розцінок здійснюють начальники планово-економічних відділів організацій Замовника і Підрядчика або працівники, які їх заміщають.

5.7. Головні геологи організацій Замовника і Підрядчика щомісячно, не пізніше 20-го числа, повинні перевіряти дотримання графіка виконання геофізичних робіт у свердловинах, виконання заявок, дотримання комплексу досліджень, якості виконаних робіт і вживати оперативних заходів щодо забезпечення своєчасного і якісного дослідження розкритих свердловинами відкладів або виконання робіт з випробування перспективних об'єктів (пластів).

5.8. Сторони договору звільняються від його виконання в цілому або від його частини у разі відміни або зміни планового завдання наказом Держкомгеології України або Держнафтогазпрому України, на підставі якого був укладений договір.

Сторона, яка отримала зазначений наказ про відміну або заміну завдання, зобов'язана повідомити про це другу сторону за 1 місяць з дня його отримання.

У разі недосягнення сторонами угоди про умови розірвання договору або його зміни розбіжності між сторонами розглядаються в установленому порядку.

5.9. Порушення договірних зобов'язань і вимог цієї Інструкції повинні бути відображені працівниками, які здійснюють контроль, у встановленій щомісячній звітності про виконання робіт.

 

 

 

 

 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ

Перелік і розрахунок вартості геофізичних робіт у свердловинах

*******************************************************************************************
* Найменування  *Роз- *       Обсяг робіт на 19 ___ рік             *
* робіт      *цінка ******************************************************************
*         *в кар-*  Усього  *      У тому числі по кварталах        *
*         *бован-******************************************************************
*         *цях за*нату-*кошто-*   I   *  II   *  III   *   IV   *
*         *одини-*раль-*рисна *****************************************************
*         *цю  *ні  *вар- *нату-*кошто-*нату-*кошто-*нату-*кошто-*нату-*кошто-*
*         *   *пока-*тість,*раль-*рисна *раль-*рисна *раль-*рисна *раль-*рисна *
*         *   *зники*крб. *ні  *вар- *ні  *вар- *ні  *вар- *ні  *вар- *
*         *   *   *   *пока-*тість,*пока-*тість,*пока-*тість,*пока-*тість,*
*         *   *   *   *зники*крб. *зники*крб. *зники*крб. *зники*крб. *
*******************************************************************************************
*   70     * 20 * 15 * 15 * 15 * 20 * 15 * 20 * 15 * 20 * 15 * 20 *
*******************************************************************************************
*БУРІННЯ СВЕРДЛО- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*ВИН, тис.м    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*ВИПРОБУВАННЯ   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*СВЕРДЛОВИН,   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*об'єкт      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*ГЕОФІЗИЧНІ    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*РОБОТИ:     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Каротаж     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(електр.), м   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Електрометрія, м *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Мікрозонду-   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*вання, м     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Боковий каротаж,м*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Боковий мікро-  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*каротаж, м    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Індукційний ка- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*ротаж, м     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Акустичний    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*каротаж, м    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*АКЦ, м      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Радіометрія   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*1:500, м     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*1:200, м     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Кавернометрія, м *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Профілеметрія, м *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Термометрія, м  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Інклінометрія,  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(20-25 м), точ. *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*  -"-     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(    ), точ. *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Випробування   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*пластів, опер.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Свердлячий кер- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*новідбірник, зр. *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Перфорація    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(ПКС-80), отв.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
* -"-      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(   ), отв.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
* -"-      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(   ), отв.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
* -"-      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(   ), отв.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Торпедування,опер*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Спуск-підіймання *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*кабеля, м    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Виклик загону,  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*викл.      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Геологічні дос- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*лідження,    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-доба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Геохімічні -"-, *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-доба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Технологічні -"-,*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-доба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Геол.-техн.дос- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*лідження     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-доба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Технол.-геохім. *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*-"-, загоно-доба *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Геол.-геохім.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*техн. -"-    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-доба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*РАЗОМ      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Коефіцієнти   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*РАЗОМ з урахуван-*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*ням коефіцієнтів *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Планові накопи- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*чення      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Премія робітникам*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Польове забезпе- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*чення      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*УСЬОГО      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
 
    ПІДРЯДНИК                        ЗАМОВНИК
 Начальник планово-економічного            Начальник планово-економічного
 відділу експедиції ГДС _________________       відділу експедиції НГР _________________
             підпис ініціали,                  підпис ініціали,
                 прізвище                      прізвище

 

 

 

 

 
 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ

Типовий договір
підряду на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ

 

 

 

 

м. _______________

"____"__________19___р.

     Підприємство ___________________________________, яке іменується
                                   назва геологічної організації

надалі "Замовник", в особі ________________________________
                                                 посада, прізвище, ім'я та по батькові

________________________, діючого на підставі ___________________
                                                                     назва документа

_______________, з одного боку, і ____________________ експедиція
                                                                     назва

з геофізичних досліджень у свердловинах ДГП  "Укргеофізика",  яка

іменується надалі "Підрядчик", в особі начальника експедиції ____

_____________________________________, діючого на підставі ______
 прізвище, ім'я та по батькові

_____________________________, з другого боку, уклали  нижченаведений
    назва документа

договір на виконання геофізичних та прострілювально-підривних
робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, у 19___ р.

1. Предмет договору

1.1. "Замовник" доручає, а "Підрядчик" приймає на себе проведення

__________________________________________________________________
указати весь комплекс робіт
__________________________________________________________________

згідно із затвердженим технічним проектом і кошторисом в обсязі специфікації, складеної у відповідності із затвердженим для "Замовника" планом буріння та наданої "Підрядчику" в установленому порядку із зазначенням площ, метражу буріння, розподілених по кварталах, кількості свердловин та їх проектних глибинах, кількості та товщини пластів, які будуть підлягати випробуванню.

1.2. Усі роботи "Підрядчик" виконує, використовуючи свою робочу силу, технічні та матеріальні ресурси.

1.3. Заявки на проведення геофізичних робіт у свердловинах подаються працівниками геологічної та технологічної служб "Замовника" письмово або телефонограмою не пізніше як за 24 години до початку роботи на свердловині, якщо свердловина розташована на відстані не більше 100 км від бази геофізичної експедиції (партії).

1.4. "Підрядчик" зобов'язаний протягом 2-х годин після одержання заявки надіслати "Замовнику" підтвердження на прийняття заявки та узгодити час виконання робіт.

1.5. У разі необхідності виконання геофізичних робіт у свердловинах глибиною більше 4500 м "Замовник" повинен подати заявку не менше як за 3 доби, а у разі глибин більше 5500 м - за п'ять діб до початку робіт у свердловині з наступним уточненням часу початку робіт.

1.6. У разі відміни заявки "Замовником" повторний виїзд геофізичного загону здійснюють після подання нової заявки.

1.7. Заявки на вихідні, святкові і неробочі дні приймаються тільки для виконання таких робіт:

- прострілювально-підривні та геофізичні роботи по ліквідації аварій;

- на геофізичні дослідження свердловин під спуск обсадних колон;

- вимірювання кривизни під час урізування нового ствола і проведення чергових замірів у похило-направлених свердловинах;

- геофізичні дослідження свердловин перед проведенням випробувань пластів випробувачами, які спускаються у свердловину на трубах;

- геофізичні дослідження у свердловинах по завершенні буріння свердловин.

1.8. Робочий час для працівників організації "Підрядчика" встановлюється з 8-00 до 17-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00 з п'ятиденним робочим тижнем.

1.9. Початок геофізичних досліджень у свердловинах повинен бути в денну годину; прострілювально-підривні роботи виконуються тільки у денну годину. Як виняток, прострілювально-підривні роботи можуть бути проведені і в темну годину доби за окремим планом, затвердженим головними інженерами організацій "Замовника" та "Підрядчика".

1.10. Час, у який дозволяється проведення геофізичних досліджень у свердловині, визначає "Замовник" із записом в акті про перевірку готовності бурової установки і свердловини до проведення цих робіт.

2. Зобов'язання "Замовника"

2.1. Надавати "Підрядчику" повний обсяг геофізичних робіт з додержанням інтервальності досліджень у відповідності з геолого-технічним нарядом.

2.2. Щоквартально надавати "Підрядчику" не пізніше 15 числа останнього місяця кварталу довідки з підтвердженням обсягу робіт на наступний квартал, передбачений договором.

2.3. Щомісячно надавати "Підрядчику" опис керну, його аналіз і результати випробування свердловин, а також геолого-технічні наряди до початку буріння свердловини.

2.4. Обладнати майданчик з твердим покриттям для встановлення геофізичного обладнання (каротажної лабораторії, газокаротажної станції, станції геолого-технологічних досліджень, підйомника) розміром не менш ніж 10х10 м.

2.5. Установити на буровій триконтактну розетку (на 220 В) і чотириполюсну (380 В) із заземляючими контактами поблизу майданчика, призначеного для розміщення обладнання, але не більше як за 40 м від нього для підмикання геофізичного обладнання до освітлювальної або силової мереж.

2.6. Забезпечити установлення газокаротажної станції (СГТ) у відповідності з діючими нормативними документами.

2.7. Установити на буровій вузол кріплення нижнього відтяжного блока підвісної спуско-підйомної системи.

2.8. Установити на бурових глибиною 5000 м і більше спеціальний "якір" для закріплення каротажного підйомника до проведення спуско-підйомних операцій.

2.9. Забезпечити у нічний час освітлення робочого місця загону, устя свердловини, траси руху геофізичного кабеля згідно з "ЕПБПР".

2.10. Забезпечити критими приміщеннями для заряджання і складання прострілювально-вибухових апаратів.

2.11. Надавати "Підрядчику" акт про підготовленість об'єкта робіт до проведення геофізичних досліджень.

2.12. Для забезпечення використання бурового обладнання під час проведення геофізичних досліджень на свердловині повинна знаходитись вахта бурової бригади з обов'язковою присутністю відповідального представника бурової організації ("Замовника").

2.13. Для організації безперервної роботи та забезпечення нормальних умов праці на кожній буровій обладнати місця для відпочинку у нічний час з ліжками і матрацами (не менше 6-ти).

2.14. Забезпечити працівників геофізичних загонів харчуванням у їдальні нарівні з робітниками бурових бригад.

2.15. Надавати "Підрядчикові" наявні матеріали аналізу керна та мінералізації пластових вод до завершення геофізичних досліджень та інших дослідницьких робіт у свердловині.

2.16. У разі невиконання "Замовником" лабораторних робіт, у тому числі петрофізичних, ці роботи можуть бути передані "Підрядчику" за окремим договором.

2.17. Результати обробки матеріалів та висновки за результатами геофізичних досліджень у свердловинах є власністю "Замовника". "Підрядчик" не має права передавати їх стороннім організаціям і окремим особам без письмового дозволу "Замовника".

2.18. На свердловини, що буряться за новими технологіями (похилонаправлені, горизонтальні і надглибокі - більше 5500 м), укладати окремий договір на їх обслуговування.

3. Зобов'язання "Підрядчика"

3.1. Надавати "Замовнику" геофізичні матеріали по виконаних роботах у трьох примірниках (стандартний каротаж - три кривих у кольоровому, решта у чорно-білому зображенні).

Стандартний каротаж, кавернометрія (копія) подаються відразу після завершення робіт на буровій. Інклінометрія, визначення цементного кільця передаються через 72 години, РК, АК, БКЗ, МК, МБК, ІК - через 96 годин після повернення загону на базу експедиції (партії), враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

У разі збільшення кількості копій геофізичних матеріалів, що не передбачені Договором, "Замовник" оплачує їх вартість додатково.

3.2. Передавати телеграфом (телетайпом) рекомендації після виконання кожного інтервалу геофізичних досліджень у свердловині на проведення випробування пластів випробувачами на трубах.

3.3. Представляти висновки:

- по аварійних роботах, замірах кривизни та профілеметрії для підрахунку об'єму свердловини безпосередньо на буровій або за узгодженням сторін після повернення загону на базу телеграмою або телефонограмою;

- про продуктивність свердловини через 24 години після повернення загону на базу геофізичної експедиції;

- про продуктивність свердловин, завершених бурінням, глибиною до 4 тис. м - через 3 доби, глибиною 4000 - 5500 м - через 5 діб, а надглибоких (опорних, параметричних) - не пізніше 7 робочих днів після повернення загону на базу.

3.4. Надавати "Замовнику" визначені підрахункові параметри для оперативного підрахунку запасів нафти і газу не пізніше місячного строку після виконання випробування і необхідного комплексу досліджень у свердловині.

Розрахунок вартості робіт по визначенню підрахункових параметрів для оперативного підрахунку запасів нафти і газу проводиться за Тимчасовими проектно-кошторисними нормативами на роботу по інтерпретації промислово-геофізичних матеріалів і спеціальні роботи в свердловинах, затвердженими Українським головним координаційно-геологічним управлінням "Укргеологія" 17.12.90 р.

4. Сума договору

4.1. Сума договору визначається згідно з переліком геофізичних робіт у свердловинах і розрахунком вартості робіт по визначенню підрахункових параметрів для оперативного підрахунку запасів нафти і газу (додаються) і складає ___________ крб.

4.2. Сума договору може бути змінена у разі зміни (уточнення) обсягу буріння, індексу цін на обладнання, апаратуру, матеріали, у тому числі паливно-мастильні, енергетичні ресурси, транспортні послуги, зміни тарифних ставок, посадових окладів, а також зміни витрат на визначення підрахункових параметрів для оперативного підрахунку запасів нафти і газу.

4.3. У разі дострокового припинення дії договору з ініціативи однієї з сторін без законних підстав (законні підстави визначені в п. 5.8 Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ) вона відшкодовує другій стороні збитки (провести оплату за фактично виконані роботи на час припинення договору, а також неодержані доходи).

5. Порядок розрахунку

5.1. Розрахунки за виконані роботи, майнова відповідальність проводяться у відповідності з чинним законодавством, цим договором та Інструкцією про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, за рахунками "Підрядчика".

5.2. У випадку дострокового розірвання договору проводиться взаєморозрахунок по фактичним витратам, проведений сторонами на момент припинення договірних зобов'язань.

6. Особливі умови

6.1. Крім зобов'язань, передбачених Інструкцією про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ (пп. 3.2 - 3.7; 4.1; 4.2; 4.4; 4.7; 4.9; 4.11; 5.2), "Замовник" бере на себе наступне:

_________________________________________________________________
указуються зобов'язання, що не передбачені Інструкцією
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.2. Крім зобов'язань, передбачених Інструкцією про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ (пп. 4.3; 4.5-4.8; 4.10; 4.11), "Підрядчик" бере на себе наступне:

_________________________________________________________________
указуються зобов'язання, що не передбачені Інструкцією
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.3. Під час виконання геофізичних робіт "Підрядчик" і "Замовник" враховують особливі умови проведення робіт на _______

__________________________________________________________________
назва площі, яка характеризується наявністю аномально високого
__________________________________________________________________
пластового тиску, неоднорідних колекторів і т. ін. або свердловин
__________________________________________________________________
надглибоких, похилих і т. ін. 

6.4. В усьому іншому, що не передбачено цим договором, взаємовідносини сторін визначаються Інструкцією про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, яка є невід'ємною частиною договору.

7. Порядок розв'язання спорів

Спори, що виникають під час виконання договору, вирішуються узгоджувальною комісією, яка складається з рівної кількості представників "Замовника" і "Підрядчика". У разі недосягнення згоди, спори розв'язуються арбітражем. Спори технічного характеру вирішуються вищестоящими організаціями сторін.

8. Термін дії договору

Термін дії договору встановлюється з ____________________ по
_____________________________________.

9. Адреси та реквізити сторін

 
   9.1. "Підрядчик":
   Адреса _____________________________________________________
             поштова і телеграфна
_________________________________________________________________
 
розрахунковий рахунок N _________________________________________
 
у відділенні ____________________________________________ банку
 
телефон N __________________
 
   9.2. "Замовник"
   Адреса _____________________________________________________
             поштова і телеграфна
_________________________________________________________________
 
розрахунковий рахунок N _________________________________________
 
у відділенні ____________________________________________ банку
 
телефон N __________________
 
   До цього договору додається:
 
   1. Перелік і розрахунок вартості  геофізичних  робіт  у
свердловинах _________________ на 19__ р. на ___ арк. у 1 прим.
       назва організації
 
   2. Розрахунок вартості робіт по визначенню підрахункових
параметрів для оперативного підрахунку запасів нафти і газу на
______ арк. у 1 прим.
 
 
 
   М.П.                  М.П.
 
     "Підрядчик"             "Замовник"
 
   _____________________        ____________________
      посада                посада
  _______ ____________________  __________ ____________________
  підпис ініціали та прізвище   підпис  ініціали та прізвище
 
  _________________        _________________
    дата               дата

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ

Зведений перелік і розрахунок
вартості геофізичних робіт у свердловинах

____________________________ на 19__ р.
назва геофізичної експедиції

*******************************************************************************************
* Найменування  *Роз- *       Обсяг робіт на 19 ___ рік             *
* робіт      *цінка ******************************************************************
*         *в кар-*  Усього  *      У тому числі по кварталах        *
*         *бован-******************************************************************
*         *цях за*нату-*кошто-*   I   *  II   *  III   *   IV   *
*         *одини-*раль-*рисна *****************************************************
*         *цю  *ні  *вар- *нату-*кошто-*нату-*кошто-*нату-*кошто-*нату-*кошто-*
*         *   *пока-*тість,*раль-*рисна *раль-*рисна *раль-*рисна *раль-*рисна *
*         *   *зники*крб. *ні  *вар- *ні  *вар- *ні  *вар- *ні  *вар- *
*         *   *   *   *пока-*тість,*пока-*тість,*пока-*тість,*пока-*тість,*
*         *   *   *   *зники*крб. *зники*крб. *зники*крб. *зники*крб. *
*******************************************************************************************
*   70     * 20 * 15 * 15 * 15 * 20 * 15 * 20 * 15 * 20 * 15 * 20 *
*******************************************************************************************
*БУРІННЯ СВЕРДЛО- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*ВИН, тис.м    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*ВИПРОБУВАННЯ   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*СВЕРДЛОВИН,   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*об'єкт      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*ГЕОФІЗИЧНІ    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*РОБОТИ:     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Каротаж     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(електр.),м   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Електрометрія  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(КСП), м     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Мікрозонду-   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*вання, м     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Боковий каротаж,м*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Боковий мікро-  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*каротаж, м    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Індукційний ка- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*ротаж, м     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Акустичний    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*каротаж, м    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*АКЦ, м      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Радіометрія   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(ДРСТ)  1:500, *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*-"- (ДРСТ)1:200,м*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Кавернометрія, м *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Профілеметрія, м *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Термометрія, м  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Інклінометрія,  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(20-25 м), точ. *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*  -"-     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(    ), точ. *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Випробування   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*пластів, опер.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Свердлячий кер- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*новідбірник, зр. *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Перфорація    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(ПКС-80), отв.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
* -"-      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(   ), отв.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
* -"-      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(   ), отв.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
* -"-      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*(   ), отв.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Торпедування,опер*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Спуск-підіймання *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*кабеля, м    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Виклик загону,  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*викл.      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Геологічні дос- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*лідження,    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-доба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Геохімічні -"-, *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-доба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Технологічні -"-,*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-доба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Геолого-техн.дос-*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*лідження     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-даба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Технол.-геохім. *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*-"-, загоно-доба *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Геол.-геохім.  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*техн. -"-    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*загоно-доба   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*РАЗОМ      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*КОЕФІЦІЄНТИ   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*РАЗОМ з урахуван-*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*ням коефіцієнтів *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Планові накопи- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*чення      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Премія робітникам*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*Польове забезпе- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*чення      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*УСЬОГО      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
*у тому числі за *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*окремими догово- *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*рами:      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*******************************************************************************************
 
   Начальник експедиції  ____________________________
               підпис ініціали та прізвище
 
   Начальник планово-   ____________________________
   економічного відділу  підпис ініціали та прізвище

____________ 

Опрос