Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке государственной регистрации объединений (обществ) совладельцев многоквартирных домов

Фонд государственного имущества, Госжилкоммунхоз
Положение, Приказ от 05.04.1996 № 28/389
Утратил силу

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, Фонду державного майна України
від 5 квітня 1996 року N 28/389

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 травня 1996 р. за N 215/1240  

Положення про порядок державної реєстрації об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків

Положення втратило чинність 
(згідно з наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства,
 Фонду державного майна України
 від 17 листопада 2003 року N 189/2040)

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Це Положення визначає порядок державної реєстрації об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків та внесення в них змін та доповнень.

1.2. Державна реєстрація об'єднання проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за їх місцезнаходженням.

1.3. Місцем знаходження об'єднання вважається місце знаходження будинку об'єднання.

II. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

2.1. Для державної реєстрації об'єднання уповноважена установчими зборами особа або орган, уповноважений колишнім одноосібним власником будинку, подає до органу державної реєстрації:

- заяву про державну реєстрацію у довільній формі;

- установчі документи в двох примірниках.

До установчих документів об'єднання відносяться:

- протокол установчих зборів, в якому зафіксовано рішення співвласників багатоквартирного будинку про створення об'єднання (додаток);

- затверджений статут об'єднання.

При реєстрації установчих документів заявником надаються органу державної реєстрації з наступним поверненням:

- нотаріально завірені копії документів, що засвідчують право власності на всі частини будинку (квартири, жилі приміщення комунальних квартир, нежилі приміщення);

- список співвласників будинку та належні їм квартири, частини квартир, нежилі приміщення.

2.2. Установчі документи складаються державною мовою, пронумеровуються і прошиваються.

2.3. Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать чинному законодавству.

2.4. Державна реєстрація об'єднання проводиться безкоштовно.

2.5. Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявника подання інших документів, оформлених за вимогами, не передбаченими цим Положенням, а також погодження установчих документів з іншими державними органами.

2.6. Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів.

За умови наявності усіх документів, передбачених п. 2.1 цього Положення, орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з дати надходження документів зобов'язаний провести державну реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і видати заявникові один примірник установчих документів з відповідною відміткою про державну реєстрацію. Відмітка засвідчується підписом посадової особи та печаткою органу державної реєстрації.

Мотивована відмова у державній реєстрації об'єднання надсилається у письмовій формі і може бути оскаржена в судовому порядку будь-яким членом об'єднання.

2.7. Об'єднання вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Після державної реєстрації об'єднання має право на відкриття розрахункового та інших рахунків в установах банків, виготовлення печаток і штампів.

III. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

3.1. У разі, коли окремі положення Статуту об'єднання не відповідають або протирічать чинним законодавчим актам, правління об'єднання готує пропозиції про внесення відповідних змін і доповнень до Статуту, які виносяться на розгляд та затвердження загальних зборів членів об'єднання. Прийняті зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації в органі, який зареєстрував об'єднання.

3.2. Внесення змін та доповнень до установчих документів оформляється окремим додатком до них або шляхом їх викладення у новій редакції з додержанням вимог, зазначених в пунктах 2.1 - 2.3 даного Положення.

IV. СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

4.1. Скасування державної реєстрації об'єднання здійснюється органом державної реєстрації згідно з рішенням загальних зборів про ліквідацію об'єднання, а також на підставі рішення судових органів у випадках, передбачених чинним законодавством.

Скасування державної реєстрації може здійснюватись на підставі документів, що засвідчують право власності на всі квартири і нежилі приміщення будинку у однієї чи у двох фізичних або юридичних осіб. В такому випадку новий власник (власники) інформує про це орган державної реєстрації.

Підставою для скасування державної реєстрації об'єднання, як юридичної особи, є такі документи:

- рішення загальних зборів про ліквідацію об'єднання або рішення судових органів у випадках, передбачених законодавством;

- акт ліквідаційної комісії.

Статусу юридичної особи об'єднання позбавляється після вжиття всіх заходів щодо ліквідації.

4.2. Орган державної реєстрації, який прийняв рішення про скасування державної реєстрації об'єднання, виключає його із журналу обліку реєстрації, заповнює і в 10-денний термін подає до відповідного органу державної статистики повідомлення за встановленою формою.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток
до Положення про порядок державної реєстрації об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків

Зразок

ПРОТОКОЛ N 1
Установчих зборів власників квартир і нежилих приміщень будинку, що розташований за адресою: Київ, вул. Московська, 10

10 січня 1996 р. м. Київ

Присутні: власники квартир і вбудованого магазину, всього - 24 особи з правом голосування (список присутніх додається).

Запрошені: мешканці будинку, які не є власниками квартир.

Порядок денний зборів:

1. Про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та його назву.

2. Затвердження Статуту об'єднання.

3. Вибори правління та ревізора об'єднання.

4. Про розмір вступного внеску членів об'єднання.

5. Про уповноваження представника установчих зборів для державної реєстрації об'єднання у Печерській районній державній адміністрації м. Києва.

1. Слухали: інформацію представника колишнього одноосібного власника будинку, начальника житлово-комунального управління Печерської районної державної адміністрації м. Києва Петренко І. П. про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 10. 

В обговоренні взяли участь власники квартир 3, 6 і 15 - Горбунов О. С., Соліна А. П. і Кириченко Г. І. 

Постановили:

1.1. Створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по вул. Московська, 10.

Прийнято одноголосно.

1.2. Ухвалити повну назву об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Колос".

Прийнято одноголосно.

2. Слухали: інформацію представника ініціативної групи Кириченко Г. І. про підготовлену редакцію проекту Статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Колос". В обговоренні взяли участь 5 власників квартир, які підтримали запропоновану редакцію Статуту об'єднання.

Постановили:

Затвердити Статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Колос" у запропонованій редакції.

Прийнято одноголосно.

3. Слухали: пропозицію Горбунова О. С. обрати правління об'єднання у складі: Шпака А. П., Кириченко Г. І., Петренко К. В., а ревізором обрати Шинкаренко А. В. 

Постановили:

Обрати правління та ревізора у запропонованому складі.

Прийнято одноголосно.

4. Слухали: пропозицію Петренко І. П. про встановлення вступного внеску в розмірі 400 тис. крб. для покриття витрат, пов'язаних з виготовленням печатки, штампа та необхідних бланків об'єднання. 

Постановили:

Встановити розмір вступного внеску в сумі 400 тис. крб.

Прийнято: більшістю голосів. Один утримався при голосуванні.

5. Слухали: пропозицію Шевченко А. С. про уповноваження представника установчих зборів Ковпака В. В. для подання ним необхідних документів для державної реєстрації об'єднання у Печерській райдержадміністрації м. Києва. 

Постановили:

Доручити Ковпаку В. В. подати до Печерської райдержадміністрації м. Києва всі необхідні документи для державної реєстрації об'єднання.

Прийнято одноголосно.

 
Голова зборів                 ______________   Горбунов О. С.
                (підпис)
 
Секретар зборів               ______________   Охрименко А. К.
                 (підпис)
 

____________ 
 

Опрос