Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора поручения на осуществление уполномоченным лицом функций по управлению акциями, паями, долями хозяйственных обществ, находящихся в общегосударственной собственности

Минфин, Министерство экономики Украины (1), Минюст, Фонд государственного имущества
Приказ, Типовой договор от 21.02.1996 № 199/18/34/4/5
Утратил силу

Про затвердження Типового договору доручення на здійснення уповноваженою особою функцій з управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності

Наказ Фонду державного майна України,
Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства юстиції України
від 21 лютого 1996 року N 199/18/34/4/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 1996 р. за N 100/1125

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України,
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства фінансів України,
 Міністерства юстиції України
 від 18 травня 2015 року N 721/502/505/717/5)

На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.95 N 1056 "Про затвердження Порядку управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Типовий договір доручення на здійснення уповноваженою особою функцій з управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності, що додається.

 

 

Голова Фонду державного
 майна України 

 
Ю. І. Єхануров 

Заступник Міністра
 економіки України 

 
В. І. Маринін 

Перший заступник
Міністра фінансів України 

 
М. І. Сивульський 

Заступник Міністра
юстиції України 

 
М. І. Хандурін 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України
від 21 лютого 1996 р. N 199/18/34/4/5  

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 1996 р. за N 100/1125  

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ N ______ від "____"____________199_ р. 
НА ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ ФУНКЦІЙ З УПРАВЛІННЯ АКЦІЯМИ, ПАЯМИ, ЧАСТКАМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ

   Фонд державного майна України (далі - Фонд), який діє на
підставі Тимчасового положення про Фонд державного майна України,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 7 червня 1992
року N 2558-XII, і є акціонером відкритого акціонерного товариства
(або учасником господарського товариства) "___________________
_____________________________", місто __________________________,
з одного боку, в особі _______________________________________ та
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові та назва юридичної особи)
 
з іншого боку (далі - уповноважена особа), уклали цей Договір
на підставі статей 386 - 394 Цивільного кодексу Української РСР,
Закону України "Про господарські товариства", Указу Президента
України від 19 червня 1995 року "Про забезпечення управління
майном, що перебуває у загальнодержавній власності у процесі його
приватизації", постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.95 N
1056 та чинного законодавства України.
 
            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
   1.1. Фонд державного майна України на підставі попереднього
письмового погодження з _________________________________________
              (центральний орган виконавчої влади)
 
довіряє уповноваженій особі здійснення функцій по управлінню
акціями, паями, частками, що належать державі у  відкритому
акціонерному товаристві (або іншому господарському товаристві), а
саме виконувати права акціонера (учасника)
__________________________________________________________________
  (повна назва та місцезнаходження господарського товариства)
_____________________________________________ (далі - Товариство).
 
   1.2. Під виконанням права акціонера (учасника) Товариства
розуміється:
   - право акціонера (учасника) брати участь у загальних зборах;
   - голосувати на загальних зборах;
   - вимагати на загальних зборах пояснень і вносити пропозиції;
   - вимагати у правління Товариства надання копій  рішень
загальних зборів або витяги з них;
   - вимагати від правління Товариства скликання позачергових
загальних  зборів  для  обговорення питань, які пропонуються
уповноваженою особою, а також вимагати включення деяких питань до
порядку денного загальних зборів (у разі наявності відповідного
пакета акцій згідно з  Законом  України  "Про  господарські
товариства");
   - інші дії, які віднесені до прав акціонера (учасника)
статутом Товариства та чинним законодавством.
 
   1.3. Уповноважена особа зобов'язується від імені Фонду та за
його рахунок виконувати права акціонера (учасника) Товариства.
 
          2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 
   2.1. Уповноважена особа зобов'язана:
   - голосувати  на  загальних зборах в межах наданих їй
повноважень;
   - здійснюючи права акціонера (учасника) на кожних загальних
зборах Товариства, оберігати та піклуватись про інтереси держави в
особі Фонду, як акціонера (учасника);
   - здійснювати свою діяльність відповідно до цього Договору,
Закону України "Про господарські товариства", статуту Товариства
та інших нормативних актів;
   - не  розголошувати  і не використовувати конфіденційну
інформацію Товариства та Фонду, одержану при виконанні даного
Договору, на протязі двох років після припинення дії договору;
   - виконувати у повному обсязі Завдання, що додається (додаток
N 1), звітувати перед Фондом про виконання Завдання згідно з
типовою  формою  (додаток N 2) та в терміни, передбачені п. 8.5 
цього Договору;
   - на  підставі  аналізу фінансового стану господарської
діяльності Товариства розробляти та подавати відповідні пропозиції
на розгляд Фонду;
   - вирішувати інші питання щодо господарської діяльності
Товариства, які виникають у процесі роботи Товариства і потребують
(не)погодження Фонду;
   - оперативно  інформувати  Фонд  щодо  окремих аспектів
діяльності Товариства,  які  можуть  завдати шкоди державним
інтересам;
   - наступного дня після одержання запрошення на загальні збори
акціонерів (учасників) Товариства письмово інформувати Фонд про
скликання загальних  зборів Товариства і їх порядок денний.
Уповноважена особа зобов'язана одночасно звернути увагу правління
Товариства на його обов'язок повідомити інших акціонерів про
загальні збори;
   - з'являтися до Фонду перед кожними загальними зборами
Товариства для одержання письмових (або окремих) доручень для
голосування з питань порядку денного загальних зборів;
   - отримати в Фонді окреме доручення з питань збільшення
статутного фонду,  внесення змін та доповнень до установчих
документів,  створення  дочірніх  підприємств,  філій  та
представництв, обрання та відкликання членів виконавчого органу,
реорганізації та ліквідації господарського товариства, погодження
умов договору застави (у разі, якщо Фонд вважає за доцільне
внесення таких змін);
   - у  5-денний термін після закінчення Загальних зборів
передати до Фонду їх протокол та інші документи, які були прийняті
на зборах, з викладеною позицією уповноваженої особи з кожного
питання;
   - особисто  виконувати свої функції, визначені у цьому
Договорі, за винятком передбачених у абз. 6 п. 2.1;
   - відшкодувати Фонду збитки, втрати, що виникли у Фонді, в
зв'язку з  порушенням  доручень  Фонду, які передбачені цим
Договором, та взятих на себе зобов'язань.
 
   2.2. Уповноважена особа має право:
   - погоджувати та подавати до Фонду на підпис проект контракту
з Головою  правління Товариства відповідно до Типової форми
контракту з Головою правління відкритого акціонерного товариства,
затвердженого наказом Фонду державного майна від 06.10.95 р. N
1234 (у випадках, коли контракт укладається Фондом);
   - одержувати  в  Фонді  інформацію про кількість акцій
Товариства, які перебувають у державній власності;
   - подавати  до Фонду пропозиції щодо реорганізації або
ліквідації Товариства та відповідності займаним посадам Голови та
членів правління Товариства;
   - письмово передати виконання своїх прав та обов'язків, що
випливають з цього договору, іншому представнику за погодженням з
Фондом у разі неможливості виконання своїх обов'язків на певний
час;
   -  отримувати  від  Товариства  інформацію  про  його
фінансово-економічний стан для підготовки звітності перед Фондом.
 
   2.3. Уповноважена особа заявляє і гарантує, що:
   - її  інтереси  не розходяться з інтересами Фонду, як
представника держави, і Товариства;
   - вона не притягалася до кримінальної відповідальності;
   - невідкладно повідомить Фонд про обставини, що не дають
можливості (тривалий час або тимчасово) виконувати належним чином
умови цього Договору.
 
         3. ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
 
   Завдання уповноваженої особи (далі - Завдання) розробляється
відповідним  центральним  органом державної виконавчої влади,
відповідно до пп. 3; 4 Порядку управління акціями, паями, частками
господарських  товариств, які перебувають у загальнодержавній
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.95 р. N 1056, і є невід'ємною частиною Договору.
 
        4. УМОВИ ТА НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ
          ЧАСТКОВО ВИКОНАНОГО ДОГОВОРУ
 
   4.1. В місячний термін після закінчення строку дії цього
Договору його умови аналізуються з урахуванням прибутковості
Товариства і обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом
внесення до Завдання відповідних змін і доповнень.
   У випадку значних змін у співвідношенні кількості акцій,
якими здійснює управління уповноважена особа, та акціями, якими
володіють інші акціонери Товариства, уповноважена особа має право
ставити перед  Фондом питання про змінення (уточнення) умов
Договору.
 
   4.2. Договір може бути достроково припинено у випадках:
   а) зменшення частки акцій у статутному фонді Товариства,
управління якими здійснює уповноважена особи;
   б) неможливості  виконання  Уповноваженою  особою  своїх
обов'язків у зв'язку з хворобою чи інвалідністю та з інших
поважних причин, що перешкоджає виконанню обов'язків по цьому
Договору;
   в) за рішенням Фонду у зв'язку з прийняттям законодавчих
актів, указів, інших нормативних документів, які змінюють умови
укладання цього Договору та його виконання;
   г) одноразового грубого порушення уповноваженою особою умов
цього Договору;
   д) з інших передбачених законодавством причин ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (вказати при необхідності інші підстави припинення договору)
 
   4.3. У випадку припинення Договору, передбаченому п. 4.2,г,
уповноважена особа зобов'язана компенсувати збитки відповідно до
чинного законодавства.
 
   4.4. У випадку припинення Договору, передбаченому п. 4.2,в,
Фонд компенсує фактичні витрати уповноваженої особи, наявні на час
припинення дії Договору, але не більше передбачених на це норм
витрат.
 
   4.5. В інших, не передбачених пп. 4.3; 4.4 випадках, Фонд
може сплатити  уповноваженій  особі  компенсацію  у розмірі,
визначеному відповідно до чинного законодавства.
 
             5. НОРМИ ВИТРАТ
 
   5.1. Норми витрат, пов'язані з виконанням цього Договору,
визначаються Міністерством фінансів України та Фондом державного
майна України.
   5.2. Винагорода може бути виплачена у випадках, передбачених
чинним законодавством.
 
          6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
 
   6.1. Фонд має право скасувати цей Договір, а Уповноважена
особа відмовитись від його виконання у будь-який час, повідомивши
сторони Договору про це письмово за місяць до дати припинення дії
Договору.
   Якщо Уповноважена особа відмовилась від виконання Договору за
таких умов, коли Фонд позбавлений можливості замінити її чи іншим
чином забезпечити свої інтереси, уповноважена особа зобов'язана у
повному обсязі відшкодувати завдані у зв'язку з припиненням
Договору збитки.
   6.2. Термін дії Договору становить один рік з моменту його
підписання. Договір може бути подовжений за згодою сторін, але
його дія не повинна перевищувати п'яти років.
   6.3. Договір може бути припинений також у разі смерті
уповноваженої особи або у разі визнання її недієздатною, обмежено
дієздатною та  безвісно відсутньою (або ліквідації юридичної
особи).
 
          7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
 
   7.1. Уповноважена  особа  на загальних зборах акціонерів
(учасників) Товариства з питань збільшення статутного фонду,
внесення змін та доповнень до установчих документів, створення
дочірніх підприємств, філій  та  представництв,  обрання  та
відкликання членів виконавчого органу, реорганізації та ліквідації
господарського товариства, погодження умов договору застави має
право голосувати при наявності окремого доручення Фонду.
   7.2. Розгляд спорів між сторонами та порядок відшкодування
збитків визначається чинним законодавством.
 
           8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
 
   8.1.  Уповноважена   особа  зобов'язується  зберігати
конфіденційність цього Договору.
   8.2. Конфіденційність Договору не поширюється на умови,
урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють
нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.
   8.3. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за
згодою сторін (у письмовій формі).
   8.4. Договір набирає чинності з моменту його підписання
сторонами.
   8.5. Уповноважена особа звітує перед Фондом згідно з типовою
формою (додається) один раз на квартал протягом місяця, наступного
за звітним періодом.
   8.6. Завдання є невід'ємною частиною цього Договору.
   8.7. Інші умови (у разі необхідності):
__________________________________________________________________
 
        9. ЮРИДИЧНА АДРЕСА, РЕКВІЗИТИ СТОРІН
            ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
 
   9.1. Цей  Договір  складено  в  двох  примірниках,  які
зберігаються кожною із сторін, і мають однакову юридичну силу.
 
   Фонд державного майна України:    Уповноважена особа:
   252133, Україна, м. Київ
   вул. Кутузова, 18/7:         _____________________
   _________________________       _____________________
   _________________________       _____________________
   _________________________       _____________________
   _________________________       _____________________
   _________________________       _____________________
      (підпис)                (підпис)
 
   "____"___________199__ р.       "___"________199__ р.
 
       М. П.

 

 

Додаток N 1
до Типового договору доручення, затверджений наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України
від 21 лютого 1996 р. N 199/18/34/4/5    

 

 
 

Типова форма
(для юридичної особи)

 

 

 

               ЗАВДАННЯ
 
      уповноваженій особі на здійснення функцій
       з управління акціями, паями, частками
       господарських товариств, які перебувають
      у загальнодержавній власності на 199___ рік
 
*************************
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
*************************
  (код за ЗКПО)         _____________________________
                  (повна назва господарського
                  _____________________________
                       товариства)
________________________________________________________________
     (скорочена назва господарського товариства)
 
*******************
* * * * * * *
* * * * * * *
*******************
 (поштовий індекс)  ___________________________________________
           (юридична адреса господарського товариства)
 
________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи)
 
*******************
* * * * * * *
* * * * * * *
*******************
 (поштовий індекс)  __________________________________________
              (адреса уповноваженої особи)
 
Паспорт: серія ___________ N ________________,
 
     ким           та          коли
виданий ________________________________________________________
________________________________________________________________
 
Телефон (______________) ___________________
    (   код   )     номер
 
                    "___"____________199__ р.
                    (дата реєстрації завдання)

Продовження додатка N 1

*****************************************************************
* N * Перелік питань, контроль за якими повинна здійснювати   *
*п/п*       уповноважена особа              *
*****************************************************************
* 1.*Використання і збереження майна господарського товариства, *
*  *(далі - товариство) державного майна, яке використовується *
*  *або зберігається товариством.               *
*  *1.1. Розпорядження нерухомим майном товариства.      *
*  *1.2.                            *
*  *1.3.                            *
*  *...                            *
*  *                              *
* 2.*Дотримання товариством своїх зобов'язань, що виникають із *
*  *затвердженого органом приватизації плану приватизації   *
*  *(плану розміщення акцій) або умов конкурсу, аукціону.   *
*  *2.1.                            *
*  *2.2.                            *
*  *2.3.                            *
*  *...                            *
*  *                              *
* 3.*Дотримання статуту товариства.               *
*  *                              *
* 4.*Дії правління товариства щодо:               *
*  *4.1. Управління товариством;                *
*  *4.2. Реалізації інвестиційної, технічної та цінової політи**
*  *   ки;                          *
*  *4.3. Дотримання номенклатури товарів та послуг;      *
*  *4.4. ...                          *
*  *                              *
* 5.*Створення товариством дочірніх підприємств, філій та    *
*  *представництв.                       *
*  *                              *
* 6.*Реорганізація та ліквідація товариства.          *
*  *                              *
* 7.*Емісійна діяльність товариства.              *
*  *                              *
* 8.*Укладання товариством договорів про заставу та оренду   *
*  *майна.                           *
*  *                              *
* 9.*Ведення товариством книги реєстрації акцій товариства.   *
*  *                              *
*10.*Дотримання законодавства під час проведення загальних   *
*  *зборів акціонерів товариства.               *
*  *                              *
*11.*Укладання установчих договорів про створення інших госпо* *
*  *дарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними *
*  *інвестиціями.                       *
*  *                              *
*12.*Виконання рішень Спостережної ради.            *
*  *                              *
*13.*Діяльність ревізійної комісії:               *
*  *13.1. За дорученням загальних зборів;           *
*  *13.2. З власної ініціативи;                *
*  *13.3. На вимогу акціонерів, які володіють у сукупності   *
*  *   більш як 10 відсотками голосів (акцій).       *
*  *                              *
*14.*Дотримання законодавства під час проведення позачергових  *
*  *загальних зборів акціонерів.                *
*  *                              *
*15.*Розмір і порядок виплати дивідендів.            *
*  *                              *
*16.*Інші показники, що стосуються галузевого управління в   *
*  *межах, визначених чинним законодавством.          *
*  *16.1.                           *
*  *16.2.                           *
*  *...                            *
*****************************************************************

 

 

 

 

 
 

Типова форма
(для юридичної особи)

 

 

 

               ЗАВДАННЯ
 
      уповноваженій особі на здійснення функцій
       з управління акціями, паями, частками
       господарських товариств, які перебувають
      у загальнодержавній власності на 199___ рік
 
*************************
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
*************************
  (код за ЗКПО)         _____________________________
                  (повна назва господарського
                  _____________________________
                       товариства)
________________________________________________________________
     (скорочена назва господарського товариства)
 
*******************
* * * * * * *
* * * * * * *
*******************
 (поштовий індекс)  ___________________________________________
           (юридична адреса господарського товариства)
 
 
*************************
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
*************************
  (код за ЗКПО)      ___________________________________
               (повна назва уповноваженої особи)
               ___________________________________
 
 
*******************
* * * * * * *
* * * * * * *
*******************
 (поштовий індекс)   _________________________________________
             (юридична адреса уповноваженої особи)
 
 
Телефон та факс (______________) ___________________
        (   код   )     номер
 
                    "___"____________199__ р.
                    (дата реєстрації завдання)

Продовження додатка N 1

*****************************************************************
*N * Перелік питань, контроль за якими повинна здійснювати   *
*п/п*       уповноважена особа              *
*****************************************************************
* 1.*Використання і збереження майна господарського товариства, *
*  *(далі - товариство) державного майна, яке використовується *
*  *або зберігається товариством.               *
*  *1.1. Розпорядження нерухомим майном товариства.      *
*  *1.2.                            *
*  *1.3.                            *
*  *...                            *
*  *                              *
* 2.*Дотримання товариством своїх зобов'язань, що виникають із *
*  *затвердженого органом приватизації плану приватизації   *
*  *(плану розміщення акцій) або умов конкурсу, аукціону.   *
*  *2.1.                            *
*  *2.2.                            *
*  *2.3.                            *
*  *...                            *
*  *                              *
* 3.*Дотримання статуту товариства.               *
*  *                              *
* 4.*Дії правління товариства щодо:               *
*  *4.1. Управління товариством;                *
*  *4.2. Реалізації інвестиційної, технічної та цінової політи**
*  *   ки;                          *
*  *4.3. Дотримання номенклатури товарів та послуг;      *
*  *4.4. ...                          *
*  *                              *
* 5.*Створення товариством дочірніх підприємств, філій та    *
*  *представництв.                       *
*  *                              *
* 6.*Реорганізація та ліквідація товариства.          *
*  *                              *
* 7.*Емісійна діяльність товариства.              *
*  *                              *
* 8.*Укладання товариством договорів про заставу та оренду   *
*  *майна.                           *
*  *                              *
* 9.*Ведення товариством книги реєстрації акцій товариства.   *
*  *                              *
*10.*Дотримання законодавства під час проведення загальних   *
*  *зборів акціонерів товариства.               *
*  *                              *
*11.*Укладання установчих договорів про створення інших госпо* *
*  *дарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними *
*  *інвестиціями.                       *
*  *                              *
*12.*Виконання рішень Спостережної ради.            *
*  *                              *
*13.*Діяльність ревізійної комісії:               *
*  *13.1. За дорученням загальних зборів;           *
*  *13.2. З власної ініціативи;                *
*  *13.3. На вимогу акціонерів, які володіють у сукупності   *
*  *   більш як 10 відсотками голосів (акцій).       *
*  *                              *
*14.*Дотримання законодавства під час проведення позачергових  *
*  *загальних зборів акціонерів.                *
*  *                              *
*15.*Розмір і порядок виплати дивідендів.            *
*  *                              *
*16.*Інші показники, що стосуються галузевого управління в   *
*  *межах, визначених чинним законодавством.          *
*  *16.1.                           *
*  *16.2.                           *
*  *...                            *
*****************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Типового договору доручення, затверджений наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України
від 21 лютого 1996 р. N 199/18/34/4/5    

 

 
 

Типова форма
(для фізичної та юридичної особи)

 

 

 

                ЗВІТ
 
       уповноваженої особи по виконанню завдань
    з управління акціями, паями, частками господарських
     товариств, які перебувають у загальнодержавній
       власності згідно з договором дорученням
 
       від "___"____________199___ р. N _____
 
        за _____________________ 199___ р.
 
*************************
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
*************************
  (код за ЗКПО)         _____________________________
                  (повна назва господарського
                  _____________________________
                       товариства)
________________________________________________________________
     (скорочена назва господарського товариства)
 
*******************
* * * * * * *
* * * * * * *
*******************
 (поштовий індекс)  ___________________________________________
           (юридична адреса господарського товариства)
 
________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи)
 
________________________________________________________________
         (повна назва юридичної особи)
*******************
* * * * * * *
* * * * * * *
*******************
 (поштовий індекс)  __________________________________________
              (адреса уповноваженої особи)
 
Телефон (______________) ___________________
    (   код   )     номер

Продовження додатка N 2

*****************************************************************
*N *НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ *   ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ      *
*п/п*            *                 *
*****************************************************************
* 1.*Використання і збережен-*Рішення прийняті правлінням това- *
*  *ня майна акціонерного  *риства стосовно відчуження нерухо-*
*  *товариства та державного*мого майна. Оцінка використання та*
*  *майна, яке використову- *збереження державного майна.   *
*  *ється або зберігається *                 *
*  *товариством       *                 *
*  *1.1. Розпорядження неру-*                 *
*  *   хомим майном това- *                 *
*  *   риства;      *                 *
*  *1.2. ...        *                 *
*****************************************************************
* 2.*Дотримання господарським*Виконуються чи не виконуються ці *
*  *товариством своїх зобо- *зобов'язання по кожному пункту  *
*  *в'язань, які передбачені*окремо.              *
*  *планом приватизації   *                 *
*  *(планом розміщення ак- *                 *
*  *цій) або умовами конкур-*                 *
*  *су, аукціону      *                 *
*  *2.1. ...        *                 *
*  *2.2. ...        *                 *
*****************************************************************
* 3.*Дотримання статуту това-*Дотримувався чи не дотримувався, *
*  *риства.         *якщо не дотримувався, то по яких *
*  *            *пунктах статуту.         *
*****************************************************************
* 4.*Дії правління товариства*Рішення правління, копії протоко- *
*  *щодо:          *лів цих рішень. Реалізація та ви- *
*  *4.1. Управління това-  *користання інвестицій по напрям- *
*  *   риством;      *ках. Виконання плану технічного  *
*  *4.2. Реалізації інвести-*переозброєння та нової техніки.  *
*  *   ційної, технічної *Дотримання чинного законодавства *
*  *   та цінової політи- *при формуванні цін на товари та  *
*  *   ки;        *послуги. Виконання номенклатурних *
*  *4.3. Дотримання номенк- *планів товарів та послуг. Інші дії*
*  *   латури товарів та *правління, які були включені до  *
*  *   послуг;      *цього показника.           * 
*  *4.4. ...        *                  *
*****************************************************************
* 5.*Створення товариством  *Дотримання товариством чинного за-*
*  *дочірніх підприємств,  *конодавства: Законів України "Про *
*  *філій та представництв. *господарські товариства", "Про  *
******************************банкрутство", "Про заставу" та ін-*
* 6.*Реорганізація та лікві- *ших нормативних актів з цих питань*
*  *дація товариства.    *                 *
******************************                 *
* 7.*Емісійна діяльність то- *                 *
*  *вариства.        *                 *
*****************************************************************
* 8.*Укладання товариством  *                 *
*  *договорів про заставу та*                 *
*  *оренду майна.      *                 *
*****************************************************************
* 9.*Ведення товариством кни-*Ведення книги реєстрації обігу  *
*  *ги реєстрації акцій то- *іменних акцій відповідно до ст. 4 *
*  *вариства.        *Закону України "Про цінні папери *
*  *            *і фондову біржу".         *
*****************************************************************
*10.*Дотримання законодавства*Інформація про результати прове- *
*  *під час проведення за- *дення загальних зборів акціонерів.*
*  *гальних зборів акціоне- *Дотримання правил та порядку скли-*
*  *рів товариства.     *кання і проведення загальних збо- *
*  *            *рів акціонерів (порядок денний,  *
*  *            *прийняті рішення, позиція уповно- *
*  *            *важеної особи з питань порядку  *
*  *            *денного зборів, протокол загальних*
*  *            *зборів).             *
*****************************************************************
*11.*Укладання установчих до-*Дотримання чинного законодавства *
*  *говорів про створення  *при укладанні установчих договорів*
*  *інших господарських то- *по цьому показнику. Копії установ-*
*  *вариств, у тому числі  *чих договорів.          *
*  *підприємств з іноземними*                 *
*  *інвестиціями.      *                 *
*****************************************************************
*12.*Діяльність Спостережної *Рішення, прийняті Спостережною ра-*
*  *ради.          *дою, в т.ч., що стосується всіх  *
*  *            *форм відчуження майна. Протоколи *
*  *            *засідань Спостережної ради.    *
*****************************************************************
*13.*Діяльність ревізійної  *1. За дорученням загальних зборів;*
*  *комісії.        *2. З власної ініціативи;     *
*  *            *3. на вимогу акціонерів, які воло-*
*  *            *  діють у сукупності більш як 10 *
*  *            *  відсотками голосів (акцій).  *
*****************************************************************
*14.*Дотримання законодавства*Дотримання правил і порядку скли- *
*  *під час проведення поза-*кання та проведення позачергових *
*  *чергових загальних збо- *загальних зборів акціонерів (поря-*
*  *рів акціонерів.     *док денний, прийняті рішення, по- *
*  *            *зиція уповноваженої особи з питань*
*  *            *порядку денного зборів, протокол *
*  *            *загальних зборів).        *
*****************************************************************
*15.*Розмір і порядок виплати*Дотримання чинного законодавства *
*  *дивідендів.       *по розподілу чистого прибутку то- *
*  *            *вариства. Розмір дивідендів, поря-*
*  *            *док і термін їх нарахування та ви-*
*  *            *плати.              *
*****************************************************************
*16.*Інші показники, що сто- *Коротка інформація уповноваженого *
*  *сується галузевого уп- *представника по їх виконанню.   *
*  *равління в межах визна- *                 *
*  *чених чинним законодав- *                 *
*  *ством          *                 *
*  *16.1. ...        *                 *
*  *16.2. ...        *                 *
*****************************************************************
*17.*Відомості про діяльність*                 *
*  *уповноваженої особи в  *                 *
*  *органі управління това- *                 *
*  *риством за погодженням з*                 *
*  *Фондом державного майна.*                 *
*  *            *                 *
*  *17.1. По проекту рішень,*Перелік рішень, результати голосу-*
*  *   внесених уповно- *вання та позиція уповноваженої  *
*  *   важеною особою  *особи               *
*  *   Фонду.      *                 *
*  *            *                 *
*  *17.2. По проекту рішень,*                 *
*  *   запропонованих ін-*                 *
*  *   шими членами орга-*    ******** **********    *
*  *   ну управління то- *                 *
*  *   вариством.    *                 *
*  *            *                 *
*  *17.3. Вказівки, надані *Коротка інформація по виконанню  *
*  *   уповноваженій осо-*цих вказівок.           *
*  *   бі Фонду в органі *                 *
*  *   управління това- *                 *
*  *   риством Фондом  *                 *
*  *   державного майна. *                 *
*  *            *                 *
*  *17.3.1. ...       *                 *
*  *17.3.2. ...       *                 *
*****************************************************************
*18.*Відомість про фінансово-*1. Розмір прибутку за звітний пе- *
*  *виробничу діяльність то-*  ріод, що залишається у розпо- *
*  *вариства.        *  рядженні товариства.      *
*  *            *2. Рентабельність товариства.   *
*  *            *3. Кількість працюючих.      *
*  *            *4. Середня зарплата за звітний пе-*
*  *            *  ріод.             *
*  *            *5. Стан структурного балансу.   *
*  *            *                 *
*  *            ************************************
*  *            *   ПОЗИЦІЯ   *одиниця виміру*
*  *            *   БАЛАНСУ   ****************
*  *            *          *млн.крб.* % *
*  *            ************************************
*  *            *I. Основні засоби *    *   *
*  *            *  та інші позаобо-*    *   *
*  *            *  ротні активи.  *    *   *
*  *            ************************************
*  *            *II. Запаси та зат- *    *   *
*  *            *  рати.     *    *   *
*  *            ************************************
*  *            *III. Грошові кошти,*    *   *
*  *            *   розрахунки та *    *   *
*  *            *   інші активи. *    *   *
*  *            ************************************
*  *            *I. Джерела власних *    *   *
*  *            *  та прирівняних *    *   *
*  *            *  до них коштів. *    *   *
*  *            ************************************
*  *            *II. Довгострокові *    *   *
*  *            *  пасиви.    *    *   *
*  *            ************************************
*  *            *III. Розрахунки та *    *   *
*  *            *   інші пасиви. *    *   *
*  *            ************************************
*  *            *ПІДСУМОК БАЛАНСУ  *    *   *
*  *            ************************************
*  *            *6. Наявність цільового бюджетного *
*  *            *  фінансування та шляхи його ви- *
*  *            *  користання.          *
*****************************************************************
*19.*Додаткові відомості.  *1. Порушення, виявлені у діяльнос-*
*  *            *  ті товариства. Короткий зміст *
*  *            *  цих порушень.         *
*  *            *                 *
*  *            *2. Особиста думка уповноваженої  *
*  *            *  особи щодо різних аспектів ді- *
*  *            *  яльності товариства.      *
*****************************************************************
*20.*Звітність уповноваженої *1. Звіт уповноваженої особи пода- *
*  *особи Фонду державного *  ється до Фонду в повному обсязі*
*  *майна.         *  два рази на рік. На протязі 10 *
*  *            *  днів після закінчення терміну *
*  *            *  подання балансу товариства за I*
*  *            *  півріччя та за рік.      *
*  *            *                 *
*  *            *2. Після проведення загальних збо-*
*  *            *  рів товариства, в т.ч. позачер-*
*  *            *  гових по пп. 10,14 типового  *
*  *            *  завдання уповноваженій особі. *
*  *            *                 *
*  *            *3. Звіт за командировочні витрати *
*  *            *  та аванси, видані уповноваженій*
*  *            *  особі для виконання договору  *
*  *            *  доручення, подати в тижневий  *
*  *            *  термін після закінчення по   *
*  *            *  встановленій Фондом формі.   *
*****************************************************************
 
   Уповноважена особа       ___________________________
                   (підпис, дата для фізичної
                   особи, для юридичної особи
                   підпис керівника, печатка)

Опрос