Идет загрузка документа (151 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению государственной статистической отчетности по форме N 1-ТМ (трудовая миграция) "Отчет о численности и составе граждан Украины, временно работающих за границей"

Минстат
Приказ, Инструкция от 31.01.1996 № 28
Утратил силу

Інструкція до заповнення державної статистичної звітності за формою N 1-ТМ (трудова міграція) "Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном"

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 25 лютого 2015 року N 64)

Звіт за формою N 1-ТМ (трудова міграція) складається 2 рази на рік: за I півріччя (січень-червень) та в цілому за рік (січень-грудень) на громадян України, які здійснюють професійну діяльність на підставі трудового договору (контракту) з закордонним роботодавцем або в межах виконання договорів, укладених між українським та закордонним суб'єктами господарської діяльності на певний обсяг робіт або послуг на території іноземної держави. В цьому звіті враховуються також особи без громадянства та іноземні громадяни, які постійно проживають на території України та виїжджають на роботу за кордон на вище зазначених підставах.

Звіт за формою N 1-ТМ (трудова міграція) складається:

1) комерційними бюро, агентствами та іншими організаціями, які здійснюють діяльність, пов'язану з працевлаштуванням громадян України за кордоном;

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" комерційні бюро, агентства та інші організації можуть здійснювати діяльність, пов'язану із сприянням працевлаштуванню за кордоном, лише за наявності відповідного дозволу, виданого Державним центром зайнятості Міністерства праці України.

2) суб'єктами господарської діяльності України, які уклали договори з закордонними суб'єктами господарської діяльності на виконання певного обсягу робіт або послуг на території іноземної держави (надалі - підприємства України, які уклали договір підряду з закордонним підприємством);

3) органи служби зайнятості.

Зазначені у пунктах 1) і 2) організації подають звіт на 8 день після закінчення звітного періоду органу служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським органам служби зайнятості.

Підставою для заповнення звіту є реєстраційна картка громадянина України, працевлаштованого за наймом органом служби зайнятості або посередницькою комерційною організацією, що має відповідний дозвіл на здійснення такої діяльності за формою N 1-ем, затвердженою наказом Мінстату України від 31.01.96 р. N 28, та реєстраційна картка громадянина України, який працює за кордоном в межах договору підряду між українським та закордонним підприємствами за формою N 2-ем, затвердженою наказом Мінстату України від 31.01.96 р. N 28.

На підставі одержаних звітів органи служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські органи служби зайнятості з урахуванням звітів щодо кількості громадян, які ними були направлені на роботу за кордон, на 15 день після закінчення звітного періоду подають звіти по своїх регіонах Державному центру зайнятості та Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському управлінням статистики.

Загальний звіт по Україні складається Державним центром зайнятості і на 25 день після закінчення звітного періоду подається Міністерству статистики України.

Розділ I містить дані про розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по країнах за формами працевлаштування. Підставою для заповнення розділу є рядок "форма працевлаштування" реєстраційної картки за формою N 1-ем.

До трудящих-мігрантів належать громадяни України, які здійснюють трудову діяльність за кордоном на підставі трудового договору (контракту) з закордонним роботодавцем. В межах цієї звітності моряки, які працевлаштовані за кордоном за наймом, належать до категорії трудящі-мігранти.

До сезонних працівників належать особи, праця яких у закордонного роботодавця залежить від сезонних умов та виконується тільки протягом частини року.

До прикордонних працівників належать особи, які працюючи у закордонного роботодавця, зберігають своє постійне місце проживання в Україні та повертаються туди кожного дня або хоча б один раз на тиждень.

До стажистів, які працюють за наймом, належать особи, які працюють за наймом у закордонного роботодавця за професією, яку вони одержали, з метою підвищення свого професійного чи кваліфікаційного рівня.

До осіб, зайнятих в межах договорів підряду, належать особи, які направлені українським роботодавцем на роботу за кордон на виконання певного обсягу робіт або послуг по реалізації договорів, укладених між українськими та закордонними суб'єктами господарської діяльності.

По всіх рядках сума граф 5-8 повинна дорівнювати графі 4, а сума граф 4 і 9 - дорівнювати графі 10.

Сума рядків 03-13 по графах дорівнює рядку 02, сума рядків 15-47 дорівнює рядку 14, а сума рядків 02 і 14 дорівнює рядку 01.

Розділ II містить дані про розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, за віком та статтю. Підставою для заповнення розділу є рядки "стать" та "рік народження" зазначених вище реєстраційних карток.

По рядках повинно додержуватись таке рівняння: графа 4 дорівнюється сумі граф 5-7. Дані рядка 01 графи 4 розділу II дорівнюють даним рядка 01 графи 4 розділу I; а дані рядка 04 графи 4 розділу II дорівнюються рядку 01 графи 9 розділу I.

Розділ III містить дані про розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по країнах за рівнем освіти та тривалістю роботи, яка передбачена трудовим договором (контрактом) та договором підряду. Підставою для заповнення граф 5-8 є рядок "освіта" реєстраційних карток, а графи 9-13 - рядок "строк трудового договору (контракту)" або "строк виконання робіт" залежно від форми реєстраційної картки.

До вищих навчальних закладів належать технікуми, училища (крім професійно-технічних училищ) та коледжи відповідно до Закону України "Про освіту".

По всіх рядках повинно додержуватись таке рівняння граф: сума граф 5-8 дорівнює сумі граф 9-13 і дорівнює графі 4. По рядках 01-47 дані графи 4 розділу III повинні дорівнювати даним рядків 01-47 графи 4 розділу I, а по рядках 101-147 графи 4 розділу III - дорівнювати даним рядків 01-47 графи 9 розділу I.

Розділ IV містить дані про розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, за видами діяльності. Підставою для заповнення розділу є рядки "вид діяльності" та "вид діяльності в країні, що надає роботу" реєстраційної картки за формою N 1-ем, а також рядок "вид діяльності" реєстраційної картки за формою N 2-ем.

По графах 4, 5, 6 вказується чисельність громадян, які тимчасово працюють за кордоном, за формами працевлаштування та видами діяльності. По графі 7 вказується чисельність громадян, які тимчасово працюють за кордоном за наймом та на момент виїзду працювали (не працювали) в Україні, за видами діяльності.

По всіх графах рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-05, 07, 10-25. По рядках 26 і 27 заповнюються тільки графи 4 і 7, причому ці графи по зазначених рядках дорівнюють одна одній. Рядок 28 як по графі 4, так і по графі 7 дорівнює сумі рядків 01 і 26. По графі 5 рядок 01 дорівнює рядку 28 цієї графи і дорівнює рядку 28 графи 7. По графі 6 рядок 01 дорівнює рядку 28.

По рядку 28 розділу IV повинно додержуватися таке рівняння: графа 4 повинна дорівнювати графі 10 рядка 01 розділу I, графи 5 і 7 - графі 4 рядка 01 розділу I, а графа 6 - графі 9 рядка 01 розділу I.

Розділ V містить дані про громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по категоріях працівників. Підставою для заповнення цього розділу є рядки "професія (посада) на момент виїзду" та "професія (посада) у іноземного роботодавця" реєстраційної картки за формою N 1-ем та "професія (посада)" реєстраційної картки за формою N 2-ем. Особи, які на момент виїзду не працювали, вказуються у рядку 05 по графі 7, який повинен дорівнювати рядку 26 графи 4 розділу IV. Сума рядків 01 та 05 графи 7 розділу V дорівнює рядку 01 графи 5 цього розділу.

Рядок 01 по графах розділу V повинен дорівнювати рядку 28 по графах розділу IV.

Додатково в цьому розділі для підприємств України, які уклали договори підряду з закордонним підприємством, вказати реквізити закордонного підприємства, тобто його повну назву, країну, адресу, телефон, факс, а також термін виконання робіт і чисельність громадян, зайнятих в межах укладеного договору. Якщо є декілька закордонних підприємств, з якими укладені такі договори, вказати дані кожного.

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми документа за УКУД 

організації-
складача -
ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

території за СПАТО 

галузі за ЗКГНГ 

виду економічної діяльності за УКВЕД 

форми власності за КФВ 

організаційно-
правової форми господарювання за КОПФГ 

міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ 

вищестоящої організації - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

      

КС 

10 

11 

Кому подається _____________________
                                                 назва та адреса
___________________________________
                                    одержувача 

Міністерство (відомство) _____________
___________________________________

МДО, концерн, асоціація _____________
___________________________________

Підприємство, установа, організація ___
___________________________________

Адреса ____________________________
___________________________________

Форма власності ____________________

Вид діяльності ______________________ 

Форма N 1-ТМ (трудова міграція)

ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Мінстату України
від 31.01.96 р. N 28

Піврічна (за I півріччя, рік)

Подають:
1. Комерційні бюро, агентства та інші організації, які здійснюють діяльність, пов'язану з працевлаштуванням громадян України за кордоном, та підприємства України, які уклали договори підряду з закордонними підприємствами, на 8 день після закінчення звітного періоду - органу служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським органам служби зайнятості.
2. Орган служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські органи служби зайнятості на 15 день після закінчення звітного періоду:
- Державному центру зайнятості;
- Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міськім управлінням статистики.
3. Державний центр зайнятості на 25 день після закінчення звітного періоду - ГОЦ Міністерства статистики України. 

ЗВІТ
про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном,

січень - ________________ 199_ року

I. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по країнах за формами працевлаштування

(чоловік)

N рядка 

Країни 

Код рядка 

Чисельність громадян, працевлаштованих за наймом
(сума гр. 5 - 8) 

в тому числі: 

Особи, зайняті у межах договорів підряду 

Всього
(сума гр. 4 і гр. 9) 

трудящі-
мігранти 

сезонні працівники 

прикордонні працівники 

статисти, які працюють за наймом 

10 

01 

Чисельність громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, всього
(сума рядків 02 та 14)
з них: 

1100 

  

  

  

  

  

  

  

02 

в країн СНД (сума рядків 03 - 13),
в тому числі: 

1101 

  

  

  

  

  

  

  

03 

Азербайджані 

1102 

  

  

  

  

  

  

  

04 

Білорусі 

1103 

  

  

  

  

  

  

  

05 

Вірменії 

1104 

  

  

  

  

  

  

  

06 

Грузії 

1105 

  

  

  

  

  

  

  

07 

Казахстані 

1106 

  

  

  

  

  

  

  

08 

Киргизстані 

1107 

  

  

  

  

  

  

  

09 

Молдові 

1108 

  

  

  

  

  

  

  

10 

Росії 

1109 

  

  

  

  

  

  

  

11 

Таджикистані 

1110 

  

  

  

  

  

  

  

12 

Туркменістані 

1111 

  

  

  

  

  

  

  

13 

Узбекистані 

1112 

  

  

  

  

  

  

  

14 

в інших країнах (сума рядків 15 - 47),
в тому числі: 

1113 

  

  

  

  

  

  

  

15 

Австралії 

1114 

  

  

  

  

  

  

  

16 

Австрії 

1115 

  

  

  

  

  

  

  

17 

Бельгії 

1116 

  

  

  

  

  

  

  

18 

Болгарії 

1117 

  

  

  

  

  

  

  

19 

Великобританії 

1118 

  

  

  

  

  

  

  

20 

Греції 

1119 

  

  

  

  

  

  

  

21 

Естонії 

1120 

  

  

  

  

  

  

  

22 

Єгипті 

1121 

  

  

  

  

  

  

  

23 

Ізраїлі 

1122 

  

  

  

  

  

  

  

24 

Іспанії 

1123 

  

  

  

  

  

  

  

25 

Італії 

1124 

  

  

  

  

  

  

  

26 

Канаді 

1125 

  

  

  

  

  

  

  

27 

Кіпрі 

1126 

  

  

  

  

  

  

  

28 

Китаї 

1127 

  

  

  

  

  

  

  

29 

Латвії  

1128 

  

  

  

  

  

  

  

30 

Литві 

1129 

  

  

  

  

  

  

  

31 

МНР 

1130 

  

  

  

  

  

  

  

32 

Німеччині 

1131 

  

  

  

  

  

  

  

33 

ОАЕ 

1132 

  

  

  

  

  

  

  

34 

Польщі 

1133 

  

  

  

  

  

  

  

35 

Румунії 

1134 

  

  

  

  

  

  

  

36 

Словаччині 

1135 

  

  

  

  

  

  

  

37 

США 

1136 

  

  

  

  

  

  

  

38 

Туреччині 

1137 

  

  

  

  

  

  

  

39 

Угорщині 

1138 

  

  

  

  

  

  

  

40 

Фінляндії 

1139 

  

  

  

  

  

  

  

41 

Франції 

1140 

  

  

  

  

  

  

  

42 

Чехії 

1141 

  

  

  

  

  

  

  

43 

Швейцарії 

1142 

  

  

  

  

  

  

  

44 

Швеції 

1143 

  

  

  

  

  

  

  

45 

............ 

1144 

  

  

  

  

  

  

  

46 

............ 

1145 

  

  

  

  

  

  

  

47 

............ 

1146 

  

  

  

  

  

  

  

II. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, за віком і статтю

(чоловік)

N рядка 

  

Код рядка 

Всього
(сума граф 5 - 7) 

в тому числі за віком: 

з 18 до 28 років 

з 28 до 40 років 

40 років і більше 

01 

Чисельність громадян України, які тимчасово працюють за кордоном за наймом, всього (сума рядків 02 та 03)
з них: 

1200 

  

  

  

  

02 

чоловіки 

1201 

  

  

  

  

03 

жінки 

1202 

  

  

  

  

04 

Чисельність громадян України, зайнятих в межах договорів підряду, всього (сума рядків 05 та 06)
з них: 

1203 

  

  

  

  

05 

чоловіки 

1204 

  

  

  

  

06 

жінки 

1205 

  

  

  

  

III. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по країнах за рівнем освіти та тривалістю роботи, яка передбачена трудовим договором (контрактом) та договором підряду

(чоловік)

N рядка 

Країни 

Код рядка 

Всього
(сума граф 5 - 8; 9 - 13) 

з них за рівнем освіти: 

за тривалістю роботи: 

вища 

в тому числі закінчили навчальні заклади I - II рівня акредитації 

повна загальна середня 

неповна загальна середня 

до 6 місяців 

від 6 місяців до 1 року 

від 1 року до 2 років 

від 2 до 3 років 

3 і більше років 

10 

11 

12 

13 

01 

Чисельність громадян України, які тимчасово працюють за кордоном за наймом, всього
(сума рядків 02 та 14)
з них: 

1300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

02 

із країн СНД (сума рядків 03 - 13),
в тому числі: 

1301 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

03 

Азербайджані 

1302 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

04 

Білорусі 

1303 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

05 

Вірменії 

1304 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

06 

Грузії 

1305 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

07 

Казахстані 

1306 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

08 

Киргизстані 

1307 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

09 

Молдові 

1308 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Росії 

1309 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Таджикистані 

1310 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Туркменістані 

1311 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Узбекистані 

1312 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

в інших країнах (сума рядків 15 - 47),
в тому числі: 

1313 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Австралії 

1314 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Австрії 

1315 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Бельгії 

1316 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Болгарії 

1317 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Великобританії 

1318 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Греції 

1319 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Естонії 

1320 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Єгипті 

1321 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Ізраїлі 

1322 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Іспанії 

1323 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Італії 

1324 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Канаді 

1325 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Кіпрі 

1326 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Китаї 

1327 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

Латвії  

1328 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Литві 

1329 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

МНР 

1330 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

Німеччині 

1331 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

ОАЕ 

1332 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

Польщі 

1333 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

Румунії 

1334 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

Словаччині 

1335 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

США 

1336 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

Туреччині 

1337 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

Угорщині 

1338 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

Фінляндії 

1339 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41 

Франції 

1340 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42 

Чехії 

1341 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43 

Швейцарії 

1342 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44 

Швеції 

1343 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 

............ 

1344 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 

............ 

1345 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 

............ 

1346 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

101 

Чисельність громадян України, зайнятих в межах договорів підряду, всього (сума рядків 102 та 114)
з них: 

1350 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

102 

із країн СНД
(сума рядків 103 - 113),
в тому числі: 

1351 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103 

Азербайджані 

1352 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

104 

Білорусі 

1353 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

105 

Вірменії 

1354 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

106 

Грузії 

1355 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

107 

Казахстані 

1356 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

108 

Киргизстані 

1357 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

109 

Молдові 

1358 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

110 

Росії 

1359 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

111 

Таджикистані 

1360 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

112 

Туркменістані 

1361 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

113 

Узбекистані 

1362 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

114 

з інших країн
(сума рядків 115 - 147), 
в тому числі: 

1362 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

115 

Австралії 

1363 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

116 

Австрії 

1363 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

117 

Бельгії 

1364 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

118 

Болгарії 

1365 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

119 

Великобританії 

1366 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

120 

Греції 

1367 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

121 

Естонії 

1368 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

122 

Єгипті 

1369 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

123 

Ізраїлі 

1370 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

124 

Іспанії 

1371 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

125 

Італії 

1372 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

126 

Канаді 

1373 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

127 

Кіпрі 

1374 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

128 

Китаї 

1375 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

129 

Латвії  

1376 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

130 

Литві 

1377 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

131 

МНР 

1378 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

132 

Німеччині 

1379 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

133 

ОАЕ 

1380 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

134 

Польщі 

1381 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

135 

Румунії 

1382 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

136 

Словаччині 

1383 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

137 

США 

1384 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

138 

Туреччині 

1385 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

139 

Угорщині 

1386 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140 

Фінляндії 

1387 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

141 

Франції 

1388 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

142 

Чехії 

1389 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

143 

Швейцарії 

1390 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

144 

Швеції 

1391 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

145 

............ 

1392 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

146 

............ 

1393 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

147 

............ 

1394 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, за видами діяльності

(чоловік)

N рядка 

  

Код рядка 

Всього (сума граф 5 - 6) 

в тому числі: 

Із граф 5 працювали (не працювали) в Україні на момент виїзду 

працюють за наймом у іноземного роботодавця 

зайняті в межах договорів підряду 

01 

Громадяни, які працювали в Україні на момент виїзду і працюють у іноземного роботодавця, всього (сума рядків 02 - 05, 07, 10 - 25) 

1400 

  

  

  

  

  

в тому числі на: 
підприємствах, установах, організаціях: 

  

  

  

  

  

02 

Промисловості 

1401 

  

  

  

  

03 

Сільського господарства 

1402 

  

  

  

  

04 

Лісового господарства 

1403 

  

  

  

  

05 

Рибного господарства 

1404 

  

  

  

  

06 

в тому числі риболовства 

1405 

  

  

  

  

07 

Транспорту та зв'язку 

1406 

  

  

  

  

08 

в точу числі транспорту 

1407 

  

  

  

  

09 

з них морського 

1408 

  

  

  

  

10 

Будівництва 

1409 

  

  

  

  

11 

Торгівлі та громадського харчування 

1410 

  

  

  

  

12 

Матеріально-технічного забезпечення та збуту 

1411 

  

  

  

  

13 

Заготівлі 

1412 

  

  

  

  

14 

Інформаційно-обчислюваного обслуговування 

1413 

  

  

  

  

15 

Здійснення операцій з нерухомим майном 

1414 

  

  

  

  

16 

Загальної комерційної діяльності щодо забезпечення функціонування ринку 

1415 

  

  

  

  

17 

Геології та розвитку надр, геодезичної та гідрометеорологічної служби 

1416 

  

  

  

  

18 

Житлово-комунального господарства 

1417 

  

  

  

  

19 

Невиробничих видів побутового обслуговування населення 

1418 

  

  

  

  

20 

Охорони здоров'я, фізичної культури та соціального забезпечення 

1419 

  

  

  

  

21 

Освіти 

1420 

  

  

  

  

22 

Культури та мистецтва 

1421 

  

  

  

  

23 

Науки та наукового обслуговування 

1422 

  

  

  

  

24 

Фінансового, кредитного, страхового та пенсійного забезпечення 

1423 

  

  

  

  

25 

Інших видів діяльності 

1424 

  

  

  

  

26 

Громадяни, які не працювали на момент виїзду 

1425 

  

Х 

Х 

  

27 

з них які раніше ніде не працювали 

1426 

  

Х 

Х 

  

28 

Всього (сума рядків 01, 26) 

1427 

  

  

  

  

V. Розподіл громадян України, які тимчасово працюють за кордоном, по категоріях працівників

(чоловік)

N рядка 

  

Код рядка 

Всього (сума граф 5 - 6) 

в тому числі: 

Із графи 5 працювали (не працювали) в Україні на момент виїзду 

працюють за наймом у іноземного роботодавця 

зайняті в межах договорів підряду 

01 

Всього (сума рядків 02 - 04) 

1500 

  

  

  

  

  

з них працюють на: 

  

  

  

  

  

02 

Посадах керівників, спеціалістів, службовців 

1501 

  

  

  

  

03 

Робочих місцях за професією 

1502 

  

  

  

  

04 

Місцях, які не потребують професії, спеціальності 

1503 

  

  

  

  

05 

Особи, які на момент виїзду не працювали 

1504 

х 

х 

х 

  

Додатково для підприємств України, які уклали договори підряду з закордонним підприємством:

1. Реквізити закордонного підприємства _______________________________
                                                                                                          (повна назва, країна,
__________________________________________________________________
                                                                        адреса, телефон, факс) 

2. Термін виконання робіт ______________ 3. Чисельність, чол. ___________

"___" ___________________ р. 

Керівник 

______________________________
(прізвище і N телефону виконавця) 

  

____________

Опрос