Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и находящихся за ее пределами

Минфин
Приказ от 25.12.1995 № 207

Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Наказ Міністерства фінансів України
від 25 грудня 1995 року N 207

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 1996 р. за N 18/1043

Додатково див. лист
 Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області України
 від 23 грудня 2003 року N 09-507/23147

На виконання пункту 4 розділу II Програми комплексного вирішення питань щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, затвердженої 28.11.95, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджену з Національним банком, Міністерством статистики та Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України форму Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, що додається.

2. Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою в регіональних відділеннях Національного банку України та в державних податкових інспекціях за місцем знаходження суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Встановити, що обов'язкове декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою щоквартально в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності, починаючи з підсумків за 1995 рік, а спільними підприємствами з іноземними інвестиціями - щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у терміни, встановлені для подання річної звітності, починаючи з підсумків діяльності за 1995 рік.

4. Про проведення декларування регіональними відділеннями Національного банку України і державними податковими інспекціями суб'єктам підприємницької діяльності на їх звернення видається довідка встановленої форми (додаток).

5. Довідка про проведення декларування в регіональних відділеннях Національного банку України та державних податкових інспекціях є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення банківських операцій з валютними цінностями уповноваженими банками України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

6. Головній державній податковій інспекції України забезпечити подання статистичному комітету Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики реєстру декларацій по підприємствах, які задекларували наявність валютних цінностей або майна за межами України.

7. Головній державній податковій інспекції України через засоби масової інформації довести до відома суб'єктів підприємницької діяльності про запровадження нової єдиної форми декларації.

 

Міністр

П. К. Германчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Правління
Національного банку України

 
В. С. Стельмах

Заступник
Міністра статистики України

 
І. А. Іванченко

Заступник Міністра зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України

 
В. М. Шевальов

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

станом на "01" ______________ 199_ року

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

   1. Повна назва резидента ___________________________________
_________________________________________________________________
 
   2. Адреса резидента ________________________________________
_________________________________________________________________
 
   3. Код ЄДРПОУ резидента ____________________________________
 
   4. Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в
якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті України,
номер цього рахунку _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   5. Повна назва та адреса уповноважених банків України, в
яких резидентом відкрито валютні рахунки, коди  валют  цих
рахунків, їх номери _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   6. Назви, країни та адреси  іноземних  банків, в яких
резидентом відкрито рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери
(всі зазначені  реквізити вказати англійською та українською
мовами)__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

II. ФІНАНСОВІ ВКЛАДЕННЯ

*****************************************************************
 Знаходиться   *Кра-*Об'єкт  *Код*Сума *Сума в *Дата, *Дата,
 (перераховано) *їна *вкладення*ва-*в ва-*націо- *N пла-*N лі-
 в іноземній   *  *(назва та*лю-*люті *нальній*тіжно-*цензії
 валюті     *  *адреса  *ти *   *валюті *го до-*НБУ
         *  *підпри- *  *   **   *кумен-****
         *  *ємства, *  *   *    *та ** *
         *  *банку  *  *   *    *   *
         *  *тощо)  *  *   *    *   *
*****************************************************************
    1     * 2 *  3  * 4 * 5 *  6  *  7 *  8
*****************************************************************
1. На рахунках, *  *     *  *   *    *   *
  відкритих в  *  *     *  *   *    *   *
  іноземних бан-*  *     *  *   *    *   *
  ках:     *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
2. Депозити та  *  *     *  *   *    *   *
  вклади в іно- *  *     *  *   *    *   *
  земні банки: *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
3. До статутних *  *     *  *   *    *   *
  фондів інозем-*  *     *  *   *    *   *
  них (в т. ч.  *  *     *  *   *    *   *
  спільних) під-*  *     *  *   *    *   *
  приємств за  *  *     *  *   *    *   *
  кордоном:   *  *     *  *   *    *   *
  - % частки у *  *     *  *   *    *   *
   статутному *  *     *  *   *    *   *
   фонді:   *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
4. До статутних *  *     *  *   *    *   *
  фондів дочір- *  *     *  *   *    *   *
  ніх підпри-  *  *     *  *   *    *   *
  ємств за кор- *  *     *  *   *    *   *
  доном:    *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
5. На рахунки фі-*  *     *  *   *    *   *
  лій (представ-*  *     *  *   *    *   *
  ництв) за кор-*  *     *  *   *    *   *
  доном:    *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
6. До статутних *  *     *  *   *    *   *
  фондів інозем-*  *     *  *   *    *   *
  них (спільних)*  *     *  *   *    *   *
  банків:    *  *     *  *   *    *   *
  - % частки у *  *     *  *   *    *   *
   статутному *  *     *  *   *    *   *
   фонді:   *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
7. На придбання *  *     *  *   *    *   *
  іноземних дер-*  *     *  *   *    *   *
  жавних цінних *  *     *  *   *    *   *
  паперів:   *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
8. На придбання *  *     *  *   *    *   *
  цінних паперів*  *     *  *   *    *   *
  іноземних бан-*  *     *  *   *    *   *
  ків:     *  *     *  *   *    *   *
  - кількість  *  *     *  *   *    *   *
   акцій та їх *  *     *  *   *    *   *
   вид:    *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
9. На придбання *  *     *  *   *    *   *
  цінних паперів*  *     *  *   *    *   *
  іноземних під-*  *     *  *   *    *   *
  приємств:   *  *     *  *   *    *   *
  - кількість  *  *     *  *   *    *   *
   акцій та їх *  *     *  *   *    *   *
   вид:    *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
10. На придбання *  *     *  *   *    *   *
  іноземних   *  *     *  *   *    *   *
  страхових по- *  *     *  *   *    *   *
  лісів:    *  *     *  *   *    *   *
  - кількість  *  *     *  *   *    *   *
   полісів та *  *     *  *   *    *   *
   їх вид:   *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
11. На придбання *  *     *  *   *    *   *
  нерухомого  *  *     *  *   *    *   *
  майна:    *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
12. На придбання *  *     *  *   *    *   *
  прав інтелек- *  *     *  *   *    *   *
  туальної (про-*  *     *  *   *    *   *
  мислової)   *  *     *  *   *    *   *
  власності:  *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
13. Сума коштів, *  *     *  *   *    *   *
  перерахованих *  *     *  *   *    *   *
  за кордон та *  *     *  *   *    *   *
  виставлених  *  *     *  *   *    *   *
  векселів по  *  *     *  *   *    *   *
  імпортних   *  *     *  *   *    *   *
  контрактах,  *  *     *  *   *    *   *
  по яких на  *  *     *  *   *    *   *
  звітну дату  *  *     *  *   *    *   *
  перевищено  *  *     *  *   *    *   *
  встановлені  *  *     *  *   *    *   *
  законодавством*  *     *  *   *    *   *
  терміни здійс-*  *     *  *   *    *   *
  нення цих   *  *     *  *   *    *   *
  контрактів:  *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
14. Перераховано *  *     *  *   *    *   *
  на інші цілі *  *     *  *   *    *   *
  (пояснити на *  *     *  *   *    *   *
  які саме):  *  *     *  *   *    *   *
*****************************************************************
 
 
***************
    * - По курсу НБУ на звітну дату;
   ** - Копії платіжних документів обов'язково додаються до
декларації;
   *** - По вкладеннях після 1 березня 1993 року.

III. МАЙНО ТА ТОВАРИ ЗА КОРДОНОМ

*****************************************************************
Підстави перебу- *Кра-*Об'єкт  *Пе-*Вар- *Вар-  *Дата *Дата,
вання майна за  *їна *вкладення*ре-*тість*тість *митно-*N лі-
кордоном (внесено)*  *(назва та*лік*в ва-*в наці-*го  *цензії
         *  *адреса  *ма-*люті *ональ- *оформ-*МЗЕЗіТ
         *  *підпри- *йна*   *ній ва-*лення,****
         *  *ємства, *  *   *люті * *N ВМД *
         *  *банку  *  *   *    ***  *
         *  *тощо)  *  *   *    *   *
*****************************************************************
    1     * 2 *  3  * 4 * 5 *  6  *  7 *  8
*****************************************************************
1. До статутних  *  *     *  *   *    *   *
  фондів інозем- *  *     *  *   *    *   *
  них (в т. ч.  *  *     *  *   *    *   *
  спільних) під- *  *     *  *   *    *   *
  приємств:   *  *     *  *   *    *   *
  - % частки у  *  *     *  *   *    *   *
   статутному  *  *     *  *   *    *   *
   фонді:    *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
2. До статутних  *  *     *  *   *    *   *
  фондів дочір- *  *     *  *   *    *   *
  ніх підприємств*  *     *  *   *    *   *
  за кордоном:  *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
3. До філій    *  *     *  *   *    *   *
  (представництв)*  *     *  *   *    *   *
  за кордоном:  *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
4. До статутних  *  *     *  *   *    *   *
  фондів інозем- *  *     *  *   *    *   *
  них (в т. ч.  *  *     *  *   *    *   *
  спільних) бан- *  *     *  *   *    *   *
  ків:      *  *     *  *   *    *   *
  - % частки у  *  *     *  *   *    *   *
   статутному  *  *     *  *   *    *   *
   фонді:    *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
5. Товари (роботи,*  *     *  *   *    *   *
  послуги), що  *  *     *  *   *    *   *
  експортовані  *  *     *  *   *    *   *
  резидентом за *  *     *  *   *    *   *
  межі України з *  *     *  *   *    *   *
  оплатою в іно- *  *     *  *   *    *   *
  земній валюті і*  *     *  *   *    *   *
  за які на звіт-*  *     *  *   *    *   *
  ну дату не на- *  *     *  *   *    *   *
  дійшли в уста- *  *     *  *   *    *   *
  новлені законо-*  *     *  *   *    *   *
  давством термі-*  *     *  *   *    *   *
  ни валютні кош-*  *     *  *   *    *   *
  ти на валютний *  *     *  *   *    *   *
  рахунок рези- *  *     *  *   *    *   *
  дента в уповно-*  *     *  *   *    *   *
  важеному банку:*  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
6. Товари (роботи,*  *     *  *   *    *   *
  послуги), що  *  *     *  *   *    *   *
  експортовані  *  *     *  *   *    *   *
  резидентом за *  *     *  *   *    *   *
  межі України за*  *     *  *   *    *   *
  бартерними уго-*  *     *  *   *    *   *
  дами і за які *  *     *  *   *    *   *
  на звітну дату *  *     *  *   *    *   *
  не надійшла в *  *     *  *   *    *   *
  установлені  *  *     *  *   *    *   *
  законодавством *  *     *  *   *    *   *
  терміни імпорт-*  *     *  *   *    *   *
  на частина бар-*  *     *  *   *    *   *
  терної угоди: *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
7. Товари (роботи,*  *     *  *   *    *   *
  послуги), що  *  *     *  *   *    *   *
  вивезені рези- *  *     *  *   *    *   *
  дентом за межі *  *     *  *   *    *   *
  України як да- *  *     *  *   *    *   *
  вальницька си- *  *     *  *   *    *   *
  ровина і за які*  *     *  *   *    *   *
  на звітну дату *  *     *  *   *    *   *
  не надійшли в *  *     *  *   *    *   *
  установлені за-*  *     *  *   *    *   *
  конодавством  *  *     *  *   *    *   *
  терміни готова *  *     *  *   *    *   *
  продукція або *  *     *  *   *    *   *
  валютні кошти *  *     *  *   *    *   *
  на валютний ра-*  *     *  *   *    *   *
  хунок резидента*  *     *  *   *    *   *
  в уповноважено-*  *     *  *   *    *   *
  му банку:   *  *     *  *   *    *   *
  - довідково:  *  *     *  *   *    *   *
   контрактна  *  *     *  *   *    *   *
   вартість не- *  *     *  *   *    *   *
   отриманої го-*  *     *  *   *    *   *
   тової продук-*  *     *  *   *    *   *
   ції або за  *  *     *  *   *    *   *
   яку не на-  *  *     *  *   *    *   *
   дійшли валют-*  *     *  *   *    *   *
   ні кошти на *  *     *  *   *    *   *
   валютний ра- *  *     *  *   *    *   *
   хунок рези- *  *     *  *   *    *   *
   дента в   *  *     *  *   *    *   *
   уповноваже- *  *     *  *   *    *   *
   ному банку: *  *     *  *   *    *   *
         *  *     *  *   *    *   *
8. Інше майно за *  *     *  *   *    *   *
  кордоном (по- *  *     *  *   *    *   *
  яснити на яких *  *     *  *   *    *   *
  підставах):  *  *     *  *   *    *   *
  в тому числі  *  *     *  *   *    *   *
  нерухоме майно:*  *     *  *   *    *   *
*****************************************************************
 
 
***************
    * - По курсу НБУ на звітну дату;
   ** - Копії ВМД обов'язково додаються до декларації;
   *** - По вкладеннях після 2 жовтня 1995 року.

IV. ДОХОДИ (ДИВІДЕНДИ) В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ОДЕРЖАНІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

   1. Джерело отримання доходів (дивідендів), його повна назва,
країна та адреса (всі зазначені реквізити вказати англійською та
українською мовами) _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Нараховано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по
кожному коду окремо) ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Сплачено  податків  та  інших  зборів,  передбачених
законодавством іноземної держави, код валюти, сума (по кожному
коду окремо) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Одержано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по
кожному коду окремо) ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   - із них перераховано на валютні рахунки в уповноваженому
банку України, код валюти, сума (по кожному коду окремо) ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   - із них перераховано на рахунки в іноземних банках, код
валюти, сума (по кожному коду окремо) ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
   Примітка: при наявності доходів (дивідендів) в іноземній
валюті, одержаних від інвестиційної діяльності за межами України,
до цієї  декларації  обов'язково  додаються  легалізовані та
перекладені українською мовою (з нотаріальним засвідченням) копії
наступних документів:
   а) аудиторського висновку про фінансову діяльність іноземного
(спільного) підприємства за кордоном;
   б) рішення засновників іноземного (спільного) підприємства за
кордоном про розподіл прибутків (дивідендів);
   в) довідка податкової служби країни, де отримано доходи
(дивіденди) в іноземній валюті про суму сплачених податків та
інших зборів, передбачених законодавством цієї країни.

V. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДОМОСТІ

   1.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг _________
_________________________________________________________________
 
   1.2. Виручка в іноземній валюті, отримана від експорту това-
рів, робіт, послуг ______________________________________________
_________________________________________________________________
 
   1.3. В т. ч. з порушенням  встановлених законодавством
термінів ________________________________________________________
 
   2.1. Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених і
не погашених векселів по імпортних контрактах ___________________
_________________________________________________________________
 
   2.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг __________
_________________________________________________________________
 
   2.3. В т. ч. з порушенням  встановлених законодавством
термінів ________________________________________________________
 
   3.1. Вартість експортованих товарів,  робіт,  послуг на
виконання бартерних контрактів __________________________________
_________________________________________________________________
 
   3.2. Вартість  імпортованих  товарів, робіт,  послуг на
виконання бартерних контрактів __________________________________
_________________________________________________________________
 
   3.3. В  т. ч. з порушенням  встановлених законодавством
термінів ________________________________________________________
 
   4.1. Вартість давальницької сировини, що вивезена резидентом
за межі України _________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   4.2. Сума  коштів, перерахованих за кордон в оплату за
переробку давальницької сировини ________________________________
_________________________________________________________________
 
   4.3. Контрактна вартість  готової продукції, що має бути
вироблена з давальницької сировини резидента: ___________________
_________________________________________________________________
 
   4.4. Вартість готової продукції, що вироблена з давальниць-
кої сировини та надійшла в Україну або валютні кошти, що надійшли
на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку від продажу
готової продукції за кордоном: __________________________________
_________________________________________________________________
 
   4.5. В т. ч. з порушенням  встановлених  законодавством
термінів ________________________________________________________
 
 
   Примітка: показники V розділу декларації заповнюються
        зростаючим підсумком з початку року.
 
 
   Всі суми в декларації заповнюються цифрами та прописом!
 
 
   Відомості, що містяться у цій декларації, є вичерпними і
достовірними за станом на "___" ________________ 199___ року.
 
   Особам, які підписали і завірили печаткою цю декларацію,
відомо, що  ухилення від встановленого порядку декларування,
несвоєчасне подання, приховування або перекручення відомостей про
валютні цінності та майно, які належать резидентам України і
фактично перебувають  за  межами  України,  тягне  за собою
відповідальність згідно чинного законодавства України.
 
 
Керівник підприємства          ________________________
              (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
Головний бухгалтер            ________________________
              (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
 
"____" ________________ 199___ року.        Печатка

 

ДОВІДКА
про проведення декларування валютних цінностей,
доходів та майна, що належать резиденту України
і знаходяться за її межами

   Видана: ____________________________________________________
        (повна назва, код ЄДРПОУ та адреса резидента,
_________________________________________________________________
  реквізити розрахункового рахунку резидента та назва і адреса
_________________________________________________________________
        банку, де відкрито цей рахунок)
 
про те, що відповідно до ст. 1 Указу Президента України від
18.06.94 N 319/94 "Про невідкладні заходи щодо повернення в
Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами"
ним здійснено декларування валютних цінностей, доходів та майна,
що знаходяться за межами України станом на 1 _________ 199__ року:
 
   а) в регіональному відділенні НБУ "__" ____________ 199__ р.;
 
   б) в державній податковій інспекції "__" ___________ 199__ р.
 
 
Начальник регіонального         ________________________
відділення НБУ       (підпис)    (Прізвище та ініціали)
 
 
   Печатка
 
 
Начальник державної           ________________________
податкової інспекції    (підпис)    (Прізвище та ініціали)
 
 
   Печатка

____________

Опрос