Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах осуществления таможенной брокерской деятельности

Минфин
Порядок, Приказ от 27.09.2021 № 517
действует с 28.12.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2021

м. Київ

N 517

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2021 р. за N 1672/37294

Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності

Відповідно до статті 407 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання та розгляду заяв, надання, переоформлення, зупинення дії та анулювання дозволів на провадження митної брокерської діяльності;

Правила провадження митної брокерської діяльності та порядок контролю за її провадженням;

форму заяви про надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

форму заяви про переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

форму заяви про зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

форму заяви про анулювання дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

форму витягу з реєстру митних брокерів.

2. Державній митній службі України у місячний строк з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.

3. Встановити, що дозволи на провадження митної брокерської діяльності, надані до набрання чинності цим наказом, не потребують переоформлення.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 04 серпня 2015 року N 693 "Про діяльність митних брокерів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2015 року за N 1036/27481 (зі змінами).

5. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Драганчука Ю. О. та Голову Державної митної служби України Рябікіна П. Б.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

В. о. Голови Державної
митної служби України

Сергій ЗВЯГІНЦЕВ

Голова Державної регуляторної
служби України

Олексій КУЧЕР

Голова Державної прикордонної
служби України

Сергій ДЕЙНЕКО

 

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв, надання, переоформлення, зупинення дії та анулювання дозволів на провадження митної брокерської діяльності

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регламентує подання та розгляд заяв щодо провадження митної брокерської діяльності, а також надання, переоформлення, анулювання чи зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі - Дозвіл).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у таких значеннях:

авторизація - електронна процедура перевірки повноважень (рівня прав доступу) заявника та надання йому доступу до програмних засобів єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідно до встановлених повноважень;

реєстр митних брокерів (далі - Реєстр) - електронна база даних, що містить інформацію про юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким надаються, переоформлюються, анулюються Дозволи або дія яких зупиняється, та ведеться на єдиному державному інформаційному веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України.

3. З метою набуття права на провадження митної брокерської діяльності, переоформлення, зупинення дії чи анулювання Дозволу підприємство подає Держмитслужбі відповідну заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 27 вересня 2021 року N 517 "Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності".

Заяви про надання, переоформлення, зупинення дії чи анулювання Дозволу подаються в електронній формі через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" (далі - Єдине вікно), що входить до складу інформаційно-телекомунікаційної системи митних органів.

4. Зазначені в пункті 3 цього розділу заяви, пов'язані з провадженням митної брокерської діяльності, подаються в такому порядку:

1) в Єдиному вікні керівник юридичної особи або інша особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи і відомості про яку містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, чи фізична особа - підприємець (далі - Заявник) проходить електронну ідентифікацію та авторизацію, що надає йому право доступу до приватної частини Єдиного вікна (особистого кабінету);

2) форма обраної підприємством заяви заповнюється автоматично за допомогою програмних засобів Єдиного вікна на основі відомостей, отриманих у порядку взаємодії Єдиного вікна з національними електронними інформаційними ресурсами. Не заповнені автоматично відомості доповнює Заявник. Перевірка повноти заповнення обраної форми заяви, створеної за допомогою програмних засобів Єдиного вікна, а також відповідності внесених до заяви відомостей даним національних електронних інформаційних ресурсів здійснюється в автоматичному режимі;

3) внесені до заяви відомості засвідчуються електронним підписом Заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" (далі - ЕП);

4) подана через Єдине вікно заява перевіряється та реєструється Держмитслужбою програмними засобами в автоматичному режимі;

5) інформаційні повідомлення, пов'язані з розглядом заяви, надсилаються заявнику через Єдине вікно та на електронну адресу, зазначену в заяві.

5. Дія Дозволу поширюється на всі його відокремлені підрозділи. Право використання Дозволу не може передаватись іншій особі.

6. Діяльність митного брокера розпочинається з дня, наступного за днем включення його до Реєстру, і припиняється з дня, наступного за днем виключення з Реєстру.

7. Пошкодження паперового примірника витягу з Реєстру або його відсутність у митного брокера не є підставою для анулювання або зупинення дії Дозволу.

8. Заявники можуть переглядати у приватній частині Єдиного вікна (особистому кабінеті) дані створених і/або поданих заяв, зокрема інформацію про дату та час подання заяв, про отримання витягу через Єдине вікно, дії, пов'язані зі зміною даних у Реєстрі.

Дані, що містяться у Реєстрі, є доступними для перегляду посадовими особами митних органів у межах їх компетенції.

II. Порядок надання, переоформлення, зупинення дії, анулювання Дозволу

1. Надання Дозволу

1. Дозвіл надається шляхом автоматичного присвоєння підприємству, яке подало заяву про надання Дозволу, реєстраційного номера митного брокера та включення цього митного брокера до Реєстру.

2. Витяг з Реєстру за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 27 вересня 2021 року N 517 "Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності", формується автоматично з відомостей про підприємство в Реєстрі та надсилається митному брокеру (з двовимірним штрих-кодом швидкого реагування (далі - QR-код)) через Єдине вікно.

Візуальна форма витягу з Реєстру має відображати образ QR-коду, що містить інформацію про:

найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

адреса місцезнаходження підприємства або місця проживання громадянина-підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

дату внесення відомостей до Реєстру;

реєстраційний номер митного брокера в Реєстрі;

дату формування витягу;

посилання на вебсайт для перевірки витягу.

Витяг, надісланий через Єдине вікно, вважається врученим заявнику, якщо він є доступним у Єдиному вікні. Датою вручення заявнику витягу вважається дата і час, зазначені в автоматично сформованому в Єдиному вікні повідомленні про доставку.

У разі якщо доставка витягу відбулася після 18:00, датою вручення витягу заявнику вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення витягу заявнику вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

У разі отримання уповноваженою посадовою особою Держмитслужби повідомлення про невдалу доставку витягу в Єдине вікно протягом двох робочих днів з дня його надіслання такий документ на третій робочий день з дня відправлення через Єдине вікно Держмитслужба надсилає на адресу місцезнаходження підприємства у паперовій формі.

3. Якщо підприємство під час оформлення заяви виявило бажання отримати витяг у паперовій формі, такий документ Держмитслужба надсилає на адресу місцезнаходження підприємства рекомендованим листом у строк, встановлений частиною другою статті 409 Митного кодексу України.

4. У разі якщо оператор поштового зв'язку не може вручити підприємству витяг у зв'язку з відсутністю посадових осіб підприємства за вказаною ним адресою, їх відмовою прийняти витяг, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) підприємства або з інших причин, витяг вважається врученим у день, зазначений оператором поштового зв'язку у відповідному повідомленні (із зазначенням причин).

2. Переоформлення Дозволу

1. Заява про переоформлення Дозволу подається Держмитслужбі митним брокером у випадках, передбачених частиною першою статті 413 Митного кодексу України, і реєструється в автоматичному режимі.

2. У день реєстрації заяви в Держмитслужбі програмними засобами Єдиного вікна в автоматичному режимі:

перевіряється відповідність внесених до заяви відомостей даним національних електронних інформаційних ресурсів з урахуванням зазначених у заяві підстав для переоформлення Дозволу;

переоформлюється Дозвіл шляхом присвоєння митному брокеру реєстраційного номера та внесення до Реєстру відповідних змін;

надсилається митному брокеру в приватну частину Єдиного вікна (особистий кабінет) сформований автоматично витяг з Реєстру.

3. Зупинення дії Дозволу

1. Розгляд питання про зупинення дії Дозволу у випадках, передбачених пунктами 1, 3 частини другої статті 412 Митного кодексу України, здійснює Держмитслужба.

2. Питання про зупинення дії Дозволу розглядається у разі отримання:

інформації, у тому числі митних органів, щодо невиконання митним брокером вимог, встановлених Митним кодексом України, актами Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (далі - вимоги законодавства);

заяви митного брокера про зупинення дії Дозволу, поданої Держмитслужбі через Єдине вікно.

3. Питання про зупинення дії Дозволу розглядається:

із запрошенням представників митного брокера, якому зупиняється дія Дозволу, - у разі невиконання митним брокером вимог законодавства;

без запрошення представників митного брокера - у разі надходження до Держмитслужби заяви митного брокера про зупинення дії Дозволу.

Питання про зупинення дії Дозволу може розглядатися у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через мережу Інтернет.

У запрошенні зазначаються дата, час і місце розгляду питання про зупинення дії Дозволу, а також підстави для запрошення.

Запрошення, сформоване з використанням відомостей про підприємство в Реєстрі та засвідчене ЕП уповноваженої посадової особи Держмитслужби, надсилається митному брокеру через Єдине вікно та на його електронну адресу.

Запрошення, надіслане через Єдине вікно, вважається врученим митному брокеру, якщо воно є доступним у Єдиному вікні. Датою вручення митному брокеру запрошення вважається дата і час, зазначені в автоматично сформованому в Єдиному вікні повідомленні про доставку.

У разі якщо доставка запрошення відбулася після 18:00, датою вручення цього запрошення вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення запрошення вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

У разі отримання уповноваженою посадовою особою Держмитслужби повідомлення про невдалу доставку запрошення в Єдине вікно протягом двох робочих днів з дня його надіслання таке запрошення Держмитслужба надсилає на адресу місцезнаходження підприємства рекомендованим листом у паперовій формі.

У разі якщо митний брокер не авторизований у Єдиному вікні, Держмитслужба надсилає запрошення на адресу місцезнаходження підприємства рекомендованим листом у паперовій формі.

Питання розглядається без участі представника митного брокера, якщо є дані про те, що запрошення вручено митному брокеру не пізніше як за три доби до дня розгляду питання, або якщо від митного брокера надійшло звернення про розгляд питання без його участі.

4. Рішення про зупинення дії Дозволу оформлюється шляхом видання наказу Держмитслужби.

До Реєстру вноситься інформація про зупинення дії Дозволу, строк та причини такого зупинення. Можливість використання реєстраційного номера митного брокера блокується.

5. Завірена копія наказу про зупинення дії Дозволу видається митному брокеру або надсилається йому рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дати видання такого наказу.

6. Для поновлення дії Дозволу до закінчення строку зупинення його дії (крім випадків зупинення дії Дозволу за заявою митного брокера або у зв'язку з невиконанням митним брокером вимог частини другої статті 413 Митного кодексу України) митний брокер у строк, що не перевищує строку зупинення дії Дозволу, може письмово інформувати Держмитслужбу про усунення обставин зупинення дії Дозволу.

За результатом розгляду наданої митним брокером інформації Держмитслужба приймає одне з таких рішень:

про поновлення дії Дозволу до закінчення встановленого наказом строку зупинення його дії;

про відмову у поновленні дії Дозволу у зв'язку з неусуненням митним брокером обставин, зазначених у пункті 1 частини другої статті 412 Митного кодексу України.

7. Рішення про поновлення дії Дозволу до закінчення встановленого строку зупинення його дії оформлюється шляхом видання наказу Держмитслужби. Інформація про поновлення дії Дозволу вноситься до Реєстру. Можливість використання реєстраційного номера митного брокера поновлюється.

8. Поновлення строку дії Дозволу здійснюється автоматично:

наступного дня після реєстрації в Держмитслужбі поданої митним брокером протягом 30 днів, наступних за днем зупинення дії Дозволу, заяви про переоформлення Дозволу, дію якого було зупинено у зв'язку з невиконанням митним брокером вимог частини другої статті 413 Митного кодексу України;

наступного дня після закінчення строку зупинення його дії, якщо зупинення його дії застосовувалося у зв'язку з:

допущенням митним брокером у митних деклараціях систематичних помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

порушенням митним брокером вимог законодавства України з питань митної справи, яке призвело до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якщо таке порушення допущено не більше одного разу протягом року.

4. Анулювання Дозволу

1. Питання про анулювання Дозволу у випадках, передбачених пунктами 1 - 5 частини третьої статті 412 Митного кодексу України, Держмитслужба розглядає в порядку, встановленому пунктами 2, 3 підрозділу 3 цього розділу.

Допущення митним брокером у митних деклараціях помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, не є підставою для анулювання Дозволу.

2. Рішення про анулювання Дозволу оформлюється шляхом видання наказу Держмитслужби.

Інформація про анулювання Дозволу та причини анулювання вноситься до Реєстру. Реєстраційний номер митного брокера у Реєстрі анулюється.

3. Завірена копія наказу про анулювання Дозволу видається підприємству або надсилається йому рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дати видання такого наказу.

4. Повторне використання у Реєстрі анульованого реєстраційного номера не допускається.

III. Порядок ведення Реєстру

1. Держмитслужба здійснює ведення Реєстру шляхом реалізації комплексу заходів, спрямованих на створення електронної бази даних, розроблення програмного забезпечення для її ведення, надання доступу до інформації та адміністрування цієї бази даних.

2. Підприємство, якому надано Дозвіл, включається до Реєстру за допомогою програмно-інформаційного комплексу "Реєстр митних брокерів".

3. Реєстр містить таку інформацію:

реквізити заяви про надання/переоформлення/зупинення дії/анулювання Дозволу (номер, дата);

дату, номер реєстрації заяви Держмитслужбою;

код підприємства згідно з Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ);

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

адресу місцезнаходження підприємства або місця проживання громадянина-підприємця;

телефон, адресу електронної пошти підприємства;

код території підприємства згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ);

реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

дату внесення відомостей до Реєстру;

реєстраційний номер митного брокера у Реєстрі;

дату переоформлення Дозволу,

підстави для переоформлення Дозволу;

реквізити наказу Держмитслужби про зупинення дії Дозволу (номер, дата);

підстави для зупинення дії Дозволу;

дату, до якої зупиняється дія Дозволу;

реквізити наказу Держмитслужби про поновлення дії Дозволу (за наявності);

дату поновлення дії Дозволу;

реквізити наказу Держмитслужби про анулювання Дозволу (номер, дата);

підстави для анулювання Дозволу;

дату анулювання Дозволу.

4. Реєстраційний номер митного брокера у Реєстрі є унікальним і формується за такою схемою:

МВ/АААААА/ВВ,

де МВ - маркер, що вказує на належність цього реєстраційного номера митному брокеру;

АААААА (символи 3 - 8) - порядковий номер у Реєстрі, що присвоюється у порядку зростання, починаючи з 000001;

ВВ (символи 9, 10) - відображають історію Дозволу і формуються так: під час отримання митним брокером Дозволу зазначається "00", у разі переоформлення Дозволу вперше - "01", у разі переоформлення Дозволу вдруге - "02" і так далі.

Під час першого переоформлення Дозволу, наданого до набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 27 вересня 2021 року N 517 "Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності", у Реєстрі формується новий реєстраційний номер митного брокера за зазначеною в цьому пункті схемою (ВВ - "01").

5. Реєстр оприлюднюється на офіційному вебсайті Держмитслужби в автоматичному режимі.

Дані щодо адреси місця проживання фізичної особи - підприємця, її реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) оприлюдненню не підлягають.

 

Директор Департаменту
митної політики

Олександр МОСКАЛЕНКО

Опрос