Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Украины от 12 июля 2018 года N 628

Министерство культуры и информационной политики Украины
Приказ от 21.05.2021 № 354
действует с 30.07.2021

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2021

м. Київ

N 354

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 липня 2021 р. за N 900/36522

Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 12 липня 2018 року N 628

Відповідно до частини шостої статті 50 Закону України "Про освіту", статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до діючого законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 4 наказу Міністерства культури України від 12 липня 2018 року N 628 "Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за N 926/32378, такі зміни:

абзаци шостий - дев'ятий викласти в такій редакції:

"мінімальний обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації для проходження педагогічними працівниками чергової атестації сумарно становить:

у 2021 році - 2 кредити ЄКТС (60 годин);

у 2022 році - 3 кредити ЄКТС (90 годин);

з 2023 року - 4 кредити ЄКТС (120 годин).";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим.

2. Затвердити Зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 12 липня 2018 року N 628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року N 926/32378, що додаються.

3. Директорату мистецтв та мистецької освіти (Лавро Є. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Дуля Я. М.

 

Міністр

Олександр ТКАЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

Сергій ШКАРЛЕТ

Міністр соціальної
політики України

Марина ЛАЗЕБНА

Голова Державного агентства
України з питань мистецтв
та мистецької освіти

Галина ГРИГОРЕНКО

Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Р. ІЛЛІЧОВ

Голова СПО профспілок

Григорій ОСОВИЙ

Голова Профспілки
працівників культури України

Л. Ф. ПЕРЕЛИГІНА

 

ЗМІНИ
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури

1. У розділі I:

у пункті 1 слова "спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, що належать до сфери управління Міністерства культури України, культурно-мистецьких коледжів" замінити словами "мистецьких ліцеїв, фахових мистецьких коледжів";

у пункті 6 слова "від дати проходження" замінити словами "від дати подання заяви на проходження";

абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Педагогічний працівник, який в одному закладі (установі) має педагогічне навантаження з двох і більше навчальних дисциплін, проходить атестацію з урахуванням результатів роботи та педагогічних досягнень за всіма навчальними дисциплінами, які він/вона викладає в межах однієї посади. За результатами атестації такого педагогічного працівника приймається одне рішення про відповідність посаді та вимогам до кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) з урахуванням усіх досягнень";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Необхідною умовою проходження педагогічним працівником чергової або позачергової атестації є обов'язкове підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників, в мінімальних обсягах та з періодичністю, установленими законодавством та цим Положенням.

Здобуття педагогічним працівником у міжатестаційний період нового ступеня вищої освіти за спеціальністю, що відповідає змісту його педагогічної (методичної) діяльності, визнається підвищенням кваліфікації.";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва або погодинної оплати праці на аналогічних з основним місцем роботи посадах проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) та педагогічних звань за основним місцем роботи. Результати такої атестації визнаються в закладі (установі) сумісництва.

Педагогічний працівник, основне місце роботи якого не пов'язане з педагогічною діяльністю або який за основним місцем роботи працює на іншій педагогічній посаді, ніж за сумісництвом, атестується на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у закладах (установах) сумісництва в порядку, визначеному цим Положенням. Для атестації такого педагогічного працівника враховується весь час його роботи на відповідній посаді в міжатестаційний період за умови, якщо перерва в роботі на цій посаді не перевищувала трьох місяців на рік.";

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Успішне проходження педагогічним працівником сертифікації зараховується як проходження ним атестації і є підставою для присвоєння йому наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії.".

2. У розділі II:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії:

у закладах (установах), у штаті яких працює десять і більше педагогічних працівників;

в органах управління:

Міністерстві культури Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) (далі - органи управління), яким підпорядковані заклади (установи);

структурних підрозділах з питань культури міських рад у містах, яким підпорядковані 20 і більше мистецьких шкіл;

в Держмистецтв.";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. До складу атестаційних комісій в органах управління та Держмистецтв, входять за посадою керівник (заступник керівника), інший працівник (працівники) відповідного органу управління або Держмистецтв, до функціональних обов'язків якого входить робота з питань спеціалізованої мистецької освіти, представник МКІП (для атестаційної комісії в Держмистецтв), представник (представники) методичної установи (за наявності), який (які) має (мають) достатній професійний досвід та вищу освіту відповідного спрямування, керівники чи заступники керівників закладів вищої та фахової передвищої мистецької освіти, підпорядкованих відповідному органу управління, Держмистецтв та/або керівники структурних підрозділів таких закладів, а також можуть входити керівники мистецьких шкіл - не більше однієї особи.";

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Головою атестаційної комісії органу управління, Держмистецтв є його керівник або заступник керівника (відповідно до розподілу повноважень).";

абзац сьомий пункту 12 викласти в такій редакції:

"повідомляє педагогічних працівників про необхідність присутності на засіданні атестаційної комісії шляхом надсилання листа на електронну адресу, вказану у заяві для проходження атестації, з проханням про підтвердження отримання повідомлення у зворотному листі або під підпис.".

абзаци третій та четвертий пункту 15 викласти в такій редакції:

"приймає вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм кваліфікаційних категорій "спеціаліст вищої категорії", педагогічних звань "Старший викладач", "Викладач-методист", тарифних розрядів та кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);

розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій підпорядкованих закладів (установ). Атестаційні комісії, зазначені у абзаці четвертому пункту 1 цього розділу, розглядають апеляції на рішення атестаційних комісій, зазначених у абзаці п'ятому пункту 1 цього розділу. За результатами розгляду атестаційні комісії приймають вмотивовані рішення щодо задоволення чи відмови у задоволенні апеляцій, у тритижневий строк від дати їх надходження.".

3. У розділі III:

у пункті 3 цифри "10" замінити цифрами "20";

у пункті 4:

в абзаці третьому після слів "методичні досягнення" доповнити словами та цифрами "у тому числі для атестації педагогічного працівника на відповідність посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) - характеристику за підписом керівника, яка має обов'язково містити інформацію щодо досягнення педагогічним працівником результативних показників, передбачених підпунктами 1, 2, 5 та 6 пункту 2 підрозділу 2 та підпунктом 2 підрозділу 3 (для відповідної категорії педагогічних працівників) розділу V цього Положення;";

в абзаці четвертому після слів "підвищення кваліфікації" доповнити словами та цифрами "включно з витягами з протоколів про визнання результатів підвищення кваліфікації у випадках та порядку, визначеному пунктами 24 - 30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 800;";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Заява для проходження атестації та документи, передбачені пунктом 4 цього розділу, за рішенням атестаційної комісії можуть подаватися у паперовому вигляді або в електронній формі шляхом надсилання заяви та атестаційних документів (у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ - окремим файлом та з відповідною назвою) на визначену атестаційною комісією поштову адресу або адресу електронної пошти.";

в абзаці другому пункту 10 цифри та слово "30 жовтня" замінити цифрами та словом "05 листопада";

у пункті 18:

слово "сім" замінити словом "п'ятнадцять";

після слів "з повідомленням про вручення" доповнити словами "або особисто керівнику (за його запитом) під підпис.";

абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

"20. Керівник закладу (установи) не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня отримання атестаційних листів та витягів з протоколів атестаційних комісій органів управління чи Держмистецтв або прийняття рішення атестаційною комісією закладу (установи) видає наказ про оплату праці за підсумками атестації педагогічних працівників.".

4. У розділі IV:

у пункті 1 слова слова "з наказом про результати атестації" замінити словами "з таким рішенням";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Апеляція на рішення атестаційної комісії комунального закладу (установи) подається педагогічним працівником до атестаційної комісії відповідного органу управління, державного закладу (установи) - до Держмистецтв. Апеляція на рішення атестаційної комісії, визначеної абзацом п'ятим пункту 1 розділу II, подається до атестаційної комісії, визначеної абзацом четвертим пункту 1 розділу II. Апеляція на рішення атестаційної комісії, визначеної абзацом четвертим пункту 1 розділу II, подається до Держмистецтв.";

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Керівник закладу (установи), не згодний з рішенням атестаційної комісії органу управління про результати атестації педагогічного працівника, подає заяву про апеляцію та документи, що підтверджують викладені в ній факти, до атестаційної комісії органу управління, визначеному абзацом четвертим пункту 1 розділу II цього Положення, або до атестаційної комісії Держмистецтв.";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Оплата праці працівників з урахуванням результатів атестації здійснюється відповідно до законодавства.".

5. У розділі V:

1) у підрозділі 1:

у пункті 1:

в абзаці другому слова "молодший бакалавр (молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр" замінити словами "фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр (молодший спеціаліст)";

абзац третій після слів "магістр/спеціаліст" доповнити словом "бакалавр", після слів "навчальній дисципліні" доповнити словами "(виду мистецтва)";

пункт 3 виключити;

2) у підрозділі 2 підпункти 3 - 5 пункту 2 викласти в такій редакції:

"3) участь у методичних заходах, що проводяться у закладі (установі) та методичних об'єднаннях різного рівня (шкільні, міжшкільні, міські, обласні, всеукраїнські), діяльність яких спрямована на обмін педагогічним та/або методичним досвідом, (щороку не менш як 2 заходи);

4) підвищення кваліфікації з розвитку професійних компетентностей (знання навчальної дисципліни, фахових методик, технологій), або за напрямами методичної роботи (для методистів), або з інших спеціальностей / видів діяльності, пов'язаних з його роботою (мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту", використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі (у тому числі технологій дистанційного навчання, інформаційно-комп'ютерних технологій, управління часом тощо), обсягом 120 академічних годин (сумарно), що відповідає 4 кредитам ЄКТС, з розрахунку 30 годин (1 кредит ЄКТС) на рік міжатестаційного періоду;

5) відсутність або наявність діяння (дії або бездіяльності), що містить ознаки булінгу (цькування) учасників освітнього процесу, з боку педагогічного працівника, яке підтверджене належними та допустимими доказами.";

3) пункти 1 - 3 підрозділу 3 викласти в такій редакції:

"1. Для викладачів критеріями та результативними показниками (педагогічними досягненнями), які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій за міжатестаційний період, є:

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст":

1) проведення викладачем занять за типовою (модульною) навчальною програмою (для викладачів коледжів - за навчальною програмою закладу), реалізація традиційного набору методів, прийомів, засобів навчання для конкретної навчальної дисципліни;

2) щонайменше один сольний (індивідуальний) або в складі колективу (групи) публічний виступ (показ) кожного здобувача з класу викладача (групи) (не враховуючи контрольні заходи) в межах закладу;

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії":

3) виконання вимог, передбачених для кваліфікаційної категорії "спеціаліст";

4) з усіх виступів (показів) здобувачів наявність щонайменше трьох сольних (індивідуальних) або в складі колективу (групи) публічних виступів (показів), в тому числі участь у теоретичних олімпіадах, конференціях, за межами закладу освіти (за міжатестаційний період);

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії":

5) щонайменше один сольний або в складі колективу публічний виступ (показ роботи) кожного здобувача з класу викладача (не враховуючи контрольні заходи), в тому числі наявність трьох публічних виступів (показів) за межами закладу освіти (за міжатестаційний період) (для викладачів виконавських дисциплін);

та/або

наявність трьох публічних виступів здобувачів на студентських (учнівських) конференціях або теоретичних олімпіадах (для викладачів невиконавських навчальних дисциплін);

6) наявність та проведення навчальних занять за власною робочою навчальною програмою (робочими навчальними програмами), розробленою на основі типової (модульної) програми (програм) для викладачів коледжів - навчальної програми закладу) з дисципліни (дисциплін), яку (які) викладає;

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії":

7) виконання вимог, передбачених для кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії";

8) наявність авторського методу викладання (прийому, засобу, навчальної технології тощо), спрямованого на вирішення педагогічної ситуації, реалізацію індивідуального підходу до здобувачів освіти, у тому числі з інклюзивного навчання, для більш ефективного досягнення ними результатів, передбачених навчальною програмою, з методичним обґрунтуванням

або

упорядкування (оновлення, створення) навчального репертуару з дисципліни, яку викладає, для осучаснення змісту навчання з відповідним методичним обґрунтуванням

або

створення авторської постановки учнівської (студентської) вистави, балету, спрямованих на вирішення навчальних завдань з відповідним методичним обґрунтуванням

та/або

викладання, проведення не менше двох майстер-класів поза межами основного або за сумісництвом місця роботи викладача на місцевих, регіональних та/або міжнародних заходах в Україні та за її межами, у тому числі на запрошення закладів мистецької освіти

або

наявність освітньо-наукового, освітньо-творчого або наукового ступеня за спеціальністю, що відповідає дисципліні викладання, та/або вченого звання

або

наявність не менше трьох випускників, які у рік випуску вступили на навчання до мистецького ліцею, фахового мистецького коледжу (для випускників мистецьких шкіл та мистецьких ліцеїв) або до закладу вищої мистецької освіти (для мистецьких ліцеїв та фахових мистецьких коледжів) за спеціальністю, яка відповідає напряму здобутої початкової, профільної або фахової передвищої мистецької освіти;

та/або

наявність не менше трьох різних здобувачів освіти, які стали переможцями всеукраїнських або міжнародних учнівських/студентських виконавських конкурсів (теоретичних олімпіад), що проходять не менше ніж у два тури, один з яких є очним.

2. Для концертмейстерів критеріями та результативними показниками (педагогічними досягненнями), які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій за міжатестаційний період, є:

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст":

1) володіє репертуаром відповідно до робочої навчальної програми та/або навичками музичної імпровізації (для концертмейстерів, які супроводжують джазових та естрадних виконавців), читає з листа відповідно до редакції нотного тексту;

2) застосовує прийоми супроводу залежно від специфіки гри на інструменті/співу/колективного виконання (відповідно до спеціалізації);

3) забезпечує творчий контакт зі здобувачем освіти/колективом, викладачем;

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії":

4) виконує вимоги, встановлені для кваліфікаційної категорії "спеціаліст";

5) вибирає необхідні концертмейстерські рішення (звукові, динамічні, темброві, артикуляційні злиття), коригує музичний супровід відповідно до виконавського стану соліста/колективу;

6) володіє повним спектром компонентів музичної мови, розуміє та відтворює стилістичні особливості творчості композиторів різних епох;

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії":

7) виконує вимоги, встановлені для кваліфікаційних категорій "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії";

8) акомпанує з повним розумінням жанрових, стильових особливостей творів навчального репертуару, артистично, технічно, відтворюючи художньо-образний зміст музичного твору;

9) акомпанує джазові/естрадні твори на слух та із застосуванням елементів мелодичної та гармонічної імпровізації (для концертмейстерів, які супроводжують джазових та естрадних виконавців)

та/або

володіє навичками транспонування тексту середньої складності (для концертмейстерів, які супроводжують сольний спів)

та/або

здатен підбирати музичний супровід танцювальних вправ та їх комбінацій, постійно поповнює та урізноманітнює музичний репертуар (для концертмейстерів, які супроводжують клас танцю);

для кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії":

10) виконує вимоги, встановлені для кваліфікаційних категорій "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії";

11) знає виконавський план кожного музичного твору навчального репертуару, вміє підібрати вступ та акомпанемент для виразної передачі характеру твору/руху, здатен підхопити фрагмент з партії соліста, дати музичну підказку (залежно від спеціалізації соліста/колективу)

або

вміє імпровізувати (підібрати) вступ, відіграші (виразно донести характер руху, скорочувати/доповнювати музичні фрагменти, комбінувати нерегулярні метри) відповідно до навчальних завдань (для концертмейстерів, які супроводжують клас танцю)

та/або

систематично супроводжує навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами

та/або

супроводжував виступи не менше трьох учасників учнівських або студентських виконавських конкурсів, інших публічних концертних заходів на запрошення їхніх організаторів, викладачів інших класів/груп або закладів мистецької освіти;

12) здатний транспонувати нотний матеріал у різні тональності або виконувати сольні фрагменти (імпровізації) у творах (для концертмейстерів, які супроводжують джазових та естрадних виконавців).

Наявність у концертмейстера досягнень за всіма визначеними критеріями підтверджується висновком, схваленим на засіданні відділу/відділення або методичного об'єднання за участю викладача з фаху.

3. Для майстрів виробничого навчання критеріями та результативними показниками (педагогічними досягненнями), які враховуються при підтвердженні, присвоєнні тарифних розрядів за міжатестаційний період, є:

для одинадцятого тарифного розряду:

1) проведення майстром виробничого навчання занять за типовою (модульною) навчальною програмою (у коледжах - за навчальною програмою закладу), реалізація традиційного набору методів, прийомів, засобів навчання для конкретної навчальної дисципліни;

2) щонайменше один показ кожним здобувачем групи власних виробів (виробу) в межах закладу освіти (крім контрольних заходів);

для дванадцятого тарифного розряду:

3) виконання вимог, передбачених для присвоєння одинадцятого тарифного розряду;

4) демонстрування не менше як трьома учнями групи власних результатів навчання (виробів) на виставках поза межами закладу освіти;

для тринадцятого тарифного розряду:

5) виконання вимог, передбачених для одинадцятого та дванадцятого тарифних розрядів;

6) організація та проведення не менше однієї мистецької акції, пов'язаної зі змістом мистецької освіти в межах закладу;

для чотирнадцятого тарифного розряду:

7) виконання вимог, передбачених для одинадцятого, дванадцятого та тринадцятого тарифних розрядів;

8) проведення не менше одного майстер-класу на рік під час заходів, які проводяться закладом мистецької освіти.";

4) у підрозділі 4:

пункти 1 - 3 викласти в такій редакції:

"1. Педагогічне звання "Старший викладач" присвоюється, підтверджується педагогічному працівнику за наявності кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії" або "спеціаліст вищої категорії" (за відсутності вищої освіти - встановленого вищого тарифного розряду), який протягом п'ятирічного міжатестаційного періоду, що передує даті подання заяви на присвоєння/підтвердження цього звання, досягнув результатів за мінімум трьома з наступних критеріїв (на вибір педагогічного працівника):

1) наявність мінімум одного здобувача, який за п'ять останніх років роботи педагогічного працівника отримав іменну, або іншу творчу стипендію, премію за особисті мистецькі досягнення (в тому числі і за перемогу в міжнародному учнівському/студентському конкурсі) або став учасником міжнародних академічних обмінів між закладами мистецької освіти;

2) отримання позитивних відгуків на проведені два відкритих навчальних заняття;

3) самостійна організація і проведення не менше трьох заходів згідно з планом роботи методичного об'єднання закладу та/або міжшкільного/міського/обласного методичного об'єднання;

4) підготовка і проведення не менше трьох мистецько-освітніх заходів (концерти, виставки, конкурси, вистави, олімпіади тощо), спрямованих на досягнення здобувачами освіти результатів, передбачених навчальною програмою;

5) досягнення здобувачем освіти з числа осіб з інвалідністю результатів навчання, визначених його/її індивідуальною програмою навчання;

6) включення педагогічного працівника до складу журі не менше двох учнівських/студентських виконавських конкурсів або теоретичних олімпіад, або до складу організаційних комітетів з проведення конференцій (для викладачів немистецьких дисциплін).

2. Педагогічне звання "Викладач-методист" присвоюється викладачу, який має вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), розроблений та впроваджений власний (авторський) метод, прийом тощо, спрямований на вирішення конкретної педагогічної ситуації, за який йому попередньо підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та який має результативні показники за такими критеріями:

1) впровадження та ефективне використання методичного досягнення викладача в педагогічній діяльності інших викладачів, які викладають відповідну дисципліну, підтверджене відгуками цих викладачів;

2) підтвердження впровадження та ефективності застосування методичного досягнення викладача за межами закладу, де він працює, та отримання не менше двох зовнішніх схвальних рецензій фахівців відповідної дисципліни різних закладів освіти відповідного або вищого рівня;

3) проведення не менше трьох заходів, спрямованих на поширення власного методичного досягнення та досягнутих результатів роботи з його застосуванням у професійному середовищі (виступи на методичних заходах, конференціях, проведення майстер-класів, тренінгів тощо).

3. Педагогічне звання "Викладач-методист" підтверджується викладачу, який має вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), підтверджену кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та результативні показники за наступними критеріями:

1) участь у розробленні стандартів профільної, фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузі знань 02 Культура і мистецтво, освітніх, навчальних програм, у тому числі типових або модульних, створення методичних рекомендацій з викладання навчальної дисципліни тощо (для викладачів закладів освіти відповідного рівня);

2) рецензування робочих/модульних/типових навчальних програм з мистецьких та інших фахових дисциплін, створених педагогічними працівниками закладів відповідного рівня, та/або створення (самостійно або в авторському колективі) підручників, посібників, інших авторських методичних розробок;

3) участь у заходах, що проводяться в межах педагогічної інтернатури (для викладачів мистецьких ліцеїв).

6. У пунктах 2 - 18 розділу II, у розділах III - IV слово "Мінкультури" в усіх відмінках замінити словом "Держмистецтв".

7. Додатки 2, 3 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

 

В. о. генерального директора
Директорату мистецтв
та мистецької освіти

Євген ЛАВРО

 

ЗАЯВА

Прошу провести чергову (позачергову) атестацію у 20__ році.

Повідомляю про себе такі дані:

дата проходження та результати попередньої атестації;

дата народження;

рівень освіти (фахова передвища освіта; початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; другий (магістерський) рівень вищої освіти; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти; науковий рівень вищої освіти);

професійний ступінь / ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти (фаховий молодший бакалавр / молодший спеціаліст / бакалавр / спеціаліст / магістр);

заклад вищої / фахової передвищої (середньої спеціальної) освіти, де виданий диплом про освіту та рік завершення навчання;

спеціальність, зазначена в дипломі;

кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до диплома);

стаж педагогічної роботи;

посада, за якою атестується (яку займає) заявник;

навчальна дисципліна (навчальні дисципліни), яку (які) викладає заявник (для викладачів та майстрів виробничого навчання);

тарифний розряд / категорія / педагогічне звання, на який/яку/яке претендує педагогічний працівник;

електронна адреса для листування.

Підписом цієї заяви даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

ЛИСТ САМОАНАЛІЗУ
педагогічного працівника

_____________________________________________________________________________________
                                                                           найменування закладу (установи) освіти
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

для атестації на відповідність посаді1
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (зазначити посаду)

та атестації на присвоєння (підтвердження)
_____________________________________________________________________________________
                                               (зазначити посаду, кваліфікаційну категорію або педагогічне звання)

N
з/п

Назва критерію

Показник (індикатор), якого досягнуто педагогічним працівником за міжатестаційний період2

____________
1 у разі подання заяви на присвоєння (підтвердження) педагогічного звання не вказується.

2 вказуються кількісні та якісні показники відповідно до критеріїв, визначених для певних категорій педагогічних працівників у розділі V Положення.

____________

Опрос