Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об институционной и дуальной формах получения полного общего среднего образования

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 10.02.2021 № 160
действует с 05.05.2021

ПОЛОЖЕННЯ
про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здобуття повної загальної середньої освіти (далі - здобуття освіти) за інституційною та дуальною формами, що організовується у закладах загальної середньої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - заклади освіти).

2. До інституційної форми здобуття загальної середньої освіти належать очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева.

3. З метою організації здобуття освіти за інституційною формою заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть створювати класи з денною, вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти, укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб'єктами освітньої діяльності. Наповнюваність класів і поділ класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) (далі - навчальні предмети) визначаються відповідно до законодавства.

За дуальною формою може організовуватися здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування.

Для забезпечення денної, вечірньої, заочної, мережевої та дуальної форм здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року N 1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за N 941/35224.

Організація здобуття освіти за інституційною та дуальною формами в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється з урахуванням особливостей щодо форм здобуття освіти, визначених спеціальними законами.

4. Інформація про інституційну(і), дуальну форми здобуття освіти, що забезпечуються закладами освіти, оприлюднюється на їх вебсайтах (за їх відсутності - на вебсайтах засновників).

5. Зарахування осіб до державних і комунальних закладів загальної середньої освіти для здобуття освіти за однією з інституційних форм, переведення та відрахування з таких закладів освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016.

Особливості зарахування осіб на дистанційну форму здобуття освіти визначаються Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року N 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за N 941/35224.

6. Зарахування осіб до приватних і корпоративних закладів загальної середньої освіти для здобуття освіти за інституційною формою здійснюється у порядку, визначеному засновником (засновниками).

7. Зарахування осіб до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі для здобуття освіти за дуальною формою, а також до закладів фахової передвищої, вищої освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється в порядку, визначеному відповідними актами законодавства.

8. Здобуття освіти за інституційною та дуальною формами здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти. Результати навчання здобувачів освіти мають відповідати вимогам відповідних державних стандартів освіти.

Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти можуть бути створені умови для засвоєння ним освітньої програми за індивідуальним навчальним планом.

Індивідуальний навчальний план розробляється в порядку, визначеному Законом України "Про повну загальну середню освіту".

9. Здобувачі освіти за інституційною та дуальною формами проходять оцінювання результатів навчання здобувачів освіти (далі - оцінювання) відповідно до законодавства (формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне)).

Державна підсумкова атестація (далі - атестація) та звільнення від неї осіб, які здобувають повну загальну середню освіту за інституційною формою, а також державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти за дуальною формою, здійснюються відповідно до законодавства.

10. Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття освіти за інституційною та дуальною формами, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти.

II. Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти

1. Здобуття освіти за денною формою може бути організовано для осіб, як правило, віком від 6 років, які навчаються у 1 - 11 (12) класах.

Здобуття базової та профільної середньої освіти за вечірньою формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти. Заклади освіти організовують здобуття освіти за вечірньою формою незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

2. Для здобувачів освіти, які навчаються у 10 - 11 (12) класах за вечірньою формою і мають достатній або високий рівні результатів навчання, тривалість здобуття освіти може бути скорочена (шляхом прискорення опанування ними змісту навчальних предметів за рівень профільної освіти).

Скорочення тривалості здобуття освіти може здійснюватися за рішенням педагогічної ради закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітнього здобувача освіти або одного з батьків, інших законних представників здобувача освіти, який не досяг повноліття (далі - батьки, інші законні представники). Строк здобуття освіти визначається в індивідуальному навчальному плані. За потреби здобувач освіти складає академічну різницю згідно з графіком, затвердженим наказом керівника закладу освіти.

У разі скорочення тривалості здобуття освіти підсумкове оцінювання та атестація здійснюються на загальних підставах.

3. Здобувачі освіти, які здобувають повну загальну середню освіту за очною формою і братимуть участь програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну здобувачів освіти, можуть продовжити здобуття освіти в тому ж або іншому закладі освіти за заочною, дистанційною, екстернатною, сімейною (домашньою) формою. Переведення (зарахування) на відповідну форму здобуття освіти здійснюється наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітнього здобувача освіти або одного із батьків, інших законних представників.

III. Заочна форма здобуття освіти

1. Здобуття базової та профільної середньої освіти за заочною формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти.

Заклади освіти організовують здобуття освіти за заочною формою незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

2. Здобуття освіти за заочною формою відбувається під час короткочасних сесій та у проміжку між ними. Форми організації освітнього процесу в сесійний та міжсесійний періоди визначаються освітньою програмою закладу освіти.

3. Для організації здобуття освіти за заочною формою заклад освіти може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи (навчально-консультаційні пункти тощо), на базі яких організовуються групові консультації та заліки.

IV. Дистанційна форма здобуття освіти

1. Дистанційна форма здобуття освіти може бути організована для здобувачів освіти незалежно від віку та місця проживання, на будь-якому рівні здобуття повної загальної середньої освіти.

Дистанційна форма здобуття освіти організовується для здобувачів освіти, які не мають медичних протипоказань до занять із комп'ютерною технікою.

2. Рішення про організацію здобуття освіти за дистанційною формою ухвалюється педагогічною радою закладу освіти (за наявності необхідного навчально-методичного та системотехнічного забезпечення).

3. Заклади освіти можуть створювати внутрішні структурні підрозділи, що забезпечують організацію здобуття освіти за дистанційною формою (центри дистанційного навчання тощо).

4. В освітній програмі закладу освіти, який організовує здобуття освіти за дистанційною формою, мають бути визначені особливості організації освітнього процесу.

5. Умови та порядок організації здобуття освіти за дистанційною формою здобуття освіти визначаються Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року N 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за N 941/35224.

V. Мережева форма здобуття освіти

1. Для організації здобуття освіти за мережевою формою заклад освіти залучає інших суб'єктів освітньої діяльності.

Мережева взаємодія є способом координації спільної освітньої діяльності, що здійснюється на договірних засадах різними суб'єктами освітньої діяльності для організації здобуття освіти за мережевою формою.

З метою використання додаткової матеріально-технічної бази за потреби до мережевої взаємодії можуть залучатися інші юридичні особи, зокрема міжшкільні ресурсні центри, наукові установи тощо.

2. Метою організації мережевої взаємодії між суб'єктами освітньої діяльності є залучення та використання додаткових ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційних та інших), необхідних для забезпечення якості освіти, зокрема:

забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, задоволення їх освітніх потреб;

створення умов для опанування здобувачами освіти освітньої програми, у тому числі реалізації профільного навчання;

розширення доступу здобувачів освіти і педагогічних працівників до сучасних технологій і засобів навчання;

раціональне та ефективне використання ресурсів учасників мережевої взаємодії.

3. Здобуття освіти за мережевою формою може організовуватися для класів (груп) та окремих здобувачів освіти з метою забезпечення їх індивідуальної освітньої траєкторії.

4. Мережева форма здобуття освіти може поєднуватися з іншою інституційною формою, педагогічним патронажем.

5. Пропозиції педагогічній раді закладу освіти щодо організації здобуття освіти за мережевою формою можуть внести учасники освітнього процесу, заклади освіти та інші суб'єкти, які можуть бути залучені до мережевої взаємодії.

Зарахування (переведення) здобувачів освіти на мережеву форму здійснюється за їх заявою (у разі досягнення повноліття) або заявою одного із батьків, інших законних представників. У разі організації мережевої форми здобуття освіти для вивчення окремих навчальних предметів у заяві зазначаються ці предмети.

6. Для забезпечення організації здобуття освіти за мережевою формою укладається договір між закладом освіти, до якого зараховані здобувачі освіти (базовим закладом), та іншим суб'єктом (іншими суб'єктами) освітньої діяльності (партнером (партнерами)).

Учасники мережевої взаємодії визначають освітню програму (освітні програми), опанування якої (яких) забезпечується мережевою взаємодією, та її (їх) компоненти (навчальні предмети, форми організації освітнього процесу тощо); ресурси, які використовуються суб'єктами освітньої діяльності для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою; джерела фінансування організації здобуття освіти за мережевою формою; порядок взаємодії учасників освітнього процесу при організації мережевої форми здобуття освіти.

7. Для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою учасники мережевої взаємодії можуть спільно розробляти і затверджувати освітні програми у порядку, визначеному законодавством.

8. Заклад освіти, до якого зараховано здобувачів освіти (далі - базовий заклад), відповідає за здійснення контролю за реалізацією освітньої програми в повному обсязі. Суб'єкт освітньої діяльності, що є партнером мережевої взаємодії, відповідає за реалізацію компонентів освітньої програми, визначених у договорі.

9. Результати навчання здобувачів освіти за мережевою формою обліковуються базовими закладами у класному журналі на підставі витягів із журналів, які ведуться партнерами мережевої взаємодії.

10. При організації здобуття освіти за мережевою формою документи про освіту видаються базовими закладами освіти.

VI. Дуальна форма здобуття освіти

1. Здобуття освіти за дуальною формою може організовуватися лише під час здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування, що забезпечують заклади професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Дуальна форма здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти організовується з метою забезпечення орієнтованого на ринок праці профільного навчання та передбачає поєднання навчання здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях (з дотриманням вимог законодавства про працю).

3. Дуальна форма здобуття освіти організовується відповідно до освітніх програм / стандартів професійної освіти, що забезпечують поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб здобувачів освіти.

4. Умови та порядок організації здобуття освіти за дуальною формою визначаються Положенням про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року N 1551, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 року за N 193/34476.

 

Генеральний директор
директорату дошкільної, шкільної,
позашкільної та інклюзивної освіти

Андрій ОСМОЛОВСЬКИЙ

Опрос