Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку составления бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств, отчетности фондами общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования

Минфин
Приказ от 22.12.2020 № 794
действует с 22.01.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2020

м. Київ

N 794

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 січня 2021 р. за N 23/35645

Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року N 44), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов'язків та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

Тетяна СЛЮЗ

Заступник Міністра
соціальної політики України

Віталій МУЗИЧЕНКО

 

Зміни
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

1. У розділі II:

1) у пункті 5:

в абзаці одинадцятому слова "обсягів власних надходжень" замінити словами "фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року";

абзац шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим, сімнадцятим;

2) у підпункті 2 пункту 6:

в абзаці другому слова та цифри "(додатки 11, 15 - 17, 19 - 27) згідно з абзацами другим, шостим - восьмим, десятим - вісімнадцятим" замінити словами та цифрами "(додатки 11, 15 - 17, 19 - 26) згідно з абзацами другим, шостим - восьмим, десятим - сімнадцятим";

в абзаці третьому слова та цифри "(додатки 11 - 27) згідно з абзацами другим - вісімнадцятим" замінити словами та цифрами "(додатки 11 - 26) згідно з абзацами другим - сімнадцятим".

2. У розділі III:

1) у пункті 2:

в абзаці десятому слова "оренду майна бюджетних установ; кошти" замінити словами "оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"; надходження";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 3) складається бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, які відповідно до законодавства уповноважені розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів та використовують надходження, що отримують бюджетні установи: благодійні внески, гранти та дарунки; надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;";

2) абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:

"рядок 010 "Доходи" заповнюється у бюджетній звітності лише за спеціальним фондом (за надходженнями, отриманими як плата за послуги, які надаються розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством, та надходженнями, що отримуються державними і комунальними закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходженнями, що отримуються державними і комунальними закладами фахової передвищої та вищої освіти, науковими установами та закладами культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти);";

3) в абзаці тринадцятому пункту 4 цифру "8" замінити цифрами "10";

4) у пункті 5:

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

"У графі 3 "Затверджено бюджетом на рік" наводяться показники, затверджені в бюджеті Фонду на рік з урахуванням змін.

У графі 4 "Виконано" наводяться показники виконання бюджету Фонду.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятдесят другий вважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятдесят четвертим;

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новими абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим такого змісту:

"у рядку 0500 "Кошти Державного бюджету України" з усієї суми доходів Фонду наводиться сума коштів, отриманих із загального та спеціального фондів Державного бюджету України;

у рядку 0510 "загального фонду" з усієї суми коштів, отриманих із Державного бюджету України, наводиться сума коштів, отриманих із загального фонду Державного бюджету України;

у рядку 0511 "з них отримані на поворотній основі" з усієї суми коштів, отриманих із загального фонду Державного бюджету України, наводиться сума коштів, отриманих на поворотній основі;

у рядку 0520 "спеціального фонду" з усієї суми коштів, отриманих із Державного бюджету України, наводиться сума коштів, отриманих із спеціального фонду Державного бюджету України;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесят восьмим;

в абзаці шістнадцятому цифри "0500" замінити цифрами "0600";

абзац сімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - п'ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - п'ятдесят сьомим;

в абзаці сімнадцятому цифри "0520" замінити цифрами "0610";

в абзаці вісімнадцятому цифри "0530" замінити цифрами "0620";

в абзаці дев'ятнадцятому цифри "0540" замінити цифрами "0630";

в абзаці двадцятому слова та цифри "0600 "інші надходження" замінити словами та цифрами "0700 "Інші надходження";

в абзаці двадцять першому цифри "0700" замінити цифрами "0800";

доповнити пункт після абзацу сорок восьмого новим абзацом сорок дев'ятим такого змісту:

"у рядку 4000 "Повернення фінансової допомоги, отриманої з Державного бюджету України на поворотній основі" з усієї суми видатків наводиться сума поверненої фінансової допомоги, отриманої на поворотній основі з Державного бюджету України;".

У зв'язку з цим абзаци сорок дев'ятий - п'ятдесят сьомий вважати відповідно абзацами п'ятдесятим - п'ятдесят восьмим;

в абзаці п'ятдесятому цифри "4000" замінити цифрами "5000";

в абзаці п'ятдесят першому цифри "5000" замінити цифрами "6000".

3. У розділі IV:

1) абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

"12. Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 20), складається розпорядниками бюджетних коштів, які спрямовували протягом звітного періоду (року) фактичні обсяги власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків відповідних бюджетних коштів на початок року, які перевищували відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). Наводиться інформація в частині спрямування фактичних обсягів власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року (надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності, крім надходжень у натуральній формі), які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).";

2) пункт 17 виключити.

У зв'язку з цим пункти 18, 19 вважати відповідно пунктами 17, 18.

4. У додатках до Порядку:

1) додаток 2 після слів "оренди майна бюджетних установ" доповнити словами ", що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

2) додатки 3, 9 викласти в новій редакції, що додаються;

3) назву додатка 20 викласти в такій редакції:

"Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)";

4) додаток 25 виключити.

У зв'язку з цим додатки 26, 27 вважати відповідно додатками 25, 26. У тексті Порядку посилання на додатки 26, 27 замінити відповідно посиланнями на додатки 25, 26;

5) у тексті додатків до Порядку:

слова "______________" замінити словами "Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ". 
                 (ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
державного бюджету

Володимир ЛОЗИЦЬКИЙ

 

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д, N 4-2м),
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __________________________________________________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання_________________________________________________________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів__________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ___________________________________

 

Періодичність: місячна, квартальна (проміжна), річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Х

030

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

Державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

Х

040

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

050

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки та надання кредитів - усього

Х

060

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

070

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

080

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата праці

2110

090

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Заробітна плата

2111

100

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

110

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Нарахування на оплату праці

2120

120

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

130

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

140

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

150

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Продукти харчування

2230

160

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

170

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Видатки на відрядження

2250

180

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

190

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

200

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата теплопостачання

2271

210

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

220

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата електроенергії

2273

230

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата природного газу

2274

240

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

250

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Оплата енергосервісу

2276

260

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

270

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

280

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

290

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

300

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

310

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

320

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Поточні трансферти

2600

330

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

340

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

350

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

360

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Соціальне забезпечення

2700

370

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

380

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Стипендії

2720

390

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Інші виплати населенню

2730

400

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Інші поточні видатки

2800

410

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальні видатки

3000

420

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Придбання основного капіталу

3100

430

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

440

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

450

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

460

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

470

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальний ремонт

3130

480

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

490

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

500

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Реконструкція та реставрація

3140

510

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

530

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

540

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

550

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

560

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальні трансферти

3200

570

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

580

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

590

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

600

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

610

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Внутрішнє кредитування

4100

620

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Надання внутрішніх кредитів

4110

630

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

640

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

650

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

660

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Зовнішнє кредитування

4200

670

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Надання зовнішніх кредитів

4210

680

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Керівник

___________________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про виконання бюджету (кошторису) Фонду

за ____________ 20__ р.

Найменування Фонду _______________________________________________________________

Періодичність: квартальна (проміжна), річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

I. Звіт про виконання бюджету Фонду

Показники

Код рядка

Затверджено бюджетом на рік

Виконано

1

2

3

4

Залишок коштів на початок звітного року

0100

 

 

Надходження до бюджету Фонду - усього

0200

 

 

у тому числі:

 

х

х

Доходи

0300

 

 

Власні надходження

0400

 

 

страхові внески

0410

 

 

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду

0420

 

 

інші власні надходження

0430

 

 

Кошти Державного бюджету України

0500

 

 

загального фонду

0510

 

 

з них:

 

 

 

отримані на поворотній основі

0511

 

 

спеціального фонду

0520

 

 

Трансферти

0600

 

 

трансферти інших фондів загальнообов'язкового державного страхування

0610

 

 

трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій

0620

 

 

інші трансферти

0630

 

 

Інші надходження

0700

 

 

Позики отримані

0800

 

 

Витрати бюджету - усього

1000

 

 

у тому числі:

 

х

х

Видатки на забезпечення утримання системи Фонду

1100

 

 

за рахунок власних надходжень

1200

 

 

Поточні

1210

 

 

з них:

 

х

х

1

2

3

4

оплата праці з нарахуваннями

1211

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1212

 

 

Капітальні

1220

 

 

Видатки на забезпечення виконання
покладених функцій (1310 + 1320 + 1330)

1300

 

 

у тому числі:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1310

 

 

інші виплати населенню

1320

 

 

інші видатки

1330

 

 

Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень

1400

 

 

за рахунок власних надходжень

1500

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1510

 

 

інші виплати населенню

1520

 

 

за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України

1600

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1610

 

 

інші виплати населенню

1620

 

 

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

1700

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1710

 

 

інші виплати населенню

1720

 

 

за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов'язкового державного страхування

1800

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1810

 

 

інші виплати населенню

1820

 

 

за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій

1900

 

 

за рахунок інших трансфертів

2000

 

 

за рахунок інших надходжень

3000

 

 

Повернення фінансової допомоги, отриманої з Державного бюджету України на поворотній основі

4000

 

 

Погашення позик

5000

 

 

Залишок на кінець звітного періоду (року)

6000

 

 

II. Звіт про виконання кошторису Фонду

Показники

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Виконано за звітний (період) рік

1

2

3

4

Видатки - усього

010

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

020

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

030

 

 

Оплата праці

040

 

 

Заробітна плата

050

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

060

 

 

Нарахування на оплату праці

070

 

 

Використання товарів і послуг

080

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

090

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

100

 

 

Продукти харчування

110

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

120

 

 

Видатки на відрядження

130

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

140

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

150

 

 

Оплата теплопостачання

160

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

170

 

 

Оплата електроенергії

180

 

 

Оплата природного газу

190

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

200

 

 

Оплата енергосервісу

210

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

220

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

230

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

240

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

250

 

 

Поточні трансферти

260

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

270

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

280

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

290

 

 

Соціальне забезпечення

300

 

 

Виплата пенсій і допомоги

310

 

 

Стипендії

320

 

 

Інші виплати населенню

330

 

 

Інші поточні видатки

340

 

 

Капітальні видатки

350

 

 

Придбання основного капіталу

360

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

370

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

380

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

390

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

400

 

 

Капітальний ремонт

410

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

420

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

430

 

 

Реконструкція та реставрація

440

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

450

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

460

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

470

 

 

Створення державних запасів і резервів

480

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

490

 

 

Капітальні трансферти

500

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

510

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

520

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

530

 

 

Капітальні трансферти населенню

540

 

 

Керівник

____________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос