Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Критериев определения последствий для окружающей среды, в том числе для здоровья населения

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Приказ от 28.10.2020 № 213
действует с 26.01.2021

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.10.2020

м. Київ

N 213

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 січня 2021 р. за N 9/35631

Про затвердження Критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, що додаються.

2. Департаменту екологічної оцінки та контролю (Марина ТІЩЕНКОВА) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий директор
Асоціації міст України

О. Слобожан

Міністр охорони здоров'я України

Максим СТЕПАНОВ

 

Критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

1. Ці Критерії розроблені на виконання частини сьомої статті 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" та є підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка.

2. Терміни, що використовуються у цих Критеріях, вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про стратегічну екологічну оцінку".

3. Зміни до документів державного планування (далі - ДДП), визначених у частині першій статті 2 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", підлягають стратегічній екологічній оцінці. У разі, якщо замовник вважає, що зміни до ДДП, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, є незначними, він зазначає про це у заяві про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки згідно з додатком 1 до цих Критеріїв.

4. Міндовкілля, МОЗ - щодо документа державного планування загальнодержавного рівня, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров'я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я - щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, розглядають отримані від замовника проект змін до ДДП та заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та у межах своєї компетенції приймають рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки цих змін у разі встановлення, що:

виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у ДДП, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля;

виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у ДДП діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності (за винятком випадків, коли на такі зміни поширюватимуться Критерії визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 1010), місця провадження (розташування), умов здійснення діяльності або виділених природних та/або матеріальних ресурсів;

виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у ДДП діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля;

зміни вимагатимуть здійснення стратегічної екологічної оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки їх виконання для територій з природоохоронним статусом: територій та об'єктів природно-заповідного фонду або екологічної мережі, Смарагдової мережі;

зміни впливають на інші пов'язані ДДП, які приймаються на виконання ДДП, до якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням критеріїв, визначених у абзаці восьмому цього пункту;

виконання змін до ДДП може погіршити наявні екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються ДДП;

виконання змін ймовірно матиме негативні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення з урахуванням: ймовірності, тривалості, частоти та зворотності наслідків; кумулятивного характеру наслідків; транскордонного характеру наслідків; ризиків для здоров'я людей та довкілля (наприклад, викликаних аваріями); розмірів та просторового поширення наслідків (територія та чисельність населення, які ймовірно зазнають впливу); наслідків для територій або ландшафтів, які мають охоронний статус на національному або міжнародному рівні;

зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, які передбачалося вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання ДДП;

зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

5. Рекомендації про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, надаються за формою, наведеною у додатку 2 до цих Критеріїв, та мають бути обґрунтованими.

6. Незначні зміни до ДДП, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, розглядаються в контексті ДДП, до якого такі зміни пропонуються, з урахуванням наслідків його виконання для довкілля та здоров'я населення після затвердження цих змін.

7. У випадку, якщо рекомендаціями, зазначеними у пункті 5 цих Критеріїв, передбачена необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки, до них додаються зауваження і пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, яка має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку (за наявності).

8. Якщо замовник на підставі рекомендацій, викладених у рішеннях про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, приймає рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, він приймає таке рішення за формою, наведеною у додатку 3 до цих Критеріїв, та оприлюднює його згідно із Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку".

 

Директор Департаменту
екологічної оцінки та контролю

Марина ТІЩЕНКОВА

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

(для заяв про визначення необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка)1

1) інформація про замовника (найменування, код ЄДРПОУ, та місцезнаходження): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування (вплив змін на інші пов'язані документи державного планування, які приймаються на виконання документа державного планування, до якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням критеріїв, наведених у пункті 4 цих Критеріїв)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3) те, якою мірою зміни до документа державного планування визначають умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

так/ні

Зазначити нову (додаткову) діяльність та об'єкти

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:
характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності2;
місця провадження (розташування);
умов здійснення діяльності;
виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

так/ні

Зазначити зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності

Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

так/ні

Зазначити зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності

4) ймовірні наслідки:

для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (у тому числі з урахуванням: ймовірності, тривалості, частоти та зворотності наслідків; кумулятивного характеру наслідків; транскордонного характеру наслідків; ризиків для здоров'я людей та довкілля (наприклад, викликаних аваріями); розмірів та просторового поширення наслідків (територія та чисельність населення, які ймовірно зазнають впливу); наслідків для територій або ландшафтів, які мають охоронний статус на національному або міжнародному рівні)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

для територій з природоохоронним статусом:

об'єктів природно-заповідного фонду _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

екологічної мережі, Смарагдової мережі _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни до документа державного планування не буде затверджено

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування (з урахуванням пропонованих змін) або зміни до затверджених заходів, пов'язані з пропонованими змінами до документа державного планування:

Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Необхідність перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Уповноважена особа
замовника

________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

____________
1 До заяви додається проект змін до документа державного планування.

2 За винятком випадків, коли на такі зміни поширюватимуться Критерії визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 1010.

 

Рекомендації про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка

 

Критерій

так/ні

Обґрунтування

1

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

 

 

2

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:
характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності3;
місця провадження (розташування);
умов здійснення діяльності;
виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

 

 

3

Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

 

 

4

Зміни вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:
територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
екологічної мережі, Смарагдової мережі.

 

 

5

Зміни впливають на інші пов'язані документи державного планування, які приймаються на виконання документа державного планування, до якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням критеріїв, визначених у пункті 7

 

 

6

Виконання зміни до документа державного планування може погіршити наявні екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування

 

 

7

Виконання змін ймовірно матиме значні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення з урахуванням:
ймовірності, тривалості, частоти та зворотності наслідків;
кумулятивного характеру наслідків;
транскордонного характеру наслідків;
ризиків для здоров'я людей та довкілля (наприклад, викликаних аваріями);
розмірів та просторового поширення наслідків (географічна територія та чисельність населення, які ймовірно зазнають впливу);
наслідків для територій або ландшафтів, які мають охоронний статус на національному або міжнародному рівні.

 

 

8

Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, які передбачалося вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

 

9

Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

 

 

Висновки про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки* або про відсутність такої необхідності:

____________
* До рішення додаються зауваження і пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку (за наявності).

3 За винятком випадків, коли на такі зміни поширюватимуться Критерії визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 1010.

Уповноважена особа

_______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка

 

Критеріям

так/ні

Висновки, викладені у рішеннях, зазначених у пункті 5 Критеріїв

Спосіб врахування висновків та обґрунтування

1

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

 

 

 

2

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:
характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності4;
місця провадження (розташування);
умов здійснення діяльності;
виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

 

 

 

3

Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

 

 

 

4

Зміни вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:
територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
екологічної мережі, Смарагдової мережі.

 

 

 

5

Зміни впливають на інші пов'язані документи державного планування, які приймаються на виконання документа державного планування, до якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням критеріїв, визначених у пункті 7 цих Критеріїв

 

 

 

6

Виконання зміни до документа державного планування може погіршити наявні екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування

 

 

 

7

Виконання змін ймовірно матиме значні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення з урахуванням:
ймовірності, тривалості, частоти та зворотності наслідків;
кумулятивного характеру наслідків;
транскордонного характеру наслідків;
ризиків для здоров'я людей та довкілля (наприклад, викликаних аваріями);
розмірів та просторового поширення наслідків (географічна територія та чисельність населення, які ймовірно зазнають впливу);
наслідків для територій або ландшафтів, які мають охоронний статус на національному або міжнародному рівні.

 

 

 

8

Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, які передбачалося вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

 

 

9

Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

 

 

 

Врахування рекомендацій про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка:

____________
4 За винятком випадків, коли на такі зміни поширюватимуться Критерії визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 1010.

Уповноважена особа
замовника

_________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

____________

Опрос