Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора о проведении электронных аукционов по распределению квоты поддержки между заказчиком аукциона и оператором электронной площадки

Министерство энергетики Украины (2)
Договор, Приказ от 14.09.2020 № 596
действует с 15.12.2020

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2020

м. Київ

N 596

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2020 р. за N 1186/35469

Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки між замовником аукціону та оператором електронного майданчика

Відповідно до статті 93 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" з метою організації аукціонів з розподілу квот підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий договір про проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки між замовником аукціону та оператором електронного майданчика, що додається.

2. Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Буславець

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

О. Вискуб

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки між замовником аукціону та оператором електронного майданчика

_______________________________
                               (місце складання)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування замовника аукціону)
___________________________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного
(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків)
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в особі _____________________________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), повне найменування посади)
_____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                                            (назва, номер, дата документа)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (далі - Замовник аукціону),
з однієї сторони, та ___________________________________________________________________
                                                                           (повне найменування оператора електронного майданчика)
___________________________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного
                              (код за ЄДРПОУ)
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в особі _____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада)
_____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                      (назва, номер, дата документа, що уповноважує особу)
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ (далі - Оператор електронного майданчика), з іншої
сторони, якого відібрано відповідно до ___________________________________________________
                                                                                                                      (повна назва, номер, дата документа)
_____________________________________________________________________ (далі - Сторони), уклали цей Договір про проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки між Замовником аукціону та Оператором електронного майданчика (далі - Договір) про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За цим Договором Оператор електронного майданчика та Замовник аукціону співпрацюють з метою визначення суб'єктів господарювання, які набувають право на підтримку у виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) шляхом розподілу на електронних аукціонах річних квот підтримки, способами визначеними відповідно до статті 93 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (далі - Закон) та Порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року N 1175 (далі - Порядок), відповідно до законодавства України та цього Договору.

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Для виконання завдань за цим Договором Сторони:

керуються законодавством України, зокрема Законом, Законом України "Про ринок електричної енергії", Порядком;

надають, у разі необхідності та в межах можливого, одна одній інформацію електронною поштою з наступним підтвердженням у письмовому вигляді.

2. Замовник аукціону забезпечує:

підготовку та опублікування оголошення про проведення аукціону в електронній торговій системі (далі - ЕТС);

опублікування в ЕТС передбачених Порядком документів (актів перевірки документів та відомостей учасників, протоколів про результати аукціонів, договорів купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, інших документів).

3. Оператор електронного майданчика зобов'язується забезпечити:

ділове співробітництво з використанням організаційно-правових механізмів проведення аукціонів, матеріально-технічної бази та персоналу Оператора електронного майданчика;

загальнодоступність та рівні умови для всіх учасників;

відповідність функціоналу, інтерфейсу власного вебсайту та наданого Замовнику аукціону, суб'єкту господарювання, який має намір взяти участь у аукціоні, учаснику особистого кабінету вимогам Закону та Порядку;

можливість розміщення оголошень про проведення аукціонів на своєму вебсайті;

додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства у сфері альтернативних джерел енергії;

збереження та нерозголошення конфіденційної інформації про учасників;

можливість суб'єктам господарювання, які мають намір взяти участь в аукціоні, учасникам завантажувати заяви на участь в аукціоні та документи, що є додатками до заяв, в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства України;

нерозголошення відомостей про учасників, поданих ними заяв та будь - яких документів до завершення аукціону;

здійснення консультаційної підтримки суб'єктів господарювання, які мають намір взяти участь в аукціоні, учасників та Замовника аукціону з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв'язку та електронної пошти, що вказані на вебсайті Оператора електронного майданчика, в робочі дні з __________ до _________, у п'ятницю та передсвяткові дні з ___________ до __________;

проведення інструктажу персоналу Замовника аукціону щодо використання інтерфейсу особистого кабінету, наданого Оператором електронного майданчика, та особливостей функціонування ЕТС;

технічну можливість та рівний доступ учасникам до інформації про проведення аукціонів, направлення до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікального гіперпосилання на індивідуальну вебсторінку електронного аукціону;

усунення за свій рахунок недоліків, допущених зі своєї вини, під час дії цього Договору;

своєчасне інформування Замовника аукціону про обставини роботи електронного майданчика, що можуть вплинути на його права та обов'язки, передбачені Законом та Порядком;

надання Замовнику аукціону підтвердження надходження сплати винагороди Оператору електронного майданчика, через якого переможець брав участь у аукціоні, не пізніше наступного робочого дня після надходження належних Оператору електронного майданчика коштів на його банківський рахунок;

збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС через особистий кабінет, наданий Оператором електронного майданчика, під час організації та проведення аукціону, з урахуванням таких вимог:

збереження документів та відомостей на електронних носіях у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

доступність інформації, що міститься в документах, для її подальшого використання;

можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи отримання.

III. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Під конфіденційною інформацією Сторони розуміють:

документи та відомості про учасників, інформацію про розмір закритих пропозицій учасників та кількість учасників, які подали заяви на участь в аукціоні, до моменту завершення аукціону;

ключі доступу електронного майданчика до ЕТС, ключі доступу електронного майданчика до кожного лота, ключі доступу учасників до відповідного аукціону та інші ключі;

інформацію, що є конфіденційною інформацією або службовою інформацією в розумінні Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України "Про інформацію".

2. Сторони зобов'язуються вживати всіх заходів для нерозголошення конфіденційної інформації.

3. Оператор електронного майданчика, зобов'язаний:

забезпечити нерозголошення у будь-який спосіб конфіденційної інформації, будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, підприємству, організації та установі, крім випадків передбачених Порядком;

не використовувати конфіденційну інформацію для власної користі та/або на користь інших фізичних та/або юридичних осіб;

належним чином зберігати отриману конфіденційну інформацію задля уникнення її розголошення;

вживати всі належні заходи для охорони конфіденційної інформації, не передавати третім особам та захищати від їх посягань;

визначити перелік представників, які мають право доступу до конфіденційної інформації. Покласти на представників персональну відповідальність за недотримання порядку використання або розголошення конфіденційної інформації, та забезпечити підписання такими представниками письмового зобов'язання про дотримання таємниці відомостей, що становлять конфіденційну інформацію;

нести відповідальність за неналежне використання або за розголошення конфіденційної інформації, будь-яким з представників Оператора електронного майданчика відповідно до чинного законодавства і положень цього Договору.

IV. СТРОК ДОГОВОРУ, УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє з _______________ по ______________.

Строк дії Договору автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо жодна із Сторін не заявила письмово про намір розірвати цей Договір за 15 робочих днів до дати закінчення строку дії цього Договору.

2. Всі зміни та доповнення до цього Договору викладаються в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін та є його невід'ємною частиною.

3. Цей Договір може бути розірвано до закінчення строку, встановленого пунктом 1 цього розділу, за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду.

У такому випадку, дію Договору не може бути припинено у період з дати опублікування Замовником аукціону оголошення про проведення аукціону до моменту завершення відповідної процедури проведення аукціону згідно з вимогами Порядку.

4. У випадку припинення доступу Оператора електронного майданчика до електронної торгової системи Замовник аукціону має право припинити та/або розірвати цей Договір шляхом направлення Оператору електронного майданчика письмового повідомлення.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2. Усі суперечності та розбіжності, що виникли під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

3. У разі неможливості врегулювання суперечностей та розбіжностей, що виникли під час виконання цього Договору, шляхом переговорів вони підлягають вирішенню в судовому порядку.

4. Замовник аукціону не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань Оператором електронного майданчика, а Оператор електронного майданчика не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань Замовником аукціону за цим Договором.

VI. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення після укладення цього Договору поза волею Сторін обставин непереборної сили, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, та які прямо передбачені Законом України "Про торгово-промислові палати України".

2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дати, коли їй стало відомо про їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

4. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж дев'яносто календарних днів, Сторони в установленому порядку мають право розірвати цей Договір.

VII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

2. У правовідносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються законодавством України, якщо інше не передбачено цим Договором.

VIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник аукціону

Оператор електронного майданчика

______________________________________
(повне найменування Замовника аукціону)
 
______________________________________
(місцезнаходження (згідно з даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань))
______________________________________
(адреса для листування
(із зазначенням поштового індексу))
______________________________________
(банківські реквізити
(поточний рахунок, повне найменування банку))
______________________________________
(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
картки платника податків)
______________________________________
(телефон)
______________________________________
(найменування посади)
______________________________________
(підпис/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

________________________________________
(повне найменування Оператора
електронного майданчика)
________________________________________
(місцезнаходження (згідно з даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань))
________________________________________
(адреса для листування
(із зазначенням поштового індексу))
________________________________________
(банківські реквізити
(поточний рахунок, повне найменування банку))
________________________________________
(код за ЄДРПОУ)
 
________________________________________
(телефон)
______________________________________
(найменування посади)
______________________________________
(підпис/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

В. о. генерального директора
Директорату електроенергетичного
комплексу та розвитку ринку
електричної енергії

О. Мартинюк

Опрос