Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно осуществления депозитарной деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 08.09.2020 № 481
действует с 03.11.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.09.2020

м. Київ

N 481

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2020 р. за N 1028/35311

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Закону України від 12 вересня 2019 року N 79-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", Закону України від 03 грудня 2019 року N 322-IX "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)", Закону України від 03 грудня 2019 року N 323-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)", Закону України від 13 травня 2020 року N 590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", з метою дотримання учасниками депозитарної системи України вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за N 1502/24034, що додаються.

3. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до цього рішення не пізніше трьох місяців з дня набрання ним чинності.

Депозитарним установам здійснити дії щодо приведення укладених договорів у відповідність до Змін до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за N 1502/24034, затверджених цим рішенням, не пізніше трьох місяців з дня набрання ним чинності.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Тимур ХРОМАЄВ

 

 

Зміни
до Положення про провадження депозитарної діяльності

1. У пункті 2 розділу I:

абзац сімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять дев'ятим;

доповнити абзац сімнадцятий після слів "заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)" словами "та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA)";

абзац двадцять п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - двадцять восьмим;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"Терміни "ідентифікаційні дані", "кінцевий бенефіціарний власник", вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", терміни "нерезидент", "підзвітний рахунок", "резидент", "статус податкового резидентства", - у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.".

2. У розділі III:

1) в абзацах другому, четвертому пункту 2 після слів "приймання, зберігання" слова "та інвентаризацію" виключити;

2) абзац шостий пункту 11 розділу III викласти в такій редакції:

"іноземна фінансова установа є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA).";

3) у пункті 20 слова "тимчасових глобальних сертифікатів і" замінити словами "які були оформлені у формі паперових документів,".

3. У розділі V:

у главі 1:

1) доповнити перше речення абзацу другого пункту 2 після слова "Ідентифікація" словами "та верифікація", слово "або" замінити словом "та";

2) абзац восьмий пункту 12 викласти в такій редакції:

"Фонд не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, та/або отримання ним рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", повідомляє про це Центральний депозитарій з наданням Центральному депозитарію засвідченого в установленому законодавством порядку витягу з плану врегулювання, що містить інформацію про визначений спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, та/або копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Центральний депозитарій повідомляє відповідні депозитарні установи про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, та/або про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", до завершення операційного дня в день отримання такого повідомлення від Фонду, а також надає Фонду інформацію стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких обслуговуються акції такого банку.";

3) доповнити абзац десятий пункту 22 словами та цифрами: ", у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників";

4) доповнити абзац шостий пункту 23 словами та цифрами: ", у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи";

5) доповнити абзац десятий пункту 24 словами та цифрами: ", у тому числі, документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників";

6) пункт 62 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).";

7) пункт 64 після абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У випадку зміни статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) розпорядження щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та документи, що підтверджують зміну відповідного статусу, мають надаватися депонентом депозитарній установі протягом 10 робочих днів з дня настання такої зміни.

За наявності у депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах депонента належить до підзвітних, депозитарна установа в порядку, встановленому її внутрішніми документами, та відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах надсилає на адресу відповідного депонента запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Ненадання депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри депозитарної установи, або надання депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

у главі 2:

1) підпункт 10 пункту 1 викласти в такій редакції:

"10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою статті 411 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":

депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, до якого додається копія договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку, та розпорядженням Центрального депозитарію;

депозитарною установою, з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарної установи, на рахунок в цінних паперах якої переказуються акції такого банку;";

2) доповнити абзац другий пункту 4 словами ", з урахуванням особливостей, зазначених у проспекті цінних паперів (або іншому документі, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів) та/або рішенні Комісії про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України";

3) у пункті 8:

доповнити пункт після абзацу сьомого двома новими абзацами такого змісту:

"рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцятий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять другим;

доповнити пункт після абзацу десятого трьома новими абзацами такого змісту:

"Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами випусків цінних паперів банку, який Національним банком України віднесений до категорії неплатоспроможних, крім операцій, які здійснюються на вимогу Фонду відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", здійснюється Центральним депозитарієм до завершення операційного дня отримання ним від Фонду копії рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та/або рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.

Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій з акціями випуску акцій перехідного банку, крім операцій, які здійснюються на вимогу Фонду відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", здійснюється Центральним депозитарієм до завершення операційного дня проведення ним операції переказу цих акцій з рахунку у цінних паперах їх емітента - перехідного банку на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах Фонду, та їх зарахування цією депозитарною установою на рахунок Фонду.

Безумовна операція щодо зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами випусків цінних паперів банку, який Національним банком України віднесений до категорії неплатоспроможних, або перехідного банку здійснюється Центральним депозитарієм не пізніше наступного операційного дня з дня отримання ним від Фонду повідомлення про завершення тимчасової адміністрації у відповідному неплатоспроможному банку та/або укладання Фондом з інвестором договору купівлі продажу акцій цього неплатоспроможного банку або перехідного банку;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять п'ятим;

4) в абзаці десятому пункту 19 останнє речення виключити;

у главі 3:

1) у пункті 7:

абзац другий підпункту 4 виключити;

в останньому реченні абзацу першого підпункту 5 слова "відповідно до абзацу третього частини першої" замінити словами та цифрами "з підстав, визначених частиною сьомою статті 41 або частиною четвертою";

2) у пункті 12:

доповнити абзац п'ятнадцятий після слів "акціонерні товариства" словами та цифрами "або частини одинадцятої статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

в абзаці сімнадцятому слова та цифри "(крім випадків, передбачених пунктом 4 глави 2 цього розділу)" замінити словами "або допущені, але Центральним депозитарієм виявлено порушення вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про випуск таких цінних паперів) та/або рішення Комісії про допуск таких цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України";

доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:

"надання розпорядження на блокування цінних паперів, прав на цінні папери з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі з порушенням вимог проспекту цінних паперів (або іншого документу, що містить інформацію про емісію таких цінних паперів) або рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України щодо умов їх обігу;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцять першим;

доповнити абзац двадцятий після слів "ненадання документів" словами "(інформації, визначеної законодавством)";

в абзаці тридцять першому слова "двадцять четвертим - двадцять восьмим" замінити словами "двадцять п'ятим - двадцять дев'ятим";

у підпункті 1 пункту 14 глави 5 слова "операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів" замінити словами "корпоративних операцій емітента".

4. В абзаці сьомому пункту 11 розділу VI слова "частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, для іпотечних сертифікатів участі, премія" замінити словами "розмір премії".

5. В абзаці другому пункту 20 розділі IX після слів "За необхідності" слова "та за згодою," виключити, слова "абзацу третього частини першої" замінити словами "частини четвертої".

6. У розділі Х:

1) у пункті 4:

в абзаці другому слова "інформації щодо клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача" замінити словами "іншої інформації";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Номінальний утримувач на такий запит відповідно до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня отримання від депозитарної установи копії запиту, якщо інший строк не встановлено у запиті, зобов'язаний надати депозитарній установі запитувану інформацію.";

2) доповнити розділ після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його письмову вимогу у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

Письмова вимога оформлюється на бланку такого суб'єкта встановленої форми, засвідчується підписом керівника (заступника керівника) такого суб'єкта або його територіального органу, що скріплюється гербовою печаткою, та містить передбачені Законом підстави для отримання інформації й посилання на норми закону, відповідно до яких такий суб'єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації. Письмова вимога має визначати обсяг інформації, яка вимагається таким суб'єктом, з урахуванням вимог щодо надання інформації, передбачених Законом України від 03 грудня 2019 року N 323-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)".

Депозитарна установа у разі отримання від зазначеного суб'єкта належним чином оформленої вимоги зобов'язана надати такому суб'єкту відповідну інформацію у строк не більше ніж 10 робочих днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Якщо у запиті такого суб'єкта встановлений відповідно до законодавства інший строк надання депозитарною установою відповідної інформації, такий запит має містити посилання на норму(и) законодавства, відповідно до якої(их) такий суб'єкт має право на отримання такої інформації у зазначений у запиті строк.".

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7.

 

Заступник директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

Опрос