Идет загрузка документа (247 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке аттестации специалистов по вопросам фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 25.06.2020 № 319
действует с 22.09.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.06.2020

м. Київ

N 319

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2020 р. за N 868/35151

Про затвердження Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку

Відповідно до пункту 17 статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року N 215 "Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за N 584/1609 (зі змінами) (далі - Наказ N 215).

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року N 62 "Про затвердження Порядку роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 року за N 232/22764 (зі змінами).

4. Атестація осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку, відповідно до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого цим рішенням, здійснюється починаючи з 01 вересня 2021 року.

5. Особи, які станом на 31 серпня 2021 року мають кваліфікаційні посвідчення, отримані відповідно до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого Наказом N 215, які продовжують або мають намір продовжувати здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, починаючи з 01 вересня 2021 року, до закінчення строку дії таких кваліфікаційних посвідчень з метою отримання нового кваліфікаційного посвідчення повинні в порядку, встановленому Положенням про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим цим рішенням, пройти повторну атестацію.

6. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 2, 3 цього рішення, які набирають чинності з 01 вересня 2021 року.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

О. Вискуб

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою забезпечення координації роботи з атестації осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

2. В цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

аплікант - особа, яка проходить первинну або повторну атестацію;

атестація - процедура перевірки теоретичних та практичних знань особи, яка має намір здійснювати або продовжувати здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку з метою встановлення її кваліфікації за відповідним напрямом;

атестаційна сесія - період часу, протягом якого відбувається підготовка, організація, проведення та встановлення результатів кваліфікаційного іспиту та який розпочинається не пізніше, ніж за 24 години до початку кваліфікаційного іспиту, та включає реєстрацію методичним центром на фондовому ринку аплікантів в програмно-технічному комплексі, перевірку результатів кваліфікаційного іспиту та проведення процедури апеляції;

атестаційний центр на фондовому ринку (далі - Атестаційний центр) - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, яку визначено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до розділу III цього Положення та яка забезпечує організацію та адміністрування атестації фахівців на фондовому ринку;

аутсорсинг - передання юридичною особою, яка визначена методичним центром на фондовому ринку, частини її процесів чи функцій, які забезпечують відповідну діяльність, іншій юридичній особі;

безперервний професійний розвиток фахівця на фондовому ринку (далі - безперервний розвиток) - безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівця впродовж періоду здійснення ним дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

валідність - характеристика тесту відносно предмету вимірювання і репрезентативності застосовуваної методики. Валідність вказує, які параметри вимірює тест, ефективність такого вимірювання і ступінь відповідності результатів задекларованій меті тестування;

ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає змогу зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства;

екзаменаційний модуль - повне завдання, яке пропонується апліканту, що складається з набору тестових завдань, автоматично згенерованих з відповідної бази тестових завдань;

кваліфікаційне посвідчення фахівця на фондовому ринку (далі - кваліфікаційне посвідчення) - документ, який підтверджує кваліфікацію фахівця на фондовому ринку за відповідним напрямом кваліфікації;

кваліфікаційний іспит - формалізована форма оцінювання кваліфікації (знань, умінь та навичок) апліканта;

керівник професійного учасника фондового ринку (крім банку) - одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи. Для банку - голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку;

ключ до тестового завдання - правильна відповідь на кожне конкретне тестове завдання;

комплаєнс - система внутрішніх відносин юридичної особи, спрямована на забезпечення дотримання такою особою вимог законодавства та запобігання його порушенням;

методичний центр на фондовому ринку (далі - Методичний центр) - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, яку визначено рішенням Комісії в порядку, встановленому розділом IV цього Положення, та яка надає технічне та методологічне забезпечення атестації аплікантів;

напрям кваліфікації - напрям, за яким проводиться атестація апліканта та за яким аплікант здійснює або має намір здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, а саме: діяльності з торгівлі цінними паперами, діяльності з управління активами інституційних інвесторів (управління активами), діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління іпотечним покриттям), діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, депозитарної діяльності, діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, клірингової діяльності, діяльності з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, або пов'язані з бухгалтерським обліком професійного учасника фондового ринку та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

прямий власник - юридична або фізична особа, яка безпосередньо володіє часткою (акціями) у статутному капіталі юридичної особи;

програмно-технічний комплекс (далі - ПТК) - програмне забезпечення, комунікаційні та інші системи, засоби, які забезпечують зберігання, функціонування, підтримку та використання баз тестових завдань, повний супровід атестації, встановлення та зберігання результатів атестації, та відповідають функціональному призначенню і вимогам, визначеним главою 4 розділу IV цього Положення;

тестове завдання - стандартизоване за формою конкретне завдання, що пропонується апліканту для виконання в процесі складання ним кваліфікаційного іспиту з метою оцінювання його кваліфікації;

токен - одиниця вимірювання результатів безперервного розвитку фахівця, що нараховується саморегулівною організацією відповідно до вимог цього Положення;

факт безперервного розвитку - факт завершення дії/події, яка належить до однієї з форм безперервного розвитку;

фахівець на фондовому ринку (далі - фахівець) - особа, яка має кваліфікаційне посвідчення та працює на фондовому ринку за відповідним напрямом кваліфікації;

фінансова звітність - звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати, яка складається з:

балансу (звіту про фінансовий стан);

звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);

звіту про рух грошових коштів;

звіту про власний капітал;

приміток до фінансової звітності.

Терміни "сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку", "сертифікація" вживаються у значенні, наведеному в Положенні про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року N 1464, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1572/24104.

Терміни "асоційована особа", "професійна діяльність на фондовому ринку", "професійний учасник фондового ринку", "саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку", "учасник фондового ринку", вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Термін "кінцевий бенефіціарний власник" та "структура власності" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а термін "вирішальний вплив" встановлюється відповідно до положень цього Закону.

3. Атестація осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку, провадиться з метою забезпечення сумлінного і професійного виконання ними своїх обов'язків перед учасниками фондового ринку.

4. Система атестації поділяється на два рівні: первинна атестація та повторна атестація.

5. Первинна атестація полягає у складенні кваліфікаційного іспиту за відповідним напрямом кваліфікації та є обов'язковою для осіб, які мають намір здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку. Первинну атестацію проходять особи, які вперше отримують кваліфікаційне посвідчення, або з дати закінчення строку дії попереднього кваліфікаційного посвідчення яких пройшло більше семи років.

6. Повторна атестація полягає у складенні скороченого кваліфікаційного іспиту за відповідним напрямом кваліфікації та є обов'язковою для осіб, які:

1) планують продовжити здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, після закінчення строку дії попереднього кваліфікаційного посвідчення;

2) мають кваліфікаційне посвідчення, але мають намір здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, за іншим напрямом кваліфікації.

7. До повторної атестації не допускаються фахівці, якщо з дати закінчення строку дії їх попереднього кваліфікаційного посвідчення за тим самим напрямом кваліфікації пройшло більше семи років.

II. Безперервний професійний розвиток фахівців на фондовому ринку

1. Порядок фіксації безперервного професійного розвитку фахівців на фондовому ринку та нарахування токенів

1. В межах повторної атестації фахівцю може бути зараховано екзаменаційний модуль на підставі здійснення ним безперервного розвитку в порядку, передбаченому цим Положенням. Остаточне рішення про зарахування певного екзаменаційного модулю приймає Атестаційний центр, на базі якого організовано роботу екзаменаційної комісії та до якого фахівець надає документи для участі у кваліфікаційному іспиті.

2. Фіксація стану безперервного розвитку фахівця за відповідними напрямами кваліфікації, нарахування токенів та надання документа про безперервний розвиток здійснюється саморегулівною організацією в порядку, передбаченому внутрішнім документом такої саморегулівної організації, та виключно за умови наявності та дійсності такого внутрішнього документа.

3. До форм безперервного розвитку відносяться:

1) навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо;

2) успішне складення іспитів або інших випробувань;

3) викладання курсу лекцій, семінарів, програм навчання тощо;

4) виступи на міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових, науково-практичних, науково-методологічних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо;

5) участь у робочих групах, засіданнях профільних комітетів щодо вдосконалення законодавства;

6) публікації наукових, науково-практичних статей у друкованих, або електронних фахових, або інших професійних виданнях в Україні та закордоном;

7) видання книг, монографій, підручників, посібників;

8) інша діяльність, визначена внутрішніми документами саморегулівних організацій.

4. За кожний факт безперервного розвитку саморегулівна організація нараховує токени. Обов'язковим реквізитом токенів є дата їх нарахування. Датою нарахування токенів є дата факту безперервного розвитку.

Строк дії токена(-ів) - 3 роки з дати його (їх) нарахування.

Токени мають містити інформацію про напрям кваліфікації та екзаменаційний модуль, до якого вони відносяться.

5. Процедура нарахування токенів повинна відповідати наступним принципам:

1) доречність - кожна форма безперервного розвитку, за яку фахівцю може бути нараховано токени, повинна бути доречною для здійснення фахівцем дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, та сприяти підвищенню його професійних знань, навичок та етичних принципів роботи на фондовому ринку;

2) вимірювання - надання кожній конкретній формі або події відповідної кількості токенів у залежності від кількості годин, статусу події тощо;

3) перевірка - можливість здійснення перевірки не лише факту проходження чи завершення фахівцем певної форми безперервного розвитку, а й відповідності змісту такої форми безперервного розвитку задекларованій темі;

4) недискримінаційність - забороняється необґрунтоване відмінне застосування норм цього Положення та внутрішнього документа саморегулівної організації (встановлення винятків, обмежень чи переваг тощо) до фахівців, які знаходяться в однаковій ситуації, чи однакового підходу до фахівців, які знаходяться в різних ситуаціях;

5) прозорість - фахівець повинен мати можливість отримати інформацію та/або пояснення щодо процедури нарахування йому токенів або про причини ненарахування токенів.

6. Для реалізації принципів, зазначених в пункті 5 цієї глави, саморегулівні організації здійснюють процедури акредитації заходів, що належать до форм безперервного розвитку.

7. Внутрішній документ саморегулівної організації, який у тому числі встановлює процедуру акредитації заходів, які належать до форм безперервного розвитку, розробляється саморегулівною організацією та погоджується з Комісією в порядку, встановленому Положенням про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року N 1925, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за N 182/22714.

Умовою погодження Комісією зазначеного внутрішнього документа саморегулівної організації є наявність у такої саморегулівної організації відповідної кількості персоналу, фінансових та інших ресурсів, необхідних для належного забезпечення дотримання процедури фіксації безперервного розвитку.

8. У разі порушення саморегулівною організацією норм цього Положення та невідповідності процедури нарахування токенів принципам, передбаченим пунктом 5 цієї глави, Комісія має право анулювати погодження внутрішнього документа такої саморегулівної організації.

9. Внутрішній документ саморегулівної організації повинен містити:

1) перелік форм безперервного розвитку за відповідними напрямами кваліфікації, за які можуть бути нараховані токени;

2) процедури акредитації заходів, що належать до форм безперервного розвитку, та вимоги до документа, що підтверджує факт безперервного розвитку;

3) перелік документів, які надаються фахівцем до саморегулівної організації для нарахування токенів;

4) процедуру розгляду саморегулівною організацією поданих фахівцем документів;

5) процедуру та шкалу нарахування токенів;

6) процедуру оформлення та видачі документа, що підтверджує нарахування фахівцю саморегулівною організацією відповідної кількості токенів.

10. При формуванні шкали нарахування токенів саморегулівна організація повинна враховувати принципи, передбачені в пункті 5 цієї глави, а також:

1) практичне значення здобутих знань, умінь та навичок для фактичної діяльності фахівця на фондовому ринку;

2) обсяг навчальної програми (кількість академічних годин), публікації (кількість авторських аркушів);

3) результати складення іспитів, якими завершується курс навчання (за наявності);

4) характер та тривалість участі у робочих групах.

В залежності від обставин, визначених у цьому пункті, за кожен факт безперервного розвитку може бути нараховано різну кількість токенів. За один факт безперервного розвитку може бути нараховано токени за різними напрямами кваліфікації та екзаменаційними модулями.

11. Документ, що підтверджує нарахування фахівцю саморегулівною організацією відповідної кількості токенів, повинен містити:

1) найменування саморегулівної організації, яка видала цей документ, номер та дату видачі;

2) ім'я фахівця;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом) фахівця;

4) опис факту безперервного розвитку за відповідним напрямом кваліфікації, дату (або період) його здійснення;

5) кількість нарахованих токенів та дату їх нарахування щодо кожного окремого факту безперервного розвитку із зазначенням напряму кваліфікації та екзаменаційного модуля, до якого відносяться такі токени;

6) загальну кількість токенів, нарахованих фахівцю за відповідний період.

12. Саморегулівна організація веде в електронній формі реєстр виданих фахівцям документів, які підтверджують нарахування відповідної кількості токенів, із зазначенням номера та дати видачі документа, імені та РНОКПП (серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом) фахівця, загальної кількості токенів, нарахованих фахівцю за відповідний період.

2. Порядок визнання документів міжнародних та/або національних організацій та/або асоціацій

1. Уповноважений представник саморегулівної організації або міжнародної, або національної організації, асоціації, університету або іншого закладу, який видає сертифікати, дипломи або інші документи (далі - представник), що підтверджують оцінку кваліфікації (далі - Документи), може звернутись до Комісії із заявою про визнання документів міжнародних та/або національних організацій, асоціацій, університету або іншого закладу (або їх окремих типів) (додаток 1 до Положення).

Документи, які не підтверджують складення іспиту (заліку), не підлягають визнанню Комісією.

2. До заяви про визнання Документів додаються наступні документи:

1) засвідчена представником копія Документа;

2) засвідчена представником копія програм(-и) екзаменування (далі - Програма);

3) інформація про обсяг, формат, схему оцінювання, спосіб адміністрування іспиту, сторону, відповідальну за здійснення екзаменування, наявність та характер зовнішнього контролю, стандарти екзаменування (у разі наявності), яким відповідає іспит;

4) інформацію про механізм підтримки чинності Документа (у разі наявності);

5) обґрунтування в довільній формі щодо права на залік відповідного екзаменаційного модуля.

Комісія здійснює перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. З цією метою Комісія має право додатково запросити необхідну інформацію для підтвердження даних, наведених в документах, наданих заявником.

3. Якщо документи, вказані в пункті 2 цієї глави, викладено іноземною мовою, до них додаються переклади на українську мову, засвідчені нотаріально, бюро перекладів або особою, яка їх видала.

4. Комісія здійснює аналіз Програми на предмет формального порівняння її змісту та способу контролю зі змістом програми кваліфікаційного іспиту та способом контролю за відповідним напрямом кваліфікації та екзаменаційним модулем.

5. Порівняльний аналіз Програми має врахувати:

1) оцінку кваліфікації або напряму навчання, зазначеної(-го) у Програмі, та встановлення еквівалентності напряму кваліфікаційного іспиту або його окремих екзаменаційних модулів;

2) ступінь подібності змісту та обсягу Програми або її частини (в тому числі очікувані результати навчання за Програмою, кількість академічних годин або інших одиниць вимірювання, в яких фіксується обсяг отриманого/наданого навчального матеріалу, напрями навчальної програми чи інші критерії) до змісту та обсягу програми кваліфікаційного іспиту;

3) об'єктивність, незалежність та валідність процедури та способу оцінювання відповідних компетенцій за результатами проходження Програми.

6. Комісія повертає представнику заяву про визнання Документів та відповідні документи без розгляду, якщо представником подано не всі документи та інформацію, передбачені пунктом 2 цієї глави.

Про залишення заяви без розгляду Комісія повідомляє представника письмово із зазначенням переліку підстав для залишення заяви без розгляду протягом десяти робочих днів з дати надходження відповідних документів та інформації, передбачених пунктом 2 цієї глави.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, представник може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яку розглянуть згідно з цим Положенням.

7. На підставі проведеного аналізу Комісія як колегіальний орган протягом тридцяти робочих днів з дати отримання всіх документів, передбачених пунктом 2 цієї глави, а у випадку надання Комісії додаткової інформації та/або пояснень - протягом тридцяти робочих днів з дати отримання Комісією такої інформації та/або пояснень, приймає рішення про визнання або відмову у визнанні Документа.

8. Рішення Комісії обов'язково визначає конкретний екзаменаційний модуль кваліфікаційного іспиту за відповідним напрямом кваліфікації, який підлягає зарахуванню на підставі Документа (або його окремого типу), інформацію про наявність достатнього механізму підтримки чинності Документа, а також може містити іншу інформацію, пов'язану з визнанням Документа.

9. Письмове повідомлення про прийняття рішення про визнання або відмову у визнанні Документа (з доданням копії відповідного рішення) надсилається представнику протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

10. Комісія протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визнання Документа або відмову у визнанні оприлюднює таке рішення на своєму офіційному вебсайті.

11. Рішення Комісії про визнання Документа є необхідною умовою для зарахування екзаменаційного модуля кваліфікаційного іспиту за відповідним напрямом кваліфікації в межах первинної або повторної атестації відповідно до пункту 9 глави 3 розділу VI цього Положення.

12. Конкретний Документ, якщо такий Документ має строк дії, може бути зараховано протягом усього строку його дії. Конкретний Документ, якщо такий Документ не має строку дії, може бути зараховано за умови чинності Документа для відповідної особи та якщо таким Документом є документ, що підтверджує здобуття аплікантом вищої освіти не нижче сьомого рівня вищої освіти згідно з Національною рамкою кваліфікації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1341, або у разі наявності визнаної Комісією механізму підтримки чинності цього Документа.

У разі відсутності механізму підтримки чинності, конкретний Документ, якщо він має строк дії, може бути зараховано протягом трьох років з дати його видачі.

13. Представник щороку повідомляє Комісію про наявність або відсутність змін у Програмі та/або документах, які надавались для визнання відповідного Документа. У разі наявності змін представник разом із таким повідомленням надає до Комісії копію Програми та/або відповідних документів, засвідчені в порядку, визначеному пунктом 2 та 3 цієї глави.

Якщо протягом одного року з дати визнання Документа або надання попереднього повідомлення про відсутність змін у Програмі та/або документах, які надавались для визнання відповідного Документа, представник не надає визначене цим пунктом повідомлення, Комісія протягом одного місяця з дати спливу річного строку приймає рішення про анулювання визнання відповідного Документа та оприлюднює це рішення на офіційному вебсайті Комісії протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

III. Атестаційний центр на фондовому ринку

1. Порядок набуття статусу атестаційного центру на фондовому ринку

1. Функції Атестаційного центру має право виконувати юридична особа, яку визначено рішенням Комісії Атестаційним центром в порядку, передбаченому цим розділом.

2. Юридична особа отримує статус Атестаційного центру виключно після отримання рішення Комісії про визначення Атестаційним центром та розміщення інформації про Атестаційний центр на офіційному вебсайті Комісії.

Кількість Атестаційних центрів не обмежена.

3. Статус Атестаційного центру надає йому право здійснювати атестацію аплікантів за будь-якими напрямами кваліфікації.

4. Юридична особа, яка заявляє про намір отримати статус Атестаційного центру, для впорядкування питань, пов'язаних з наданням та обслуговуванням Методичним центром ПТК, що надається Атестаційному центру для проведення кваліфікаційних іспитів каналами і способами зв'язку між Атестаційним центром та Методичним центром, укладає з Методичним(-ими) центром(-ами) попередній договір про надання технічного та методологічного забезпечення з метою проведення кваліфікаційних іспитів.

Договір Атестаційного центру з Методичним центром повинен відповідати вимогам Цивільного кодексу України.

5. Для набуття статусу Атестаційного центру юридична особа (далі по тексту цього розділу - заявник) подає до Комісії такі документи:

1) заяву про визначення юридичної особи атестаційним центром на фондовому ринку (додаток 2 до Положення);

2) засвідчену керівником заявника копію статуту або іншого установчого документа заявника (у разі його відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР)).

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення).

3) довідку про прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 3 до Положення) з доданням схематичного зображення структури власності заявника;

4) довідку про асоційованих осіб прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 4 до Положення);

5) довідку про юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціарний власник є керівником та/або кінцевим бенефіціарним власником (додаток 5 до Положення);

6) засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують його право користування або безвідкличне з боку власника право на використання нежитлового приміщення, у якому будуть організовуватись (проводитись) кваліфікаційні іспити (договір оренди, суборенди, попередній договір, опціон тощо, укладений заявником або засновником (у разі створення юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи) та/або засвідчений підписом керівника заявника витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує право власності заявника на нежитлове приміщення, у якому будуть організовуватись (проводитись) кваліфікаційні іспити;

7) засвідчену підписом керівника заявника копію попереднього договору з Методичним(-ими) центром(-ами) за відповідними напрямами кваліфікації;

8) засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують право власності та/або користування на об'єкти матеріально-технічної бази, достатні для проведення та встановлення результатів кваліфікаційного іспиту для щонайменше десяти осіб одночасно.

Комісія здійснює перевірку на достовірність відомостей, що містяться в поданих документах, та на відповідність заявника вимогам цього Положення. З цією метою Комісія має право додатково запросити необхідну інформацію для підтвердження даних, наведених в документах, наданих заявником.

6. Документи подаються на розгляд Комісії нарочно або надсилаються поштою (рекомендованим листом) чи кур'єрською поштою, або надаються у електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг.

У випадку виникнення змін будь-якої інформації та/або документів, наданих до Комісії згідно з цією главою, заявник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати виникнення таких змін повідомити Комісію та надати оновлену відповідну інформацію та/або документи.

7. Комісія може прийняти рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром за наступних умов:

1) заявник є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до чинного законодавства України;

2) заявник не зареєстрований на тимчасово окупованій території України;

3) заявник не є Методичним центром;

4) у структурі власності заявника відсутні особи, які є прямими власниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками (їх асоційованими особами) Методичного(-их) центру(-ів), а структура власності відповідає умовам, встановленим пунктом 10 глави 2 розділу IV цього Положення;

5) у структурі власності заявника професійний учасник фондового ринку не володіє прямо або опосередковано часткою (акціями), яка дорівнює або перевищує 5 % статутного капіталу заявника, та/або голосів заявника; незалежно від формального володіння часткою (акціями) в структурі власника заявника, професійний учасник фондового ринку не може здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність заявника, на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

6) заявник має у власності або користуванні, або має безвідкличне з боку власника право на використання нежитлового приміщення для організації та проведення кваліфікаційних іспитів для щонайменше десяти осіб одночасно;

7) заявник володіє (на праві власності та/або користування) матеріально-технічною базою, достатньою для проведення та встановлення результатів кваліфікаційного іспиту для щонайменше десяти осіб одночасно;

8) заявник має власний вебсайт, який, в тому числі, надає функціональну можливість подання аплікантами заяв та документів для участі в кваліфікаційному іспиті в електронному вигляді;

9) заявник уклав з Методичним(-ими) центром(-ами) за відповідними напрямами кваліфікації попередній договір про надання останнім(-ми) технічного та методологічного забезпечення з метою проведення кваліфікаційних іспитів за цими напрямами кваліфікації.

2. Порядок розгляду документів та прийняття рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром або відмову в визначенні. Порядок прийняття рішення про скасування рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром

1. Комісія повертає заявнику заяву на визначення юридичної особи Атестаційним центром на фондовому ринку та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заяву підписала особа, яка не має на це повноважень;

2) документи, додані до заяви, оформлено з порушенням вимог, встановлених цим Положенням;

3) подано неповний перелік документів, визначених цим Положенням;

4) заявник не надав Комісії відповідь на запит щодо подання додаткової інформації протягом тридцяти робочих днів з дати направлення такого запиту Комісією;

5) відомостей про заявника немає в ЄДР або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення.

Про залишення заяви без розгляду Комісія повідомляє заявнику письмово із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду протягом десяти робочих днів з дати надходження відповідних документів, у тому числі додатково наданих заявником.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яку розглянуть згідно з цим Положенням.

2. Комісія як колегіальний орган приймає рішення про визначення заявника Атестаційним центром або відмову в визначенні протягом тридцяти робочих днів з дати отримання всіх документів, передбачених пунктом 5 глави 1 цього розділу, а у випадку надання Комісії додаткової інформації та/або пояснень.

3. Рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром набирає чинності з дати оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії.

4. Комісія як колегіальний орган приймає рішення про відмову у визначенні заявника Атестаційним центром, якщо документи, подані заявником, містять недостовірну та/або неповну, та/або неузгоджену, та/або незрозумілу інформацію, та/або не відповідають вимогам законодавства, та/або не дотримано умови, встановлені пунктом 7 глави 1 цього розділу.

У разі прийняття рішення про відмову у визначенні заявника Атестаційним центром Комісія повідомляє заявнику про причини відмови.

5. Письмове повідомлення про прийняття рішення про визначення заявника Атестаційним центром або відмову у визначенні заявника Атестаційним центром (з доданням копії відповідного рішення) надсилається заявнику протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

6. Комісія протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення включає цей Атестаційний центр до переліку атестаційних центрів на фондовому ринку, розміщеному на офіційному вебсайті Комісії.

Інформація про Атестаційний центр повинна містити:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;

2) місцезнаходження;

3) телефон, факс, адресу електронної пошти;

4) адресу вебсайта;

5) дату прийняття Комісією рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром.

7. Рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром є безстроковим.

8. Рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром є підставою для укладення Комісією договору з цим Атестаційним центром (далі - Договір з Атестаційним центром).

9. Комісія розглядає питання щодо прийняття рішення про скасування рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром в наступних випадках:

1) подання Атестаційним центром заяви про намір припинити виконання функції Атестаційного центру, складеної в довільній формі;

2) встановлення факту перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення;

3) встановлення факту подання недостовірної, неправдивої та/або оманливої інформації для прийняття рішення про визначення заявника Атестаційним центром;

4) невиконання або неналежне виконання Атестаційним центром умов Договору з Атестаційним центром;

5) невиконання Атестаційним центром письмової вимоги Комісії щодо усунення порушень вимог цього Положення та/або умов Договору з Атестаційним центром.

Рішення про скасування рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром набирає чинності з дати оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії.

10. Письмове повідомлення про скасування рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром (з доданням копії відповідного рішення) надсилається Атестаційному центру протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

11. Комісія протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про скасування рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром видаляє інформацію про цей Атестаційний центр з переліку атестаційних центрів на фондовому ринку, який розміщено на офіційному вебсайті Комісії.

12. Юридична особа втрачає статус Атестаційного центру та право виконувати його функції з дня, наступного за днем оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії рішення про скасування рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром.

3. Функції Атестаційного центру на фондовому ринку

1. Атестаційний центр виконує такі функції:

1) організовує проведення кваліфікаційних іспитів;

2) утворює та затверджує персональний склад екзаменаційної комісії в порядку, встановленому главою 1 розділу VI цього Положення;

3) приймає рішення про дату, місце та час проведення кваліфікаційних іспитів та оприлюднює цю інформацію на своєму вебсайті;

4) приймає та розглядає документи від аплікантів та приймає рішення про допуск або відмову в допуску до участі в кваліфікаційному іспиті;

5) перевіряє документи, видані саморегулівними організаціями, та Документ, у тому числі на автентичність;

6) зберігає документи, прийняті від аплікантів, протягом строку, передбаченого пунктом 4 цієї глави;

7) приймає рішення про зарахування конкретного екзаменаційного модулю за відповідним напрямом кваліфікації в порядку, передбаченому цим Положенням;

8) складає та подає до Комісії протокол про допуск або відмову в допуску аплікантів до участі у кваліфікаційному іспиті та екзаменаційні модулі, які підлягають зарахуванню щодо кожного з цих аплікантів;

9) реєструє аплікантів в програмно-технічному комплексі Методичного(-их) центру(-ів);

10) формує та передає Методичному(-им) центру(-ам) інформацію про результати складення кваліфікаційних іспитів за відповідним напрямом кваліфікації, у тому числі протокол про результати проведення кваліфікаційного іспиту;

11) оформлює та видає фахівцям кваліфікаційні посвідчення за результатами проведення кваліфікаційних іспитів;

12) веде в електронній формі реєстр виданих кваліфікаційних посвідчень;

13) подає до Комісії протокол про результати проведення кваліфікаційного іспиту та інформацію в електронній формі про фахівців, яким було видано кваліфікаційні посвідчення;

14) виконує інші функції, які покладаються на Атестаційний центр цим Положенням чи Комісією.

2. Атестаційний центр самостійно встановлює розмір оплати за надання послуг з проведення кваліфікаційного іспиту.

3. Атестаційний центр зобов'язаний проводити кваліфікаційні іспити не рідше ніж один раз на чотири місяці.

4. Документи, які подаються аплікантами для участі у кваліфікаційних іспитах, зберігаються Атестаційним центром протягом трьох років з дати проведення кваліфікаційного іспиту.

5. Атестаційний центр, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії, здійснює оформлення і видачу кваліфікаційних посвідчень протягом трьох робочих днів з дати складення протоколу про результати проведення кваліфікаційного іспиту.

6. Кваліфікаційне посвідчення повинно містити:

1) напис "Екзаменаційна комісія" та найменування Атестаційного центру, на базі якого організована її робота;

2) напис "Кваліфікаційне посвідчення керівника професійного учасника фондового ринку / фахівця професійного учасника фондового ринку (зазначається напрям кваліфікації)";

3) номер, дату видачі та термін дії кваліфікаційного посвідчення;

4) ім'я фахівця;

5) РНОКПП (серію (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом) фахівця;

6) номер та дату протоколу про результати проведення кваліфікаційного іспиту;

7) підпис секретаря екзаменаційної комісії.

7. Атестаційні центри ведуть в електронній формі реєстр виданих кваліфікаційних посвідчень із зазначенням імені, РНОКПП (серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом), посади фахівця, номера, дати видачі, напряму кваліфікації та терміну дії кваліфікаційного посвідчення, номеру та дати протоколу про результати проведення кваліфікаційного іспиту, а також іншої інформації на розсуд Атестаційного центру.

8. Інформація про фахівців, яким було видано кваліфікаційні посвідчення, подається Атестаційним центром до Комісії в електронній формі протягом п'яти робочих днів з дати складення протоколу про результати проведення кваліфікаційного іспиту та повинна містити:

1) найменування Атестаційного центру, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії та його ідентифікаційний код юридичної особи;

2) номер та дату протоколу про результати проведення кваліфікаційного іспиту;

3) дані про фахівців, яким видано кваліфікаційне посвідчення (ім'я та РНОКПП (серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом));

4) напрям кваліфікації;

5) номер, дату видачі та термін дії кваліфікаційного посвідчення;

9. Контроль за діяльністю Атестаційних центрів здійснює Комісія.

IV. Методичний центр на фондовому ринку

1. Порядок набуття статусу методичного центру на фондовому ринку

1. Методичний центр є установою інфраструктури фондового ринку. Функції Методичного центру має право виконувати юридична особа, яку визначено рішенням Комісії Методичним центром в порядку, передбаченому цим розділом.

2. Визначення юридичної особи Методичним центром здійснюється за умови попереднього прийняття Комісією рішення про погодження внутрішніх документів, які визначають порядок провадження діяльності Методичного центру (далі - внутрішні документи), та рішення про погодження відповідних засобів, які забезпечують виконання функцій Методичного центру (далі - відповідні засоби), юридичної особи, яка заявляє про намір отримати статус Методичного центру (далі по тексту цього розділу - заявник).

3. Комісія визначає одну юридичну особу Методичним центром за всіма напрямами кваліфікації, або декілька юридичних осіб Методичними центрами за окремими напрямами кваліфікації (але не більше одного Методичного центру за одним напрямом кваліфікації). Визначення декількох юридичних осіб Методичними центрами за окремими напрямами кваліфікації можливе лише за умови одночасного визначення Комісією Методичних центрів за всіма напрямами кваліфікації в порядку, передбаченому цим розділом Положення.

4. Комісією приймається рішення про погодження внутрішніх документів заявника якщо:

1) заявник дотримується умов, перелічених у главі 2 цього розділу; та

2) внутрішні документи заявника містять положення, перелічені у главі 3 цього розділу; та

3) технічне завдання на розробку ПТК відповідає умовам, переліченим у главі 4 цього розділу.

5. Комісією приймається рішення про погодження відповідних засобів за умови, що вони відповідають умовам, переліченим у главі 4 цього розділу.

6. Для прийняття Комісією рішення відповідно до пункту 4 цієї глави заявник подає до Комісії документи, визначені пунктом 1 глави 5 цього розділу.

Для прийняття Комісією рішення відповідно до пункту 5 цієї глави заявник подає до Комісії документи, визначені пунктом 2 глави 5 цього розділу.

7. Юридична особа набуває статус Методичного центру виключно після оприлюднення рішення Комісії про погодження відповідних засобів та рішення про визначення юридичної особи Методичним центром на офіційному вебсайті Комісії.

8. Будь-яка юридична особа, яка має намір отримати статус Методичного центру (у тому числі за окремим(-ими) напрямом(-ми) кваліфікації), може заявити про цей намір до моменту скасування рішення про визначення юридичної особи Методичним центром за відповідним(-ми) напрямом(-ами). У цьому випадку Комісія приймає рішення про визначення іншої юридичної особи Методичним центром за цим напрямом (або за декількома відповідними напрямами) у порядку, передбаченому главою 6 цього розділу лише за умови, що ця юридична особа доведе технічну, та/або тестологічну, та/або економічну доцільність заміни Методичного центру, а також якщо додержано умову пункту 3 цієї глави.

У такому випадку рішення Комісії про скасування рішення про визначення юридичної особи Методичним центром за відповідним(-ми) напрямом(-ми) кваліфікації у зв'язку з визначенням іншої юридичної особи Методичним центром за цим(-и) напрямом(-ами) кваліфікації приймається не раніше, ніж після закінчення першого 3-річного строку дії договору Комісії з відповідним Методичним центром (далі - Договір з Методичним центром).

9. Скасування рішення про визначення юридичної особи Методичним центром здійснюється у випадках та порядку, передбачених главою 8 цього розділу.

2. Умови відповідності заявника

1. Заявник є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до чинного законодавства України.

2. Заявник не зареєстрований на тимчасово окупованій території України.

3. Заявник не є Атестаційним центром.

4. В структурі власності заявника відсутні особи, які є прямими власниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками (їх асоційованими особами) Атестаційного(-их) центру(-ів);

5. Ділова репутація фізичних осіб заявника, зазначених у підпункті 7 пункту 1 глави 5 цього розділу, за останні два роки відповідає таким умовам:

1) особу не позбавляли права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг;

2) особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та/або службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг та/або у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

3) попередня діяльність (бездіяльність) особи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) юридичної особи, в якій ця фізична особа здійснювала вирішальний вплив та/або була кінцевим бенефіціарним власником, здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи;

4) до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями/рішеннями міжнародних організацій, органів міждержавних об'єднань, іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною;

5) особу не притягували до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на власність, в галузі фінансів чи підприємницької діяльності більше ніж двічі протягом року за одне й те саме правопорушення;

6) особу не звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, та статті 41 Кодексу законів про працю України;

7) особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

Особа має право подати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації умовам цього пункту.

6. Ділова репутація заявника за останні два роки відповідає таким умовам:

1) попередня діяльність (бездіяльність) заявника станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) щодо іншої юридичної особи, в якій заявник здійснював вирішальний вплив;

2) до заявника не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями/рішеннями міжнародних організацій, органів міждержавних об'єднань, іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною;

3) заявника не включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

Заявник має право подати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність ділової репутації умовам цього пункту.

7. Колективна компетенція заявника відповідає таким умовам: за кожним із критеріїв оцінювання у таблиці 1 та таблиці 2 додатка 6 до Положення зазначено щонайменше дві особи, при цьому в таблиці 1 хоча б одна фізична особа має рівень компетенції 3.

8. Розмір власних коштів заявника не менший, ніж сукупність майбутніх витрат, пов'язаних з адміністративними витратами заявника протягом шести місяців, і витрат, пов'язаних з придбанням/розробленням/орендою, впровадженням ПТК та розробкою баз тестових завдань, крім відповідних витрат, які були здійснені до дати подання заяви про погодження внутрішніх документів.

Розрахунок розміру власних коштів заявника підтверджено аудитором в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. В структурі власності заявника професійний учасник фондового ринку не володіє прямо або опосередковано часткою (акціями), яка дорівнює або перевищує 5 % статутного капіталу заявника, та/або голосів заявника; незалежно від формального володіння часткою (акціями) в структурі власності заявника, професійний учасник фондового ринку не здійснює вирішальний вплив на управління та/або діяльність заявника на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

Норма цього пункту не застосовується, якщо вирішальний вплив щодо заявника здійснює держава в особі Комісії.

10. Структура власності заявника є прозорою і такою, що відповідає умовам цього Положення, якщо відомості щодо неї є прозорими та розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних і фізичних осіб у цій юридичній особі, що дає змогу Комісії визначити всіх осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками, у тому числі відносини контролю між ними.

Структура власності є такою, що не відповідає умовам цього Положення, якщо:

1) Комісія встановила факт вирішального впливу щодо діяльності заявника особами інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України, та/або

2) до особи(-іб), яку(-і) зазначено в структурі власності, застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями/рішеннями міжнародних організацій, органів міждержавних об'єднань, іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною, та/або

3) не менше ніж 50 % статутного капіталу заявника знаходиться під контролем фізичних або юридичних осіб, зареєстрованих в офшорних зонах, перелік яких оприлюднив Кабінет Міністрів України.

Структура власності заявника є непрозорою, якщо не можна визначити всіх кінцевих бенефіціарних власників заявника через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність у структурі власності осіб, які мають право володіти, користуватись і розпоряджатись правами щодо вирішального впливу на заявника, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або якщо структура власності заявника складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі заявника у розмірі менше, ніж 25 %, що не дає можливості встановити хоча б одну особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником заявника.

11. Організаційна структура заявника має структурні підрозділи та/або окремих осіб, працівників, які відповідальні за виконання функцій Методичного центру, а також за:

1) реалізацію внутрішніх документів (положень) та процедур;

2) використання та акумулювання фінансових ресурсів Методичного центру;

3) внутрішній аудит та комплаєнс Методичного центру;

4) розгляд та прийняття рішень щодо звернень та скарг до Методичного центру;

5) договірні відносини.

12. У разі встановлення факту невідповідності ділової репутації керівника Методичного центру умовам пункту 5 цієї глави та/або якщо дії (бездіяльність) керівника Методичного центру призвели до незадовільного виконання Методичним центром своїх функцій та/або порушень вимог цього Положення та/або Договору з Методичним центром, Комісія має право порушити питання про звільнення з посади керівника Методичного центру та призначати тимчасово керівника Методичного центру в порядку, передбаченому розділом VII цього Положення.

3. Умови відповідності внутрішніх документів, які визначають порядок провадження діяльності Методичного центру

1. Внутрішнє положення про конфіденційність Методичного центру:

1) визначає інформацію, яка є конфіденційною, зокрема: персональні дані, база тестових завдань (включаючи процедуру її розробки, рецензування та апробації), ключі доступу Атестаційних центрів та аплікантів;

2) містить порядок обробки, використання, накопичення конфіденційної інформації;

3) містить порядок доступу до конфіденційної інформації, у тому числі перелік осіб, які його мають, з якими укладається договір про нерозголошення конфіденційної інформації, та положення щодо нерозголошення конфіденційної інформації;

4) містить застереження про відповідальність за порушення норм законодавства щодо використання та/або розголошення конфіденційної інформації та порушення норм цього положення про конфіденційність.

2. Внутрішнє положення про неупередженість:

1) визначає загрози для неупередженості діяльності Методичного центру, а саме загрози, які виникають через діяльність самого Методичного центру та його пов'язаних осіб та/або через відносини Методичного центру з персоналом (наприклад, через відносини власності, менеджменту, управління персоналом, спільних ресурсів, фінансів, контрактів, маркетингу, виплати комісійних або інших стимулів для залучення нових аплікантів тощо);

2) визначає потенційні джерела конфлікту інтересів, які можуть виникнути під час виконання функцій Методичного центру;

3) встановлює: порядок виявлення, аналізу та документування конфлікту інтересів; порядок усунення або мінімізації ризиків виникнення конфлікту інтересів та управління цим ризиком; вимогу до персоналу щодо повідомлення про будь-який потенційний конфлікт інтересів щодо будь-якого апліканта;

4) визначає порядок врегулювання конфлікту інтересів.

Загрози неупередженості включають, проте не обмежуються, наступне: особисті інтереси (загроза з боку особи, яка діє у власних інтересах на власну користь); суб'єктивність (перевага особистої упередженості над об'єктивними доказами); близькі стосунки (потенційні загрози внаслідок наявності близьких відносин, наприклад, між членами екзаменаційної комісії, та/або працівниками/представниками Методичного центру, та/або Атестаційних центрів та аплікантами, які впливають на спроможність прийняття об'єктивних рішень); залякування (необ'єктивні дії представників Методичного центру та/або Атестаційних центрів, їх працівників через страх перед аплікантом або іншою зацікавленою особою); фінансовий фактор (джерела прибутку Методичного центру та/або Атестаційних центрів можуть становити загрозу для неупередженості).

3. Внутрішнє положення щодо забезпечення безпеки екзаменаційних матеріалів та інформації:

1) встановлює перелік матеріалів та інформації, що становить предмет захисту на кожному окремому етапі атестаційного процесу (наприклад, електронні, паперові матеріали, обладнання для забезпечення кваліфікаційного іспиту);

2) встановлює вимоги до місця розміщення та збереження відповідної інформації та матеріалів;

3) визначає загрози, що виникають через часте використання екзаменаційних матеріалів, процедуру їх виявлення та усунення;

4) затверджує порядок оприлюднення інформації та матеріалів на вебсайті Методичного центру.

4. Внутрішнє положення про розгляд звернень та скарг до Методичного центру:

1) встановлює процедури отримання, оцінки, розгляду звернень та скарг до Методичного центру, прийняття рішення по кожній з них (наприклад, щодо якості тестових завдань, роботи ПТК тощо);

2) визначає алгоритм дій для реагування на звернення та скарги, вирішення актуальних та нагальних проблем;

3) передбачає процедуру зворотного зв'язку, а саме забезпечує конструктивний, неупереджений та вчасний розгляд звернень і скарг та реагування на них.

5. Внутрішнє положення про внутрішній аудит та комплаєнс:

1) встановлює порядок та періодичність проведення внутрішнього аудиту та комплаєнсу;

2) встановлює вимоги до осіб, які залучаються до перевірок (в тому числі вимоги про уникнення конфлікту інтересів);

3) визначає порядок інформування уповноважених осіб Методичного центру про результати перевірок;

4) визначає порядок виконання рекомендацій за результатами перевірок та визначення шляхів вдосконалення діяльності Методичного центру.

6. Внутрішнє положення про розробку, рецензування й апробацію тестових завдань:

1) встановлює порядок відбору авторів і рецензентів тестових завдань, предметні та тестологічні вимоги до їх кваліфікації;

2) визначає порядок координації розробки і рецензування тестових завдань;

3) встановлює вимоги до апробації тестових завдань;

4) визначає порядок оновлення тестових завдань, їх актуалізації.

Під час розробки, рецензування й апробації тестових завдань має бути забезпечено баланс впливів всіх залучених учасників в процесі підготовки тестових завдань; здійснюватися планування і розподіл задач з розробки та рецензування/перегляду, фіксація та облік результатів виконаних робіт; забезпечуватися режим рецензування.

За результатами апробації тестових завдань мають визначатися їх психометричні параметри, зокрема, чисельні значення їх складності.

4. Умови відповідності програмно-технічного комплексу, який забезпечує виконання функцій Методичного центру

1. Умови щодо безперервності діяльності під час атестаційної сесії та резервування:

1) у складі ПТК заявник має використовувати системи та засоби, які забезпечують безперервність діяльності під час атестаційної сесії та захист інформації, яка обробляється в ПТК;

2) заявник має провести обстеження з оцінювання ПТК й відповідних політик, правил і процедур, включно з вимогами щодо безперервності діяльності під час атестаційної сесії, та забезпечити проведення таких обстежень періодично щонайменше один раз на рік. Заявник має виправити (виправляти) будь-які недоліки, виявлені під час обстеження;

3) функціонування ПТК має охоплюватися ефективними механізмами (внутрішні положення, апаратні й програмні засоби), що забезпечують безперервність діяльності, запровадженими задля запобігання інцидентам, у процесі здійснення критично важливих функцій Методичного центру під час атестаційної сесії, включно з:

процедурами повідомлення про інциденти; аутсорсинг; залежність від зовнішніх постачальників;

специфічними механізмами забезпечення безперервності під час атестаційної сесії, що покривають перелік можливих сценаріїв, у короткостроковій та середньостроковій перспективах, зокрема: відмови систем; стихійні лиха; порушення зв'язку; втрата ключового персоналу; неможливість використання постійно задіяних локацій;

дублюванням апаратних компонентів, які у разі відмови дають змогу використовувати резервну інфраструктуру, зокрема мережеві підключення та телекомунікаційні канали, засоби захисту інформації тощо;

резервним копіюванням критичних для здійснення функцій Методичного центру даних;

процедурами переміщення між основною та резервними (альтернативними) локаціями, здійснення виконання функцій Методичного центру з резервної локації;

цільовим максимальним часом відновлення функцій, який має бути найкоротшим можливим, але у будь-якому разі не довше ніж дві години під час атестаційної сесії;

підготовкою персоналу заявника щодо застосування механізмів безперервної діяльності, персональних ролей, включно з певним персоналом служби безпеки, який має бути напоготові негайно реагувати на збої в діяльності ПТК.

2. Умови щодо проведення випробувань та потужності:

1) заявник розробляє та впроваджує постійно діючі чітко визначені внутрішні положення (правила) випробувань ПТК, що забезпечують таке:

робота ПТК задовольняє нормативні вимоги до виконання функцій Методичного центру;

комплаєнс та управління ризиками забезпечують належне функціонування Методичного центру;

ПТК може функціонувати безперервно та ефективно під час атестаційної сесії.

2) заявник забезпечує ПТК:

потужністю, достатньою для виконання функцій без перебоїв і відмов, включно з неможливістю втрати або викривлення даних;

здатністю до масштабування, достатньою для пристосування без надмірної затримки до збільшення обсягу оброблюваної інформації;

захистом інформації відповідно до вимог законодавства.

3. Умови щодо захисту інформації:

1) заявник впроваджує та підтримує внутрішні положення фізичної та інформаційної безпеки ПТК, спрямовані на:

захист ПТК від зловживань та несанкціонованого доступу;

мінімізацію ризиків нападу на ПТК;

запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка обробляється ПТК;

забезпечення безпеки та цілісності даних в ПТК.

2) заявник впроваджує та підтримує заходи і механізми для оперативної ідентифікації та управління ризиками інформаційної безпеки ПТК, зазначеними в підпункті 1 цього пункту;

3) заявник надає Комісії інформацію про призначення ПТК для оброблення інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, зазначаючи види відповідної інформації. У разі обробляння в інформаційно-телекомунікаційній системі ПТК інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, функціонування ПТК можливе виключно за умов застосування комплексної системи захисту інформації та підтвердження відповідності такої системи за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

4. Умови щодо забезпечення збереження інформації:

1) ПТК забезпечує збереження даних:

вихідних, які поширюються Методичним центром у зв'язку з виконанням його функцій;

вхідних, які отримуються та обробляються Методичним центром і які є підставою (основою) для поширення вихідних даних, що на них ґрунтуються.

2) забезпечує запис, збереження та резервне копіювання результатів складення кожного екзаменаційного модуля після його завершення;

3) вихідні та вхідні дані зберігаються щонайменше десять років;

4) заявником забезпечується для вихідних та вхідних даних, що зберігаються, можливість їх повноцінного відтворення у первісному вигляді в помірковані строки;

5) разом з вихідними та вхідними даними зберігаються їх реєстраційні реквізити, а також інші важливі реквізити (час, статус, результат оброблення, адресати, фактичні адреси адресатів у телекомунікаційних системах і шляхи надходження або постачання) щодо обставин їх виникнення, створення, отримання, оброблення, модифікації, оприлюднення, розповсюдження, подання, відхилення тощо;

6) технологія зберігання даних забезпечує їх цілісність, доступність та захист від несанкціонованого доступу, включно із захистом послідовності реєстрації (збереження) даних та супроводжуючих їх реквізитів. Захист від модифікацій передбачає механізм виявлення модифікацій вихідних та вхідних даних у масивах зберігання;

7) для забезпечення цілісності може використовуватись електронний підпис відповідно до вимог законодавства;

8) у разі, якщо на вихідні та/або вхідні дані накладено електронні підписи або електронні печатки відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері електронних довірчих послуг, такі електронні підписи та електронні печатки підлягають зберіганню разом з даними як їх реквізити.

5. Умови відповідності програмного забезпечення, на базі якого будуть проводитись кваліфікаційні іспити:

1) можливість автоматичного формування екзаменаційних модулів різних варіантів з тестових завдань відповідних баз тестових завдань;

2) забезпечення негайної перевірки тестових завдань з використанням відповідних ключів до тестових завдань;

3) можливість здійснення автоматизованого підрахунку результатів складення кваліфікаційного іспиту кожним аплікантом, а саме: кількості тестових балів за кожне тестове завдання та кількості тестових балів за кожний екзаменаційний модуль апліканта;

4) наявність функції підтвердження аплікантом завершення складення екзаменаційного модуля та кваліфікаційного іспиту в цілому, роздрукування результатів;

5) можливість систематизування результатів складення кожного кваліфікаційного іспиту та роздрукування звітів;

6) можливість імпорту, експорту та збереження даних про результати складення кваліфікаційних іспитів відповідними засобами ПТК.

5. Порядок надання та перелік документів, які подає заявник для визначення його Методичним центром

1. Для прийняття рішення про погодження внутрішніх документів заявник подає до Комісії наступні документи:

1) заяву про погодження внутрішніх документів, які визначають порядок провадження діяльності методичного центру на фондовому ринку (додаток 7 до Положення) (далі - заява про погодження внутрішніх документів);

2) засвідчену керівником заявника копію статуту або іншого установчого документа (у разі його відсутності в ЄДР).

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення).

3) довідку про прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 3 до Положення) із зазначенням осіб, через яких такі кінцеві бенефіціарні власники здійснюють вирішальний вплив на заявника з доданням схематичного зображення структури власності заявника;

4) довідку про асоційованих осіб прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 4 до Положення);

5) довідку про юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціарний власник є керівником та/або кінцевим бенефіціарним власником (додаток 5 до Положення);

6) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за результатами календарного року (за наявності) і звітного періоду, які передують даті подання заяви та документів для погодження внутрішніх документів, з доданням копії фінансової звітності відповідно до вимог пункту 2 розділу I цього Положення за рік і квартал, що передує даті подання документів (крім юридичних осіб, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Якщо заявник відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Аудиторські звіти, передбачені цим підпунктом, мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту й відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Якщо фінансова звітність заявника разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) є у публічному доступі в результаті її оприлюднення на вебсайті юридичної особи та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, заявник може не подавати паперові копії таких документів. У такому разі заявник подає підписану керівником заявника довідку, що має містити посилання на вебсторінку, де оприлюднено такі документи. У довідці зазначається універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім'я, місцезнаходження сторінки та назва файлу.

7) анкету щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 8 до Положення). Цей документ подається щодо кожного прямого власника заявника, бенефіціарного власника заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(-ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, призначених головою та членами колегіального виконавчого органу, або іншого органу управління) у заявника, голови та членів наглядової ради заявника;

8) анкету щодо ділової репутації заявника (додаток 9 до Положення);

9) довідку про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та інших органів управління заявника, передбачених його статутом (додаток 10 до Положення);

10) анкету щодо колективної компетентності (додаток 6 до Положення);

11) внутрішні документи заявника у двох примірниках, які визначають порядок провадження діяльності Методичного центру, та відповідають умовам, визначеним главою 3 цього розділу, а саме:

положення про конфіденційність;

порядок взаємодії Методичного центру з Атестаційними центрами;

посібник (довідник) апліканта, який має містити програму кваліфікаційного іспиту, опис процедури кваліфікаційного іспиту, перелік прав та обов'язків аплікантів;

положення про неупередженість;

процедури отримання, аналізування та зберігання даних, для підтвердження об'єктивності, валідності та надійності кожного проведеного кваліфікаційного іспиту;

положення про розкриття інформації;

положення щодо забезпечення безпеки екзаменаційних матеріалів і інформації;

положення про розгляд звернень та скарг;

положення про внутрішній аудит та комплаєнс;

положення про розробку, рецензування і апробацію тестових завдань;

порядок роботи та використання програмного забезпечення, на базі якого будуть проводитись кваліфікаційні іспити.

12) внутрішнє положення щодо відповідних засобів гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації, відповідно до умов глави 4 цього розділу у двох примірниках;

13) калькуляцію майбутніх сукупних витрат заявника: адміністративних витрат заявника на здійснення Методичним центром безперервної діяльності протягом шести місяців, з доданням засвідченої підписом керівника заявника копії затвердженої організаційної структури заявника, штатного розпису заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність методичного центру на фондовому ринку (додаток 11 до Положення), і витрат, спрямованих на придбання/розроблення/оренду, впровадження ПТК та розробку та періодичне оновлення баз тестових завдань;

14) очікувану вартість послуг Методичного центру, в тому числі в розрахунку на одного апліканта;

15) прогноз щодо очікуваної вартості послуг Методичного центру на три роки;

16) інформацію про застосування аутсорсингу (за наявності), яка містить:

вид процесу, функції, які передають на аутсорсинг із зазначенням людських і технічних ресурсів, необхідних для здійснення зазначеного процесу, функцій;

інформацію щодо юридичної особи, якій передано частину процесів, функцій Методичного центру, а саме: повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження;

внутрішні положення та процедури, спрямовані на організацію діяльності Методичного центру із залученням аутсорсингу, створення заявником належного контролю за виконанням таких процесів та/або функцій іншою особою, виявлення та мінімізація ризиків, пов'язаних з аутсорсингом;

17) опис технічного завдання на розробку/придбання або оренду ПТК, яке повною мірою відповідає функціональному призначенню та умовам, встановленим главою 4 цього розділу;

18) засвідчену керівником заявника копію договору(-ів) про розробку/придбання або оренду ПТК (за наявності).

2. Для погодження відповідних засобів та визначення юридичної особи Методичним центром заявник подає наступні документи:

1) заяву про погодження відповідних засобів та визначення юридичної особи методичним центром на фондовому ринку (додаток 12 до Положення) (далі - заява про погодження відповідних засобів);

2) інформацію про відповідні засоби;

3) інформацію про засоби забезпечення безперервності провадження діяльності під час атестаційної сесії та збереження інформації;

4) документи, які підтверджують відповідність комплексних систем захисту інформації (КЗСІ) вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації;

3. Усі документи відповідно до цієї глави подаються на розгляд Комісії нарочно або надсилаються поштою (рекомендованим листом) чи кур'єрською поштою, або надаються у електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг.

4. З метою перевірки відповідності тестових завдань вимогам цього Положення, заявник повинен забезпечити доступ Комісії до тестових завдань, які входять до баз тестових завдань, на період до дати прийняття рішення про визначення юридичної особи Методичним центром.

6. Порядок розгляду документів, погодження внутрішніх документів та відповідних засобів, прийняття рішення про погодження внутрішніх документів, відповідних засобів та прийняття рішення про визначення юридичної особи Методичним центром або про відмову в погодженні внутрішніх документів та відповідних засобів

1. Комісія повертає заявнику заяву про погодження внутрішніх документів, заяву про погодження відповідних засобів та заяву про погодження змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів Методичного центру, передбачену підпунктом 1 пункту 2 глави 7 цього розділу (далі - заява), та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заяву підписала особа, яка не має на це повноважень;

2) документи, додані до заяви, оформлено з порушенням вимог, установлених цим Положенням;

3) подано неповний перелік документів, визначених цим Положенням;

4) відомостей про заявника немає в ЄДР або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення, або про державну реєстрацію її припинення.

2. Про залишення заяви без розгляду Комісія повідомляє заявнику письмово із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду протягом десяти робочих днів з дати надходження відповідних документів, інформації та/або пояснень.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яку розглянуть згідно з цим Положенням.

3. Комісія має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів перевіряти достовірність відомостей, зазначених у цих документах.

4. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про погодження внутрішніх документів, заяви про погодження відповідних засобів та визначення юридичної особи Методичним центром та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, наданих у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни, надавши відповідні документи.

У такому разі рішення про погодження або про відмову у погодженні внутрішніх документів, про погодження відповідних засобів або про відмову у погодженні відповідних засобів щодо заявника приймається Комісією з урахуванням змін, що надав заявник у період розгляду відповідних документів.

Строк розгляду документів, встановлений цим Положенням, розраховується з дати надходження таких документів.

5. Рішення про погодження внутрішніх документів або про відмову в їх погодженні приймається Комісією як колегіальним органом протягом трьох місяців з дати отримання всіх документів, передбачених пунктом 1 глави 5 цього розділу.

У разі прийняття Комісією рішення про погодження внутрішніх документів, Комісія повідомляє заявника про таке рішення протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. На всіх примірниках відповідних внутрішніх документів, один з яких залишається в Комісії, інші повертаються заявнику, ставиться відмітка Комісії про погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.

У разі прийняття Комісією рішення про відмову в погодженні внутрішніх документів Комісія повідомляє заявника про причини відмови.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про відмову в погодженні внутрішніх документів (з доданням копії відповідного рішення) надсилається заявникові протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

6. Комісія приймає рішення про відмову в погодженні внутрішніх документів, у випадках, встановлених пунктом 20 цієї глави.

7. Якщо заявник одночасно подавав документи для погодження внутрішніх документів, погодження відповідних засобів та визначення юридичної особи Методичним центром, і є підстави для прийняття рішення про відмову в погодженні внутрішніх документів, Комісія приймає рішення про відмову в погодженні внутрішніх документів, відповідних засобів та визначення юридичної особи Методичним центром.

8. Протягом шести місяців з дати отримання заявником повідомлення Комісії про погодження внутрішніх документів заявник може подати заяву та документи, передбачені пунктом 2 глави 5 цього розділу, для погодження відповідних засобів та визначення юридичної особи Методичним центром, якщо зазначені документи не були подані одночасно з документами для погодження внутрішніх документів.

Після закінчення строку, передбаченого цим пунктом, заявник вважається таким, що не погоджував свої внутрішні документи та повинен подавати заяву та документи, передбачені пунктом 1 глави 5 цього розділу для погодження внутрішніх документів.

9. Встановлення відповідності відповідних засобів здійснюється Комісією через аналіз відповідних засобів за місцем їхнього знаходження, або (за погодженням із заявником) з використанням засобів віддаленого доступу, за результатами якого складається відповідний висновок про відповідність/невідповідність засобів умовам, встановленим цим Положенням.

10. Для аналізу тестових завдань, які входять до баз тестових завдань, Комісія може залучати третіх осіб з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

11. У разі, якщо заявник надав заяву та документи для визначення його Методичним центром за одним або декількома (але не всіма) напрямами кваліфікації, та при цьому встановлено відповідність заявника та наданих ним документів умовам, передбаченим цим Положенням, Комісія може прийняти рішення про визначення цього заявника Методичним центром за цим(-ми) напрямом(-ами) кваліфікації, якщо наявний інший заявник (або декілька заявників), який (які) надав(-ли) заяву та документи для визначення його (їх) Методичним(-ми) центром(-ами) за всіма іншими напрямами кваліфікації, та при цьому встановлено відповідність такого заявника (або декількох заявників) та наданих ним(-и) документів умовам, передбаченим цим Положенням.

12. У разі, якщо декілька осіб надали заяву та документи для визначення їх Методичним центром за одним і тим самим напрямом кваліфікації, і при цьому щодо кожного з них встановлено відповідність умовам, передбаченим цим Положенням, Комісія може прийняти рішення про визначення Методичним центром за цим(-ми) напрямом(-ами) тільки одного з заявників, в тому числі з урахуванням очікуваної вартості послуг Методичного центру, та якщо додержано умову пункту 11 цієї глави.

13. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про погодження відповідних засобів та про визначення юридичної особи Методичним центром у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, наданих у документах, запитаних для погодження внутрішніх документів, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У такому разі Комісія приймає рішення про погодження відповідних засобів або про відмову в погодженні відповідних засобів з урахуванням змін, що подав заявник у період розгляду відповідних документів.

14. Рішення про погодження відповідних засобів або про відмову в погодженні відповідних засобів приймається Комісією як колегіальним органом після проведення аналізу тестових завдань, які входять до баз тестових завдань, відповідних засобів та складання Комісією висновків про встановлення відповідності/невідповідності тестових завдань та відповідних засобів умовам, встановленим цим Положенням. Таке рішення Комісія приймає протягом трьох місяців з дати отримання всіх документів, передбачених пунктом 2 глави 5 цього розділу.

15. Не пізніше, ніж наступного робочого дня з дати прийняття рішення про погодження відповідних засобів Комісія приймає рішення про визначення заявника Методичним центром.

16. Письмове повідомлення про прийняття рішення про погодження відповідних засобів та про визначення юридичної особи Методичним центром надсилається заявникові протягом десяти робочих днів з дати прийняття останнього рішення.

17. Письмове повідомлення про прийняття рішення про відмову в погодженні відповідних засобів із зазначенням підстав відмови та з доданням копії відповідного рішення надсилається заявникові протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

18. Рішення про визначення юридичної особи Методичним центром є безстроковим.

19. Рішення про визначення юридичної особи Методичним центром є підставою для укладення Комісією Договору з цим Методичним центром.

20. Підставами для відмови в погодженні внутрішніх документів та/або відповідних засобів (змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів) є:

1) невідповідність документів, поданих на погодження, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії; та/або

2) наявність у документах неповної та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовірної інформації; та/або

3) встановлення невідповідності заявника, внутрішніх документів, технічного завдання на розробку/придбання або оренду ПТК умовам, встановленим главою 2 - 4 цього розділу; та/або

4) встановлення невідповідності ПТК вимогам законодавства та умовам глави 4 цього розділу; та/або

5) невідповідність тестових завдань, які входять до баз тестових завдань, вимогам цього Положення;

6) недодержання умови пункту 11 цієї глави;

7) у випадку, встановленому пунктом 12 цієї глави.

21. У разі відмови в погодженні внутрішніх документів, відмови в погодженні відповідних засобів, відмови в погодженні змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів подані документи заявнику не повертають.

22. У разі відмови в погодженні внутрішніх документів, відмови в погодженні відповідних засобів, відмови в погодженні змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів (за винятком відмови на підставі підпункту 7 пункту 20 цієї глави) заявник може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відповідної відмови.

23. Рішення Комісії про відмову в погодженні внутрішніх документів, про відмову в погодженні відповідних засобів, про відмову в погодженні змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів може бути оскаржено в судовому порядку.

7. Порядок повідомлення Комісії про зміни в інформації та/або документах, поданих для визначення юридичної особи Методичним центром

1. Методичний центр протягом строку виконання відповідних функцій зобов'язаний повідомити Комісію, а саме: надати оновлену відповідну інформацію та/або документи щодо будь-якої інформації та/або документів, наданих до Комісії згідно з главою 5 цього розділу, а також інформувати про будь-які зміни очікуваної вартості послуг Методичного центру.

2. У разі внесення змін до погоджених Комісією внутрішніх документів та/або відповідних засобів, Методичний центр зобов'язаний подавати до Комісії протягом п'яти робочих днів з дати їх затвердження відповідним органом Методичного центру такі документи:

1) заяву про погодження змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів Методичного центру та/або

2) обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів Методичного центру;

3) внутрішні документи та/або інформацію про відповідні засоби Методичного центру, та/або засоби захисту інформації.

Зазначені у цьому підпункті документи подаються у двох примірниках у новій редакції з урахуванням внесених змін та затверджені відповідним органом Методичного центру. Крім паперової форми, подають електронні копії внутрішніх документів у новій редакції з урахуванням внесених змін;

4) порівняльну таблицю старої та нової редакцій внутрішніх документів та/або інформації про відповідні засоби Методичного центру. Окрім паперової форми порівняльної таблиці подається також її електронна форма.

Не вважаються змінами до відповідних засобів зміни, внесені внаслідок:

приведення ПТК Методичного центру у відповідність до заявлених характеристик через виправлення виявлених помилок та/або

оновлення системного програмного забезпечення, програмного забезпечення загального призначення, переналаштування, модернізації та оновлення технічних засобів на еквівалентні - у випадках, якщо такі оновлення не призводять до суттєвих змін у функціонуванні ПТК, а можливість таких оновлень передбачено характеристиками ПТК та правилами функціонування системи захисту інформації.

3. Комісія як колегіальний орган може прийняти рішення про погодження або про відмову в погодженні змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів протягом тридцяти робочих днів з дати отримання заяви про погодження змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів і документів, перелік яких установлено пунктом 2 цієї глави.

У разі прийняття рішення про погодження змін до внутрішніх документів на всіх примірниках відповідних змін до внутрішніх документів, один з яких залишається в Комісії, інші повертаються заявнику, ставиться відмітка Комісії про погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.

У рішенні про відмову в погодженні змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів обов'язково зазначаються підстави для такої відмови згідно з пунктом 20 глави 6 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.

Комісія повідомляє Методичний центр про прийняте рішення протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

4. Методичний центр має право використовувати внутрішні документи та відповідні засоби з внесеними змінами тільки після їх погодження Комісією з дня, наступного за днем отримання Методичним центром повідомлення Комісії про прийняття рішення про погодження змін до внутрішніх документів та/або відповідних засобів.

5. Усі документи та/або інформація, які подає до Комісії Методичний центр, повинні відповідати умовам та вимогам, встановленим цим Положенням, до документів та інформації, що подає заявник.

8. Скасування рішення Комісії про визначення юридичної особи Методичним центром

1. Комісія здійснює розгляд питання щодо скасування рішення про визначення юридичної особи Методичним центром шляхом прийняття відповідного рішення в наступних випадках:

1) подання Методичним центром заяви про намір припинити виконання функцій Методичного центру, складеної в довільній формі;

2) прийняття Комісією рішення про визначення іншої юридичної особи Методичним центром у випадку, передбаченому пунктом 8 глави 1 цього розділу;

3) встановлення факту перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення;

4) встановлення факту подання юридичною особою недостовірної, неправдивої та/або оманливої інформації для прийняття рішення про визначення заявника Методичним центром;

5) невиконання або неналежне виконання Методичним центром умов Договору з Методичним центром;

6) невиконання Методичним центром письмової вимоги Комісії щодо усунення порушень вимог цього Положення та/або умов Договору з Методичним центром.

2. Рішення про скасування рішення про визначення юридичної особи Методичним центром поширюється на всі напрями кваліфікації, за якими було визначено такий Методичний центр, та набирає чинності з дати прийняття Комісією рішення про погодження відповідних засобів та рішення про визначення іншої(-их) юридичної(-их) особи(-іб) Методичним центром із додержанням умови пункту 3 глави 1 цього розділу.

9. Функції Методичного центру

1. Методичний центр виконує такі функції:

1) забезпечує безперебійну роботу ПТК під час атестаційної сесії та додержання відповідності ПТК умовам, передбаченим главою 4 цього розділу, протягом усього строку провадження діяльності;

2) розробляє тестові завдання, забезпечує їх рецензування та апробацію;

3) формує, переглядає та періодично оновлює бази тестових завдань;

4) аналізує рішення екзаменаційної комісії з метою визначення оптимальних шляхів приведення у відповідність баз тестових завдань;

5) оприлюднює приклади тестових завдань на власному вебсайті;

6) зберігає бази тестових завдань та забезпечує їх конфіденційність;

7) здійснює методологічне забезпечення роботи екзаменаційних комісій;

8) формує централізовану базу результатів кваліфікаційних іспитів;

9) здійснює інші функції, виконання яких покладається на Методичний центр цим Положенням чи Комісією.

2. Методичний центр є розпорядником централізованої бази результатів кваліфікаційних іспитів за відповідними напрямами кваліфікації (далі - База результатів атестації).

На підставі отриманої від Атестаційних центрів інформації про результати складення аплікантами кваліфікаційних іспитів Методичний центр формує та оновлює Базу результатів атестації.

База результатів атестації повинна містити наступну інформацію по кожному апліканту, який склав кваліфікаційний іспит:

1) інформація про апліканта: ім'я та РНОКПП (серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом), керівник професійного учасника фондового ринку або фахівець;

2) дата складання кваліфікаційного іспиту, напрям кваліфікації, найменування Атестаційного центру, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії та його ідентифікаційний код юридичної особи;

3) перелік екзаменаційних модулів, які склав аплікант, та кількість тестових балів за кожним з цих модулів;

4) інформація про всі тестові завдання, які використав аплікант під час кваліфікаційного іспиту, та результати відповідей на ці тестові завдання;

5) кількість кваліфікаційних балів, нарахованих апліканту, у тому числі за кожний екзаменаційний модуль;

6) результат складення кваліфікаційного іспиту аплікантом;

7) результат розгляду апеляційної заяви (за наявності).

Інформація Бази результатів атестації є конфіденційною. Методичний центр забезпечує збереження та оновлення інформації Бази результатів атестації та надання даних з неї на запит Атестаційного центру, Комісії або іншої особи, установи чи організації, які відповідно до чинного законодавства України мають право на отримання такої інформації.

Інформація Бази результатів атестації по кожному апліканту зберігається протягом десяти років з дати внесення до неї інформації.

10. Формування баз тестових завдань

1. Тестові завдання розробляються та редагуються Методичним центром за відповідним напрямом кваліфікації на основі програми кваліфікаційного іспиту.

Бази тестових завдань формуються за кожним розділом програми кваліфікаційного іспиту.

2. Тестові завдання можуть бути наступних форматів:

1) завдання множинного вибору (MCQ) з однією або декількома правильними відповідями (наприклад: MCQ 1/4, 3/7, 3/9);

2) завдання із впорядкування відповідей за пріоритетом або хронологією;

3) завдання із встановлення відповідності (Matching).

3. Бази тестових завдань формуються з тестових завдань, які пройшли процедуру рецензування та апробації.

Порядок рецензування та апробації визначається Методичним центром відповідно до внутрішніх процедур та положень, передбачених главою 3 розділу IV цього Положення.

4. В період будь-якої атестаційної сесії не може бути менше 350 варіантів тестових завдань за кожним розділом програми кваліфікаційного іспиту.

5. Методичний центр постійно оновлює бази тестових завдань. При цьому доцільність такого оновлення розглядається Методичним центром за результатами кожної атестаційної сесії.

6. Якщо тестове завдання було використано 100 разів, воно підлягає вилученню з відповідної бази тестових завдань.

7. Методичний центр аналізує рішення екзаменаційної комісії щодо оптимальних шляхів редагування тестових завдань, які некоректно сформульовані або містять помилки. Методичний центр вносить зміни та оновлює відповідні бази тестових завдань не пізніше дати проведення наступного кваліфікаційного іспиту та повідомляє про це відповідний Атестаційний центр.

8. Методичний центр зобов'язаний надати аплікантам доступ до прикладів екзаменаційних модулів шляхом оприлюднення їх на своєму вебсайті. Приклади формуються з коректних тестових завдань, у тому числі тих, які виключено з баз тестових завдань в порядку їх оновлення.

V. Програма кваліфікаційного іспиту

1. Програма кваліфікаційного іспиту складається з чотирьох розділів (далі - Розділ Програми):

Розділ Програми I. Базові знання - перевірка знань особи з основ економіки та фінансів та базового законодавства на фондовому ринку;

Розділ Програми II. Етичні норми - перевірка освоєння особою етичних аспектів діяльності на фондовому ринку та норм етичних кодексів;

Розділ Програми III. Спеціальне законодавство на фондовому ринку - перевірка знань особи зі спеціального законодавства з питань провадження професійної діяльності на фондовому ринку в Україні;

Розділ Програми IV. Практичні вміння та навички - перевірка здатності особи застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення практичних та ситуаційних завдань під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Розділи Програми I та II є загальними для всіх напрямів кваліфікації.

Розділи Програми III та IV є спеціальними для кожного напряму кваліфікації.

2. Програми кваліфікаційного іспиту за кожним напрямом кваліфікації оприлюднюються на офіційному вебсайті Комісії.

VI. Організація атестації

1. Порядок утворення та діяльності екзаменаційної комісії

1. Для атестації аплікантів на базі кожного Атестаційного центру утворюються екзаменаційні комісії.

2. Екзаменаційна комісія утворюється у складі голови екзаменаційної комісії, заступника голови екзаменаційної комісії, секретаря екзаменаційної комісії та не менше двох членів.

Головою екзаменаційної комісії є представник Комісії. У разі відсутності голови екзаменаційної комісії його обов'язки виконує заступник голови екзаменаційної комісії.

Секретарем екзаменаційної комісії є представник Атестаційного центру.

З метою належного технічного та методологічного забезпечення кваліфікаційного іспиту, а також збереження конфіденційності тестових завдань, до участі в роботі екзаменаційної комісії делегується представник Методичного центру за відповідним напрямом кваліфікації, який є членом екзаменаційної комісії на підставі виданої Методичним центром довіреності.

3. Персональний склад екзаменаційної комісії або зміни в ньому затверджуються наказом Атестаційного центру та погоджуються Комісією.

4. Екзаменаційна комісія виконує такі функції:

1) забезпечує дотримання порядку проведення кваліфікаційного іспиту, передбаченого главою 3 цього розділу;

2) фіксує та систематизує результати підрахунку тестових балів, які набрали апліканти під час складання кваліфікаційного іспиту, нараховує кваліфікаційні бали;

3) затверджує результати проведення кваліфікаційного іспиту;

4) оформлює протокол про результати проведення кваліфікаційного іспиту;

5) доводить до відома аплікантів результати проведення кваліфікаційного іспиту;

6) приймає рішення в порядку апеляції про перегляд результатів кваліфікаційного іспиту апліканта, або про повторне складання аплікантом кваліфікаційного іспиту, у випадках та порядку, передбаченому цим Положенням;

7) здійснює інші функції.

5. Засідання екзаменаційної комісії має кворум, якщо на ньому присутні не менше п'яти осіб зі складу екзаменаційної комісії.

6. Рішення екзаменаційної комісії оформлюються протоколом про результати проведення кваліфікаційного іспиту у трьох примірниках, який підписується всіма членами екзаменаційної комісії.

Один примірник протоколу передається до Комісії протягом п'яти робочих днів з дати завершення кваліфікаційного іспиту.

Другий примірник протоколу передається Методичному центру за відповідним напрямом кваліфікації.

Третій примірник протоколу зберігається Атестаційним центром, на базі якого організовано роботу екзаменаційної комісії, протягом трьох років від дати завершення кваліфікаційного іспиту.

7. Протокол про результати проведення кваліфікаційного іспиту повинен містити:

1) найменування Атестаційного центру, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії, його ідентифікаційний код юридичної особи;

2) місце, дату та час початку і завершення кваліфікаційного іспиту. У разі виникнення обставин, передбачених пунктом 16 глави 3 цього розділу, зазначаються також місце, дата та час початку продовження кваліфікаційного іспиту;

3) перелік аплікантів (ім'я та РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом), яких допущено до складання повного кваліфікаційного іспиту;

4) перелік аплікантів (ім'я та РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом), яких допущено до складання скороченого кваліфікаційного іспиту із зазначенням екзаменаційного(-их) модуля(-ів), від складання якого(-их) кожен такий аплікант звільняється, та підстави такого звільнення;

5) кількість тестових та кваліфікаційних балів, нарахованих кожному апліканту за кожним складеним ним екзаменаційним модулем;

6) кількість поданих апеляційних заяв, перелік аплікантів (ім'я та РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом), які їх подали, та результати розгляду апеляційних заяв (інформація про прийняте рішення, кількість тестових та кваліфікаційних балів, нарахованих апліканту за результатом перегляду результату оцінювання оскаржуваного тестового завдання або повторного складання відповідного екзаменаційного модулю);

7) узагальнена інформація про результати проведення кваліфікаційного іспиту.

2. Порядок допуску апліканта до участі у кваліфікаційному іспиті

1. Для участі у кваліфікаційному іспиті аплікант пред'являє свій паспорт або інший документ, що підтверджує особу апліканта, та подає до Атестаційного центру, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії, наступні документи:

1) заяву на участь у кваліфікаційному іспиті із зазначенням посади, яку обіймає або планує обіймати аплікант в професійному учаснику фондового ринку;

2) письмову згоду на обробку персональних даних;

3) копію документа, який містить РНОКПП (копію паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом);

4) копію першої сторінки паспорта, або іншого документа, який посвідчує особу апліканта;

5) копію документа про вищу освіту;

6) копію документа про проходження навчання з метою підготовки для складання кваліфікаційного іспиту (за наявності);

7) копію кваліфікаційного посвідчення (за наявності);

8) Документ, визнаний Комісією в порядку глави 2 розділу II цього Положення (за наявності);

9) копію документа, що підтверджує нарахування фахівцю саморегулівною організацією відповідної кількості токенів (за наявності);

10) копію платіжного доручення про оплату за надання послуг з організації кваліфікаційного іспиту.

2. Документи, зазначені в цій главі, подаються аплікантом в електронному вигляді через вебсайт Атестаційного центру, на базі якого організовано роботу екзаменаційної комісії, не пізніше кінцевої дати подання документів, оприлюдненої на вебсайті цього Атестаційного центру.

Документи, зазначені в підпунктах 3 - 10 пункту 1 цієї глави, надаються у формі сканованих копій.

Документи, зазначені в підпунктах 1 та 2 пункту 1 цієї глави, надаються з використанням удосконаленого електронного підпису, який базується на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів відповідно до чинного законодавства України.

3. Атестаційний центр розглядає документи, надані аплікантом, та приймає рішення про допуск або відмову в допуску цього апліканта до участі у кваліфікаційному іспиті, а також про зарахування або відмову в зарахуванні екзаменаційних модулів у випадках, передбачених цим Положенням.

4. Апліканту може бути відмовлено в допуску до участі у кваліфікаційному іспиті в таких випадках:

1) надано неповний перелік документів, встановлений пунктом 1 цієї глави;

2) документи надано з порушенням способу та строків, передбачених пунктом 2 цієї глави;

3) надані документи не відповідають вимогам цього Положення та/або є недійсними, та/або неавтентичними, та/або містять недостовірну, неправдиву та/або оманливу інформацію;

4) аплікант має ступінь вищої освіти нижче I-го рівня (бакалавр);

5) не пред'явлення аплікантом перед початком кваліфікаційного іспиту паспорта або іншого документа, який посвідчує особу апліканта;

6) дії апліканта порушують процедуру проведення кваліфікаційного іспиту та/або заважають іншим аплікантам брати участь у кваліфікаційному іспиті.

5. У разі прийняття рішення Атестаційним центром про відмову в допуску апліканта до участі у кваліфікаційному іспиті, цей Атестаційний центр повертає апліканту оплату за надання послуг з організації кваліфікаційного іспиту, а аплікант вважається таким, що не складав кваліфікаційний іспит.

6. Аплікант може відмовитись від участі у кваліфікаційному іспиті та має право на повернення оплати за надання послуг з організації кваліфікаційного іспиту у разі прийняття рішення Атестаційним центром про відмову апліканту в зарахуванні екзаменаційних модулів у випадках, передбачених цим Положенням, та за умови подання до Атестаційного центру відповідної заяви до моменту реєстрації апліканта в ПТК.

7. Аплікант, щодо якого було прийнято рішення про допуск до участі у кваліфікаційному іспиті, але який не з'явився без поважної причини або не склав такий іспит, не має права на повернення оплати за надання послуг з організації кваліфікаційного іспиту. Такий аплікант має право повторно подавати заяву на участь у кваліфікаційному іспиті на загальних засадах.

3. Порядок проведення кваліфікаційного іспиту

1. Рішення про місце, дату та час проведення кваліфікаційного іспиту приймається Атестаційним центром та затверджується головою екзаменаційної комісії. Екзаменаційна комісія не розпочинає роботу в разі відсутності представника Методичного центру за відповідним напрямом кваліфікації.

2. Атестаційний центр, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії, не пізніше, ніж за два тижні до запланованої дати проведення кваліфікаційного іспиту, оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про:

місце, дату та час проведення кваліфікаційного іспиту;

кінцеву дату подання документів для участі у кваліфікаційному іспиті.

3. Кваліфікаційний іспит полягає у виконанні аплікантом екзаменаційних модулів з використанням технологій електронного тестування (комп'ютерне тестування).

4. Кваліфікаційний іспит за кожним напрямом кваліфікації поділяється на чотири екзаменаційні модулі за Розділами Програми. Кожен екзаменаційний модуль складається з 33 тестових завдань, крім екзаменаційного модулю за Розділом Програми I, який складається з 50 тестових завдань.

5. Апліканти, яких допущено до первинної атестації, складають повний кваліфікаційний іспит (екзаменаційні модулі за Розділами Програми I - IV).

6. Апліканти, яких допущено до повторної атестації, складають скорочений кваліфікаційний іспит (екзаменаційні модулі за Розділами Програми II - IV).

7. Апліканти, які обіймають посаду керівника професійного учасника фондового ринку екзаменаційний модуль за Розділом Програми IV не здають. Інформація про посаду апліканта зазначається в заяві на участь у кваліфікаційному іспиті.

8. Екзаменаційний модуль за Розділом Програми II (Етичні норми) є обов'язковим для складання при первинній та повторній атестації, за винятком можливості зарахування цього екзаменаційного модулю на підставі Документа, в порядку, передбаченому цим Положенням.

9. Апліканти, щодо яких Атестаційним центром прийнято рішення про зарахування певного(-их) екзаменаційного(-их) модулю(-ів) на підставі документа, що підтверджує нарахування фахівцю саморегулівною організацією відповідної кількості токенів та/або виданого на ім'я фахівця Документа, визнаного Комісією, складають скорочений кваліфікаційний іспит (не складають зарахований(-і) екзаменаційний(-і) модуль(-і)).

10. Аплікантам, які планують в один день складати кваліфікаційні іспити за декількома напрямами кваліфікації, може бути дозволено відмовитись від кількаразового складання екзаменаційних модулів за Розділами Програми I та/або II за умови, що бази тестових завдань за цими напрямами кваліфікації розроблялися одним Методичним центром. Про свій намір апліканти мають зазначити в заяві на участь у кваліфікаційному іспиті. При цьому результати складення відповідних екзаменаційних модулів заявленого кваліфікаційного іспиту враховуються за кожним напрямом кваліфікаційного іспиту.

11. Аплікантам, які планують складати кваліфікаційний іспит за іншим напрямом кваліфікації, може бути дозволено відмовитись від складання екзаменаційних модулів за Розділом Програми I та/або Програми II за умов, що бази тестових завдань за цими напрямами кваліфікації розроблялися одним Методичним центром та з дати складення попереднього кваліфікаційного іспиту пройшло не більше одного року. Про свій намір апліканти мають зазначити в заяві на участь у кваліфікаційному іспиті. У такому разі результати складення відповідних екзаменаційних модулів з попереднього кваліфікаційного іспиту враховуються під час складання цього кваліфікаційного іспиту.

12. Перед початком кваліфікаційного іспиту члени екзаменаційної комісії роз'яснюють аплікантам правила проведення кваліфікаційного іспиту.

13. Під час кваліфікаційного іспиту аплікант повинен мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу.

14. Час на опрацювання екзаменаційного модулю за Розділом Програми I - 75 хвилин. Час на опрацювання кваліфікаційних іспитів за Розділами Програми II - IV - 50 хвилин. У разі необхідності екзаменаційна комісія може зробити перерву між екзаменаційними модулями.

15. Черговість складання екзаменаційних модулів визначається екзаменаційною комісією.

Аплікант може розпочати складення наступного екзаменаційного модуля лише після завершення попереднього екзаменаційного модуля. Екзаменаційний модуль завершується, якщо його склали всі апліканти або вичерпався час на опрацювання цього екзаменаційного модуля.

16. У разі неможливості відновлення функцій ПТК у зв'язку із системними збоями в день проведення кваліфікаційного іспиту, результати екзаменаційного(-их) модуля(-ів), який(-і) не було завершено, не зберігаються. При цьому результати завершеного(-их) екзаменаційного(-их) модуля(-ів) зберігаються та враховуються під час підрахунку результатів складення аплікантом цього кваліфікаційного іспиту.

У такому разі екзаменаційна комісія призначає місце, дату та час для продовження цього кваліфікаційного іспиту. Встановлення результатів складення аплікантом цього кваліфікаційного іспиту здійснюється після завершення складення всіх екзаменаційних модулів, які повинен скласти цей аплікант.

17. Після підтвердження аплікантом завершення складення кваліфікаційного іспиту він ознайомлюється з результатами свого іспиту. Бланк результатів у двох примірниках підписується аплікантом та членом екзаменаційної комісії. Один примірник бланку залишається у апліканта, другий надається екзаменаційній комісії для нарахування апліканту кваліфікаційних балів та систематизації результатів кваліфікаційного іспиту.

Бланки результатів кваліфікаційного іспиту аплікантів, які його складали, зберігаються Атестаційним центром, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії, протягом трьох років з дати проведення кваліфікаційного іспиту.

4. Порядок оцінювання та встановлення результатів складення кваліфікаційного іспиту

1. Підрахунок результатів виконання тестових завдань здійснюється в автоматичному режимі програмним забезпеченням Методичного центру за такими принципами:

кожна правильна відповідь на одне тестове завдання - 1 тестовий бал;

кожна неправильна відповідь на одне тестове завдання або відсутність такої відповіді - 0 тестових балів;

усі бали додаються.

При цьому:

відповідь на тестове завдання у форматі, відмінному від завдання множинного вибору з однією правильною відповіддю (MCQ 1/4), зараховується як правильна (нараховується 1 тестовий бал), у випадку повного співпадіння ключа до такого тестового завдання. В іншому випадку відповідь на таке тестове завдання вважається неправильною (нараховується 0 тестових балів).

2. Оцінювання кваліфікаційного іспиту за екзаменаційним модулем за Розділом Програми I:

аплікант, який набрав від 0 до 22 тестових балів хоча б за один екзаменаційний модуль, вважається таким, що не склав кваліфікаційний іспит;

апліканту, який набрав від 23 до 35 тестових балів за екзаменаційний модуль, нараховується 1 кваліфікаційний бал за такий екзаменаційний модуль;

апліканту, який набрав від 36 до 50 тестових балів за екзаменаційний модуль, нараховується 2 кваліфікаційні бали за такий екзаменаційний модуль;

апліканту, який надав документ, що підтверджує нарахування фахівцю саморегулівною організацією відповідної кількості токенів та/або який надав Документ, визнаний Комісією, щодо яких Атестаційний центр прийняв рішення про зарахування екзаменаційного модулю, нараховується 1 кваліфікаційний бал за такий екзаменаційний модуль.

Оцінювання кваліфікаційного іспиту за екзаменаційними модулями за Розділами Програми II - IV:

аплікант, який набрав від 0 до 14 тестових балів хоча б за один екзаменаційний модуль, вважається таким, що не склав кваліфікаційний іспит;

апліканту, який набрав від 15 до 24 тестових балів за екзаменаційний модуль, нараховується 1 кваліфікаційний бал за такий екзаменаційний модуль;

апліканту, який набрав від 25 до 33 тестових балів за екзаменаційний модуль, нараховується 2 кваліфікаційні бали за такий екзаменаційний модуль;

апліканту, який надав документ, що підтверджує нарахування фахівцю саморегулівною організацією відповідної кількості токенів та/або який надав Документ, визнаний Комісією, щодо яких Атестаційний центр прийняв рішення про зарахування екзаменаційного модулю, нараховується 1 кваліфікаційний бал за такий екзаменаційний модуль.

3. Кваліфікаційний іспит вважається успішно складеним, якщо аплікант, який не є керівником професійного учасника фондового ринку, набрав 5 кваліфікаційних балів, для скороченого кваліфікаційного іспиту - 4 кваліфікаційні бали. Кваліфікаційний іспит для керівника професійного учасника фондового ринку вважається успішно складеним, якщо аплікант набрав 4 кваліфікаційних балів, для скороченого кваліфікаційного іспиту - 3 кваліфікаційні бали.

4. Кваліфікаційні бали нараховуються екзаменаційною комісією.

5. Результати складення кваліфікаційного іспиту оголошуються аплікантам у день його проведення із зазначенням кількості набраних тестових балів за кожним екзаменаційним модулем.

6. У разі успішного складення кваліфікаційного іспиту апліканту видається кваліфікаційне посвідчення за відповідним напрямом кваліфікації.

7. Атестований фахівець має право мати тільки одне кваліфікаційне посвідчення за відповідним напрямом кваліфікації.

8. Строк дії кваліфікаційного посвідчення - три роки з дати його видачі. Після закінчення строку дії кваліфікаційного посвідчення фахівець може отримати нове кваліфікаційне посвідчення після проходження атестації в порядку, встановленому цим Положенням.

5. Процедура апеляції

1. Аплікант має право надати апеляційну заяву на результати складання кваліфікаційного іспиту (у разі незгоди з такими результатами) до екзаменаційної комісії в день проведення цього кваліфікаційного іспиту.

2. Апеляційна заява повинна містити:

1) ім'я, РНОКПП (серія (за наявності) та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом) апліканта;

2) дату, час та місце проведення кваліфікаційного іспиту та напрям кваліфікації;

3) обґрунтовані підстави незгоди з результатами кваліфікаційного іспиту;

4) особистий підпис та дату складення апеляційної заяви.

3. Екзаменаційна комісія розглядає апеляційну заяву в день її отримання, встановлює обставини та обґрунтованість вимог. Процедура апеляції закінчується прийняттям екзаменаційною комісією відповідного рішення за результатами розгляду апеляційної заяви.

4. Якщо підставою апеляційної заяви є технічні або організаційні обставини (несправності програмного забезпечення, відсутність нормальних умов для складання іспиту, перебої в електропостачанні тощо), екзаменаційна комісія може прийняти рішення про повторне складання аплікантом одного або декількох екзаменаційних модулів.

5. Якщо підставою апеляційної заяви є оскарження змісту тестового завдання (некоректно сформульоване питання, відсутність жодної правильної відповіді на поставлене запитання, грубі помилки в запитанні, завданні, варіантах відповіді тощо), екзаменаційна комісія може прийняти рішення про перегляд результату оцінювання оскаржуваного тестового завдання або про повторне складання аплікантом відповідного екзаменаційного модулю та рішення про приведення у відповідність баз тестових завдань.

У такому разі Атестаційний центр не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття екзаменаційною комісією рішення про приведення у відповідність баз тестових завдань направляє його до Методичного центру за відповідним напрямом кваліфікації для відповідного редагування або виключення оскаржуваного(-их) тестового(-их) завдання(-ь) з відповідної бази тестових завдань за результатом проведеного Методичним центром аналізу, який має бути здійснений протягом 5 робочих днів з дня отримання рішення екзаменаційної комісії.

Якщо за результатом проведеного Методичним центром аналізу тестових завдань, щодо яких екзаменаційною комісією було прийнято рішення про приведення у відповідність баз тестових завдань, з'ясовано некоректність такого рішення екзаменаційної комісії, Методичний центр направляє обґрунтоване заперечення до Атестаційного центру з одночасним направленням копії цього заперечення до Комісії. Якщо екзаменаційна комісія не погоджується із запереченнями Методичного центру Атестаційний центр направляє відповідне звернення до Комісії.

У разі встановлення Комісією факту некоректного використання екзаменаційною комісією тестових завдань Комісія має право висувати до Атестаційного центру вимогу щодо заміни складу екзаменаційної комісії.

6. Якщо апеляційна заява не містить чітко обґрунтованих підстав, або таке обґрунтування не відповідає дійсності, екзаменаційна комісія приймає рішення про відхилення апеляційної заяви.

7. Прийняття рішень здійснюється більшістю голосів присутніх членів екзаменаційної комісії, які мають на це право. При цьому представники Атестаційного центру та Методичного центру участі у прийнятті рішення не приймають. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови екзаменаційної комісії.

8. У випадку прийняття рішення про повторне складання аплікантом одного або декількох екзаменаційних модулів, екзаменаційна комісія призначає місце, дату, час їх проведення та повідомляє про це апліканта.

VII. Регулювання діяльності з атестації фахівців з питань фондового ринку. Нагляд

1. Державне регулювання діяльності з атестації фахівців з питань фондового ринку здійснює Комісія.

2. Комісія має право порушувати питання про звільнення керівника Методичного центру та призначати тимчасового керівника Методичного центру в порядку, передбаченому цим розділом.

3. Комісія як колегіальний орган приймає рішення про призначення тимчасового керівника на строк до двох місяців. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про продовження строку на наступні два місяці.

4. Інформація про призначення тимчасового керівника оприлюднюється на офіційному вебсайті Комісії у день його призначення.

5. Тимчасовим керівником може бути:

незалежний експерт (за договором);

представник саморегулівної організації;

працівник Комісії.

6. Тимчасовим керівником може бути лише особа, яка має високі професійні і моральні якості, та досвід роботи, необхідний для виконання функцій тимчасового керівника. Ділова репутація особи повинна відповідати умовам пункту 5 глави 2 розділу IV цього Положення.

7. Комісія може у будь-який момент усунути тимчасового керівника від виконання обов'язків у разі невідповідності його діяльності встановленим вимогам.

8. У разі призначення тимчасовим керівником незалежного експерта між ним та Комісією укладається договір.

9. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим керівником своїх повноважень, що завдало збитків Методичному центру або призвело до невиконання / неналежного виконання Методичним центром своїх функцій, є підставою для припинення виконання ним обов'язків та відшкодування за його рахунок у повному обсязі завданих збитків.

10. З дати прийняття Комісією рішення про призначення тимчасового керівника повноваження керівника Методичного центру переходять до тимчасового керівника.

11. З дати прийняття Комісією рішення про припинення повноважень тимчасового керівника поновлюються повноваження керівника Методичного центру.

12. Управлінські рішення, прийняті посадовою особою Методичного центру після призначення тимчасового керівника, від імені або в інтересах Методичного центру, є нікчемними.

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

 

ЗАЯВА
про визнання документів міжнародних та/або національних організацій, асоціацій, університету або іншого закладу (або їх окремих типів)

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                                  (повне найменування)
місцезнаходження та країна реєстрації ___________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса, адреса вебсайта _________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний код в країні реєстрації __________________,
що є ________________________________________________________________________________,
                                         (статус особи: саморегулівна організація / міжнародна/національна організація/асоціація,
університет, інший заклад)
просить визнати _______________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування та реквізити документа)
як такий, що надає право на зарахування __________________________________________________
                                                                                                                          (відповідний екзаменаційний модуль)
за напрямом кваліфікації _______________________________________________________________.

Опис (перелік) документів додається.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

 

ЗАЯВА
про визначення юридичної особи атестаційним центром на фондовому ринку

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                                         (повне найменування)
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса, адреса вебсайта
_____________________________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________________,
банківські реквізити:___________________________________________________________________,
найменування банку ___________________________________________________________________,
місцезнаходження банку _______________________________________________________________,
код банку, поточний рахунок ___________________________________________________________,
графік роботи заявника ________________________________________________________________,
просить визначити заявника атестаційним центром на фондовому ринку за напрямом(-ами) кваліфікації: _________________________________________________________________________.

Опис (перелік) документів додається.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

 

ДОВІДКА
про прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

Таблиця 1

Акціонери (учасники) заявника

Фізичні особи

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Громадянство

Дані документа, що посвідчує особу

Місце, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для резидентів)*

Місце проживання

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 2 зазначають:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи (згідно з паспортом);

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською та його транслітерацію українською мовами.

У графі 10 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Юридичні особи

N з/п

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) / країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни (для нерезидентів)

Місцезнаходження

Символ юридичної особи*

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 2 зазначають:

1) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

2) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською та його транслітерацію українською мовами.

У графі 8 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Пайові інвестиційні фонди

N з/п

Повне найменування пайового інвестиційного фонду

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

Повне найменування компанії з управління активами, що створила цей фонд

Ідентифікаційний код компанії з управління активами, що створила цей фонд

Місцезнаходження компанії з управління активами, що створила цей фонд

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 9 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Держава, територіальна громада

N з/п

Власник (держава / територіальна громада)

Повне найменування суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності

Ідентифікаційний код суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності

Місцезнаходження суб'єкта управління об'єктами державної власності або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 8 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Таблиця 2

Кінцеві бенефіціарні власники заявника

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для резидентів)** фізичної особи / ідентифікаційний код юридичної особи

Серія (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (для фізичної особи)

Тип істотної участі

Опис взаємозв'язку особи із заявником

Участь особи у заявнику, %

пряма

опосеред-
кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Примітка.

 
Розрахунок опосередкованої участі особи у заявнику (графа 8 таблиці):

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1

2

3

 

 

 

У графі 2 зазначають:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською та його транслітерацію українською мовами;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською та його транслітерацію українською мовами.

У графі 5 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма участь;

2) "О" - опосередкована участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована участі;

4) "О (Д)" - участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) "(С)" - додається до типу, якщо участь спільна;

6) "О (Н)" - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У графі 6 зазначають взаємозв'язки особи із заявником, у зв'язку з якими особа є кінцевим бенефіціарним власником заявника, а також:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику, зазначають, що особа є акціонером (учасником) заявника, та наводять її частку в статутному капіталі заявника;

2) якщо особа має опосередковану участь у заявнику, зазначають усіх осіб, через яких особа має опосередковану участь у заявнику,- щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є кінцевим бенефіціарним власником заявника, зазначають усіх осіб, які належать до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є кінцевим бенефіціарним власником незалежно від формального володіння, зазначають обставини, у зв'язку з якими особа має значний або вирішальний вплив на управління та діяльність заявника / юридичної особи;

5) якщо особа є кінцевим бенефіціарним власником у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначають документ, яким оформлено таке доручення.

Щодо документів, які вписують у графу 7, потрібно зазначати дату їх видачі та строк дії.

У графі 9 зазначають сукупний відсоток участі особи в заявнику та наводять опис непрямої участі.

Якщо не можна надати інформацію із зазначених у цій довідці питань, необхідно викласти причину.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

____________
Примітка.

 
Розмір участі кінцевого бенефіціарного власника - власника заявника за умови одночасного прямого та опосередкованого самостійного або спільного володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається через складання розміру прямої та опосередкованої участей.

Розмір участі у заявнику групи осіб, які є асоційованими, розраховується за допомогою складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника.

Розмір участі особи, яка має незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність заявника, прирівнюється до 25 відсотків та в разі вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

Під час визначення наявності у особи значного впливу, що становить від 25 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність заявника незалежно від формального володіння враховується серед іншого:
відповідність структури власності заявника щодо її прозорості згідно з вимогами, встановленими рішенням Комісії від ____________ року N __, та наявність у цій структурі інших кінцевих бенефіціарних власників;
наявність у особи можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб*** заявника, зокрема бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради заявника;
наявність у особи можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності заявника (інвестиційна, облікова політика заявника) незалежно від того, чи належить за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 25 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників заявника (крім випадку, коли за дорученням право голосу 25 і більше відсотків статутного капіталу заявника надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток).

____________
* Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - недержавний пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - Центральний депозитарій цінних паперів, РЦ - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, А - Атестаційний центр, М - Методичний центр.

** Не заповнюють фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом.

*** Голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу і його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори), корпоративний секретар, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

 

ДОВІДКА
про асоційованих осіб прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - прямого власника та кінцевого бенефіціарного власника

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) асоційованих осіб фізичної особи - прямого власника та кінцевого бенефіціарного власника (далі - асоційовані особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податку (для резидента) або серія (за наявності) та номер паспорта асоційованої особи*

Ступінь родинного зв'язку згідно з терміном "асоційовані особи"

Повне найменування юридичної особи, де працює або має частку понад 25 % асоційована особа

Ідентифікаційний код юридичної особи

Символ юридичної особи**

Частка у статутному капіталі асоційованої особи, що становить понад 25 % юридичної особи

Посада, яку займає в зазначеній юридичній особі асоційована особа фізичної особи - прямого власника та кінцевого бенефіціарного власника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За умови будь-яких змін у наданій інформації, зазначеній в цій довідці, які сталися до прийняття рішення Комісією про визначення заявника Методичним або Атестаційним центром на фондовому ринку, зобов'язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі неможливості надання інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізичну особу, яка надала ці дані, повідомлено. Вона усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може стати відомою іншим органам державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій, що надана заявнику.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом.

** Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - недержавний пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - Центральний депозитарій цінних паперів, РЦ - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, А - Атестаційний центр, М - Методичний центр.

 

ДОВІДКА
про юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціарний власник є керівником* та/або кінцевим бенефіціарним власником

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

N з/п

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника заявника

Реєстраційний номер облікової картки платника податку (для резидентів) або серія (за наявності) та номер паспорта***

Посада, яку займає в цій юридичній особі кінцевий бенефіціарний власник заявника

Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (25 % чи більше %)****

Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок граф 8 - 10)

пряма участь

опосередковане володіння участю

набуте право голосу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За умови будь-яких змін у наданій інформації, зазначеній в цій довідці, які сталися до прийняття рішення Комісією про визначення заявника Методичним центром або Атестаційним центром на фондовому ринку, зобов'язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі неможливості надання інформації із зазначених у довідці питань - викласти причину).

Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана інформація може стати відомою іншим органам державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій, що надана заявнику.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

____________
* Керівники юридичної особи (крім банку) - керівник підприємства, установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи. Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку та його заступники.

** Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - недержавний пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - Центральний депозитарій цінних паперів, РЦ - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом.

**** Інформація у графі 8 щодо пов'язаних осіб відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" заповнюють починаючи з 10 %.

 

АНКЕТА
щодо колективної компетентності

Рівень компетенції в органі управління юридичної особи

Таблиця 1

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи

досвід

досвід

Критерії оцінювання

управлінський

професійний

управлінський

професійний

1

2

3

4

5

6

1.

Ділова та корпоративна обізнаність

 

 

 

 

2.

Організація та контроль виконання роботи

 

 

 

 

3.

Досвід роботи на фінансових ринках

 

 

 

 

4.

Технічні знання та навички

 

 

 

 

5.

Навички дотримання етичних та професійних стандартів

 

 

 

 

6.

Безпека та захист інформації

 

 

 

 

7.

Вміння ефективно оцінювати та оспорювати рішення вищого керівництва

 

 

 

 

8.

Розробка та впровадження тестових завдань, в тому числі:

 

 

 

 

8.1.

безпосередня розробка змісту тестових завдань;

 

 

 

 

8.2.

формування та організація баз тестових завдань;

 

 

 

 

8.3.

здійснення рецензування тестових завдань;

 

 

 

 

8.4.

організація апробації тестового завдання

 

 

 

 

8.5.

психометричний (тестологічний) контроль якості тестового завдання і калібрування

 

 

 

 

8.6.

розробку процедури виключення тестових завдань з баз в процесі їх оновлення

 

 

 

 

9.

Адміністрування ПТК, у тому числі:

 

 

 

 

9.1.

розробка ПТК

 

 

 

 

9.2.

обстеження, випробування, підтримка ПТК

 

 

 

 

9.3.

забезпечення захисту інформації

 

 

 

 

10.

Організація та управління аутсорсингом, у тому числі

 

 

 

 

10.1.

під час розробки та використання тестових завдань

 

 

 

 

10.2.

під час розробки та використання ПТК

 

 

 

 

11.

Організація процедури апеляції в процесі оцінювання компетенцій осіб

 

 

 

 

Таблиця 2

Розподіл обов'язків в органі управління юридичної особи

N з/п

Критерії оцінювання

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада

1

2

3

4

1.

Здійснення адміністративних функцій

 

 

2.

Внутрішній аудит

 

 

3.

Управління ризиками

 

 

4.

Захист інтересів клієнта

 

 

5.

Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів

 

 

6.

Гарантування безпеки інформації

 

 

7.

Мінімізація ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації

 

 

8.

Політика винагороди, мотивування співробітників

 

 

9.

Прийняття рішення про застосування аутсорсингу (за наявності)

 

 

10.

Інші функції органу управління (за наявності)

 

 

Таблиці 1, 2 заповнюють щодо голови та всіх членів органу управління заявника.

У графах 3, 4 здійснюють оцінювання критеріїв, зазначених у графі 2.

Оцінювання критеріїв здійснюють за такою шкалою:

1 - фізична особа має низький рівень компетенції;

2 - фізична особа має середній рівень компетенції;

3 - фізична особа має високий рівень компетенції.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

 

ЗАЯВА
про погодження внутрішніх документів, які визначають порядок провадження діяльності методичного центру на фондовому ринку

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                                 (повне найменування)
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса, адреса вебсайта
_____________________________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________________,
банківські реквізити: __________________________________________________________________,
найменування банку ___________________________________________________________________,
місцезнаходження банку _______________________________________________________________,
код банку, поточний рахунок ___________________________________________________________,
графік роботи заявника ________________________________________________________________,
просить погодити внутрішні документи методичного центру на фондовому ринку за напрямом (-ами) кваліфікації: _____________________________________________________________________.

Опис (перелік) документів додається.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

 

АНКЕТА
щодо ділової репутації фізичної особи

1. Прізвище (у тому числі дівоче - за наявності), ім'я, по батькові (за наявності), посада та найменування юридичної особи, в якій ця особа займає посаду
_____________________________________________________________________________________

2. Паспортні дані ______________________________________________________________________
                                                (серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий; дата, місяць, рік, місце народження)
_____________________________________________________________________________________

3. Громадянство _______________________________________________________________________
                                                                                                                              (країна)

4. Адреса місця реєстрації ______________________________________________________________
                        (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

5. Адреса фактичного проживання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                   (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
_____________________________________________________________________________________

7. Чи були Вам анульовані документи, що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг?
_____________________________________________________________________________________

8. Чи маєте Ви судимість, у тому числі за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг та/або у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, не погашену або не зняту в установленому порядку?
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (якщо так, вказати рік, підставу)

9. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала вирішальний вплив у юридичній особі та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) юридичної особи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
_____________________________________________________________________________________
         (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній часткою (акціями) або посада,
                                                       інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

10. Чи притягували Вас протягом останніх двох років до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на власність, в галузі фінансів чи підприємницької діяльності?
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (якщо так, зазначити підстави)

11. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями/рішеннями міжнародних організацій, органів міждержавних об'єднань, іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною, або Україною?
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (якщо так, зазначити, хто, коли та за яких підстав)

12. Чи маєте Ви незалежний від формального володіння вирішальний вплив щодо заявника відповідно до Положення про порядок атестації фахівців на фондовому ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від ____________ року N _____, крім набуття права голосу?
_____________________________________________________________________________________
   (зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові
       (за наявності), місце проживання, паспортні дані (номер, серія (за наявності) і ким виданий), реєстраційний номер
                  
облікової картки платника податків*; для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження,
                                                                            ідентифікаційний код юридичної особи)

13. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб** заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника, можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності заявника (інвестиційна, облікова політика юридичної особи) незалежно від того, чи належить за таку роботу компенсація або винагорода?
_____________________________________________________________________________________
         (зазначити осіб - представників в органах управління заявника, наявність можливості брати участь у прийнятті
                                                                    рішень з основних напрямів діяльності юридичної особи)

14. Чи є Ви прямим чи опосередкованим власником у професійному учаснику фондового ринку або чи здійснюєте Ви незалежно від формального володіння часткою (акціями) вирішальний вплив на управління та/або діяльність професійного учасника фондового ринку, на основі угоди чи будь-яким іншим чином?
_____________________________________________________________________________________
    (якщо так, зазначити найменування професійного учасника фондового ринку, його ідентифікаційний код юридичної
  особи, вид професійної діяльності на фондовому ринку, розмір частки або яким чином та через яких осіб здійснюється
   такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, паспортні дані (номер,
   серія (за наявності) і ким виданий), реєстраційний номер
облікової картки платника податків*; для юридичної особи -
                                       повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

15. Чи здійснюєте Ви незалежно від формального володіння часткою (акціями) вирішальний вплив на управління та/або діяльність професійного учасника фондового ринку, на основі угоди чи будь-яким іншим чином?
_____________________________________________________________________________________
   (якщо так, зазначити найменування професійного учасника фондового ринку, його ідентифікаційний код юридичної
                                                   особи, вид професійної діяльності на фондовому ринку, характер впливу)

16. Чи звільняли Вас на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та/або на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, та статті 41 Кодексу законів про працю України?
_____________________________________________________________________________________
                                                       (якщо так, вказати рік, підставу, напрямів діяльності роботодавця)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до включення до прийняття рішення про авторизацію, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Номер телефону та факсу, доступні в робочий час
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                             (код, N телефона, N факсу)

Підписано "___" ____________ 20__ року

Підпис фізичної особи

____________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
друкованими літерами)

Примітка. Якщо надати інформацію із наведених в анкеті питань не можна, викласти причину.

____________
* Не заповнюють фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом.

** Голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу і його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори), корпоративний секретар, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

 

АНКЕТА
щодо ділової репутації заявника

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                                       (повне найменування юридичної особи)

2. Місцезнаходження юридичної особи ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Ідентифікаційний код юридичної особи _________________________________________________

4. Основний вид діяльності юридичної особи _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Дата державної реєстрації юридичної особи _____________________________________________

6. Голова та члени наглядової ради _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

7. Голова та члени виконавчого органу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи, якщо така особа отримувала дозвіл (ліцензію) на провадження господарської діяльності в такому органі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування органу)

9. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи протягом останніх двох років?
_____________________________________________________________________________________

10. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у юридичній особі та/або за відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) юридичної особи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, які не були скасовані у встановленому законодавством порядку?
_____________________________________________________________________________________
    (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини
                                                                               та підстави для прийняття такого рішення тощо)

11. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями/рішеннями міжнародних організацій, органів міждержавних об'єднань, іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною?
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (коли, зміст порушення, накладені санкції)

12. Чи маєте Ви незалежний від володіння вирішальний вплив щодо заявника відповідно до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від ____________ N ___, крім набуття права голосу?
_____________________________________________________________________________________
   (зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові
      (за наявності), місце проживання, паспортні дані (номер, серія (за наявності) і ким виданий), реєстраційний номер
                   
облікової картки платника податків*; для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження,
                                                                         ідентифікаційний код юридичної особи)

13. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб** заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника, можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності юридичної особи (інвестиційна, облікова політика юридичної особи) незалежно від того, чи належить за таку роботу компенсація або винагорода?
_____________________________________________________________________________________
   (зазначити осіб - представників в органах управління заявника, наявність можливості брати участь у прийнятті рішень
                                                                         з основних напрямів діяльності юридичної особи)

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до прийняття рішення про авторизацію, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надану інформацію можуть повідомити іншим державним органам.

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, номер телефону та факсу

Підписано "___" ____________ 20__ року

Підпис керівника
юридичної особи

 
___________
(підпис)

 
_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
друкованими літерами)

Примітка. Якщо надати інформацію із наведених в анкеті питань не можна, викласти причину.

____________
* Не заповнюють щодо фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом.

** Голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу і його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори), корпоративний секретар, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

 

ДОВІДКА
про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та інших органів управління заявника, передбачених його статутом

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Ідентифікаційний код /  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*

Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа

Назва документа (дата та номер), в якому викладено рішення про призначення фізичної особи на цю посаду

Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (за наявності)

Повне найменування іншої юридичної особи

Ідентифікаційний код іншої юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті згідно із законом

 

ВІДОМОСТІ
щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність методичного центру на фондовому ринку

Дата підписання довідки "___" ____________ 20__ року

N з/п

Повне найменування структурного підрозділу

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Посадові обов'язки

1

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

2

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

 

ЗАЯВА
про погодження відповідних засобів та визначення юридичної особи методичним центром на фондовому ринку

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                                        (повне найменування)
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса, адреса вебсайта
_____________________________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________________,
банківські реквізити: __________________________________________________________________,
найменування банку ___________________________________________________________________,
місцезнаходження банку _______________________________________________________________,
код банку, поточний рахунок ___________________________________________________________,
графік роботи заявника ________________________________________________________________,
просить погодити відповідні засоби та визначити заявника методичним центром на фондовому ринку за напрямом(-ами) кваліфікації: ___________________________________________________.

Опис (перелік) документів додається.

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

____________

Опрос