Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок формирования и ведения базы данных, полученных назначающим органом от назначенных органов по оценке соответствия и признанных независимых организаций

Министерство развития экономики; торговли и сельского хозяйства Украины
Приказ от 01.06.2020 № 1023
действует с 14.08.2020

ПОРЯДОК
формування та ведення бази даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює процедуру формування та ведення бази даних, одержаних Мінекономіки від призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій (далі - база даних).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

3. База даних містить інформацію про:

1) будь-які відмови у видачі призначеними органами з оцінки відповідності (далі - ООВ) та визнаними незалежними організаціями (далі - ВНО) документів про відповідність у межах сфери їх призначення;

2) установлення будь-яких обмежень стосовно документів про відповідність, їх призупинення або скасування, виданих ООВ і ВНО у межах сфери їх призначення;

3) будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення ООВ і ВНО;

4) будь-які запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ООВ і ВНО від органів державного ринкового нагляду;

5) діяльність ООВ і ВНО, здійснену в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу здійснену діяльність, у тому числі транскордонну діяльність, та роботи за договорами субпідряду (інформаційне наповнення бази даних забезпечує ООВ і ВНО на запит Мінекономіки).

6) інформацію, яка надається ООВ і ВНО відповідно до вимог технічних регламентів та визначених у них процедурах оцінки відповідності, в яких установлені додаткові обов'язки ООВ і ВНО щодо її надання.

4. Розпорядником бази даних є Мінекономіки, що формує та веде її шляхом накопичення, систематизації та зберігання інформації, одержаної від ООВ і ВНО.

5. Адміністратором бази даних є самостійний структурний підрозділ Мінекономіки, до функцій якого належить упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, який забезпечує технічну підтримку, захист і збереження відомостей, що містяться в базі даних, та обслуговування програмного забезпечення бази даних.

6. Інформаційна взаємодія з іншими електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

II. Вимоги до змісту інформації, яка міститься в базі даних

1. Інформація про будь-які відмови у видачі документів про відповідність, виданих ООВ і ВНО у межах сфери їх призначення, містить такі відомості:

1) номер і дату рішення ООВ (ВНО) про відмову у видачі документа про відповідність;

2) відомості щодо виробника продукції та уповноваженого представника (у разі його наявності):

найменування;

місцезнаходження;

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб - резидентів України);

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);

3) вид продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції, її коди згідно з національним класифікатором продукції та послуг (для продукції вітчизняного виробництва) та/або коди згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (для імпортованої продукції);

4) найменування акредитованої випробувальної лабораторії, яка проводила випробування продукції, її місцезнаходження, номери та дати протоколів випробувань, номер атестата про акредитацію та його термін дії (у разі проведення випробувань);

5) дату виробництва продукції та її кількість (для партії продукції);

6) дату та період виробництва продукції (для серійного виробництва);

7) причину відмови у видачі документа про відповідність та в разі проведення випробувань, якщо продукція не відповідає вимогам технічних регламентів, - короткий зміст невідповідностей.

2. Інформація про встановлення будь-яких обмежень стосовно документів про відповідність, їх призупинення або скасування, виданих ООВ і ВНО у межах сфери їх призначення, містить такі відомості:

1) номер і дату документа про відповідність;

2) відомості щодо виробника продукції та уповноваженого представника (у разі його наявності):

найменування;

місцезнаходження;

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб - резидентів України);

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);

3) вид продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції, її коди згідно з національним класифікатором продукції та послуг (для продукції вітчизняного виробництва) та/або коди згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (для імпортованої продукції);

4) найменування акредитованої випробувальної лабораторії, яка проводила випробування продукції, її місцезнаходження, номери та дати протоколів випробувань, номер атестата про акредитацію та його термін дії (у разі проведення випробувань);

5) причину встановлення обмежень стосовно документів про відповідність, їх призупинення або скасування та в разі проведення випробувань, якщо продукція не відповідає вимогам технічних регламентів, - короткий зміст невідповідностей;

6) дату, з якої встановлено обмеження стосовно документів про відповідність, його призупинено або скасовано.

3. Інформація про будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення ООВ і ВНО, містить такі відомості:

1) номер, дату видачі та термін дії атестата про акредитацію ООВ і ВНО;

2) дату, з якої розширено або обмежено сферу акредитації, тимчасово зупинено і поновлено дію або скасовано атестат про акредитацію ООВ і ВНО;

3) номер, дату видачі та термін дії атестата про акредитацію власної акредитованої випробувальної лабораторії, яка є структурним підрозділом ООВ або окремою юридичною особою, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу якої належить ООВ (далі - власна акредитована випробувальна лабораторія) та акредитованих випробувальних лабораторій субпідрядників або своїх дочірніх підприємств, з якими ООВ укладено угоди для проведення видів випробувань продукції в межах сфери призначення, які не проводяться власними акредитованими випробувальними лабораторіями;

4) дату, з якої розширено або обмежено сферу акредитації, тимчасово зупинено і поновлено дію або скасовано атестат про акредитацію власних акредитованих випробувальних лабораторій та акредитованих випробувальних лабораторій субпідрядників або своїх дочірніх підприємств, з якими ООВ і ВНО укладено угоди для проведення видів випробувань продукції у межах сфери призначення, які не проводяться власними акредитованими випробувальними лабораторіями;

5) дати та номери угод, укладених ООВ з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами щодо проведення акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств видів випробувань продукції в межах сфери призначення, які не проводяться їхніми власними акредитованими випробувальними лабораторіями, і термін їх дії;

6) дату припинення діяльності ООВ і ВНО із зазначенням підстав (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

7) інформацію про зміни, які стосуються персоналу ООВ і ВНО;

8) дату та номер договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності ООВ і ВНО, термін його дії (дату розірвання);

9) іншу інформацію, що впливає на сферу та умови призначення ООВ і ВНО відповідно до вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" або технічних регламентів.

4. Інформація про будь-які запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ООВ і ВНО від органів державного ринкового нагляду, містить такі відомості:

1) найменування органу державного ринкового нагляду, який надіслав запит;

2) дату, номер та короткий зміст запиту;

3) електронну копію запиту;

4) електронну копію відповіді ООВ і ВНО.

5. Інформація про діяльність ООВ і ВНО, здійснену в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу здійснену діяльність, у тому числі транскордонну діяльність, та роботи за договорами субпідряду, містить такі відомості:

1) дату, номер та короткий зміст запиту Мінекономіки;

2) електронну копію відповіді ООВ і ВНО.

6. Інформація, яка надається ООВ і ВНО відповідно до вимог технічних регламентів та визначених у них процедур оцінки відповідності, в яких установлені додаткові обов'язки ООВ і ВНО щодо її надання.

III. Користувачі бази даних, їх реєстрація та порядок унесення ними інформації до бази даних

1. Користувачами бази даних є ООВ і ВНО.

2. Користувачі вносять інформацію до бази даних за допомогою електронного кабінета користувача.

3. Реєстрація користувачів бази даних здійснюється відповідно до вимог законодавства.

4. Користувачі бази даних уносять до бази даних інформацію, зазначену в розділі II цього Порядку, не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття ООВ і ВНО відповідного рішення, виникнення обставин або одержання запитів, якщо у відповідних технічних регламентах чи процедурах оцінки відповідності не визначено інший строк надання інформації або не зазначено, що певна інформація надається періодично.

5. Користувачі бази даних забезпечують повноту та достовірність інформації, унесеної ними до бази даних.

6. Користувачі бази даних невідкладно інформують розпорядника та адміністратора про технічні обставини, які впливають на виконання вимог, установлених у пункті 4 цього розділу.

 

Директор департаменту технічного
регулювання та метрології

М. Крижановський

Опрос