Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об оценке эффективности бюджетных программ государственного бюджета

Минфин
Порядок, Приказ от 19.05.2020 № 223
действует с 24.07.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2020

м. Київ

N 223

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2020 р. за N 646/34929

Про оцінку ефективності бюджетних програм державного бюджету

Відповідно до частини шостої статті 20 Бюджетного кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету, що додається.

2. Департаменту державного бюджету забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр

С. Марченко

 

ПОРЯДОК
здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини шостої статті 20 Бюджетного кодексу України та визначає організаційні та методологічні засади здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники).

2. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу і передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

3. Метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм є:

визначення ефективності та результативності бюджетної програми та винайдення шляхів їх підвищення;

виявлення ризиків, пов'язаних із реалізацією бюджетної програми та досягненням очікуваних результатів;

оптимізація процесу реалізації бюджетної програми;

підвищення якості планування бюджетної програми;

забезпечення прозорості використання бюджетних коштів, задоволення потреб суспільства в інформації щодо ефективності та результативності використання бюджетних коштів та досягнутих результатів.

4. Завданнями оцінки ефективності бюджетних програм є:

встановлення взаємозв'язку між досягнутими результатами та використаним обсягом бюджетних коштів;

визначення ступеня досягнення запланованої мети, виконання завдань бюджетної програми шляхом аналізу виконання результативних показників;

виявлення чинників, що перешкоджають виконанню бюджетної програми та досягненню запланованих результативних показників, їх усунення та мінімізація впливу;

розробка заходів з підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів;

прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, якості планування бюджетної програми.

5. Головний розпорядник забезпечує здійснення оцінки ефективності за усіма бюджетними програмами у межах встановлених йому бюджетних призначень та за бюджетними програмами, які він формує під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та складання бюджетного запиту.

6. Джерелами інформації для проведення оцінки ефективності бюджетних програм є офіційна державна статистична, бюджетна, фінансова та інша звітність, дані бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, інформація та дані, що містяться у документах, які складаються та використовуються в процесі планування та виконання державного бюджету, інформація про результати внутрішнього аудиту, проведених підрозділом внутрішнього аудиту відповідного розпорядника бюджетних коштів, інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, результати гендерного аналізу бюджетних програм, інша інформація, отримана в установленому законодавством порядку.

Під час здійснення оцінки ефективності бюджетних програм можуть використовуватися вітчизняні та міжнародні стандарти, дані, отримані за результатами анкетування (опитування) отримувачів/користувачів і надавачів публічних послуг, статті у засобах масової інформації, звіти/доповіді/листи громадських організацій, звернення громадян, інформація інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

7. За результатами оцінки ефективності бюджетних програм головні розпорядники у межах своїх повноважень вживають заходів щодо підвищення ефективності бюджетних витрат.

8. Результати оцінки ефективності бюджетних програм використовуються для обґрунтування пропозицій щодо внесення змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, розпису державного бюджету та відповідних змін до паспортів бюджетних програм, а також під час:

формування пропозицій до Бюджетної декларації та бюджетного запиту;

складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;

підготовки інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики у відповідній сфері діяльності;

проведення оглядів витрат державного бюджету.

9. Головний розпорядник організовує та координує роботу учасників бюджетного процесу (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів) із здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, визначаючи заходи із моніторингу виконання бюджетних програм, аналізу та контролю за цільовим, ефективним та результативним використанням бюджетних коштів, їх виконавців та строки проведення, узгоджені із стадіями бюджетного процесу.

Такі заходи можуть включатися до плану діяльності головного розпорядника.

До виконання відповідних заходів залучаються структурні підрозділи з галузевих та фінансових питань, стратегічного планування, внутрішнього аудиту.

10. Головний розпорядник оприлюднює результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період (далі - звітний період) шляхом розміщення на своєму офіційному сайті у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

II. Оцінка ефективності бюджетних програм під час складання Бюджетної декларації та проекту державного бюджету

1. Оцінка ефективності бюджетних програм під час формування пропозицій до Бюджетної декларації та бюджетного запиту здійснюється шляхом аналізу:

відповідності бюджетної програми цілям та пріоритетам, визначеним у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку;

відповідності бюджетної програми нормативно-правовим актам, на підставі яких передбачається її виконання;

мети, завдань бюджетної програми та напрямів використання бюджетних коштів на предмет реалістичності та доцільності їх виконання у плановому бюджетному періоді, їх спрямованості на досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник;

результативних показників бюджетної програми (у тому числі щодо обсягу та якості надання публічних послуг), яких передбачається досягти під час виконання бюджетної програми в плановому бюджетному періоді, щодо їх відповідності цілям державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, меті та завданням бюджетної програми;

фактичних результатів виконання бюджетної програми за попередні бюджетні періоди;

зобов'язань та стану розрахунків за ними.

2. Основними завданнями оцінки ефективності бюджетних програм під час формування пропозицій до Бюджетної декларації та бюджетного запиту є забезпечення таких принципів бюджетної системи:

ефективності та результативності, відповідно до якого усі учасники бюджетного процесу під час складання та виконання бюджетів мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні бюджетних коштів;

справедливості і неупередженості, відповідно до якого бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

обґрунтованості, відповідно до якого бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил.

III. Оцінка ефективності бюджетних програм під час виконання державного бюджету

1. Оцінка ефективності бюджетних програм під час виконання державного бюджету передбачає здійснення моніторингу їх виконання.

2. Моніторинг виконання бюджетної програми (далі - моніторинг) передбачає відстеження на систематичній основі стану виконання заходів бюджетної програми та досягнення результативних показників бюджетної програми (далі - результативні показники).

Головний розпорядник організовує та здійснює моніторинг протягом поточного бюджетного періоду з метою своєчасного прийняття управлінських рішень для попередження відхилень від запланованих параметрів та забезпечення цільового, ефективного та результативного використання бюджетних коштів.

3. Головний розпорядник, виходячи із особливостей реалізації, мети та завдань бюджетної програми, визначає з урахуванням пропозицій розпорядників коштів нижчого рівня:

набір даних, що підлягають моніторингу (у тому числі результативні показники та дані (показники), що використовуються для їх розрахунку);

джерела та способи отримання інформації для моніторингу;

періодичність збору відповідних даних;

підходи до систематизації та обробки інформації;

форму представлення результатів моніторингу.

4. Моніторинг охоплює заходи бюджетної програми та результативні показники, на виконання та досягнення яких розпорядниками (одержувачами) коштів державного бюджету здійснено попередню оплату у попередніх бюджетних періодах. Моніторинг таких заходів та результативних показників здійснюється до повного виконання зобов'язань, остаточного завершення розрахунків та погашення дебіторської заборгованості.

5. Для бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм, показники для моніторингу визначаються з урахуванням інформації та показників, які використовуються під час бюджетного планування, а також характеризують і підтверджують використання бюджетних коштів та очікувані результати.

Для бюджетних програм, які утворені протягом року за рахунок коштів резервного фонду, показники для моніторингу визначаються на підставі відповідного звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету, яке подавалося головним розпорядником відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 415.

6. Результати моніторингу та прийняті управлінські рішення головний розпорядник доводить розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачам бюджетних коштів.

IV. Оцінка ефективності бюджетних програм за звітний період

1. Під час проведення оцінки ефективності бюджетної програми за звітний період здійснюється аналіз:

виконання видатків / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету;

зміни планових показників;

стану фінансової дисципліни;

виконання результативних показників за напрямами використання бюджетних коштів та у порівнянні із результативними показниками попереднього звітного періоду.

2. Форму Результатів оцінки ефективності бюджетної програми за звітний період наведено в додатку до цього Порядку.

3. Результати оцінки ефективності бюджетної програми за звітний період містять таку інформацію:

1) У пунктах 1 - 3 додатка до цього Порядку наводяться, відповідно, код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету та найменування головного розпорядника, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код та найменування бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

2) У пункті 4 додатка до цього Порядку вказуються ціль державної політики, на досягнення якої спрямована бюджетна програма, мета та завдання бюджетної програми.

3) У пунктах 5, 7 додатка до цього Порядку наводяться:

у графах "План" - планові показники, визначені відповідно до закону про державний бюджет та затвердженого розпису державного бюджету без змін (далі - план на початок звітного періоду);

у графах "План зі змінами" - планові показники з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду у зв'язку із змінами до закону про державний бюджет, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та управлінських рішень (пропозицій) головного розпорядника, у тому числі щодо внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ (далі - план на кінець звітного періоду);

у графах "Факт":

у підпунктах 5.1, 5.2 пункту 5 - обсяги касових видатків / наданих кредитів з бюджету;

у підпункті 7.1 пункту 7 - фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків / наданих кредитів.

4) У пункті 5 додатка до цього Порядку "Видатки / надання кредитів" наводяться дані для аналізу якості планування та рівня виконання видатків / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету.

У підпункті 5.1 пункту 5 "Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів" наводяться напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

У разі якщо у паспорт бюджетної програми протягом звітного періоду вносилися зміни, у цьому підпункті зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, визначені у паспорті бюджетної програми без урахування змін, та додаються напрями, включені до паспорта протягом звітного періоду.

У цьому підпункті надаються пояснення щодо відхилень, у тому числі щодо:

зміни напрямів використання бюджетних коштів протягом звітного періоду (включаючи виключення або додавання нових напрямів);

збільшення/зменшення обсягів видатків / надання кредитів (підстава та обґрунтування зміни обсягів видатків / надання кредитів) за напрямами використання бюджетних коштів;

перерозподілу коштів між напрямами використання бюджетних коштів.

Відповідні пояснення надаються щодо відхилень плану на кінець від плану на початок звітного періоду та відхилень факту від плану на кінець звітного періоду.

У підпункті 5.2 пункту 5 "Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету" наводяться видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами.

У цьому підпункті наводяться:

інформація про загальну кількість змін, яких зазнав план на початок звітного періоду, та, у тому числі, тих, які внесені до розпису державного бюджету та кошторису на підставі управлінських рішень (пропозицій) головного розпорядника;

пояснення щодо відхилень плану на кінець від плану на початок звітного періоду та відхилень факту від плану на кінець звітного періоду. Такі пояснення формулюються лаконічно із зазначенням основних факторів, що спричинили відхилення, без дублювання підстав, наведених у поясненнях щодо зміни напрямів використання бюджетних коштів.

5) У пункті 6 додатка до цього Порядку "Стан фінансової дисципліни" наводяться:

дані про обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами на початок звітного періоду та на кінець звітного періоду (всього та, у тому числі, прострочених);

пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей, з наведенням причин виникнення заборгованостей, у тому числі прострочених, строків погашення, джерел покриття, а також вжитих заходів для зменшення заборгованостей.

6) У пункті 7 додатка до цього Порядку "Результативні показники" наводяться дані для аналізу якості планування та виконання результативних показників за напрямами використання бюджетних коштів.

У підпункті 7.1 пункту 7 "Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів" наводяться напрями використання бюджетних коштів та відповідні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

Якщо напрям використання бюджетних коштів та відповідні результативні показники включено до паспорта протягом звітного періоду, планові показники зазначаються у графі "План зі змінами" (графа "План" не заповнюється).

За кожним напрямом використання бюджетних коштів окремо наводяться пояснення щодо досягнення запланованих результатів, в тому числі щодо обсягу та якості надання публічних послуг. Відповідні пояснення надаються щодо відхилень плану на кінець від плану на початок звітного періоду та відхилень факту від плану на кінець звітного періоду.

У підпункті 7.2 пункту 7 "Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року" наводяться усі напрями використання бюджетних коштів та відповідні фактичні результативні показники, включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

За кожним напрямом використання бюджетних коштів надаються пояснення щодо динаміки результативних показників.

За результативними показниками, на досягнення яких здійснена попередня оплата у минулих бюджетних періодах, надаються окремі пояснення із зазначенням стану відповідної заборгованості.

У цьому підпункті надаються пояснення щодо змін у структурі напрямів використання коштів за бюджетною програмою.

7) Пункт 8 додатка до цього Порядку "Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства" заповнюється з урахуванням результатів контрольних заходів, пропозиції (рекомендації) за результатами яких отримані у звітному періоді.

У графі пункту 8 "Найменування контрольного заходу" зазначається орган, який провів контрольний захід (далі - уповноважений орган), назва та/або тема контрольного заходу, а також період, за який проведено контрольний захід.

У графі пункту 8 "Пропозиції за результатами контрольного заходу" зазначаються надані уповноваженим органом пропозиції (рекомендації) щодо цільового, ефективного та результативного використання бюджетних коштів.

У графі пункту 8 "Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу" зазначається стан врахування та результати впровадження головним розпорядником пропозицій (рекомендацій) уповноваженого органу. У разі неврахування таких пропозицій (рекомендацій), наводяться відповідні обґрунтування.

8) У пункті 9 додатка до цього Порядку "Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми" надається висновок, який містить інформацію про:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми;

ефективність надання публічних послуг, рівень забезпечення потреб, задоволення інтересів отримувачів/користувачів і надавачів публічних послуг, у тому числі за ознакою статі та іншими ознаками;

ефективність системи планування показників бюджетної програми із наведенням даних про кількість змін, внесених до розпису державного бюджету та паспорта бюджетної програми протягом звітного періоду, а також врахування під час формування бюджетної програми виявлених у минулих періодах недоліків планування;

стан фінансової дисципліни;

врахування результатів контрольних заходів;

ефективність системи управління бюджетними коштами із наведенням інформації про своєчасність затвердження паспорта бюджетної програми та порядку використання бюджетних коштів, організацію проведення державних закупівель, а також організацію роботи із розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів;

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики.

9) У пункті 10 додатка до цього Порядку "Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми" зазначаються відповідні заходи, які будуть вжиті головним розпорядником у поточному та середньостроковому періоді.

У графі "Напрями підвищення ефективності бюджетної програми" наводяться відповідні напрями, визначені з урахуванням виявлених чинників, що перешкоджали виконанню бюджетної програми та досягненню запланованих результативних показників.

У графі "Захід" за кожним напрямом підвищення ефективності бюджетної програми наводяться відповідні заходи, які, зокрема, можуть передбачати:

з покращання якості системи планування бюджетної програми - розробку методологій розрахунку потреби в коштах, вартості публічних послуг, удосконалення результативних показників та методології їх обчислення;

з покращання якості та ефективності надання публічних послуг - дослідження потреб та інтересів отримувачів/користувачів публічних послуг, в тому числі запровадження відповідних опитувань (анкетування), проведення гендерного аналізу бюджетної програми;

з покращення фінансової дисципліни - заходи щодо запобігання виникненню заборгованості та її погашення;

з підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами - удосконалення механізмів та процедур, що застосовуються під час розподілу та використання бюджетних коштів, управлінського обліку та адміністративної статистики, підходів до визначення одержувачів бюджетних коштів, механізмів контролю розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

ініціювання проведення огляду витрат державного бюджету у відповідній сфері.

4. Оцінка ефективності бюджетної програми за звітний період підписується керівником установи - головного розпорядника коштів державного бюджету.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. Лозицький

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 20__ рік

1.

_________________
(КВКВК ДБ)

____________________________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування головного розпорядника коштів)

2.

______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.

_________________
(КПКВК ДБ)

___________
(КФКВК)

_______________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Мета бюджетної програми:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання бюджетної програми:

1) _______________________________________________________________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________________________________________________

...

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів

План

План зі змінами

Факт

Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

1

2

3

4

5

6

ВСЬОГО за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

у т. ч.: загальний фонд

 

 

 

 

 

           спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Напрям 1, всього

 

 

 

 

 

у т. ч.: загальний фонд

 

 

 

 

 

           спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Напрям 2, всього

 

 

 

 

 

у т. ч.: загальний фонд

 

 

 

 

 

           спеціальний фонд

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Пояснення щодо відхилень:

____________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК

План

План зі змінами

Факт

Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість змін до плану _______, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника ______.

Пояснення щодо відхилень:

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

всього

з неї прострочена

всього

з неї прострочена

1

2

3

4

5

6

7

ВСЬОГО за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд, всього

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд, всього

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники

План

План зі змінами

Факт

Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

1

2

3

4

5

6

Напрям 1

Результативний показник 1 (од. виміру)

 

 

 

 

 

Результативний показник 2 (од. виміру)

 

 

 

 

 

Результативний показник 3 (од. виміру)

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Напрям 2

Результативний показник 1 (од. виміру)

 

 

 

 

 

Результативний показник 2 (од. виміру)

 

 

 

 

 

Результативний показник 3 (од. виміру)

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники

20__ рік
(факт за рік, що передує звітному)

20__ рік
(факт за звітний рік)

Відхилення (+/-)

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Напрям 1 (тис грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 1 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 2 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 3 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Напрям 2 (тис грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 1 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 2 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 3 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п

Найменування контрольного заходу

Пропозиції за результатами контрольного заходу

Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу

1

2

3

4

 

 

 

 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п

Напрям підвищення ефективності бюджетної програми

Захід

1

2

3

 

 

 

Керівник установи - головного розпорядника
коштів державного бюджету

 
_________________
(підпис)

 
_________________
(ім'я та прізвище)

____________

Опрос